ORDONANŢĂ nr. 86 din 28 august 2003 (*actualizată*)privind unele reglementări în domeniul financiar**)(actualizată până la data de 31 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 iulie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; RECTIFICAREA nr. 609 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementări specifice în domeniul financiar-------------Titlul Cap. I a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Secţiunea 1 Stabilirea regimului vamal şi fiscal al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internaţionale după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal  +  Articolul 1 (1) În aeroporturile internaţionale, în punctele de trecere a frontierei de stat, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot funcţiona magazine care comercializează mărfuri româneşti şi străine, în condiţiile plăţii obligaţiilor fiscale, prevăzute de reglementările legale în vigoare. (2) Închirierea spaţiilor comerciale din aeroporturile internaţionale se va face prin licitaţie publică. (3) Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor nu trebuie să permită introducerea şi scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de şeful punctului de trecere a frontierei de stat, împreună cu cel al biroului vamal de control şi vamuire. (4) Introducerea şi scoaterea de mărfuri din aceste magazine se vor face numai sub supravegherea autorităţilor prevăzute la alin. (3). (5) În vederea introducerii mărfurilor în magazine, persoanele juridice deţinătoare ale acestora sunt obligate să solicite biroului vamal, în competenţa căruia funcţionează magazinul, acordarea regimului vamal de antrepozit. (6) Antrepozitarea vamală se va face în condiţiile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Mărfurile care pot face obiectul comercializării prin aceste magazine sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3 (1) Comercializarea mărfurilor se poate face numai către pasagerii care călătoresc înspre o destinaţie internaţionala, precum şi către membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri. (2) Comercializarea mărfurilor este condiţionată de prezentarea de către cumpărător a cărţii de îmbarcare sau a biletului de avion şi a pasaportului şi de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acestea. Excepţie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, care vor prezenta numai pasaportul.  +  Articolul 4 (1) Mărfurile vor fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale comerţului cu amănuntul, destinate consumului individual sau familial. (2) Toate mărfurile destinate vânzării trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolantă cu următorul text: "EXPORT". (3) Preţurile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro şi vor fi afişate la vedere. Excepţie fac ziarele şi revistele, care pot fi comercializate şi în lei, în limita a 500.000 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale şi nu se vor solicita cumpărătorilor paşaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion. Pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal.-------------Alin. (3) al art. 4 din Secţiunea 1, Cap. I a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (4) Justificarea vânzărilor se face prin bonuri fiscale sau facturi. (5) Bonurile fiscale vor conţine următoarele date: denumirea, adresa/sediul şi codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul şi seria aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea bunurilor livrate; cantităţile; preţurile unitare; valoarea; valoarea totală. (6) Facturile vor fi utilizate pentru produsele de folosinţa îndelungată prevăzute prin hotărâre a Guvernului privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţa îndelungată destinate consumatorilor şi care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. Pe lângă informaţiile conţinute în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Pentru mărfurile româneşti care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se pot încheia fie contracte de comision, fie contracte de vânzare-cumpărare. (2) Pentru mărfurile româneşti comercializate se vor întocmi formalităţile privind exportul în primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor care au făcut obiectul unor astfel de contracte. (3) Declaraţiile vamale de export vor fi însoţite de o lista specificativa, în care se vor evidenţia numerele bonurilor fiscale şi/sau ale facturilor, după caz, în baza cărora au fost vândute mărfurile. (4) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare în materie, pentru mărfurile româneşti supuse accizelor, comercializate prin astfel de magazine, se datorează accize.  +  Articolul 6 (1) Pentru mărfurile străine care urmează a fi comercializate prin astfel de magazine se va proceda la antrepozitare, în condiţiile scutirii de la plata garantarii drepturilor de import. (2) Introducerea şi scoaterea mărfurilor din antrepozite se vor efectua numai sub supraveghere vamală. (3) Evidenta intrărilor şi iesirilor de mărfuri se va efectua potrivit protocolului încheiat cu autoritatea vamală în baza normelor legale aplicabile. (4) În primele 10 zile ale lunii următoare lunii în care s-a realizat vânzarea mărfurilor străine se vor întocmi formalităţile vamale aferente importurilor şi se vor efectua plăţile privind obligaţiile fiscale la bugetul de stat, respectiv taxele vamale, accizele, taxa pe valoarea adăugată, comisionul vamal. (5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, comercializarea mărfurilor străine prin astfel de magazine este considerată export, pentru care se vor întocmi formalităţile specifice exportului şi se vor aplica prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată.