HOTĂRÂRE nr. 47 din 19 februarie 2013 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei(actualizată până la data de 10 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 47 din 19 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Economiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, comerţului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică. (3) Ministerul Economiei are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale neenergetice, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic;-----------Lit. a), alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, politică industrială, competitivitate, comerţ şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;-----------Lit. b), alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. c) abrogată;-----------Lit. c), alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii şi comerţului;-----------Lit. e), alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. f) de autoritate de stat:1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;2. în domeniile economie şi comerţ, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum şi de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";-----------Pct. 2, lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.3. abrogat.-----------Pct. 3, lit. f), alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. h) abrogată;-----------Lit. h) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, comerţului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;-----------Lit. i) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. j) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului; k) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul economie, comerţ, aflate în responsabilitatea sa.-----------Lit. k) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii, industriei de apărare şi comerţului;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) perfecţionarea managementului fondurilor publice; e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) colaborarea cu partenerii sociali; g) abrogată;-----------Lit. g) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 3 (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei exercită, în principal, următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare:A. În domeniile economie, politici industriale, competitivitate şi industria de apărare:1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă: a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - electrotehnică, biotehnologii, mobilă, minerit neenergetic, metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini; b) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne; c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale, comerţului şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, în aria de competenţă;3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniile coordonate şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;5. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului;6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile coordonate;7. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri;8. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniile coordonate cu cele ale Uniunii Europene;9. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniile coordonate;11. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;12. abrogat.-----------Pct. 12, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;14. abrogat.-----------Pct. 14, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.15. exercită calitatea de autoritate concedentă în domeniul distribuţiei gazelor naturale;16. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;17. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia în domeniul infrastructurii calităţii, precum şi de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;18. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul comerţului interior şi al protecţiei consumatorului;19. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană;20. supraveghează şi controlează, împreună cu alte organe de specialitate, transportul deşeurilor înspre şi dinspre Uniunea Europeană;21. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;22. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;23. transpune, implementează şi monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate;24. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile coordonate şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;25. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate;27. dezvoltă sistemul informatic în domeniile coordonate;28. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;29. elaborează politica privind evaluarea conformităţii produselor industriale şi urmăreşte aplicarea acesteia;30. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;31. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;32. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;33. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici din portofoliul Ministerului Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI);34. sprijină participarea industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;35. sprijină activitatea Ministerului Apărării Naţionale privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de offset;36. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;37. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;38. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;39. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi securitate şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;40. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare şi securitate;41. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;42. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;43. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;44. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;45. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;46. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;47. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;48. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;49. gestionează mijloacele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;50. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;51. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor;-----------Pct. 51, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.52. abrogat;-----------Pct. 52, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.53. abrogat;-----------Pct. 53, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.54. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;55. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului;56. abrogat;-----------Pct. 56, lit. A, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.57. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor industriale;58. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;59. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;60. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;61. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;62. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;63. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;64. