INSTRUCŢIUNI nr. 111 din 17 iulie 2013 (*actualizate*)privind atestarea personalului navigant care încadrează ori urmează să încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne(actualizate până la data de 1 august 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. a), art. 24, 27 şi 32 din Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 307/2009, cu modificările ulterioare, anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (2) lit. c) din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În vederea menţinerii în stare operaţională a navelor, definite conform art. 1 alin. (1) din Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 307/2009, admise să execute misiuni specifice conform destinaţiei, şefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, care le au în dotare, dispun măsurile necesare pentru asigurarea încadrării posturilor de specialitate din categoria personal navigant cu personal calificat şi atestat în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentelor instrucţiuni sunt considerate posturi de specialitate din categoria personal navigant următoarele: a) comandant/conducător de navă/şalupă/ambarcaţiune maritimă/fluvială; b) ofiţer secund/ajutor comandant/conducător de navă/ şalupă/ambarcaţiune maritimă/fluvială; c) şef mecanic nave maritime sau fluviale/şef componentă de specialitate electromecanică; d) personalul ce încadrează componenta de specialitate navigaţie; e) personalul ce încadrează componenta de specialitate armament; f) personalul ce încadrează componenta de specialitate comunicaţii şi observare; g) personalul ce încadrează componenta de specialitate electromecanică; h) şef echipaj navă; i) conducător de ambarcaţiune ape interioare fără regim de navigaţie; j) pontonier/personal auxiliar. (2) În MAI se asimilează personalului navigant persoanele care încadrează următoarele categorii de posturi/funcţii: a) formator în cadrul Centrului de pregătire a personalului navigant; b) personal de specialitate cu atribuţii, potrivit fişei postului, de coordonare a activităţilor mijloacelor de mobilitate navală sau de asigurare tehnico-materială a acestora.  +  Articolul 3 (1) În fişele posturilor pentru posturile de specialitate din categoria personal navigant, de la bordul navelor aparţinând MAI, se prevede ca cerinţă de ocupare, la rubrica "autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor", atestatul în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei, denumit în continuare atestat. (2) Rubrica "autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor" se completează în cazul posturilor de specialitate din categoria personal navigant cu perioada de valabilitate a atestatului, precum şi, dacă este cazul, cu alte cerinţe privind îndeplinirea unor bareme medicale specifice ori a perioadei minime de ambarcare, pe categorii de funcţii şi nave.  +  Capitolul II Atestarea în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei  +  Articolul 4 (1) Atestatul se obţine în urma promovării examenului de evaluare a competenţei profesionale organizat în acest scop, denumit în continuare examen. (2) În MAI, documentele de atestare se emit şi se eliberează de către Centrul de pregătire a personalului navigant, în urma absolvirii examenului de atestare. (3) La examen se pot înscrie persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au absolvit cursul specific categoriei de personal navigant, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, sau cursuri similare organizate de instituţiile de profil ale Ministerului Apărării Naţionale ori cursuri similare organizate de furnizori de servicii de formare profesională autorizaţi; b) îndeplinesc baremele şi criteriile medicale şi psihologice; c) îndeplinesc stagiul minim de ambarcare, pentru posturile/funcţiile prevăzute în anexă. (4) Perioada de valabilitate a atestatului este de 5 ani. (5) Atestatul se suspendă sau, după caz, se retrage, în situaţia în care personalul navigant nu mai îndeplineşte baremele şi criteriile medicale şi/sau psihologice.  +  Articolul 5Examenul se organizează prin grija inspectoratelor generale beneficiare, împreună cu instituţia de profil a MAI, respectiv Centrul de pregătire a personalului navigant din cadrul Gărzii de Coastă a Poliţiei de Frontieră Române, potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor specifice şi a examenelor de evaluare a competenţei profesionale, în vederea eliberării atestatelor pentru personalul navigant de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 6Absolvenţii Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" Constanţa şi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", formaţi pentru nevoile MAI şi încadraţi în posturi corespunzătoare studiilor absolvite, susţin examenul înaintea susţinerii examenului de definitivare pe post.  +  Capitolul III Cursuri organizate de MAI pentru personalul navigant în vederea specializării şi atestării  +  Articolul 7 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră, în cadrul Centrului de pregătire a personalului navigant se organizează următoarele categorii de cursuri specifice pentru personalul navigant din MAI: a) curs de iniţiere în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei - curs prin care se asigură dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor minime necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale specifice unui anumit post sau componentă de specialitate de la bordul unei nave operative ori logistice; se adresează personalului care nu are pregătire de bază în domeniu; b) curs de schimbare a specialităţii de la bordul navei - curs adresat personalului navigant, atestat pe o funcţie sau într-o componentă de specialitate de la bordul navei, care constituie condiţie pentru ocuparea unui alte funcţii/componente de specialitate sau ca personal de rezervă în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin titularului postului pe timpul cât acesta lipseşte; c) curs de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare - curs de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului navigant din MAI, atestat la conducerea unei nave din categoria navelor operative sau logistice, în vederea dezvoltării competenţelor necesare conducerii unei nave din altă categorie; d) curs de perfecţionare pentru reconfirmare - curs prin care se asigură actualizarea cunoştinţelor şi dezvoltarea deprinderilor profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor prezente şi preconizate ale posturilor personalului navigant din MAI, care se efectuează periodic în vederea reconfirmării pe o anumită funcţie/componentă de specialitate de la bordul navei, pentru care persoana a fost specializată şi atestată. (2) Pentru înscrierea la examen este necesară: a) la acordarea primului atestat: absolvirea cursului de iniţiere în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei sau, după caz, a cursului de schimbare a specialităţii de la bordul navei ori a cursului de perfecţionare în vederea conducerii navelor din altă categorie de atestare; b) la reînnoirea atestatului: absolvirea cursului de perfecţionare pentru reconfirmare, în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei pentru care deţine atestat.  +  Articolul 8 (1) Absolvenţii instituţiilor militare şi civile de învăţământ superior şi ai şcolilor postliceale care pregătesc personal navigant, precum şi posesorii brevetelor sau certificatelor de capacitate recunoscute la nivel naţional ori internaţional sunt exceptaţi de la absolvirea cursului de iniţiere în postul/funcţia/componenta de specialitate de la bordul navei. (2) Posesorii Certificatului internaţional de conducător ambarcaţiune de agrement pot fi numiţi în postul de specialitate "conducător de ambarcaţiune ape interioare fără regim de navigaţie", fără a mai fi necesară îndeplinirea condiţiei privind absolvirea cursului de iniţiere.  +  Articolul 9Competenţele pe care le formează personalul navigant în cadrul cursurilor specifice şi modalitatea de susţinere a examenului de atestare se stabilesc în metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor specifice şi a examenelor de evaluare a competenţei profesionale, în vederea eliberării atestatelor pentru personalul navigant de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 10Examinarea medicală şi psihologică a personalului navigant din MAI se efectuează anual, în scopul verificării stării de sănătate, a gradului de dezvoltare a aptitudinilor şi a calităţilor psihice şi fizice.  +  Articolul 11 (1) Personalul navigant care la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni este atestat va urma un curs de perfecţionare pentru reconfirmare în domeniul specialităţii în care a fost atestat, în termen de: a) cel mult 5 ani de la data absolvirii ultimului curs de specializare sau perfecţionare sau b) cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, dacă perioada scursă de la atestare este mai mare de 5 ani. (2) Personalul navigant care la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni nu este atestat va susţine examenul în termen de cel mult 3 ani de la această dată, cu respectarea condiţiilor din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 12 (1) Dreptul de a executa misiuni cu navele MAI şi de a deservi tehnica de la bordul acestora se suspendă, pentru neîndeplinirea cerinţelor postului, inaptitudine fizică şi/sau psihică ori, după caz, necorespundere profesională pentru locul de muncă în care este încadrat, personalului navigant care: a) nu îndeplineşte baremele şi criteriile medicale şi/sau psihologice; b) nu reînnoieşte atestatul la încheierea perioadei de valabilitate a acestuia; c) nu susţine examenul în condiţiile art. 11 alin. (2). (2) Personalul navigant aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) este pus la dispoziţie, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.  +  Articolul 13În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, Direcţia generală management resurse umane va elabora metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor specifice şi a examenelor de evaluare a competenţei profesionale, în vederea eliberării atestatelor pentru personalul navigant de la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 14Şefii structurilor MAI care au în dotare nave dispun măsurile necesare pentru asigurarea ţinerii evidenţei atestatelor şi participării personalului navigant la cursurile şi examenul prevăzute de prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 15Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul afacerilor interne,