-------------Alin. (5) al art. 6 din Secţiunea 1, Cap. I a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (6) Pe declaraţiile vamale de export se vor face următoarele menţiuni: a) destinatar: "persoane fizice aflate în trafic extern"; b) condiţii de plată: "numerar" sau "card electronic"; c) moneda plăţii: "devize cotate de Banca Naţionala a României".  +  Articolul 7În cazul distrugerii totale sau parţiale a mărfurilor, acestea se scot din evidenta pe baza documentelor justificative, legal întocmite, prezentate autorităţii vamale.  +  Articolul 8 (1) Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin prezenta ordonanţă, precum şi neemiterea bonurilor fiscale sau a facturilor pentru mărfurile comercializate constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei. (2) Amenda se aplică agenţilor economici care desfăşoară activitatea de comercializare a mărfurilor în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) În cazul în care contravenientul săvârşeşte încă o dată fapta prevăzută la alin. (1), pe lângă amenda se aplică şi sancţiunea complementara a încetării activităţii desfăşurate de agentul economic în astfel de magazine.  +  Articolul 9 (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, unităţilor sale teritoriale şi Direcţiei Generale a Vamilor. (2) Prevederile prezentei secţiuni se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată------------Secţiunea a 2-a din Cap. I a fost abrogată de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 15Abrogat.------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 29 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Plata expertizelor judiciare şi depunerea cauţiunii de către Ministerul Finanţelor Publice  +  Articolul 17Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, pot fi suportate şi cheltuieli pentru plata expertizelor judiciare sau depunerea cauţiunilor de către Ministerul Finanţelor Publice în cauzele în care acesta este parte în numele statului sau în nume propriu.  +  Secţiunea a 4-a Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală  +  Articolul 18 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, denumita în continuare Agenţie. (2) Cheltuielile curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat. (3) Agenţia are sediul central, la înfiinţare, în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi funcţionează cu unităţi subordonate. Sediul se va putea modifica prin hotărâre a Guvernului. (4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor are rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Preşedintele Agenţiei beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui, se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui Agenţiei este cel prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005, care modifică art. 4 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. (5) Preşedintele Agenţiei este ordonator secundar de credite şi reprezintă Agenţia în relaţia cu terţii.  +  Articolul 19 (1) Agenţia îşi desfăşoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor venituri bugetare, pentru care este competenţa potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluţionare a contestaţiilor şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţa. (2) Agenţia este responsabilă, atât la nivel central, cat şi la nivel teritorial, în numele şi în contul statului, de aplicarea legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri ale bugetului de stat, precum şi veniturile altor autorităţi şi instituţii publice centrale sau ale Comunităţii Europene, a căror administrare îi este conferita prin acte normative sau convenţii, exclusiv veniturile datorate în vama.  +  Articolul 20Organizarea şi funcţionarea Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 21Prin atribuţiile încredinţate Agenţia asigura: aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi în susţinerea managementului Agenţiei şi îmbunătăţirea relatiei cu contribuabilii.  +  Articolul 22Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile şi imobile între Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţie, respectiv unităţile subordonate acesteia, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-------------Art. 22 din Secţiunea a 4-a, Cap. I a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 23 (1) Drepturile de natura salariala care decurg din activităţile de control şi colectare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor fi acordate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, personalului Agenţiei, personalului Ministerului Finanţelor Publice, cat şi personalului din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea din sumele aferente ale bugetului respectiv. (2) Prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (1).  +  Articolul 24În vederea îndeplinirii unor sarcini pe termen scurt sau care presupun un volum mare de activitate pe perioade limitate de timp, se vor asigura surse de finanţare pentru angajarea de personal pe perioade determinate de timp. Perioadele, numărul de personal şi cheltuielile aferente se vor stabili anual, prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 25Personalul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice care trece la aparatul propriu al Agenţiei îşi păstrează toate drepturile.  +  Articolul 26 (1) Agenţia se înfiinţează la data de 1 octombrie 2003 şi devine operaţională de la data de 1 ianuarie 2004. (2) Agenţia va funcţiona până la data de 1 ianuarie 2004 cu un număr maxim de 50 de posturi. (3) Persoanele angajate pe această perioadă vor desfăşura operaţiuni legate de organizarea şi funcţionarea Agenţiei. (4) Cheltuielile de înfiinţare a Agenţiei şi de salarizare a personalului Agenţiei pentru anul 2003 se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Secţiunea a 5-a Preluarea activităţii de administrare a veniturilor bugetare reprezentând contribuţii sociale de către Ministerul Finanţelor Publice  +  Articolul 27 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte contribuţii datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, denumite în continuare contribuţii sociale, se va realiza de către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care au şi calitatea de creditor bugetar.-------------Alin. (1) al art. 27 din Secţiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (2) Contribuţiile sociale prevăzute la alin. (1) se cuvin în continuare bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz, şi sunt reglementate prin dispoziţiile legale specifice. (3) Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale şi unităţile din subordinea acestora vor efectua cheltuieli în limita aprobată prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului au obligaţia să declare contribuţiile sociale datorate lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice unde sunt luate în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.-------------Alin. (1) al art. 28 din Secţiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (2) Termenul de declarare a contribuţiilor sociale constituie şi termen de plată. (3) Modelul şi conţinutul declaraţiei privind obligaţiile de plată pentru contribuţiile sociale se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. Prevederile legale referitoare la întocmirea şi depunerea declaraţiilor de impozite şi taxe pentru veniturile datorate bugetului de stat sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii sociale. (4) Persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de contribuţii sociale conform legislaţiei privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe.-------------Alin. (4) al art. 28 din Secţiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (5) Penalităţile de orice fel, altele decât dobânzile şi penalităţile de întârziere, se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 29Activitatea de control privind modul de stabilire, declarare şi plata a obligaţiilor reprezentând contribuţii sociale, precum şi constatarea şi aplicarea contravenţiilor se efectuează începând cu data preluării acestei activităţi de către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, în baza prevederilor legale în vigoare privind controlul fiscal.  +  Articolul 30 (1) Contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice, abilitate, potrivit legii, sa încheie acte de control sau de impunere privind contribuţiile sociale, se soluţionează de către organele specializate ale Ministerului Finanţelor Publice potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în aceasta materie. (2) Contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuţiile sociale, se soluţionează de către organele specializate ale Ministerului Finanţelor Publice, începând cu data preluării activităţii de către acest minister.  +  Articolul 31Personalul care trece de la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei la Ministerul Finanţelor Publice, atât la nivel central, cat şi la nivel teritorial, îşi păstrează toate drepturile.  +  Articolul 32 (1) Pentru creanţele bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate până la data de 1 ianuarie 2004, procedurile de realizare a creanţelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care se subroga în drepturile şi obligaţiile instituţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, în calitate de creditor bugetar, şi le succeda de drept în aceasta calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile. (2) Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii, precum şi în cazul litigiilor ce privesc procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate se subroga în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale instituţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, şi dobândesc calitatea procesuala a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2004, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.  +  Articolul 33Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum şi a copiilor documentelor depuse la dosarul instanţei în litigiile prevăzute la art. 32 alin. (2) se va efectua până la data de 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 34Începând cu data de 1 ianuarie 2004, Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate vor înscrie la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în condiţiile legii, şi creanţele bugetare reprezentând contribuţii sociale, inclusiv dobânzi, penalităţi şi penalităţi de întârziere.  +  Articolul 35Sumele reprezentând contribuţii sociale, inclusiv dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până la data de 1 ianuarie 2004, rămân în responsabilitatea instituţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz.  +  Articolul 36Instituţiile prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, răspund de activităţile desfăşurate în domeniile prevăzute la art. 27 alin. (1) până la data preluării acestor activităţi de către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate.  +  Articolul 37Cererile de acordare a înlesnirilor la plata contribuţiilor sociale, depuse la instituţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) şi nesolutionate în baza reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 ianuarie 2004, se preiau de către Ministerul Finanţelor Publice sau organele subordonate acestuia, după caz, în vederea analizării şi soluţionării conform competentelor stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 38 (1) Pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de declaraţie sau contract de asigurare la sistemele de asigurări sociale, activitatea de colectare a contribuţiilor rămâne în sarcina instituţiilor prevăzute la art. 27 alin. (3), după caz, până la o dată ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului. (2) Obligaţiile angajatorilor sau entităţilor asimilate angajatorului de depunere a Declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a listelor nominale privind persoanele asigurate pentru care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi personalul care intră/iese în/din activitate, rămân supuse prevederilor legale care reglementează contribuţiile sociale.-------------Alin. (2) al art. 38 din Secţiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 39 (1) Debitorii plătitori de contribuţii sociale, persoane juridice şi persoane fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la 15 februarie 2004 la unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, declaraţii-inventar privind contribuţiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 şi neachitate până la 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.-------------Alin. (1) al art. 39 din Secţiunea a 5-a, Cap. I a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (2) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor bugetare cuprinse în declaraţiile-inventar prevăzute la alin. (1) se întrerup la data de 31 ianuarie 2004, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie. (3) Nedepunerea declaraţiei-inventar în termenul prevăzut la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către organele abilitate, potrivit legii, din Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate acestuia. (4) Modelul declaraţiei-inventar se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 40Prevederile referitoare la preluarea activităţii de control fiscal şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi la preluarea personalului aferent acestor activităţi se aplică începând cu data de 1 octombrie 2003.  +  Articolul 41Preluarea în administrare a bunurilor imobile de la instituţiile prevăzute la art. 27 alin. (3) la unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice se va realiza, în condiţiile legii, până la data de 15 decembrie 2003.  +  Articolul 42 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului sănătăţii şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, se aproba protocolul-cadru de preluare a activităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1), precum şi termenele stabilite de comun acord pentru predarea-primirea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activităţile preluate, precum şi a bunurilor mobile. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se aproba norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei secţiuni.  +  Articolul 43În intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003 personalul transferat pentru activitatea de control se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în limita posturilor transferate.  +  Articolul 44Prevederile prezentei secţiuni se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu completările ulterioare.  +  Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) art. XV din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 41/2003, cu completările ulterioare; b) lit. a), b), c) şi d) ale art. IV din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 31 mai 2003; c) orice alte dispoziţii contrare.  +  Capitolul II Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar-fiscal  +  Secţiunea 1 Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001*) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal--------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 a mai suferit modificări aduse prin ORDONANŢA nr. 29 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004.Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, astfel că toate modificările din acest act normativ se aplică doar la forma de bază a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov."2. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov se organizează cazierul fiscal în care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov."3. Litera b) a alineatului (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor, de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;"4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Judecătorul delegat, instanţele şi organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează desfăşurarea de activităţi în formele menţionate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal exista înscrise fapte de natura penală."5. Alineatele (2)-(4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării eliberării. (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxa în suma de 50.000 lei. (4) La cerere, pentru situaţii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în 5 zile lucrătoare, cu plata unei taxe în suma de 200.000 lei."6. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Taxele prevăzute la alin. (3) şi (4) se fac venit la bugetul de stat."  +  Secţiunea a 2-a Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002*) privind colectarea creanţelor bugetare-----------*) Secţiunea a 2-a din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, a fost abrogată implicit prin dispoziţiile art. I, pct. 143 din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 mai 2004.Prin art. I, pct. 143 din LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004 a fost modificată litera c) a art. 200 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul abrogării în întregime a Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările şi completările ulterioare), astfel ca secţiunea a 2-a din prezenta Ordonanţa a rămas fără obiect, devenind caducă.