NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2011 (*actualizate*)privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor(actualizate până la data de 30 mai 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 30 mai 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 2.231 din 7 aprilie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Finanţările nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale se acordă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, altele decât cele primite sub forma finanţărilor nerambursabile, în cuantum de cel puţin 10% din costul total al programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, denumite în continuare proiecte culturale. (2) Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării sunt în numerar.  +  Articolul 3 (1) Acordarea de finanţări nerambursabile se realizează pe bază de selecţie de oferte culturale. (2) Pentru a putea participa la selecţie, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare: a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale; b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local; c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare. (3) Limitarea accesului la selecţia de oferte intervine doar în cazurile în care solicitantul a încălcat prevederile unui alt contract de finanţare din Fondul Cultural Naţional sau nu a respectat obligaţiile contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de contractare a finanţărilor nerambursabile şi nu a cooperat cu Administraţia Fondului Cultural Naţional pentru a justifica acţiunile întreprinse în acest sens.  +  Articolul 4 (1) Conţinutul anunţului public privind selecţiile de oferte se aprobă prin decizie a conducătorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi va cuprinde informaţii cu privire la: a) cuantumul total al finanţării pentru fiecare sesiune, în funcţie de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al Administraţiei Fondului Cultural Naţional; b) ariile tematice ale proiectelor culturale ce vor fi finanţate în sesiunea respectivă, inclusiv sumele defalcate pentru fiecare arie tematică; c) termenul-limită pentru depunerea/transmiterea documentaţiilor în vederea solicitării finanţării; d) condiţiile de participare, inclusiv suma maximă a finanţării/ ofertă culturală; e) informaţii utile privind depunerea documentaţiei de solicitare a finanţării. (2) Ariile tematice ale programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în acord cu strategia şi priorităţile de finanţare.  +  Articolul 5 (1) Selecţia ofertelor culturale se desfăşoară în două etape. (2) Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a finanţării. (3) Documentaţia de solicitare a finanţării, prevăzută la art. 6, se completează online, prin accesarea adresei www.afcn.ro, până la ora şi data-limită prevăzute în anunţul public de organizare a selecţiei de oferte, dovedită prin data înregistrării acesteia. (4) La cerere, secretariatul, asigurat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, acordă asistenţă tehnică solicitanţilor, în vederea finalizării procedurii de înscriere online. (5) În cazuri de forţă majoră sau în cazul lipsei suportului tehnic necesar pentru aplicaţia online, solicitanţii pot trimite documentaţia prevăzută la art. 6 prin poştă sau curier, inclusiv pe suport electronic (data-limită care se ia în considerare este cea a oficiului poştal de expediere).  +  Articolul 6 (1) Pentru prima etapă a selecţiei, documentaţia solicitanţilor trebuie să conţină următoarele: a) formularul-tip de solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte culturale, prevăzut în anexa nr. 1, care se completează online prin accesarea adresei: www.afcn.ro; b) formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 2, care se completează online prin accesarea adresei: www.afcn.ro; c) raportul de activitate a solicitantului pe ultimul an; pentru solicitanţii care au derulat activităţi pe o perioadă mai scurtă de un an, se va depune un raport de activitate pentru perioada respectivă; d) declaraţia pe proprie răspundere, prevăzută în anexa nr. 1, secţiunea C: e) CV-urile membrilor echipei de proiect; f) declaraţia de parteneriat, conţinând elementele prevăzute în anexa nr. 3; g) alte documente pe care solicitantul le consideră relevante privind activitatea sa (înregistrări pe casete audiovideo, DVD-uri, CD-uri, dosare de presă, recenzii, recomandări, scrisori de sprijin etc.). (2) Documentele prevăzute la lit. c)-g) se scanează şi se salvează, conform paşilor operaţionali ai aplicaţiei online, prezentaţi în ghidul solicitantului, întocmit de către Administraţia Fondului Cultural Naţional. (3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a verifica depunerea de către solicitanţi a documentelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul II Criterii de acordare a finanţărilor nerambursabile  +  Articolul 7Vor fi supuse evaluării numai ofertele care conţin toate documentele prevăzute la art. 6.  +  Articolul 8Solicitările care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 sunt evaluate pe baza următoarelor criterii şi punctaje:Grilă de evaluare pentru proiecte culturale*) ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Criterii │ Punctaj │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │I. Calitatea şi originalitatea proiectului │ 15, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │I.1. Claritatea concepţiei şi adecvarea activităţilor în funcţie │ 10 │ │de obiectivele proiectului │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │I.2. Caracterul inovator al proiectului şi/sau originalitatea │ 5 │ │abordării │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │II. Relevanţa proiectului │ 33, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Relevanţa proiectului pentru priorităţile şi obiectivele de finan-│ 15 │ │ţare ale Administraţiei Fondului Cultural Naţional (Un punctaj │ │ │maxim - 15 puncte - se acordă numai dacă proiectul cultural cores-│ │ │punde în mod specific unui număr de cel puţin două priorităţi.) │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Relevanţa proiectului în privinţa calităţii şi varietăţii parte- │ 2 │ │neriatul public-privat (Se acordă un punctaj maxim - 2 puncte - │ │ │numai dacă proiectul cultural reuneşte cel puţin 2 parteneri din │ │ │mediul privat, asociativ şi/sau guvernamental.) │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Relevanţa proiectului în privinţa realizării de parteneriate │ 2 │ │interregionale (Se acordă un punctaj maxim - 2 puncte - numai dacă│ │ │proiectul cultural are parteneri din cel puţin 3 regiuni/judeţe.) │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Relevanţa proiectului pentru contextul cultural local/regional/ │ 5 │ │naţional │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Relevanţa proiectului pentru nevoile şi constrângerile grupului/ │ 5 │ │grupurilor-ţintă vizat/vizate; în ce măsură activităţile prevăzute│ │ │în proiect conduc la satisfacerea/rezolvarea nevoilor culturale │ │ │identificate ale grupurilor-ţintă alese? Este relevantă alegerea │ │ │grupurilor-ţintă în raport cu nevoile culturale identificate? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Relevanţa proiectului pentru dezvoltarea ulterioară a organizaţiei│ 4 │ │care îl propune şi a partenerilor implicaţi │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │III. Fezabilitatea proiectului cultural │ 42, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │III.1. Experienţă managerială şi capacitate de implementare │ 7, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă experienţă în │ 3 │ │management de proiect şi capacitate de administrare a proiectului │ │ │cultural? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Solicitantul şi/sau partenerii au suficientă competenţă în │ 4 │ │domeniile proiectului cultural propus? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │III.2. Metodologie │ 20, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Implicarea şi participarea în proiectul cultural a grupurilor- │ 3 │ │ţintă şi a beneficiarilor finali sunt clar şi corect identificate?│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Implicarea/Participarea, activitatea şi rolul membrilor echipei │ 5 │ │solicitantului şi/sau, după caz, al partenerilor în proiect sunt │ │ │corect identificate şi coerente? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │În ce măsură proiectul prevede o evaluare a activităţilor şi a │ 5 │ │rezultatelor proiectului cultural descrisă în indicatori verifi- │ │ │cabili şi obiectivi (studii, cercetări, anchete sociologice, │ │ │chestionare pentru public şi beneficiari, prin care să se eviden- │ │ │ţieze modul în care au fost satisfăcute nevoile culturale ale │ │ │grupurilor-ţintă)? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │În ce măsură proiectul identifică riscuri realiste şi obiective, │ 3 │ │precum şi măsuri de prevenire/diminuare a lor? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │În ce măsură concepţia generală a proiectului dovedeşte coerenţă? │ 4 │ │(coerenţa activităţilor în concordanţă cu obiectivele propuse, │ │ │perioada de desfăşurare şi anvergura proiectului). Planul de │ │ │acţiune al proiectului este clar? Există un calendar clar, adecvat│ │ │şi realist? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │III.3.Buget │ 15, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul cost-valoare/ │ 5 │ │beneficii? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │În ce măsură cheltuielile estimate pentru fiecare din activităţile│ 5 │ │planificate permit atingerea rezultatelor preconizate? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │În ce măsură proiectul cultural şi-a adecvat activităţile la │ 5 │ │resursele existente? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │IV. Sustenabilitatea proiectului cultural │ 10, │ │ │din care:│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │IV.1. Măsura în care proiectul cultural poate fi continuat după │ 4 │ │terminarea finanţării nerambursabile │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │IV.2. Modalităţile de promovare a proiectului cultural asigură │ 3 │ │vizibilitatea acestuia în cadrul unui public cât mai larg? │ │ │(Se acordă un punctaj maxim - 3 puncte - pentru utilizarea noilor │ │ │mijloace de comunicare alături de cele tradiţionale.) │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │IV.3. Poate să constituie proiectul cultural un model de bună │ 3 │ │practică? │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │Punctaj total maxim │ 100 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘__________*) Se vor avea în vedere încadrarea în priorităţile stabilite de Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi obiectivele urmărite pentru fiecare arie tematică, prezentate în Ghidul solicitantului.----------Tabelul de la art. 8 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2.231 din 7 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 30 mai 2011.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie  +  Articolul 9 (1) Selecţia ofertelor culturale se face de comisii de selecţie, special constituite pe lângă Administraţia Fondului Cultural Naţional, formate dintr-un număr impar de experţi independenţi. (2) În cazul în care în cadrul unei sesiuni vor fi finanţate proiecte culturale din mai multe arii tematice, se va organiza câte o comisie de selecţie pentru fiecare dintre acestea.  +  Articolul 10 (1) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi de Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, pe baza propunerilor formulate în scris de către uniuni de creaţie, organizaţii neguvernamentale şi/sau instituţii publice de cultură, care desfăşoară activităţi legate de ariile tematice pentru care vor fi acordate finanţări în sesiunea respectivă. (2) Propunerile formulate potrivit dispoziţiilor alin. (1) vor avea în vedere personalităţi şi specialişti de prestigiu din domeniile de referinţă, cu o experienţă de minimum 3 ani de practică, şi vor fi însoţite de un curriculum vitae al persoanei propuse pentru a face parte din comisiile de selecţie. (3) Fiecare membru al comisiei de selecţie va semna la începutul fiecărei sesiuni o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (4) În situaţia în care, în cursul procedurii de selecţie, un membru al comisiei de selecţie constată că are un interes patrimonial în legătură cu una dintre ofertele culturale înaintate comisiei din care face parte, acesta are obligaţia să declare imediat acest lucru şi să se retragă de la lucrările comisiei de selecţie respective.  +  Articolul 11 (1) Comisiile de selecţie sunt formate din 3-9 membri având calitatea de experţi independenţi, fiind numiţi pentru fiecare sesiune de finanţare. (2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de selecţie, membrii acestora sunt remuneraţi în baza unor convenţii civile încheiate, în condiţiile legii. (3) Remuneraţia prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin decizie a conducătorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional. (4) Şedinţele sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei de selecţie prin vot deschis. (5) Secretariatul fiecărei comisii de selecţie este asigurat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. (6) Componenţa nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.  +  Capitolul IV Prima etapă a procedurii de selecţie  +  Articolul 12 (1) Documentaţia prevăzută la art. 6 se predă secretarului comisiei de selecţie, care verifică dacă aceasta este completă. (2) Solicitările de finanţare incomplete sau înregistrate ulterior datei-limită prevăzute în anunţul public de organizare a selecţiei nu vor participa la procedura de selecţie.  +  Articolul 13 (1) Fiecare ofertă culturală va fi analizată de minimum 3 membri ai comisiei de selecţie şi notată potrivit dispoziţiilor art. 8. (2) Pentru fiecare ofertă vor fi întocmite rapoarte, care vor fi structurate pe baza grilei de evaluare prevăzute la art. 8 şi vor include observaţiile şi justificările membrilor comisiei pentru punctajul acordat. (3) În situaţia în care se constată diferenţe mai mari de 20 de puncte între punctajele totale acordate pentru aceeaşi ofertă, preşedintele comisiei de selecţie va convoca o reuniune de reevaluare comună a ofertei în cauză. (4) În cazul în care, în urma reuniunii de reevaluare, diferenţa între punctaje nu se reduce, oferta culturală în referinţă va fi supusă unei noi evaluări, realizată de o nouă comisie.  +  Articolul 14 (1) Comisia de selecţie stabileşte ierarhia ofertelor culturale pe baza punctajului obţinut, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare dintre acestea, conform următoarelor reguli: a) în cazul în care toate cheltuielile din oferta culturală sunt justificate şi respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, cuantumul finanţării acordate va fi cel indicat de către solicitant în aplicaţia depusă; b) în cazul în care cheltuielile din oferta culturală sau o parte a acestora nu sunt justificate şi/sau nu respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, cuantumul finanţării acordate va fi stabilit de către comisia de selecţie, solicitantul având posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a renunţa la finanţare; c) în cazul ofertei culturale în care toate cheltuielile sunt justificate şi respectă reglementările stabilite de lege şi prin anunţul public, care este poziţionată ultima în ierarhia proiectelor culturale selectate la fiecare arie tematică, dar pentru care nu mai există fonduri suficiente pentru acoperirea integrală a finanţării solicitate, conform lit. a), solicitantul are posibilitatea de a adapta proiectul propus pentru a se încadra în suma acordată sau de a renunţa la finanţare. (2) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut, precum şi cuantumul finanţării acordate se transmit conducătorului autorităţii finanţatoare în vederea comunicării publice, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de selecţie. (3) Lista cuprinzând proiectele culturale selectate pentru acordarea finanţărilor, punctajul obţinut, cuantumul finanţării acordate, precum şi lista celor care nu au fost selectate spre finanţare şi punctajul obţinut de acestea vor fi publicate pe site-ul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestor liste de către conducătorul acesteia.  +  Capitolul V A doua etapă a procedurii de evaluare  +  Articolul 15 (1) Administraţia Fondului Cultural Naţional va cere solicitanţilor ale căror proiecte au fost selectate în prima etapă a selecţiei completarea documentaţiei, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, cu următoarele: a) certificat de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice (copie); b) certificat de înregistrare fiscală (copie); c) actul constitutiv, statutul şi actele doveditoare ale sediului actual, precum şi actele adiţionale, după caz; d) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie ale exerciţiului financiar precedent, înregistrate la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv la administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti; bilanţul contabil sau, în cazul entităţilor care organizează contabilitatea în partidă simplă, decizia finală de impunere; e) certificat de atestare fiscală; f) actele din care să rezulte titlul cu care sunt folosite spaţiile, în cazul în care proiectul cultural nu se organizează la sediul solicitantului; g) documentaţia privind fundamentarea devizului general al proiectului cultural propus (oferte din partea operatorilor economici care pot presta servicii de orice natură, necesare realizării proiectului cultural propus, precum şi alte asemenea documente); h) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii sau atrase, care se transmit prin poştă într-un exemplar, astfel:- declaraţii pe propria răspundere ale solicitantului privind contribuţia proprie sau atrasă, însoţite de extrase de cont bancar, după caz;- contracte de sponsorizare;- scrisori de intenţie, după caz;- alte forme de sprijin financiar din partea unor terţi; i) documente privind eventualele parteneriate, în vederea realizării proiectului cultural pentru care se solicită finanţare. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi depuse doar de solicitanţii care nu au mai primit finanţări de la Fondul Cultural Naţional. Solicitanţii care au beneficiat de finanţări din Fondul Cultural Naţional vor depune doar actele adiţionale la documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), intervenite în intervalul scurs de la data ultimei finanţări nerambursabile acordate.  +  Articolul 16 (1) Sunt considerate eligibile pentru acordarea finanţării nerambursabile dosarele selecţionate în prima etapă a procedurii de selecţie şi care îndeplinesc următoarele condiţii:- conţin documentele prevăzute la art. 15;- respectă termenul de depunere a documentaţiei prevăzut la art. 15 alin. (1). (2) Lista dosarelor care nu îndeplinesc aceste condiţii şi sunt considerate neeligibile pentru acordarea finanţării nerambursabile va fi publicată pe site-ul autorităţii finanţatoare. (3) Dosarele sunt considerate neeligibile în situaţia în care documentele sunt incomplete şi/sau din conţinutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile anunţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional. (4) Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanţilor care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanţare anterior ori au prezentat declaraţii inexacte, de natură să influenţeze acordarea finanţării.  +  Articolul 17 (1) Ca urmare a analizării documentaţiei conform prevederilor art. 16, Administraţia Fondului Cultural Naţional va publică lista finală a solicitanţilor selecţionaţi pentru acordarea finanţărilor, precum şi cuantumul finanţării acordate pentru fiecare proiect cultural. (2) În cazul în care în urma analizei prevăzute la art. 16 sunt declarate neeligibile pentru acordarea finanţării unul sau mai multe dosare, solicitanţii care întrunesc punctajul imediat următor în ordine descrescătoare vor fi contactaţi pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 15. (3) Dispoziţiile art. 15 şi 16 se aplică în mod corespunzător solicitanţilor prevăzuţi la alin. (2). (4) Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanţare se publică pe site-ul Administraţiei Fondului Cultural Naţional în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 15 şi următoarele.  +  Articolul 18 (1) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării listei finale a rezultatelor sesiunii de finanţare. (2) În vederea elaborării contestaţiei, solicitanţii pot solicita rapoartele şi grilele de evaluare corespunzătoare ofertei culturale întocmite conform prevederilor art. 13, anonimizate, care va fi pus la dispoziţie de către Secretariatul Administraţiei Fondului Cultural Naţional, în scris, pe fax sau prin poştă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea solicitării. (3) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisii special constituite în acest scop, formate din experţi independenţi, în conformitate cu prevederile art. 10, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) Membrii comisiilor special constituite sunt desemnaţi de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional. (5) În componenţa comisiilor de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membri care au făcut parte din comisiile de selecţie. (6) Membrii comisiilor de soluţionare a contestaţiilor vor analiza aspectele invocate de către contestatori, coroborate cu informaţiile cuprinse în rapoartele şi grilele de evaluare întocmite pentru respectivele oferte culturale de către membrii comisiilor de evaluare şi selecţie şi vor dispune cu privire la modalitatea de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte. (7) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora sunt remuneraţi în baza unor convenţii civile, încheiate în condiţiile legii. (8) Remuneraţia prevăzută la alin. (7) se stabileşte prin decizie a conducătorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional. (9) Rezultatele finale ale selecţiei de oferte, după soluţionarea contestaţiilor depuse, vor fi făcute publice, prin publicarea pe site-ul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă prin încheierea unui contract între Administraţia Fondului Cultural Naţional şi solicitantul selecţionat. (2) Contractul-cadru de finanţare este prevăzut în anexa nr. 5. (3) Formularul pentru raportări finale este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul de finanţare.  +  Articolul 20Controlul asupra desfăşurării proiectelor, precum şi asupra modului de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile se exercită de reprezentanţii autorităţii finanţatoare, precum şi de organele cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceFORMULARde solicitare a finanţării nerambursabile pentru proiecte culturaleADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONALSesiunea de finanţare nr. ......../an[] proiect nou[] proiect reînnoitNumele solicitantului ..................................Denumirea proiectului cultural ................................... ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Aria tematică*) │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ │ [] .......................... │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________*) Se listează ariile tematice stabilite anual de către Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.Nr. dosar .........(Nu se completează de către solicitant.)Locul desfăşurării proiectului cultural ..................................Adresa completă ..........................................................Telefon ............... Fax ............ E-mail ..........................Persoană de contact ......................................................(numele, funcţia)Menţionaţi dacă: a) solicitaţi pentru prima oară o finanţare nerambursabilă de la Administraţia Fondului Cultural Naţional[] DA[] NU b) aţi fost în trecut beneficiar al unei finanţări nerambursabile de la Administraţia Fondului Cultural Naţional (primite şi decontate în bune condiţii)[] DA[] NU  +  Secţiunea A Date generale despre proiectul cultural1. SolicitantulScurtă prezentare a obiectivelor şi a activităţilor solicitantului (maximum o jumătate de pagină). Pentru detalii se va ataşa raportul de activitate.2. Titlul proiectului: .......................3. Perioada de desfăşurare a proiectuluiProiectul cultural se va desfăşura de la data de ......... până la data de ........ .4. Sumarul proiectului (maximum 20 de rânduri)5. Justificarea proiectului (minimum o pagină): a) scurtă descriere a contextului în care se va realiza proiectul cultural (nevoile sau oportunităţile adresate de proiect, justificarea nevoii/oportunităţii pentru realizarea proiectului, oferta culturală existentă, evoluţia cererii de acţiuni culturale etc.); b) relevanţa proiectului pentru obiectivele şi priorităţile programului de finanţare al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (adecvarea la priorităţile pentru anul în curs ale Administraţiei Fondului Cultural Naţional, conform anunţului de finanţare al Administraţiei Fondului Cultural Naţional pentru sesiunea curentă); c) valoarea adăugată a proiectului (menţionaţi aspecte care cresc relevanţa proiectului propus: caracterul inovator, relevanţa pentru priorităţi şi politici locale, naţionale, europene, impactul asupra organizaţiei beneficiare a finanţării şi asupra partenerilor din proiect, impactul asupra publicului etc.).6. Scopul şi obiectivele: a) scopul proiectului; b) obiective generale şi specifice.7. Grupurile-ţintă şi beneficiarii: a) grupuri-ţintă (cui îi este adresat proiectul); b) beneficiarii:- direcţi (precizaţi categoria şi numărul beneficiarilor implicaţi direct în proiect - participanţi, public etc.);- indirecţi (categoria şi numărul estimat al celor care vor beneficia în mod indirect de proiect).8. Activităţile proiectuluiVă rugăm să descrieţi activităţile proiectului identificând: titlul activităţii, perioada/durata de desfăşurare, acţiunile derulate. Pe lângă activităţile specifice, includeţi activităţile de pregătire, monitorizare şi evaluare necesare.9. Planul de activităţi:*Font 9* ┌────────────────────────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────────────┐ │ Activitatea │Luna│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Organizaţia │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│responsabilă│ ├────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤ │Pregătirea activităţii 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤ │Realizarea