ORDIN nr. 3.157 din 12 noiembrie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia(actualizat până la data de 9 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
  • Nr. 832 din 8 octombrie 2009
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 3.157 din 12 noiembrie 2009




  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 760 din 8 martie 2010; ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile:- Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA);- Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA),în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1În cadrul activităţilor finanţate din axa prioritară «Asistenţă tehnică» a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia, denumit în continuare Programul, sunt considerate eligibile categoriile de cheltuieli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:-----------Partea introductivă a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. a) respectă reglementările prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; b) nu sunt finanţate integral sau parţial prin alte instrumente financiare naţionale, europene sau internaţionale; c) sunt însoţite de documente justificative, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate şi identificate; d) sunt necesare gestionării şi/sau implementării Programului;-----------Lit. d) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. e) sunt efectiv plătite de către beneficiar.  +  Articolul 2Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, denumit în continuare Programul, pentru următoarele măsuri: a) sprijin pentru implementarea, managementul şi evaluarea Programului; b) sprijin pentru activităţile de informare şi publicitate ale Programului.  +  Articolul 3Cheltuielile efectuate pentru implementarea măsurilor prevăzute la art. 2 sunt considerate eligibile astfel: a) de la data aprobării oficiale a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia de către Comisia Europeană, pentru Autoritatea de management şi Autoritatea de audit; b) de la data semnării Acordului de finanţare dintre Comisia Europeană şi Guvernul Republicii Serbia pentru Autoritatea Naţională din Serbia şi pentru Antena Secretariatului tehnic comun situată la VrŸac, Republica Serbia; c) de la data intrării în vigoare a Acordului de implementare a Programului, încheiat între Autoritatea de management şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cazul cheltuielilor efectuate de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru finanţarea activităţilor Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim nivel, a activităţilor-suport pentru implementarea Programului, ale Autorităţii de management şi ale Autorităţii de audit.-----------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 760 din 8 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010.  +  Articolul 4 (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă sau contract individual cu timp parţial ori act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, încadrat în Secretariatul tehnic comun, Antena Secretariatului tehnic comun, Unitatea de control de prim nivel şi în Autoritatea de management.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract individual cu timp parţial ori act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit şi control, cu atribuţii în implementarea Programului, încadrat în structura Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, precum şi în structura Autorităţii de management.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (3) Cheltuielile cu salariile personalului prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt eligibile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea şi la nivelul stabilit de prevederile legale în vigoare aplicabile.-----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (4) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2) se decontează conform contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului. Nivelul de salarizare al personalului Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara implicat în implementarea Programului va fi aprobat de către Comitetul comun de monitorizare, după consultarea şi aprobarea prealabilă a Autorităţii de management.-----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (5) Orele suplimentare efectuate de personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) şi primele/premiile primite de acesta în contextul gestionării proiectului, dar nu mai mult de echivalentul unui salariu de bază într-o lună, sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale privind acordarea, modificarea sau suspendarea drepturilor salariale şi asimilate, inclusiv pentru personalul plătit din fonduri publice; b) acordarea orelor suplimentare, respectiv a primelor/premiilor respectă limitele şi criteriile prevăzute de politica salarială a angajatorului, anterioară semnării contractului de finanţare; c) primele/premiile/orele suplimentare sunt acordate/ efectuate cu acordul Autorităţii de management.-----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (6) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2) se decontează conform contractului de muncă/actului administrativ de numire sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice gestionării şi implementării Programului sau activităţilor adiacente gestionării şi implementării Programului.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării şi/sau implementării Programului, inclusiv pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 şi pentru asigurarea participării la evenimentele dedicate Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, precum şi pentru efectuarea vizitelor de monitorizare ex-post, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documentele justificative prevăzute de legislaţia naţională şi procedurile Programului şi dacă îndeplinesc următoarele condiţii:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. a) transport - în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. b) cazare - în limitele plafoanelor permise de legislaţia naţională pentru organismele publice; c) diurne - pentru beneficiarii care nu sunt organisme publice, diurnele interne se decontează la o valoare de 2,5 ori mai mare decât plafoanele permise de legislaţia naţională aplicabilă pentru organismele publice. Diurnele externe pentru beneficiarii care nu sunt organisme publice şi toate tipurile de diurne pentru beneficiarii care sunt organisme publice se decontează conform plafoanelor permise de legislaţia naţională aplicabilă pentru organismele publice. (2) Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, sunt eligibile şi pentru membrii sau supleanţii ori delegaţii acestora care participă la şedinţele Comitetului comun de monitorizare. (3) Cheltuielile cu închirierea de mijloace de transport în scopul implementării Programului sunt eligibile în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele: a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte, consultanţă şi/sau expertiză pentru gestionarea/implementarea Programului, precum şi pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020; b) cheltuielile cu controlul, auditul sau evaluarea cererilor de finanţare, în cazul externalizării acestor servicii; c) cheltuielile cu publicitatea şi informarea - organizarea de evenimente, campanii publicitare, cheltuieli aferente paginii de internet a Programului, cheltuielile cu publicaţiile şi materialele promoţionale; d) cheltuielile de organizare de reuniuni/grupuri de lucru/comitete în scopul gestionării şi implementării Programului, în scopul pregătirii perioadei de programare 2014-2020, precum şi pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, Comitetului de evaluare, Grupului auditorilor; e) cheltuielile