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 61/2002*) privind colectarea creanţelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(3) În cazul obligaţiilor bugetare stinse prin compensare, data stingerii este, pentru compensările la cerere, data depunerii la organul competent a cererii de compensare, iar pentru compensările efectuate din oficiu, data depunerii cererii de rambursare sau restituire."2. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget plătitorii au dreptul la dobânda după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de rambursare, cu excepţia sumelor provenite din impozitul pe venit."3. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care cererea de restituire sau de rambursare, precum şi documentaţia anexată care sta la baza acesteia, depuse de plătitor, sunt incomplete şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentării de către acesta a documentaţiei complete."4. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru sumele de rambursat aferente operaţiunilor efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru care, potrivit reglementărilor legale în materie, nu se face control anticipat, plătitorii au dreptul la dobânda după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare."5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În cazul plăţilor în numerar obligaţia bugetară se considera plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari. (2) În cazul plăţii efectuate prin decontare bancară sau prin mandat poştal pentru obligaţiile bugetare cu termen de plată fix sau stabilit sub forma de interval, obligaţia bugetară se considera plătită la data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin ştampila şi semnătura autorizata a acestora. (3) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi şi penalităţi la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 şi la art. 17 alin. (1), după cele 3 zile lucrătoare.--------------Alin. (3) al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată de la art. II, Cap. II din prezentul act normativ a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003. (4) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului şi reţinute din contul plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective, inclusiv dobânzi şi penalităţi la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 şi art. 17 alin. (1). (5) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare, prevăzute la alin. (4), precum şi a dobânzilor şi penalităţilor prevăzute la alin. (3) şi (4) plătitorul se poate indrepta împotriva unităţii bancare respective."  +  Secţiunea a 3-a Prevederi referitoare la aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002*) pentru recuperarea arieratelor bugetare  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/2002*) pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care debitorii nu achită ratele eşalonate la termenele prevăzute în graficele-anexa la convenţiile încheiate pot efectua plata acestora cel mai târziu până la următorul termen de plată din grafic. Pentru ratele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi altele asemenea se datorează dobânda şi penalitatea de întârziere prevăzute de lege. Organul fiscal competent calculează şi comunică debitorului până la următorul termen de plată din grafic diferenţa de dobânda şi penalitatea de întârziere aferentă, care se constituie ca obligaţii bugetare curente."2. Alineatul (4) al articolului 28^1 va avea următorul cuprins:"(4) Debitorii, beneficiari de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, care achită sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor înlesniri la plata, beneficiază de amânarea la plata pe 3 ani a dobânzilor datorate şi neachitate."--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.În consecinţă, modificările determinate de art. III, Secţiunea a 3-a din Cap. II asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002, devin caduce.  +  Articolul IV (1) Debitorii, care au încheiate convenţii în temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, până la 30 septembrie 2003, fac dovada achitării ratelor şi a obligaţiilor bugetare curente cu termene de plată până la această dată, precum şi a constituirii garanţiei şi plăţii oricăror alte obligaţii bugetare ce nu fac obiectul convenţiei încheiate, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de menţinerea valabilităţii înlesnirilor la plata acordate cu toate efectele prevăzute de reglementările legale în vigoare. (2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor bugetare curente de către debitorii care se încadrează la alin. (1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestuia până la următorul termen de plată din grafic diferenţa de dobânda şi penalitatea de întârziere aferentă, care se vor achită până la data de 20 decembrie 2003.  +  Articolul VAbrogat.--------------Art. V din Secţiunea a 3-a, Cap. II a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Secţiunea a 4-a Prevederi referitoare la aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002*) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  +  Articolul VI (1) Alineatul (2) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002*) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, se abroga. (2) Alineatul (2) al articolului 73 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Importurile realizate de unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi art. 8 lit. A, necesare activităţilor de cercetare-dezvoltare, beneficiază de exceptarea de la plata taxelor vamale potrivit prevederilor Tarifului vamal de import al României." (3) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, se suspenda până la 31 decembrie 2004. