DECIZIE nr. 335 din 4 iulie 2013referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013    Cu Adresa nr. 51/3.733 din 26 iunie 2013, secretarul general al Camerei Deputaţilor a trimis Curţii Constituţionale sesizarea formulată de un grup de 56 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal şi Partidului Poporului - Dan Diaconescu, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. l) din Constituţie şi art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pentru exercitarea controlului de constituţionalitate asupra Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.Sesizarea de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.426 din 26 iunie 2013 şi constituie obiectul Dosarului nr. 430L/2/2013.La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile celor 56 de deputaţi. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstituţionalitate sunt următorii: Tinel Gheorghe, Ioan Balan, Florin Mihail Secară, Gheorghe Ialomiţianu, Eugen Tomac, Costică Canacheu, Vasile Gudu, Cristian-Constantin Roman, Lucian-Nicolae Bode, Camelia-Margareta Bogdănici, Iulian Vladu, Mircia Muntean, Lucian Militaru, Romeo Rădulescu, Cătălin-Florin Teodorescu, Maria-Andreea Paul, Ştefan-Bucur Stoica, Constantin Dascălu, Dragoş-Ionel Gunia, Dan-Cristian Popescu, Mircea-Nicu Toader, Sanda-Maria Ardeleanu, Florin Gheorghe, Mircea Man, Cornel-Mircea Sămărtinean, Claudia Boghicevici, Valeria-Diana Schelean, Dănuţ Culeţu, Petru Movilă, Alin-Augustin-Florin Popoviciu, Eusebiu-Manea Pistru-Popa, Clement Negruţ, Cătălin-Daniel Fenechiu, Eugen Chebac, Ştefan-Petru Dalca, Mario-Ernest Caloianu, Maria Grecea, Ioan Hulea, Ioana-Jenica Dumitru, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Adrian-Nicolae Diaconu, Niculina Mocioi, Ion Melinte, Miron Alexandru Smarandache, Valentin Blănariu, Luminiţa-Pachel Adam, Maria Dragomir, Marioara Nistor, Liliana Ciobanu, Cristian-George Sefer, Cornel-George Comşa, Nuţu Fonta, Liliana Mincă, Gabriela-Lola Anghel, Mihai Deaconu.Autorii sesizării consideră neconstituţională Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, deoarece contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5). În acest sens, autorii contestaţiei susţin, în esenţă, că prin această hotărâre "au fost desemnaţi cei 10 membri ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, numai că toţi aceştia sunt membri ai partidelor politice care formează majoritatea parlamentară actuală, propunerile opoziţiei parlamentare fiind total ignorate". Apreciază că prin selectarea efectuată de comisiile parlamentare "a avut loc o adevărată eliminare a reprezentanţilor propuşi de opoziţia parlamentară, ceea ce reprezintă o înlăturare a unui element de conţinut al principiului constituţional al democraţiei, şi anume necesitatea unui sistem social pluralist". Consideră că "o asemenea înlăturare are la bază chiar ignorarea voinţei politice a peste 30% din electorat, mai ales că democraţia dimensionează atât organizarea şi funcţionarea puterii, cât şi modul de viaţă al cetăţenilor". De asemenea, arată că "a fost încălcat criteriul legal pentru selectarea membrilor Consiliului, acest criteriu fiind înlocuit cu cel al apartenenţei politice sau cu cel al sorgintei propunerii politice a candidaţilor".În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea Constituţională a solicitat punctele de vedere ale Birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor asupra sesizării de neconstituţionalitate.Cu Adresa nr. 1/2.364/vz din 1 iulie 2013, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.488 din 1 iulie 2013, Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, aprobat cu votul majorităţii membrilor prezenţi.Biroul permanent al Camerei Deputaţilor apreciază, în esenţă, că susţinerile autorilor criticii au un caracter formal, fiind lipsite de temeinicie, motiv pentru care solicită respingerea sesizării. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 1.094/2012 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 44/2012 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului.Biroul permanent al Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate.CURTEA CONSTITUŢIONALĂ,examinând sesizarea, punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, lucrările şi documentele depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul-raportor, Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013, prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. l) din Constituţie, precum şi ale art. 1, art. 2 alin. (1), art. 10, 27 şi 28 din Legea nr. 47/1992, să se pronunţe asupra sesizării de neconstituţionalitate.Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu următorul cuprins:"Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Art. 1. - Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 18 iunie 2013, 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi trei vicepreşedinţi, precum şi 6 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se abrogă.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată."Autorii sesizării susţin că această hotărâre contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), care au următorul cuprins:"(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. [...] (5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie."Analizând sesizarea de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 aprilie 2013, aceasta este "autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanţată, care îşi exercită atribuţiile [...] prin preluarea şi reorganizarea tuturor atribuţiilor şi prerogativelor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) şi a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.)."Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un consiliu format din 11 membri, numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, până la data de 30 iunie 2013, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012.Procedura şi condiţiile de numire a membrilor sunt prevăzute de art. 8 şi 9 din această ordonanţă de urgenţă.În jurisprudenţa sa constantă, Curtea a statuat că pot fi supuse controlului de constituţionalitate hotărârile Parlamentului care afectează valori sau principii constituţionale sau organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional.În speţă, Curtea reţine că autoritatea publică vizată, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, nu este reglementată în Constituţie, nefiind de rang constituţional, astfel că procedura de numire a membrilor săi este de rang legal. De asemenea, prin această procedură nu sunt afectate valori sau principii constituţionale.În aceste condiţii, ţinând seama de jurisprudenţa Curţii, concretizată prin Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 4 mai 2012, şi Decizia nr. 1.094 din 20 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2013, hotărârea criticată poate fi cenzurată numai din punctul de vedere al exigenţelor procedurale şi substanţiale stabilite expres prin textul Constituţiei.Deoarece autorii criticii nu invocă nicio astfel de exigenţă, rezultă că sesizarea de neconstituţionalitate formulată nu îndeplineşte condiţiile de admisibilitate stabilite de Curtea Constituţională pe cale jurisprudenţială, invocarea art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie fiind, în cauză, pur formală, iar nu efectivă şi relevantă din punct de vedere constituţional.Susţinerea autorilor sesizării referitoare la faptul că, prin selectarea efectuată de comisiile parlamentare, "a avut loc o adevărată eliminare a reprezentanţilor propuşi de opoziţia parlamentară", nu poate constitui un impediment de natură constituţională pentru numirile membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, care să vicieze Hotărârea Parlamentului României nr. 54/2013, în situaţia în care au fost respectate criteriile legale pentru selectarea membrilor Consiliului.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. l) din Constituţie, al art. 1, 3, 10 şi 27 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, formulată de 56 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal şi Partidului Poporului - Dan Diaconescu.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Deliberarea a avut loc la data de 18 iunie 2013 şi la ea au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Valer Dorneanu, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Puskas Valentin Zoltan şi Tudorel Toader, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman_______