de organizare de instruiri pentru personalul implicat în gestionarea şi implementarea Programului, precum şi cheltuieli de organizare de instruiri pentru personalul implicat în pregătirea perioadei de programare 2014-2020; f) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat; g) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, economico-financiară, contabilă, fiscală, juridică, precum şi pentru alte teme relevante în domeniile necesare gestionării şi implementării Programului şi menţionate în cererea de finanţare/contractul/decizia globală de finanţare; h) cheltuielile de poştă şi curierat necesare implementării Programului; i) cheltuielile pentru servicii informatice: întreţinere şi reparare a echipamentelor informatice, de comunicaţii şi periferice; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice; j) cheltuielile de arhivare; k) cheltuielile cu închirierea de mijloace de transport în scopul implementării Programului. (2) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) includ, dacă acestea nu sunt prevăzute la art. 4 şi art. 5 alin. (1), următoarele: cheltuieli cu onorariile lectorilor, cazarea şi transportul lectorilor şi invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (pauze de cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau pauze de masă, conform plafoanelor permise de legislaţia naţională aplicabilă pentru organismele publice).-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013.  +  Articolul 7 (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de echipamente de tehnologia informaţiilor şi comunicaţii, birotică, echipamente de birou şi mobilier, autoturisme. (2) Achiziţia de autoturisme este eligibilă în următoarele condiţii: a) este justificată de necesităţi derivate din implementarea Programului şi aprobată de Comitetul comun de monitorizare; b) Autoritatea de management monitorizează utilizarea autoturismului achiziţionat pe tot parcursul implementării proiectului, pentru a se asigura că acesta este utilizat exclusiv în interesul proiectului; c) suma totală eligibilă nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru fiecare autoturism achiziţionat; d) sunt respectate obligaţiile beneficiarului privind informarea şi publicitatea, cu respectarea prevederilor art. 62 şi 63 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA). (3) Numărul maxim de autoturisme ce pot fi achiziţionate în cadrul Programului este de un autoturism pentru Secretariatul tehnic comun şi unul pentru Antena Secretariatului tehnic comun. (4) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe, mărci. (5) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar sunt eligibile. (6) Cheltuielile pentru achiziţia de cărţi, publicaţii relevante pentru obiectul de activitate, în format tipărit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate sunt eligibile. (7) Cheltuielile pentru achiziţia materialelor consumabile inclusiv a articolelor de birotică, rechizitelor, pieselor de schimb pentru multifuncţionale sunt eligibile.  +  Articolul 8 (1) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele şi comisioanele bancare pentru deschiderea şi administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementării Programului conform solicitării Autorităţii de management, precum şi cele aferente transferurilor bancare transnaţionale. (2) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele notariale. (3) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace, b) este stabilit faptul că este suportată de către beneficiarul final; c) este identificată clar în propunerea de proiect.  +  Articolul 9 (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ: a) cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului Secretariatului tehnic comun, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Unităţii de control de prim nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara; b) cheltuielile de asigurare a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic comun, Antena Secretariatului tehnic comun şi Unitatea de control de prim nivel, sub condiţia ca spaţiul să se afle în proprietatea acestora sau dacă aceste costuri sunt incluse în tariful de închiriere, conform cerinţelor caietului de sarcini/cererii de ofertă de preţ şi ofertei financiare depuse de proprietar; c) cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, internet; d) cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului; e) cheltuielile efectuate pentru serviciile de întreţinere şi reparaţia echipamentelor şi autoturismelor; f) cheltuielile de asigurare pentru echipamente, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului; g) cheltuielile cu asigurarea pentru răspundere civilă auto (RCA) pentru autoturismele achiziţionate din fondurile Programului sau aflate în proprietatea beneficiarului şi utilizate pentru implementarea Programului şi cheltuielile cu asigurările pentru răspundere civilă auto obligatorie şi facultativă (CASCO) dacă autoturismele respective sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă acestea sunt utilizate pentru implementarea Programului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de execuţie a proiectului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc în perioada de implementare a contractului/deciziei de finanţare a proiectului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeşte de la firma de asigurări în scopul proiectului; h) cheltuielile de protocol aferente unor întâlniri de lucru necesare gestionării Programului, în valoare de maximum 1% din valoarea totală a proiectului; i) cheltuielile cu lucrări de igienizare şi amenajare pentru sediile Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim nivel, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Autorităţii de management; j) cheltuielile efectuate cu publicarea anunţurilor (în presa scrisă, pe website-uri de recrutare etc.) pentru angajarea personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă, contract individual cu timp parţial, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, încadrat în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, Secretariatului tehnic comun, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Unităţii de control de prim nivel.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (2) În înţelesul prezentului ordin, cheltuielile eligibile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor şi autoturismelor cuprind: cheltuielile cu service-ul echipamentelor, service-ul şi reviziile tehnice ale autoturismelor achiziţionate în cadrul Programului sau aflate în proprietatea beneficiarului şi utilizate pentru implementarea Programului, precum şi piesele şi consumabilele necesare pentru întreţinerea curentă a acestora.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 912 din 2 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. (3) Cheltuielile generale de administraţie prevăzute la alin. (1) sunt eligibile după cum urmează: a) sunt alocate proporţional operaţiunii/contractului de finanţare, în conformitate cu metoda de calcul pentru decontarea cheltuielilor de administraţie elaborată de către Autoritatea de management; b) în limita a maximum 20% din valoarea totală a contractului de finanţare încheiat cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara-----------Lit. b) a alin. (3) al art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 760 din 8 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010. c) în limită de maximum 5% din valoarea totală a deciziei globale de finanţare pentru Autoritatea de management. (4) Metoda de calcul a pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către Autoritatea de management şi va constitui anexă la contractul de finanţare.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Pogea________