ORDIN nr. 1.207 din 17 iunie 2013privind aprobarea Ghidurilor solicitantului - Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013    Având în vedere:● Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/22.11.2007;Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;● reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 153 "Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 154 "Competenţe-cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 155 "Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 156 "Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 157 "Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 158 "Sisteme de calitate şi calificări noi pentru formarea profesională continuă" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 159 "Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 8Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 160 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 9Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 161 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 10Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 162 "A doua şansă la educaţie, oportunităţi integrate şi remediale de acces pe piaţa muncii" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 10.  +  Articolul 11Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 163 "A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii - intervenţii locale" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 12Se aprobă Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 164 "Acces şi participare la formare profesională continuă" pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa nr. 12.  +  Articolul 13Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 17 iunie 2013.Nr. 1.207.-------