REGULAMENT din 18 decembrie 2012 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară(actualizat până la data de 2 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 539 din 30 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Organizarea şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ale instituţiilor subordonate  +  Secţiunea 1 Organizarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor subordonate  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia, este instituţie a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie şi cartografie. (2) Agenţia se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru.  +  Articolul 2În subordinea Agenţiei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, şi Centrul Naţional de Cartografie, denumit în continuare Centrul Naţional, ca instituţii publice cu personalitate juridică.  +  Articolul 3 (1) Numărul de posturi aprobat pentru Agenţie şi unităţile subordonate este de 2.880*).-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 539 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 539 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Organigrama Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale instituţiilor subordonate se aprobă prin ordin al directorului general al Agenţiei. (4) Repartizarea numărului de posturi între Agenţie şi instituţiile subordonate, structura compartimentelor funcţionale din organigrama Agenţiei, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 4 (1) Activitatea Agenţiei este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Toate încasările Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. (3) Agenţia şi instituţiile subordonate încasează sume din: a) servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spaţii şi aparatură; d) alte venituri, în condiţiile legii. (4) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al directorului general al Agenţiei. (5) Agenţia şi instituţiile subordonate au personal angajat cu contract individual de muncă, salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate  +  Articolul 5Agenţia exercită următoarele funcţii: a) de planificare strategică; b) de reglementare şi avizare; c) de control; d) de reprezentare; e) de administrare; f) de coordonare.  +  Articolul 6 (1) În realizarea funcţiei de planificare strategică, Agenţia are următoarele atribuţii: a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate; b) elaborează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniile sale de activitate. (2) În realizarea funcţiei de reglementare şi avizare, Agenţia are următoarele atribuţii: a) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional pentru domeniile sale de activitate; b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate şi conexe, cu respectarea reglementărilor legale. (3) În realizarea funcţiei de control, Agenţia are următoarele atribuţii: a) controlează activitatea instituţiilor subordonate; b) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările în domeniile sale de activitate; c) controlează executarea lucrărilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări; d) aplică sancţiunile prevăzute de lege potrivit competenţei. (4) În realizarea funcţiei de reprezentare, Agenţia are următoarele atribuţii: a) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate; b) reprezintă interesele statului în organizaţii profesionale interne şi internaţionale cu activitate similară sau incidentă domeniilor de activitate ale Agenţiei, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop. (5) În realizarea funcţiei de administrare, Agenţia are următoarele atribuţii: a) administrează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate; b) poate închiria sau primi în administrare bunuri imobile şi aparatură, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii. (6) În realizarea funcţiei de coordonare, Agenţia are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea instituţiilor subordonate pentru aplicarea unitară a legislaţiei în domeniile specifice de activitate; b) îndrumă activitatea organelor şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi altor persoane fizice şi juridice interesate care au resurse financiare pentru realizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară; c) îndrumă metodologic şi procedural activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate.  +  Articolul 7În domeniile specifice de activitate, Agenţia exercită următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul cadastral de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; c) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie; d) organizează, administrează şi întreţine baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară; e) realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale; f) realizează şi întreţine registrul electronic al limitelor unităţilor administrativ-teritoriale; g) recepţionează lucrările de cadastru; h) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; i) avizează, în limita competenţelor din domeniile proprii de activitate, după caz, lucrările şi specificaţiile tehnice referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de către alte instituţii ale administraţiei publice; j) autorizează persoanele fizice şi juridice să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României; k) asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi abilitate; l) asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; m) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE; n) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunităţii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; o) monitorizează implementarea şi utilizarea INIS şi face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene şi publicului, conform art. 17 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p) furnizează, la cerere, situaţii statistice din domeniile de activitate instituţiilor publice care justifică un interes.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituţii de interes local, alte instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, societăţi comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.  +  Articolul 9 (1) Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agenţiei la nivelul judeţelor. (2) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti funcţionează cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică. Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea şi administrarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate  +  Articolul 10 (1) Conducerea Agenţiei se asigură de consiliul de administraţie şi de către directorul general. (2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanţi ai entităţilor cu care Agenţia are raporturi de colaborare în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 7. (3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Agenţiei. (4) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţă profesională. (5) Membrii consiliului de administraţie, precum şi secretarul acestuia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenţiei, cu excepţia celor considerate de interes public.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare sau extraordinare, ori de câte ori este convocat de către preşedinte. (2) Şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocate cu cel puţin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare, la convocator anexându-se ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii. (3) În lipsa preşedintelui, şedinţa este prezidată de un alt membru al consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte. (4) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi şi se numerotează în ordine cronologică, pe an. (5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (6) Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei, în funcţie de votul exprimat. (7) Consiliul de administraţie prezintă prim-ministrului, la începutul fiecărui an, raportul activităţii Agenţiei din anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.  +  Articolul 12Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: a) hotărăşte colaborarea Agenţiei cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniilor sale de activitate; b) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu; c) analizează propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii, în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general; d) aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de Agenţie sau de instituţiile subordonate; e) aprobă strategiile şi proiectele Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate.  +  Articolul 13Revocarea unui membru al consiliului de administraţie se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administraţie, a preşedintelui acestuia sau a entităţii pe care o reprezintă respectivul membru.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia. (2) Secretarul consiliului de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii: a) redactează şi transmite convocarea, ordinea de zi şi documentele de şedinţă membrilor consiliului de administraţie pentru şedinţe; b) invită reprezentanţii organizaţiilor sindicale desemnaţi să participe la şedinţele consiliului de administraţie în situaţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare; c) redactează procesele-verbale de şedinţă şi hotărârile consiliului de administraţie; d) arhivează documentele de şedinţă, hotărârile şi completează registrul cu procesele-verbale de şedinţă; e) orice activitate dispusă de preşedinte privitoare la buna desfăşurare a lucrărilor consiliului de administraţie.  +  Articolul 15 (1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei şi a instituţiilor subordonate şi aplică hotărârile consiliului de administraţie. (2) Directorul general este ordonator secundar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei şi directorii instituţiilor subordonate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Directorul general este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) aprobă, prin ordin cu caracter normativ, structura organizatorică a instituţiilor subordonate, atribuţiile compartimentelor funcţionale şi statele de funcţii ale Agenţiei şi ale instituţiilor subordonate; b) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor Agenţiei stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii; c) aprobă bugetele instituţiilor subordonate; d) aprobă tarifele serviciilor din domeniile de activitate; e) asigură organizarea evidenţei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agenţiei şi al instituţiilor subordonate; f) iniţiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei, cu respectarea reglementărilor legale; g) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenţiei şi de instituţiile subordonate acesteia; h) organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate. (2) Directorul general reprezintă instituţia în raporturile cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) Directorul general este preşedintele Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale, conform art. 1 alin. (4) Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Directorul general poate delega din atribuţii directorului general adjunct al Agenţiei. (2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii. (3) Directorul general stabileşte prin ordin şi alte domenii de activitate coordonate de directorul general adjunct, atribuţiile acestuia fiind prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 18 (1) Instituţiile subordonate sunt conduse de directori, numiţi prin ordin al directorului general în urma ocupării prin concurs a postului, în condiţiile legii.(2)Directorii instituţiilor subordonate sunt ordonatori terţiari de credite şi emit decizii în exercitarea atribuţiilor. (3) Funcţia de director al instituţiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru ocuparea funcţiei de inginer cadastru/geodezie sau ocupă funcţia de registrator de carte funciară. (4) Registratorii de carte funciară sunt subordonaţi administrativ faţă de directorul oficiului teritorial, aceştia desfăşurând o activitate profesională independentă cu privire la soluţionarea prin încheiere a cererilor de înscriere în cartea funciară, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) Numărul maxim de autoturisme şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Repartizarea mijloacelor de transport şi a combustibilului între Agenţie şi instituţiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agenţiei, cu încadrarea în plafonul maxim stabilit prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 2-------la regulament--------------ORGANIGRAMAAgenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară*Font 8*                                       ┌──────────────────────────┐                                       │Consiliul de Administraţie│                                       └────────────┬─────────────┘                                                    │                                                    │┌───────────────────────────────┐ ││ Corpul de Control*) │<──┐ │ ┌─────────────────────────┐│ │ │ ┌────────────┴─────────────┐ ┌──>│Compartimentul Consilieri│└───────────────────────────────┘ ├──┤ Director General ├──┤ │ Secretariat │┌───────────────────────────────┐ │ └────────────┬─────────────┘ │ └─────────────────────────┘│ Serviciul Audit Intern │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐│ │<──┤ │ ├──>│ Direcţia Juridică şi ││ │ │ │ │ │ Resurse Umane │└───────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────┘┌───────────────────────────────┐ │ │ │ ┌─────────────────────────┐│ Direcţia Economică │<──┤ │ └──>│Serviciul Comunicare, │└───────────────────────────────┘ │ │ │Studii şi Cooperare │┌───────────────────────────────┐ │ │ │ Internaţională ││ Direcţia Achiziţii Publice │<──┘ │ └─────────────────────────┘└───────────────────────────────┘ │                                                    │                                                    v    ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐    │ Direcţia Publicitate │<─┐ │Director General Adjunct│ ┌──>│ Direcţia Managementul │    │ Imobiliară │ ├───┤ ├───┤ │ Proiectelor │    └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘    ┌────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐    │ Direcţia Cadastru şi │<─┤ ├──>│ Direcţia Sisteme │    │ Geodezie │ │ │ │Informaţionale Geografice│    └────────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────┘    ┌────────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────┐    │ Direcţia Informatică │<─┘ └──>│Unitatea de implementare │    └────────────────────────┘ │ PHARE **) │                                                                     └─────────────────────────┘───────────*) Corpul de Control se organizează la nivel de direcţie**) Unitatea de Implementare PHARE se organizează la nivel de compartiment  +  Anexa 2-------la regulament-------------NORMATIVELE DE CHELTUIELIprivind dotarea cu mijloace de transportşi consumul de carburanţi pentru AgenţiaNaţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi instituţiile sale subordonate,în vederea desfăşurării activităţilor specificeDotarea cu mijloace de transport a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (Agenţia) şi a instituţiilor sale subordonate, precum şi costurile aferente consumului lunar de carburanţi pentru acestea sunt următoarele: a) Agenţia şi instituţiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor şi o şalupă. b) Consumul lunar de carburanţi pentru mijloacele de transport menţionate la lit. a) aflate în dotarea Agenţiei şi a instituţiilor subordonate: ┌────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │Nr. │ Unitatea │Plafonul maxim lunar *│ │crt.│ │(litri/autovehicul/ │ │ │ │ echipament/lună) │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 1. │Agenţia │ 200 │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 2. │Instituţii subordonate │ 200 │ ├────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │ 3. │Oficiul de Cadastru şi Publicitate │ │ │ │Imobiliară Tulcea - nave operative │ 300 │ └────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────┘──────* Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.--------