LEGE nr. 235 din 15 iulie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, județean și local - și funcționează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condițiile legii, pentru toate sistemele informatice ale instituțiilor și autorităților publice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.2. La articolul I punctul 10, după litera e) a alineatului (4) al articolului 9 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriilor, acolo unde nu funcționează servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, pentru modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice.3. La articolul I punctul 12, literele c) și g) ale alineatului (3) al articolului 11 se modifică și vor avea următorul cuprins:c) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești;........................................................................g) instituțiile cu atribuții în domeniul asistenței sociale și protecției copilului și al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;4. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (6) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:b) serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, la solicitarea scrisă adresată acestora de către autoritățile publice locale sau de către persoanele fizice și juridice în condițiile prevăzute de lege.5. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevăzute la alin. (1), cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate.6. La articolul I punctul 14, după alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cartea de identitate și cartea electronică de identitate permit titularului utilizarea acestora ca și card național de asigurări sociale de sănătate, în condițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență.7. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terțe ale administrației publice, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum și utilizarea semnăturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și ale prezentei ordonanțe de urgență.8. La articolul I punctul 14, după alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un sistem informatic.9. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezența lucrătorului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular și trebuie să fie însoțită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie și a prenumelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române, adresei de domiciliu și, după caz, adresei de reședință.10. La articolul I punctul 16, litera a) a alineatului (3) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:a) au intervenit modificări ale datelor privind numele de familie și prenumele, data de naștere, statutul civil și cetățenia română, când se prezintă și documentele care atestă aceste modificări;11. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:b) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepția cărții electronice de identitate prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se eliberează cu termen de valabilitate de 5 ani.12. La articolul I punctul 17, după alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) De la data punerii în circulație a cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea:a) unei cărți de identitate;b) unei cărți electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6).13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Cartea de identitate conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în mediu de stocare, precum și elemente de particularizare și de siguranță.14. La articolul I punctul 18, după alineatul (1) al articolului 17 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) În mediul de stocare prevăzut la alin. (1), care asigură funcționalitatea cărții de identitate ca și card național de asigurări sociale de sănătate, se înscriu exclusiv datele aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.(1^2) Datele aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate stabilite la art. 331 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în mediul de stocare a cărții de identitate, pot fi accesate și utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și actelor normative subsecvente acesteia.(1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevăzute la alin. (1^2).15. La articolul I punctul 18, litera f) a alineatului (2) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:f) imaginea facială a titularului;16. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și elemente de particularizare și de siguranță.17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (5) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:c) certificate și certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;18. La articolul I punctul 18, după litera d) a alineatului (5) al articolului 17 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) datele aferente cardului național de asigurări sociale de sănătate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.19. La articolul I punctul 18, după alineatul (5) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în cartea de identitate și în cartea electronică de identitate, în mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, în condițiile prevăzute de lege.20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 17^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Certificatele și certificatele calificate se emit și se înscriu după cum urmează:a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.21. La articolul I punctul 19, după alineatul (1) al articolului 17^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sisteme informatice terțe ale administrației publice stabilite prin hotărâre a Guvernului.22. La articolul I punctul 19, alineatele (2) și (3) ale articolului 17^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate și condițiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exercițiu.23. La articolul I punctul 19, alineatele (2), (4) și (5) ale articolului 17^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de identitate numai în scopul verificării autenticității acesteia și identității titularului..........................................................................(4) După personalizarea cărții electronice de identitate, respectiv a cărții de identitate și transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producție se șterg imediat prin procedură automată și ireversibilă.(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărții electronice de identitate și stocate în Sistemul național informatic de evidență a persoanelor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărții electronice de identitate sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.24. La articolul I punctul 19, după alineatul (5) al articolului 17^2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Procedurile de ștergere prevăzute la alin. (4) și (5) asigură imposibilitatea recuperării parțiale sau totale a datelor șterse.25. La articolul I punctul 19, alineatul (6) al articolului 17^2 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărții electronice de identitate, precum și procedurile de ștergere a datelor prevăzute la alin. (4) și (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.26. La articolul I punctul 20, litera h) a alineatului (1) al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;27. La articolul I punctul 21, litera d) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:d) când se solicită eliberarea unei cărți electronice de identitate sau a unei cărți de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) și j), la cererea cetățeanului.28. La articolul I punctul 28, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) De la obligația de a solicita înscrierea în actul de identitate a reședinței sunt exceptate:29. La articolul I punctul 29, articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Mențiunea privind reședința se înscrie pe un document, denumit dovada de reședință, care va însoți cartea de identitate, cartea electronică de identitate și cartea de identitate provizorie.30. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIDispozițiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică numai cărților de identitate și cărților electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.31. La articolul IV, alineatele (2) și (5) ale articolului 41^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cartea de rezidență conține date în format tipărit sau în format inscripționat prin tehnici speciale, precum și elemente de particularizare și de siguranță...........................................................................(5) Cartea electronică de rezidență conține date în format tipărit și în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță.32. La articolul IV, litera c) a alineatului (6) al articolului 41^1 se modifică și va avea următorul cuprins:c) certificate și certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;33. La articolul IV, alineatul (9) al articolului 41^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Forma și conținutul cărții de rezidență și ale cărții electronice de rezidență, inclusiv elementele de particularizare și de siguranță prevăzute la alin. (2) și (5), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.34. La articolul IV, articolul 41^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41^2(1) Certificatele și certificatele calificate se emit și se înscriu după cum urmează:a) certificatele, de către Ministerul Afacerilor Interne;b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate și condițiile de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronică de rezidență ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplină de exercițiu.35. La articolul IV, alineatele (2), (4) și (5) ale articolului 41^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Datele biometrice se colectează pentru a fi înscrise în cartea electronică de rezidență numai în scopul verificării autenticității acesteia și identității titularului..........................................................................