    Radu Stroe
    Bucureşti, 17 iulie 2013.Nr. 111.  +  AnexăCONDIŢIIpentru înscrierea la examenul de evaluare acompetenţei profesionale în vederea atestării*Font 7*┌────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │Categoria de personal│Cursul necesar (pentru prima │ Stagiul minim de │ Excepţii şi observaţii ││crt.│ Funcţia/Postul │căruia se adresează │acordare a atestatului şi │ îmbarcare │ ││ │ │ │pentru reînnoirea atestatului)│ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 1 │Comandant navă │Ofiţeri │- curs de iniţiere/curs de │3 ani în funcţia │ - ││ │maritimă/fluvială│ │ perfecţionare pentru │de ofiţer secund │ ││ │ │ │ reconfirmare comandant navă │sau │ ││ │ │ │ maritimă/fluvială │de comandant │ ││ │ │ │- curs de perfecţionare în │şalupă maritimă/ │ ││ │ │ │ vederea conducerii navelor │fluvială │ ││ │ │ │ din altă categorie de │ │ ││ │ │ │ atestare (după caz) │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 2 │Comandant navă │Agenţi/subofiţeri/ │- curs de iniţiere/curs de │3 ani îmbarcare │ - ││ │fluvială │maiştri militari │perfecţionare pentru │ │ ││ │ │ │reconfirmare comandant navă │ │ ││ │ │ │maritimă/fluvială │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 3 │Ofiţer secund │Ofiţeri │- curs de iniţiere/curs de │1 an îmbarcare │Absolvenţii Academiei ││ │navă maritimă/ │ │perfecţionare pentru │ │"Mircea cel Bătrân" - ││ │fluvială │ │reconfirmare ofiţer secund │ │specializarea navigaţie,││ │ │ │navă maritimă/fluvială │ │hidrografie şi ││ │ │ │ │ │echipamente navale, sunt││ │ │ │ │ │exceptaţi de la stagiul ││ │ │ │ │ │minim. │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 4 │Comandant şalupă │Ofiţeri │- curs de iniţiere/curs de │1 an îmbarcare │Absolvenţii Academiei ││ │maritimă/ │ │perfecţionare pentru │ │"Mircea cel Bătrân" - ││ │fluvială │ │reconfirmare comandant şalupă │ │specializarea navigaţie,││ │ │ │maritimă/fluvială │ │hidrografie şi ││ │ │ │- curs de perfecţionare în │ │echipamente navale, sunt││ │ │ │vederea conducerii navelor din│ │exceptaţi de la stagiul ││ │ │ │altă categorie de atestare │ │minim. ││ │ │ │(după caz) │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 5 │Şef mecanic navă │Ofiţeri, agenţi/ │- curs de iniţiere/curs de │2 ani îmbarcare │- Absolvenţii Academiei ││ │maritimă/ │subofiţeri/maiştri │perfecţionare pentru │într-o funcţie din│"Mircea cel Bătrân", ││ │fluvială, şef │militari │reconfirmare şef mecanic │cadrul componentei│specializarea electro- ││ │mecanic şalupă │ │ │de specialitate │mecanică navală, sunt ││ │maritimă/ │ │ │electromecanică │exceptaţi de la stagiul ││ │fluvială, şef │ │ │ │de îmbarcare (pentru ││ │componentă de │ │ │ │funcţiile de ofiţer); ││ │specialitate │ │ │ │- Absolvenţii Şcolii ││ │electromecanică │ │ │ │Militare de Maiştri ││ │ │ │ │ │Militari a Forţelor ││ │ │ │ │ │Navale "Amiral Ion ││ │ │ │ │ │Murgescu" - speciali- ││ │ │ │ │ │tatea motoare şi ││ │ │ │ │ │instalaţii electrice ││ │ │ │ │ │navale, sunt exceptaţi ││ │ │ │ │ │de la stagiul de ││ │ │ │ │ │îmbarcare (pentru ││ │ │ │ │ │funcţiile de agent/ ││ │ │ │ │ │subofiţer/maistru ││ │ │ │ │ │militar). │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 6 │Conducător │Agenţi/subofiţeri/ │- curs de iniţiere/curs de │ - │ - ││ │ambarcaţiune │maiştri militari │perfecţionare pentru reconfir-│ │ ││ │maritimă/fluvială│ │mare conducător ambarcaţiune │ │ ││ │ │ │maritimă/fluvială │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 7 │Şef echipaj nave │Agenţi/subofiţeri/ │- curs de iniţiere/curs de │1 an îmbarcare │Absolvenţii Şcolii ││ │ │maiştri militari │perfecţionare pentru │ │Militare de Maiştri ││ │ │ │reconfirmare componenta de │ │Militari a Forţelor ││ │ │ │specialitate navigaţie │ │Navale "Amiral Ion ││ │ │ │ │ │Murgescu" sunt exceptaţi││ │ │ │ │ │de la stagiul de ││ │ │ │ │ │îmbarcare. │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 8 │Personal care │Ofiţeri şi agenţi/ │- curs de iniţiere/curs de │ - │ - ││ │încadrează │subofiţeri/maiştri │perfecţionare pentru │ │ ││ │componenta de │militari │reconfirmare componenta de │ │ ││ │specialitate │ │specialitate navigaţie/ │ │ ││ │navigaţie/ │ │armament/comunicaţii şi │ │ ││ │armament/ │ │observare/electromecanică │ │ ││ │comunicaţii şi │ │pentru nave maritime/fluviale;│ │ ││ │observare/ │ │- curs de schimbare a │ │ ││ │electromecanică │ │specialităţii (după caz) │ │ │├────┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤│ 9 │Pontonier/ │Personal MAI │- curs de iniţiere/curs de │ - │ - ││ │personal auxiliar│ │perfecţionare pentru │ │ ││ │ │ │reconfirmare personal auxiliar│ │ │└────┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din INSTRUCŢIUNILE nr. 115 din 22 iulie 2016 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.------