activităţii 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤ │Pregătirea activităţii 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(titlul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤ │Etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────────┤ │Evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────────┘10. Rezultate şi impact: a) rezultate (rezultate: imediate anticipate); b) produse (de exemplu: publicaţii, CD-ROM-uri, website); c) impact (efecte scontate pe termen mediu şi lung).11. Metode de implementare a) Prezentaţi succint abordarea propusă prin proiect (metodele) şi motivele pentru care aţi optat pentru această abordare. b) Metode de promovare şi vizibilitate (cum veţi promova evenimentele şi produsele proiectului, cum veţi asigura vizibilitatea proiectului şi a finanţatorului). c) Menţionaţi riscurile/dificultăţile care ar putea influenţa negativ derularea proiectului. Menţionaţi măsurile de prevenire/diminuare a acestora.12. EvaluarePrezentaţi modul în care veţi evalua proiectul şi efectele acestuia. Menţionaţi metodele, indicatorii şi sursele de informare utilizate pentru evaluarea proiectului.13. Continuitate şi sustenabilitatePrezentaţi succint posibilităţile de continuare/repetare a proiectului cultural după terminarea finanţării nerambursabile. Descrieţi în ce măsură proiectul generează mecanisme, procese sau produse durabile.14. Parteneri şi asociaţi a) Prezentaţi organizaţiile/instituţiile partenere şi contribuţia lor în proiect:Partener nr. 1*): ┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │Numele întreg al instituţiei/organizaţiei:│ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Acronim (unde este cazul): │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Statut juridic: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Cod fiscal: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Adresa oficială: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Adresa poştală: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Persoana de contact: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Număr de telefon: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Număr de fax: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Adresa de e-mail: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Website: │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Prezentare succintă a domeniului de │ │ │activitate şi a experienţei │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │Prezentarea contribuţiei în proiect │ │ └──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘__________*) Multiplicaţi acest tabel pentru fiecare partener. Anexaţi o declaraţie de parteneriat conform precizărilor din anexa nr. 3 la normele metodologice. b) Menţionaţi, dacă este cazul, implicarea altor organizaţii sau instituţii (colaboratori, asociaţi).  +  Secţiunea B Bugetul proiectului culturalÎnainte de a completa această secţiune, vă rugăm să citiţi cu atenţie Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli (anexa nr. 2 la normele metodologice).  +  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundereDECLARAŢIESubsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ................., str. .................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................., codul poştal ......., posesor al actului de identitate ...... seria ...... nr. .........., codul numeric personal .................., în calitate de reprezentant al solicitantului .........................., declar că am luat cunoştinţă de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor.Declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridică pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: a) în incapacitate de plată; b) cu plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; c) am încălcat/a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d) sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e) am/are arierate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; f) sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.Denumirea organizaţiei/P.F.A. ................Numele şi semnătura reprezentantului legal ......................Ştampila organizaţiei ...........................................Data .................  +  Anexa 2la normele metodologiceFORMULARULpentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieliDenumirea organizaţiei, titlul proiectului cultural    1. Veniturile proiectului cultural┌────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┐│Denumirea indicatorilor │ Valoarea │ % ││ │contribuţiei│ din valoarea ││ │ (lei) │ totală │├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤│Venituri, din care: │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤│1. Contribuţia beneficiarului (proprie) │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤│2. Alte surse (se vor nominaliza) │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤│3. Finanţare nerambursabilă de la Administraţia │ │ ││Fondului Cultural Naţional │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┤│TOTAL GENERAL: │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┘    2. Cheltuieli┌────────────────────────┬────────┬────┬──────┬─────┬───────┬────┬────────────┐│Denumirea indicatorilor │Unitatea│Nr. │Valoa-│Total│Contri-│Alte│Suma solici-││ (categorii de │ de │de │rea │ │buţia │sur-│tată de la ││ cheltuieli) │ măsură │uni-│unita-│ │solici-│se │Administra- ││ │ │tăţi│ră │ │tantu- │ │ţia Fondu- ││ │ │ │ │ │lui │ │lui Cultural││ │ │ │ │ │ │ │ Naţional │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│1. Onorarii │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│2. Remuneraţii │ │ │ │ │ │ │ ││colaboratori │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│3. Cheltuieli materiale │ │ │ │ │ │ │ ││şi servicii, din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│3.1. cazare şi masă sau │ │ │ │ │ │ │ ││diurnă pentru partici- │ │ │ │ │ │ │ ││panţi, invitaţi, echipa │ │ │ │ │ │ │ ││de proiect │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│cazare │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│diurnă-mese │ │ │ │ │ │ │ ││(cumulat cu cheltuielile│ │ │ │ │ │ │ ││administrative, maximum │ │ │ │ │ │ │ ││20% din totalul finan- │ │ │ │ │ │ │ ││ţării acordate) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│3.2. transport local │ │ │ │ │ │ │ ││şi/sau internaţional │ │ │ │ │ │ │ ││pentru participanţi, │ │ │ │ │ │ │ ││invitaţi, echipa de │ │ │ │ │ │ │ ││proiect │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│4. Cheltuieli specifice,│ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│4.1. închirieri de spa- │ │ │ │ │ │ │ ││ţii, aparatură, mijloace│ │ │ │ │ │ │ ││de transport │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│4.2. acţiuni promoţiona-│ │ │ │ │ │ │ ││le şi de publicitate │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│4.3. tipărituri │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│4.4. altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ ││(producţie/închiriere │ │ │ │ │ │ │ ││decoruri, costume, │ │ │ │ │ │ │ ││standuri, simeze, │ │ │ │ │ │ │ ││vitrine etc.) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│5. Cheltuieli adminis- │ │ │ │ │ │ │ ││trative, din care: │ │ │ │ │ │ │ ││(cumulat cu diurna-mese,│ │ │ │ │ │ │ ││maximum 20% din totalul │ │ │ │ │ │ │ ││finanţării acordate) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│5.1. cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ ││energia electrică │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│5.2. cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ ││chiria │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│5.3. cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││convorbiri telefonice │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│5.4. cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││corespondenţă şi │ │ │ │ │ │ │ ││internet │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│6. Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ ││dotări independente, │ │ │ │ │ │ │ ││din care: │ │ │ │ │ │ │ ││(nu vor depăşi 20% din │ │ │ │ │ │ │ ││totalul finanţării │ │ │ │ │ │ │ ││acordate) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│6.1. echipamente │ │ │ │ │ │ │ ││birotică │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│6.2. alte dotări nece- │ │ │ │ │ │ │ ││sare pentru realizarea │ │ │ │ │ │ │ ││proiectului │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│7. Alte cheltuieli spe- │ │ │ │ │ │ │ ││cifice programului, │ │ │ │ │ │ │ ││proiectului sau acţiunii│ │ │ │ │ │ │ ││culturale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ││(de exemplu: premii) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────┼────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴────────┴────┴──────┴─────┴───────┴────┴────────────┘    Denumirea organizaţiei/Numele P.F.A. ...................................    Numele şi semnătura reprezentantului legal al organizaţiei .............    Numele şi semnătura coordonatorului proiectului cultural ...............    Numele şi semnătura responsabilului financiar ..........................    Ştampila organizaţiei ..................................................    Data ............................  +  Anexa 3la normele metodologiceDECLARAŢIE DE PARTENERIATDeclaraţia de parteneriat va cuprinde: referiri clare la rolul partenerului/partenerilor în cadrul proiectului, detalii legate de participarea financiară sau în natură a acestuia/acestora (unde este cazul) şi consimţirea la principiile de bună practică ale parteneriatului.  +  Anexa 4la normele metodologiceDECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATESubsemnatul, .................., deţin, ca membru al comisiei de selecţie a proiectelor culturale care solicită finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional, calitatea de evaluator.Declar prin prezenta că nu am un interes patrimonial în legătură cu cererile de acordare a finanţărilor proiectelor culturale înaintate comisiei de selecţie.Declar că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţie, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage de la lucrările comisiei de evaluare şi selecţie.Data ..................................Semnătura .............................  +  Anexa 5la normele metodologiceCONTRACT-CADRU DE FINANŢARENr. ....../.........În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările ulterioare, şi în baza Deciziei directorului Administraţiei Fondului Cultural Naţional nr. ......./.........., a intervenit următorul contract între:Administraţia Fondului Cultural Naţional, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, codul fiscal 17966770, cont virament IBAN RO 08TREZ7015009XXX006063, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, reprezentată de ................, având funcţia de director, denumită în continuare A.F.C.N.,şiAsociaţia/Fundaţia/S.C./instituţia publică/P.F.A. .........., cu sediul în .........., str. ........... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul fiscal nr. ........., având contul nr. .......... deschis la ........., sucursala ........., reprezentată de ........, având funcţia de ..........., denumită în continuare Beneficiar.  +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1Beneficiarul va implementa programul/proiectul/ acţiunea cultural/culturală pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea din cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate.  +  Articolul 2Beneficiarul va realiza programul/proiectul/acţiunea cultural/culturală cu toată atenţia, eficienţa şi transparenţa, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat şi în conformitate cu prezentul contract.  +  Capitolul II Obiectul contractului  +  Articolul 3Obiectul prezentului contract constă în alocarea de către A.F.C.N. a sumei de ........... lei, în scopul finanţării nerambursabile a programului/proiectului/acţiunii cultural/ culturale .............. .  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 4Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţile contractante, efectele juridice ale acestuia încetând la data stingerii tuturor obligaţiilor dintre părţi, fără a depăşi data de .......... .  +  Capitolul IV Valoarea contractului  +  Articolul 5Valoarea contractului este de ......................... lei, reprezentând cheltuieli de organizare şi desfăşurare a programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale, conform bugetului de venituri şi cheltuieli, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Suma prevăzută la art. 3 va fi virată din contul A.F.C.N. cu nr. IBAN RO 08TREZ7015009XXX006063, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în contul Beneficiarului cu nr. .........., deschis la ........., sucursala ..........., potrivit legii.  +  Capitolul V Modalităţi de plată. Decontări  +  Articolul 7Alocarea finanţării şi decontarea sumelor acordate se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu prevederile prezentului contract.  +  Articolul 8Din finanţarea nerambursabilă acordată în baza prezentului contract se pot acoperi numai categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 9Suma prevăzută la art. 5 se poate acorda în tranşe, prin virament bancar, în baza facturilor emise de către Beneficiar pentru fiecare tranşă.  +  Articolul 10Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza graficului de finanţare, prevăzut în anexa nr. 2, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în programul/proiectul/acţiunea cultural/culturală.  +  Articolul 11 (1) Prima tranşă se acordă la începutul programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale, după semnarea contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă în baza documentelor justificative pentru tranşa anterioară, prezentate de către Beneficiar. (2) Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanţării.  +  Articolul 12Justificarea unei tranşe se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în perioada executării contractului.  +  Capitolul VI Drepturile şi obligaţiile părţilor  +  Articolul 13Drepturile şi obligaţiile A.F.C.N. (1) A.F.C.N. are următoarele drepturi: a) să solicite raportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; b) să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă Beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către Beneficiar. (2) A.F.C.N. are obligaţia să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării programului/proiectului/ acţiunii cultural/culturale ...................... cu suma prevăzută la art. 5, conform prezentului contract.  +  Articolul 14Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului (1) Beneficiarul are dreptul să primească suma reprezentând finanţarea, în condiţiile prevăzute în prezentul contract. (2) Beneficiarul are următoarele obligaţii: a) să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale care face obiectul prezentului contract, în condiţiile legii; b) să contracteze şi să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării programului/proiectului/acţiunii cultural/ culturale, cu respectarea procedurilor legale în vigoare; c) să asigure îndeplinirea oricărei alte activităţi legate de buna desfăşurare a programului/proiectului/acţiunii cultural/ culturale; d) să emită şi să prezinte A.F.C.N. facturile pentru fiecare tranşă, însoţite de documente justificative, conform prevederilor art. 11 alin. (1); e) să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea finanţării; f) să completeze sau să modifice, la solicitarea A.F.C.N., documentele incomplete sau greşite prezentate spre decontare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării; g) să prezinte/să transmită A.F.C.N, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale, un raport financiar final şi un raport final de activitate din care să reiasă gradul de realizare a obiectivelor propuse, precum şi gradul de mediatizare a programului/ proiectului/acţiunii cultural/culturale şi reflectarea în presă a activităţilor derulate în cadrul acestuia/acesteia; h) să nu utilizeze materialele promoţionale (CD-uri, tipărituri etc.), destinate mediatizării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale care face obiectul prezentului contract, în scopul obţinerii de profit; i) să accepte controlul şi verificările A.F.C.N. şi ale altor autorităţi cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor reprezentând finanţarea nerambursabilă alocată conform prezentului contract; j) să menţioneze numele A.F.C.N în toate interviurile scrise şi în format audiovideo acordate în legătură cu programul/proiectul/acţiunea cultural/culturală care face obiectul prezentului contract. Menţionarea A.F.C.N. se va face folosindu-se întotdeauna titulatura completă, respectiv "Administraţia Fondului Cultural Naţional". În cazul materialelor scrise în alte limbi decât limba română se va folosi întotdeauna următoarea titulatură: "The Administration of the Naţional Cultural Fund"; k) să menţioneze numele A.F.C.N. şi rolul/calitatea acesteia Autoritatea finanţatoare - în materialele de promovare a programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale: pliante, broşuri, comunicate de presă, afişe, cataloage, DVD-uri, CD-uri, site-uri web şi în orice alte materiale realizate în vederea prezentării şi promovării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale; l) să pună la dispoziţia A.F.C.N. exemplare în original şi copii ale materialelor realizate în vederea prezentării şi promovării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale (pliante, broşuri, comunicate de presă, afişe, cataloage, DVD-uri, CD-uri şi orice alte materiale realizate în acest scop).  +  Capitolul VII Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului  +  Articolul 15Modificarea contractului (1) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părţi, consemnat în scris prin act adiţional. (2) Beneficiarul are obligaţia de a informa de îndată A.F.C.N. - în termen de maximum 48 de ore de la producere - cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificare a programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale. Informarea va conţine şi descrierea condiţiilor şi a circumstanţelor în care programul/proiectul/acţiunea cultural/ culturală se va desfăşura sau a oricăror altor aspecte privind executarea prezentului contract de finanţare. (3) Dacă cererea de modificare a contractului vine din partea Beneficiarului, în alte situaţii decât cea prevăzută la alin. (2), acesta trebuie să o adreseze A.F.C.N. cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înaintea momentului la care doreşte ca această modificare să între în vigoare, cu excepţia cazurilor bine justificate de Beneficiar şi acceptate de A.F.C.N. (4) Schimbarea adresei sau modificarea contului bancar al Beneficiarului poate face obiectul unei simple notificări.  +  Articolul 16Rezilierea contractului (1) Prezentul contract poate fi reziliat în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia ori a mai multor obligaţii contractuale. (3) În cazul în care Beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract de finanţare din vina sa, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, să restituie A.F.C.N. sumele primite. (4) Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parţială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală, calculată la suma acordată.  +  Articolul 17Încetarea contractuluiPrezentul contract de finanţare încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia, prin acordul scris al părţilor sau, după caz, la expirarea datei prevăzute la art. 4.  +  Capitolul VIII Forţa majoră  +  Articolul 18Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.  +  Articolul 19Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunică în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.  +  Articolul 20Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forţă majoră.  +  Capitolul IX Cesiunea  +  Articolul 21Cesiunea drepturilor care decurg din prezentul contract de finanţare de către una dintre părţi este interzisă în lipsa acordului celeilalte părţi exprimat în scris.  +  Capitolul X Litigii  +  Articolul 22Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract de finanţare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea acestuia, se va soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, părţile vor înainta litigiul, spre soluţionare, instanţei de judecată competente.  +  Capitolul XI Clauze finale  +  Articolul 23Prin semnarea prezentului contract de finanţare Beneficiarul garantează A.F.C.N. faptul că deţine dreptul de proprietate intelectuală asupra operelor utilizate pe parcursul derulării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale.  +  Articolul 24A.F.C.N. este exonerată de răspunderea contractuală, civilă sau penală ce decurge din nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra operelor utilizate în derularea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare.  +  Articolul 26Prevederile prezentului contract de finanţare se completează cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 27Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract de finanţare, prin intermediul cărora cele două părţi vor ţine legătura permanent, sunt:- din partea A.F.C.N.: ................................................;- din partea Beneficiarului: ....................................... .Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.    A.F.C.N. Beneficiar    Director, Asociaţia/Fundaţia/S.C.    ........................... /instituţia publică/P.F.A. .........                                       Preşedinte/Director,    Contabil-şef, ...........................    ...........................                                         Responsabil financiar,    Viza C.F.P.P. ...........................    ...........................  +  Anexa 1la contractul-cadru de finanţareBugetul de venituri şi cheltuielial programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale(identic cu anexa nr. 2 la normele metodologice)  +  Anexa 2la contractul-cadru de finanţareGraficul de finanţareTranşa I:- acţiuni derulate ...................................- cheltuieli din finanţarea alocată .................. lei/tranşa I;- contribuţia solicitantului: .............................. lei;- data prezentării documentelor justificative ....................Tranşa a II-a:- acţiuni derulate ...................................- cheltuieli din finanţarea alocată .................. lei/tranşa II;- contribuţia solicitantului: .............................. lei;- data prezentării documentelor justificative (şi, după caz, a raportului final) ....................Tranşa ...................................  +  Anexa 3la contractul-cadru de finanţareRaportul final al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale- model -Contract nr. ........................................Data încheierii contractului .......................Beneficiarul ...............................................Adresa: ..................., telefon/fax ............ e-mail .................Denumirea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale ..................Data înaintării raportului final ...........................Instituţia, numele şi funcţia persoanei care a primit raportul ..............I. Raport final de activitate1. Descrierea pe scurt a activităţilor culturale desfăşurate în cadrul programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale: (Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, dosar de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.)2. Realizarea activităţilor propuse:(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat: DA/NU. Dacă NU, menţionaţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract.)3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz.)4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale:(Menţionaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale)5. Alte comentarii (după caz)II. Raport financiar final1. Date despre beneficiar:Cont bancar nr. ..........., deschis la Banca ......(denumirea şi sediul)......../2. Date despre finanţare:Valoarea finanţării din Fondul Cultural Naţional, în conformitate cu contractul încheiat ..................Valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului .......................................... .3. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate conform prevederilor legale: facturi, chitanţe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine şi dispoziţii de plată.4. Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):Denumirea organizaţiei:Contract nr. ....../data ...........Denumirea programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale:┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Tranşa │ Obiective - activităţi │ Sume ││ (exemplu) │ │ în lei │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Tranşa I │ │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Tranşa II │ │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Tranşa III │ │ │├───────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│Total: │ │ │└───────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┘┌──────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┐│ Denumirea indicatorului │ Suma │Tranşa│Tranşa│ Tranşa ││ (exemple) │finanţată│ I │ II │ III │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│1. Onorarii │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│2. Remuneraţii colaboratori │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│3. Cheltuieli materiale şi servicii │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│4. Cheltuieli specifice │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│5. Cheltuieli administrative │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│6. Cheltuieli dotări independente │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│7. Alte cheltuieli specifice ale │ │ │ │ ││programului/proiectului/acţiunii │ │ │ │ ││cultural/culturale │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────────┤│Total: │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴─────────┘5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale (program şi realizări în conformitate cu structura prezentată în anexa nr. 2 la normele metodologice)Conducătorul beneficiarului ......(numele, prenumele şi semnătura)..........Coordonatorul programului/proiectului/acţiunii cultural/culturale .......(numele, prenumele şi semnătura).......Responsabilul financiar al organizaţiei .......(numele, prenumele şi semnătura).............Data ..............................Ştampila----