(4) După personalizarea cărții electronice de rezidență, respectiv a cărții de rezidență și transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producție în scopul producerii acestora se șterg imediat prin procedură automată și ireversibilă.(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cărții electronice de rezidență și stocate în Sistemul național informatic de evidență a persoanelor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărții electronice de rezidență sau, dacă nu a fost ridicată, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acesteia.36. La articolul IV, după alineatul (5) al articolului 41^3 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Procedurile de ștergere prevăzute la alin. (4) și (5) asigură imposibilitatea recuperării parțiale sau totale a datelor șterse.37. La articolul IV, alineatul (6) al articolului 41^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cărții electronice de rezidență, precum și procedurile de ștergere a datelor prevăzute la alin. (4) și (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.38. La articolul V punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Până la data de 31 martie 2014 se va realiza o platformă-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărții electronice de identitate și punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții electronice de rezidență.39. La articolul V punctul 5, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Producerea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora, a cărților de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență se realizează, centralizat, de către Imprimeria Națională.(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepția cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință, se realizează, centralizat, în Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcției generale de pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, cărții de identitate, cărții de identitate provizorii, dovezii de reședință, cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență.(4) Imprimeria Națională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, în vederea eliberării către solicitanți, în condițiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. și Inspectoratul.40. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 8^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Imprimeria Națională este abilitată să achiziționeze și să pună la dispoziția D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum și a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele și produsele software necesare pentru punerea în circulație și personalizarea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora, a cărților de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență.41. La articolul V punctul 6, articolul 8^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^3(1) Condițiile tehnice, precum și aspectele procedurale și legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate și cartea electronică de rezidență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate și cartea electronică de rezidență, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice și a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.42. La articolul V punctul 6, alineatul (4) al articolului 8^4 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Atunci când constatările efectuate potrivit alin. (3) evidențiază deficiențe care afectează colectarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condițiile legii, D.E.P.A.B.D. solicită instituțiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficiențe, stabilind termene de remediere.43. La articolul V punctul 7, alineatele (3) - (5) ale articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Contravaloarea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate se încasează prin unitățile Trezoreriei Statului sau prin alte unități bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, prin autoritățile administrației publice locale cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic național.(4) Contravaloarea cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență se încasează prin unitățile Trezoreriei Statului, prin alte unități bancare cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar, componentă a Sistemului electronic național.(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilități și consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor în procesul culegerii datelor și eliberării cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților provizorii de identitate și dovezilor de reședință, respectiv de Inspectorat și structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, se virează acestora de către Imprimeria Națională, în condiții stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.44. La articolul V punctul 7, după alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cheltuielile prevăzute la alin. (5) se referă exclusiv la utilitățile și consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziție de Imprimeria Națională, inclusiv echipamentele de comunicație, și se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat.45. La articolul V punctul 8, alineatul (2) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Costurile aferente producerii și eliberării actelor de identitate și a cărții de alegator aferente, în cazurile de scutiri și exceptări de la plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, se suportă de către Imprimeria Națională din veniturile proprii aferente acestei activități. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilește prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D.46. La articolul V punctul 8, alineatul (1) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate se realizează, în mod eșalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate sau a primei cărți de identitate, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România.47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:b) cheltuielile aferente producerii și eliberării cărții electronice de identitate, a cărții de identitate, a cărții de alegător aferente și a cărții de identitate provizorii, în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;48. La articolul VII punctul 1, alineatul (2^2) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărțile electronice de identitate, cărțile de identitate, cărțile de alegător aferente acestora, cărțile de identitate provizorii, dovezile de reședință, cărțile electronice de rezidență și cărțile de rezidență.49. La articolul VII punctul 3, litera b^10) a punctului A al articolului 6 din anexă se modifică și va avea următorul cuprins:b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință;50. La articolul X, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Cărțile de identitate provizorii și cărțile de alegător se produc și se eliberează potrivit dispozițiilor aplicabile actelor de identitate..........................................................................(5) Datele biometrice pentru cartea electronică de identitate se colectează după cum urmează:a) la sediile serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor pentru cartea electronică de identitate care conține, ca dată biometrică, numai imaginea facială;b) la sediile serviciilor publice comunitare de evidență și eliberare a pașapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronică de identitate care conține ca date biometrice atât imaginea facial, cât și imaginile impresiunilor papilare, până la asigurarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu echipamentele și produsele software necesare preluării imaginilor impresiunilor papilare.51. La articolul XI, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul XI(1) Calendarul preschimbării buletinelor de identitate, precum și a cărților de identitate eliberate în formatul prevăzut de anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările ulterioare, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după generalizarea activității de emitere a cărților de identitate emise în condițiile legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.52. La articolul XI, alineatele (2) și (3) se abrogă.53. Articolul XII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul XII(1) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor care devin funcționale ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate, a cărților de alegător aferente acestora și a cărților de identitate provizorii se realizează de către autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează aceste servicii.(2) Autoritățile administrației publice locale pot dota serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din subordinea acestora, funcționale la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, cu echipamentele necesare eliberării cărților electronice de identitate care conțin imaginile impresiunilor papilare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 15 iulie 2013.Nr. 235.----