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;65. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;66. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii, cu respectarea legislaţiei în domeniu, a fondurilor acordate;67. coordonează "Consiliul Naţional pentru Competitivitate";68. coordonează elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;69. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;70. elaborează politica industrială şi urmăreşte aplicarea acesteia;71. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naţionale şi europene implicate şi cu operatorii de implementare;72. îndeplineşte atribuţiile de Autoritate de Management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;73. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";74. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;75. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;76. elaborează programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile şi elaborează prognoze în acest domeniu;77. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale pentru care acesta este minister de resort;78. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;79. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;80. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;81. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile economie, politici industriale, competitivitate;82. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate;83. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;84. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";85. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;86. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;87. iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi;88. stabileşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", corespunzător domeniului său de competenţă.A^1. În domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile:1. elaborează în domeniul resurselor minerale strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale şi al regenerării socioeconomice;3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale;4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;5. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul resurselor minerale;6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;7. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul resurselor minerale cu cele ale Uniunii Europene;8. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul resurselor minerale şi al regenerării socioeconomice din zonele industriale;9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile;10. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;11. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul resurselor minerale în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;12. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale, potrivit legislaţiei în vigoare;13. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul resurselor minerale, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea durabilă a zonelor industriale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;15. dezvoltă sistemul informatic în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;16. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale;17. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale;18. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul resurselor minerale, potrivit prevederilor legale;19. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniul resurselor minerale, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;20. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;21. gestionează mijloacele financiare în domeniul resurselor minerale şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;22. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;23. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;24. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor: Infrastructura municipală, Schema de granturi mici, Stimulente financiare, Centre de afaceri, Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere, Creşterea capacităţii comunităţilor, programe aferente componentei de proiect Regenerare socioeconomică, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;25. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, programe aferente componentei de proiect Închiderea minelor şi refacerea mediului, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;26. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;27. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale;28. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;29. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;30. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniul resurselor minerale, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;31. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale;32. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale;33. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;34. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;35. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;36. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;37. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;38. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;39. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul resurselor minerale şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;40. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale, monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;41. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale;42. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";43. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;44. iniţiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului acte normative, ordine, instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale;45. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;46. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/societăţilor naţionale miniere;47. angajează executarea lucrărilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotărâri de Guvern.-----------Lit. A^1, alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.B. În domeniul comerţului:1. elaborează în domeniul comerţului strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă comercială pentru promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul comerţului;3. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la nivel regional şi bilateral;4. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre şi cu Tratatul de aderare;5. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;6. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;7. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;8. urmăreşte mediatizarea, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ şi alte oportunităţi de afaceri;9. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, inclusiv pentru recâştigarea celor din zona Comunităţii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa şi America Latină, potrivit competenţelor naţionale, ca stat membru al Uniunii Europene;10. face propuneri şi negociază direct, potrivit competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, european, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;11. