HOTĂRÂRE nr. 501 din 17 iulie 2013privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iulie 2013  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul delegat pentru energie,Constantin NiţăViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 17 iulie 2013.Nr. 501.  +  Anexa MINISTERUL ECONOMIEISocietatea Comercială de Distribuţie şi Furnizarea Energiei Electrice "Electrica" - S.A. BucureştiStr. Grigore Alexandrescu nr. 9, BucureştiCod unic de înregistrare: 13267221BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
                                                                       mii lei
  INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013
  0 1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 931.521
  1 Venituri din exploatare 2 206.309
  2 Venituri financiare 3 725.212
  3 Venituri extraordinare 4 0
  II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 903.202
  1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 205.567
  A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 145.349
  B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 4.830
  C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 44.821
  C1 ch. cu salariile 10 12.950
  C2 bonusuri 11 2.242
  C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 25.345
  cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 8.580
  C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 581
  C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 3.703
  D. alte cheltuieli de exploatare 16 10.568
  2 Cheltuieli financiare 17 697.635
  3 Cheltuieli extraordinare 18 0
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 28.320
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 4.301
  V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 24.018
  1 Rezerve legale 22 1.416
  2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 26
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 22.602
  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 1.079
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 20.129
  a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 20.129
  9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 2.473
  VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
  VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33
  a) cheltuieli materiale 34
  b) cheltuieli cu salariile 35
  c) cheltuieli privind prestările de servicii 36
  d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37
  e) alte cheltuieli 38
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 794.667
  1 Alocaţii de la buget 40
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 794.667
  X. DATE DE FUNDAMENTARE 42
  1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 127
  2 Nr. mediu de salariaţi total 44 202
  3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 15.192
  a) cheltuieli cu salariile 46 12.950
  b) bonusuri 47 2.242
  4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 5.342,6
  5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 6.267,5
  6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 4.611,5
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 4.611,5
  8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52 0,0
  9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x 1000 53 969,6
  10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0
  11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 685.900
  -------