ORDIN nr. 784 din 13 aprilie 1998pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 784 din 13 aprilie 1998
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
  • Nr. 34/N din 13 aprilie 1998
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 24 iunie 1998    Ministrul finanţelor şi ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice, republicate în anul 1995,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 507/1997 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,emit următorul ordin:1. Se aprobă Normele metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor, prevăzute în anexa*).2. Prezentele norme metodologice se aplică şi pentru execuţia lucrărilor de reparaţii capitale şi a demolarilor la construcţii şi instalaţii, definite servicii potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 63/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997.3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Normele metodologice privind conţinutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitaţie, al ofertelor şi al contractelor pentru execuţia investiţiilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 1.743/69/N/9 septembrie 1996.4. Licitaţiile organizate şi în curs de desfăşurare pentru adjudecarea execuţiei investiţiilor se vor finaliza pe baza prevederilor în vigoare la data organizării acestora.5. Procedura de actualizare a situaţiilor de plată, prevăzută la cap. 10 din prezentele norme metodologice, se va aplica şi la contractele perfectate ca urmare a licitaţiilor organizate înainte de data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.Aceasta procedura se aplică şi la contractele în curs de derulare, pe baza actelor adiţionale la condiţiile speciale de contractare, pentru restul de lucrări rămase de executat la data intrării în vigoare a prezentului ordin.6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.------------- Notă *) Anexa se publică ulterior.Ministrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat------------