ORDIN nr. 204 din 27 noiembrie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale(actualizat până la data de 4 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 574 din 20 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică proiectelor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul 2^1Prin excepţie de la prevederile art. 2, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 2, 4 şi 5 din anexă se aplică şi proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.------------Art. 2^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 574 din 20 iunie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013.  +  Articolul 3Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 27 decembrie 2011.Nr. 204.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 27/11/2011