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, potrivit competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;12. asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu mediul de afaceri interesat, şi asigură ca atât instrumentele naţionale, cât şi cele europene sau internaţionale de susţinere să atingă obiectivele acestei strategii;13. dezvoltă forme de colaborare şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediului de afaceri reprezentativ la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie, asigurând secretariatul Consiliului de Export;14. coordonează şi monitorizează Programul de susţinere şi promovare a exporturilor cu finanţare parţială de la bugetul de stat, asigurând organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate, realizarea de studii de piaţă, acţiuni de publicitate cu caracter general şi a portalului de comerţ exterior, în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;15. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;16. oferă şi asigură operatorilor economici informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;17. coordonează şi asigură buna funcţionare a activităţii reprezentanţelor economice ale României în străinătate şi cooperează cu cele acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;18. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;19. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;20. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;21. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;22. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul comerţului;23. elaborează materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul comerţului;24. realizează lucrări de evaluare a potenţialului existent pe pieţele externe pentru fundamentarea strategiilor de export la nivel de ţări partenere şi/sau regional, acordând prioritate punerii în aplicare a reglementărilor prevăzute în acordurile de comerţ sau de parteneriat economic ale Uniunii Europene şi promovării ofertei româneşti de export în condiţiile pieţei concurenţiale;25. identifică acele categorii de produse româneşti cu potenţial de export şi realizează analize sectoriale şi de prezentare a capacităţii de absorbţie a ofertei româneşti pe plan extern;26. elaborează şi actualizează materiale de informare şi documentare în domeniul comerţului exterior pentru portalul de comerţ;27. realizează materiale promoţionale pentru prezentarea ofertei de export, a oportunităţilor de afaceri şi a potenţialului economic al României;28. gestionează şi dezvoltă baze de date cu exportatorii şi importatorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional.-----------Pct. 28, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.29. abrogat;-----------Pct. 29, lit. B, alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.30. mediatizează cererile de produse româneşti şi propunerile de afaceri ale partenerilor străini la nivelul mediului de afaceri românesc;31. iniţiază propuneri de programe şi proiecte pentru promovarea exporturilor româneşti de produse şi servicii, în conformitate cu strategiile sectoriale de susţinere a acestora;32. organizează seminare, conferinţe şi forumuri pe teme de promovare şi facilitare a comerţului şi participă la manifestări similare iniţiate de instituţii sau organizaţii de profil, în ţară şi în străinătate;33. organizează întâlniri de afaceri între firmele româneşti şi străine, direct sau în colaborare cu instituţii şi agenţii guvernamentale, camere de comerţ, asociaţii profesionale, organizaţii de promovare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi instituţii partenere de promovare a comerţului din alte ţări;34. implementează, prin direcţiile de specialitate, Programul de susţinere şi promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, conform prevederilor legale, pentru organizarea participării firmelor româneşti la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice din străinătate, elaborând şi supunând spre aprobare bugetul şi structura programului de susţinere, prin direcţia de specialitate dezvoltare şi export şi urmărind modul de implementare şi eficienţa acestuia, concordanţa sa cu obiectivele propuse decurgând din Strategia naţională de export;35. colaborează cu alte autorităţi şi instituţii interesate pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti;36. acordă asistenţă tehnică operatorilor economici care intenţionează să participe independent din resurse proprii la târgurile, expoziţiile şi misiunile economice internaţionale;37. dezvoltă relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii, instituţii şi asociaţii profesionale româneşti şi străine pentru promovarea comerţului pe plan internaţional, potrivit legii;38. susţine organizarea de seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate;39. formulează punctul de vedere naţional şi participă la reuniunile mecanismelor de susţinere a exportatorilor la nivelul UE;40. atrage fonduri structurale şi implementează proiecte şi programe care vizează eficientizarea şi diversificarea instrumentelor de susţinere a exportatorilor;41. dezvoltă proiecte şi programe care vizează creşterea performanţelor la export în cadrul Strategiei UE privind regiunea Dunării, precum şi European Gateway Project.C. În domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;2. dezvoltă infrastructuri eficiente şi echilibrate de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei;3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietăţii intelectuale.D. Abrogată.-----------Lit. D a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.E. Abrogată.-----------Lit. E a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (2) Ministerul Economiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte organisme şi instituţii publice.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei este autorizat: a) să dea unităţilor aflate în subordine şi sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite; d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi; e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa; f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Economiei poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Economiei  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare, fără a se modifica anexa nr. 1, şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (3) Personalul Ministerului Economiei este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, precum şi din personal contractual şi diplomatic. (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 439 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (6) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei se stabilesc prin fişa postului, întocmită conform legii. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Economiei se asigură de către ministrul economiei. Ministrul delegat pentru energie şi ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism coordonează activităţile din domeniile pentru care au fost învestiţi. (2) Ministrul economiei reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Economiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei. (4) Ministrul economiei este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Pe lângă ministrul economiei funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual. (7) Prin ordin al ministrului economiei pot fi delegate atribuţii. (8) În cazul în care ministrul economiei nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013. (2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului economiei. (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Economiei au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Economiei ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Economiei.  +  Articolul 10^1 (1) Departamentul pentru Energie, organ de specialitate cu personalitate juridică, înfiinţat în cadrul Ministerului Economiei, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice, este condus de către ministrul delegat pentru energie. (2) Ministrul delegat pentru energie este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat şi de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.-----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 10^2 (1) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, organ de specialitate cu personalitate juridică, înfiinţat în cadrul Ministerului Economiei, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, este condus de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. (2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.-----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 11Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Ministerul Economiei are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Ministerul Economiei şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor se virează integral la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Abrogat.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 15Patrimoniul Ministerului Economiei se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Agenţiei Române pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale şi prin preluarea parţială a patrimoniului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 16Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 47.  +  Anexa 1 Structura organizatorică a Ministerului EconomieiNr. maxim de posturi = 439 (exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - reţea externă*Font 7*┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐│ COLEGIUL MINISTERULUI ├┐ │ MINISTRU │ ┌─┤ SERVICIUL CORP CONTROL MINISTRU │├───────────────────────┤│◄─┬────┼───────────────────┼────┐ │ ├─────────────────────────────────┤│ CONSILIER DIPLOMATIC ├┤ │ │ CABINET MINISTRU │ ├─►├─┤ COMPARTIMENTUL AUDIT │├───────────────────────┤│ │ └─────────┬─────────┘ │ │ │ PUBLIC INTERN ││ UNITATEA DE POLITICI ├┘ │ ▼ │ │ ├─────────────────────────────────┤│ PUBLICE │ │ ┌──────┴─────┐ │ └─┤ COMPARTIMENTUL INFORMAŢII │└───────────────────────┘ │ │ SECRETAR │ │ │ CLASIFICATE │                            │ │ GENERAL │ │ └─────────────────────────────────┘                            │ └──────┬─────┘ │                            │ │ │                            │ ▼ │                            │ ┌───────────────┐ │                            │ ┌────┴─────┐ ┌───────┴──┐ │                            │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │                            │ │ GENERAL │ │ GENERAL │ │                            │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │                            │ └──────────┘ └──────────┘ │                            ▼ │             ┌──────────────┴─────────────┬───────────────┼──────────────┐             │ │ │ │   ┌─────────┴──────────────┐ ┌──────────┴─────────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │   ├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ │ ├────────────────────────┤   │CABINET SECRETAR DE STAT│ │CABINET SECRETAR DE STAT│ │ │CABINET SECRETAR DE STAT│   └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                                          │                                                          ▼       ┌───────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┐       │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────┴───┐ ┌─────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴───┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴───────┐ ┌────┴──────┐│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │AUTORITATEA │ │ DEPARTA- ││ RESURSE │ │ JURIDICĂ │ │ GENERALĂ │ │ BUGET, │ │ INDUSTRIA │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ DE MANAGE- │ │ MENTUL DE ││ UMANE ŞI │ │ŞI RELAŢII│ │INVESTIŢII,│ │FINANCIAR │ │DE APĂRARE │ │ RESURSE │ │ POLITICI │ │MENT PENTRU │ │ COMERŢ ││ RELAŢII │ │ INSTITU- │ │ ACHIZIŢII │ │ CONTA- │ │ ŞI │ │ MINERALE │ │ INDUS- │ │ PROGRAMUL │ │ EXTERIOR ││ PUBLICE │ │ ŢIONALE │ │ PUBLICE, │ │ BILITATE │ │ PROBLEME │ │ ŞI │ │TRIALE ŞI │ │OPERAŢIONAL │ │ŞI RELAŢII ││ **) │ │ │ │ SERVICII │ │ │ │ SPECIALE │ │DEZVOLTAREA│ │ COMPETI- │ │ SECTORUL │ │ INTERNA- ││ │ │ │ │INTERNE ŞI │ │ │ │ │ │DURABILĂ A │ │ TIVITATE │ │"CREŞTEREA │ │ ŢIONALE*) ││ │ │ │ │CONCESIUNI │ │ │ │ │ │ZONELOR IN-│ │ │ │ COMPETI- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DUSTRIALE │ │ │ │ TIVITĂŢII │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ECONOMICE"*)│ │ │└──────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └─────┬─────┘ └──────────┘ └────────────┘ └───────────┘                                                                         │                                                                         ▼                                                         ┌──────────┬──────────┬─────────┐                                                         │ │ │ │                                                 ┌───────┴───┬──────┴───┬──────┴────┬────┴────┐                                                 │B.R. Tran- │ B.R. │ B.R. │ B.R. │                                                 │ silvania │ Apuseni- │ Hunedoara │ Oltenia │                                                 │de Nord şi │ Crişana │ Banat │ │                                                 │ Bucovina │ │ │ │                                                 └───────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----------    *) Se organizează ca direcţie generală.    **) Cuprinde Serviciul comunicare şi relaţii publice, aflat în subordinea directă a ministrului economiei.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013, potrivit pct. 24 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│A. Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ││Ministerului Economiei │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanţate prin bugetul ││Ministerului Economiei │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Departamentul pentru Energie - 210 posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi ││ │TURISM - 136 POSTURI │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei ││a) Cu finanţare de la bugetul de stat: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ││ │şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 109 posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 26 posturi│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) Cu finanţare din venituri proprii: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 80 posturi│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 780 posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Asociaţia de Standardizare din România - ASRO │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Asociaţia de Acreditare din România - RENAR │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu ││finanţare integrală de la bugetul de stat │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 671 posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 272 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., Deva,││ │cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A., ││ │Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor ││ │Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - ││ │S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi ││ │comerciale │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│Societatea Comercială "IAR" - S.A., Braşov │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17.│Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18.│Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19.│Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.│Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21.│Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22.│Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23.│Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24.│Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25.│Societatea Comerciala ICEM - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26.│Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27.│Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28.│Societatea Comercială EUROTEST - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29.│Societatea Comercială BRML - CERT - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30.│Societatea Comercială "FORADEX" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31.│Societatea Comercială "SANEVIT 2003"- S.A. Arad │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32.│Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi││ │Recipientelor sub Presiune - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33.│Societatea Comercială "Societatea Română de Comerţ şi Industrie" - S.A. │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│B. Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul││pentru Energie │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Societatea Comercială "OMV PETROM" -S.A. Bucureşti - participaţia statului│├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia ││ │statului │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. şi Societatea Comercială ││ │EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ││ │"Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" -││ │S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17.│Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ││ │"Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi ││ │participaţia statului la societăţile comerciale privatizate │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18.│Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19.│Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.│Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21.│Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie ││ │Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22.│Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele ││ │societăţi comerciale │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23.│Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. ││ │Târgu Jiu │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24.│Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25.│Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C. Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul││pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│S.C. IMOTRUST - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│S.C. BEGA TURISM - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│S.C. COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│S.C. ROBINSON TURISM - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│S.C. LIDO - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│S.C. LITORAL - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│S.C. MAMAIA - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│S.C. NEPTUN-OLIMP - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│S.C. CARMEN SILVA 2000 - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│S.C. ANCA-IRINA - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│S.C. CIUCAŞ - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│S.C. HOTEL COTA 1400 - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│S.C. GERMISARA - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│S.C. T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│S.C. IEZERUL - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│S.C. PREDEAL - S.A. │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013, potrivit pct. 24 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 Mijloacele de transport şi consumul de carburanţipentru activităţi specifice┌────┬─────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ Unitatea │Tipul mijlocului│ Numărul maxim │ Consumul maxim ││crt.│ │ de transport │aprobat (bucăţi)│ de carburant ││ │ │ │ │pentru un vehicul││ │ │ │ │ (litri/lună) │├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Aparatul propriu *) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ │a) Pentru transport │ │ │ ││ │marfă şi persoane │ │ │ ││ │(delegaţii) │ Autovehicule │ 18 │ 300 │└────┴─────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘--------*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei.3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.-----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013, potrivit pct. 24 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 SITUAŢIAbunurilor imobile din domeniul public şi privat alstatului, aflate în administrarea Ministerului Economiei1. Imobil construcţie P 6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul public al statului;2. Imobil construcţie P 1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;3. Imobil construcţie - corp B, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti;4. Imobil construcţie P 10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti şi terenul aferent, în domeniul privat al statului;5. Abrogat.-----------Pct. 5 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.6. Imobil construcţie, situat în str. Apolodor nr. 17 - parter, sectorul 5, Bucureşti;7. Abrogat.-----------Pct. 7 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.8. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, nr. inventar M.F.P./145.193, în domeniul public al statului;9. Clădirea şi teren aferent în suprafaţă de 1.818 mp proprietate exclusivă şi 24 mp reprezentând 1/2 cotă-parte indiviză şi 94 mp reprezentând 1/3 cotă-parte indiviză, situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului.  +  Anexa 5 Abrogată.-----------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 431 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013.----