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanenta a acestora.--------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 a mai suferit modificări aduse prin ORDONANŢA nr. 38 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 31 ianuarie 2004; LEGEA nr. 230 din 1 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 4 iunie 2004; ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005; LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005; ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. XXIII din Secţiunea a 12-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, aplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanentă a acestora.Conform art. VI, Secţiunea a 6-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005, aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2006.Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere a acestora.  +  Secţiunea a 5-a Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată  +  Articolul VIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (4)-(6) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"(4) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) şi (2^1). (5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii, în vederea ordonarii plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi a realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1. (6) Instituţiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea şi operarea terminalelor de plată."2. Alineatul (1) al articolului 3 se abroga.  +  Secţiunea a 6-a Modificarea Legii nr. 345/2002*) privind taxa pe valoarea adăugată  +  Articolul VIIILiterele b) şi b^1) ale alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr. 345/2002*) privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:"b) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligaţii datorate şi neachitate către bugetul de stat, obligaţii datorate la fondul de risc provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant, aferente ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri, precum şi din neplata comisionului de risc de către agenţii economici beneficiari ai creditelor externe garantate de stat, inclusiv dobânzile şi penalităţile de orice fel aferente acestora;b^1) prin compensarea efectuată de organele fiscale la cerere sau din oficiu, după caz, cu obligaţii datorate şi neachitate către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, inclusiv accesoriile aferente acestora. În vederea efectuării compensării organele fiscale teritoriale trebuie să solicite în scris organelor teritoriale competente ale ordonatorilor de credite, care răspund, conform legii, de colectarea veniturilor respective, comunicarea cuantumului obligaţiilor datorate şi neachitate către aceste bugete şi/sau fonduri. În cazul necomunicarii în termen de 12 zile de la data solicitării a acestor informaţii se considera că nu exista datorii către bugetele şi/sau fondurile respective;"--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 8 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003, la data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003. În consecinţă, modificările determinate de art. VIII, Secţiunea a 6-a din Cap. II asupra Legii nr. 345/2002 republicată, devin caduce.  +  Secţiunea a 7-a Modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi  +  Articolul IXÎncepând cu data de 1 ianuarie 2004, articolul 14 al Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:Art. 14. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive.--------------Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 de la art. IX, Secţiunea a 7-a, Cap. II din prezentul act normativ a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Secţiunea a 8-a Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2003*) pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale  +  Articolul XAlineatul (1) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2003*) pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Efectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale menţionate la art. 7, se face la şapte birouri vamale de vamuire la frontiera şi este condiţionată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator. Modificarea acestui număr de birouri vamale de frontieră se poate face prin hotărâre a Guvernului."--------------Alin. (1) al art. 8 din Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 [de la art. X din prezentul act normativ] a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 11 noiembrie 2003, care menţionează următoarele:"Efectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale menţionate la art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se face la 7 birouri vamale de vamuire la frontiera şi este condiţionată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator."--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 42 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003, la data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare. În consecinţă, modificările determinate de art. X, Secţiunea a 8-a din Cap. II asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003, devin caduce.  +  Secţiunea a 9-a Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 209/2002*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002*) privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului  +  Articolul XIArticolul II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 209/2002*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2002*) privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 331/2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Înlesnirile la plata prevăzute la alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 1 din Legea nr. 254/2002 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal începând cu data semnării ordinului comun. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenta obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv." (2) Societăţile cu capital integral de stat ce urmează să fie supuse privatizării potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data transferului dreptului de proprietate sau conform art. III, până la data emiterii ordinului comun, şi neachitate. Pentru societăţile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adiţional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligaţii bugetare emise de organele competente.--------------Alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 209/2002 de la art. XI, Secţiunea a 9-a, Cap. II din prezentul act normativ a fost introdus de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Legea nr. 254/2002a fost abrogată de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, care completează capitolul II secţiunea a 25-a articolul XXXVIII din Ordonanţa Guvernului nr. 94 din 26 august 2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 803 din 31 august 2004, cu literele d)-f).În consecinţă, modificările determinate de art. XI, Secţiunea a 9-a din Cap. II asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2002, devin caduce.  +  Secţiunea a 9^1-a Modificarea art. 18 alin. (6^2)**) al Legii nr. 137/2002*) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizăriiArt. XI^1. - Articolul 18 alin. (6^2)**) din Legea nr. 137/2002*) privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6^2) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, precum şi cele privatizate începând cu 1 decembrie 2001, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare sau de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun, şi neachitate. Pentru societăţile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adiţional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligaţii bugetare emise de organele competente."--------------Secţiunea a 9^1-a, Cap. II din prezentul act normativ a fost introdusă de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 609 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003.--------------*) Legea nr. 137/2002 a mai suferit modificări aduse prin: ORDONANŢA nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2004; LEGEA nr. 149 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 28 mai 2004; LEGEA nr. 191 din 24 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele dispoziţii legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plată:1. art. 18 şi 18^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;În consecinţă, modificările determinate de art. XI^1, Secţiunea a 9^1-a din Cap. II asupra Legii nr. 137/2002, devin caduce.  +  Secţiunea a 10-a Prevederi referitoare la acordarea unor subvenţii  +  Articolul XII (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este mandatat sa subventioneze prin bugetul propriu, din sumele alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat, pe o perioadă de 5 ani, 25% din dobânda aferentă creditelor contractate de producătorii agricoli pentru achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole. (2) Condiţiile şi procedura de acordare a subventiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 11-a Abrogată--------------Secţiunea a 11-a, Cap. II a fost abrogată de litera a) a art. VII, Secţiunea a 7-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005.  +  Articolul XIIIAbrogat.--------------Art. XIII a fost abrogat de litera a) a art. VII, Secţiunea a 7-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005.  +  Secţiunea a 12-a Dispoziţii finale  +  Articolul XIVDupă aprobarea prezentei ordonanţe prin lege: a) Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002, b) Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, c) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, d) Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, e) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, f) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor mineralevor fi republicate, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 28 august 2003.Nr. 86.  +  Anexa LISTAmărfurilor care pot fi comercializate prinmagazinele existente în aeroporturile internaţionale1. Produse de înfrumuseţare şi machiaj2. Produse de parfumerie3. Produse pentru îngrijirea şi întreţinerea pielii4. Articole de toaletă5. Ceasuri, brichete6. Accesorii pentru birou7. Jucării8. Băuturi răcoritoare9. Apă minerală10. Băuturi alcoolice şi slab alcoolice11. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD12. Articole optice13. Articole din piele naturală14. Articole din blană naturală15. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte16. Bijuterii17. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii19. Aparatură de calcul de mici dimensiuni20. Cărţi, reviste, ziare21. Artizanat22. Produse alimentare23. Vinuri, vermuturi24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora25. Ţigarete, ţigări, trabucuri, tutun de pipă26. Cartele telefonice27. Articole de voiaj28. Articole de sport29. Instrumente muzicale30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto31. Bere.----------------Anexa a fost modificată de Secţiunea a-6-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.-----------