ORDIN nr. 96 din 27 iunie 2013privind modificarea şi completarea Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013    În conformitate cu prevederile:art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 şi 769 bis din 22 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) CNCAN autorizează sistemele de dozimetrie individuală şi desemnează organismele de dozimetrie individuală, în condiţiile prevederilor Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 274/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 17 august 2004."2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) CNCAN centralizează evidenţa înregistrărilor primite de la organismele de dozimetrie individuală, desemnate de CNCAN, în calitate de Registru naţional de doze."3. La articolul 41 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) să demonstreze conformarea faţă de cerinţele specificate în:- art. 7 alin. (2) şi (4);- anexa nr. 13 [cap. 1.1 pct. 1.1.3, cap 1.2, cap. 1.4 pct. 1.4.1 lit. a) şi pct. 1.4.2] prin raportarea în baza de date a CNCAN a dozelor înregistrate de expuşii profesional, pe care îi monitorizează, lunar, în cazul expunerii externe sau, după caz, la termenul aprobat de CNCAN pentru expunerea internă.Raportarea în baza de date se va efectua prin transmiterea on-line a informaţiilor Sistemului informaţional de înregistrare a dozelor al fiecărui organism dozimetric acreditat, în formatul specificat la secţiunea publică a bazei de date a CNCAN, conform instrucţiunilor transmise prin suportul tehnic asigurat de CNCAN."4. La anexa nr. 1, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:"23^1. Registrul naţional de doze - structura la nivel naţional care primeşte, stochează şi păstrează în sistemul informatic toate informaţiile privind rezultatele monitorizării individuale a personalului expus profesional la radiaţii ionizante din România."  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin:1. Organismele de dozimetrie individuală acreditate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare au obligaţia: a) să implementeze cerinţele de raportare specificate la art. I pct. 3; b) să planifice şi să programeze de comun acord cu CNCAN activităţile necesare pentru transmiterea înregistrărilor anterioare datei de publicare a prezentului ordin, în vederea completării Registrului naţional de doze.2. CNCAN va asigura suportul tehnic necesar implementării sistemului de raportare on-line şi va aproba programele organismelor de dozimetrie acreditate specificate la pct. 1 lit. b).  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Comisiei Naţionale pentruControlul Activităţilor Nucleare,Constantin PopescuBucureşti, 27 iunie 2013.Nr. 96.-------