ORDIN nr. M.68 din 1 iulie 2013privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013  Pentru aplicarea prevederilor art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Criteriile specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţii comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi se face atât în baza criteriilor de performanţă stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în baza criteriilor specifice prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Criteriile specifice de performanţă se evaluează prin analizarea dimensiunilor corespunzătoare fiecărui criteriu, detaliate în anexa nr. 2. (2) Pentru desfăşurarea activităţii de evaluare a îndeplinirii criteriilor specifice de performanţă, în afara documentelor care se depun pentru evaluarea criteriilor generale, comandanţii unităţilor sanitare cu paturi depun la comisia de evaluare un dosar care conţine înscrisurile ce susţin dimensiunile corespunzătoare fiecărui criteriu specific de performanţă, potrivit prevederilor din anexa nr. 3.  +  Articolul 3 (1) Evaluarea prevăzută la art. 1 alin. (2) se desfăşoară de către o singură comisie şi se materializează prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de evaluare a unui punctaj de la 0 la 5 puncte, pentru fiecare criteriu specific de performanţă. (2) Punctajul obţinut la fiecare criteriu specific de performanţă este reprezentat de media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei. În situaţia în care media aritmetică are cifre cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50-0,99 devine 1, iar 0,01-0,49 devine 0. (3) Punctajul total este dat de suma punctajelor obţinute la fiecare criteriu potrivit prevederilor alin. (2). (4) Rezultatele evaluării îndeplinirii criteriilor specifice de performanţă evaluate se apreciază după cum urmează: a) Foarte bine - dacă a obţinut minimum 45 de puncte în total şi a fost notat cu 5 puncte la cel puţin 5 criterii şi nu mai puţin de 4 puncte la celelalte criterii; b) Bine - dacă a obţinut între 40 şi 44 de puncte în total şi a fost notat cu cel puţin 4 puncte la fiecare criteriu; c) Satisfăcător - dacă a obţinut între 35 şi 39 de puncte în total şi a fost notat cu 4 puncte la cel puţin 5 criterii şi nu mai puţin de 3 puncte la celelalte criterii; d) Nesatisfăcător - dacă nu îndeplineşte condiţiile minime necesare pentru a obţine cel puţin calificativul "Satisfăcător". (5) Pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care nu sunt evaluaţi la criteriul specific de performanţă "Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico-militară", plafoanele punctajelor prevăzute la alin. (3) se reduc cu 5 puncte.  +  Articolul 4 (1) Activitatea de evaluare se finalizează prin acordarea unui calificativ general care este reprezentat de calificativul obţinut la evaluarea criteriilor generale de performanţă coroborat cu calificativul obţinut la evaluarea îndeplinirii criteriilor specifice de performanţă, potrivit prevederilor din anexa nr. 4. (2) Contractul de management se menţine, în perioada de valabilitate a acestuia, pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care au obţinut calificativele generale "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător". Pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care au obţinut calificativul "Satisfăcător", activitatea acestora se reevaluează după 6 luni. Dacă la reevaluare obţin acelaşi calificativ sau unul inferior, comisia de reevaluare propune încetarea înainte de termen a contractului de management. (3) Pentru comandanţii unităţilor sanitare cu paturi care au obţinut calificativul general "Nesatisfăcător", comisia de evaluare propune încetarea înainte de termen a contractului de management. (4) Calificativul general stabilit în urma evaluării comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi se are în vedere la întocmirea aprecierii de serviciu anuale a acestora. (5) Contestaţia formulată împotriva calificativului general şi soluţionarea acesteia se fac potrivit regulilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În activitatea de evaluare comisiile utilizează fişa prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se încheie acte adiţionale la contractele de management ale comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi, aflate în derulare, şi se vor completa fişele posturilor pentru adaptarea acestora la prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, şeful Direcţiei medicale stabileşte prin dispoziţie aspecte de natură organizatorică în vederea desfăşurării activităţii de evaluare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.14/2013 privind aprobarea Criteriilor specifice de performanţă pentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a comandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 25 februarie 2013.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 1 iulie 2013.Nr. M.68.  +  Anexa 1 CRITERIILE SPECIFICE DE PERFORMANŢĂpentru evaluarea anuală sau ori de câte ori este nevoie a activităţiicomandanţilor unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară aMinisterului Apărării Naţionale, în baza cărora contractul demanagement poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen1. Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale specifice ale unităţii sanitare cu paturi, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia2. Îndeplinirea atribuţiilor specifice comandantului, pe linia implementării sistemului de control intern/managerial, precum şi gradul de implementare a standardelor de control intern/managerial, în cadrul unităţii sanitare cu paturi3. Nivelul de realizare, în etapa evaluată, a obiectivelor stabilite în cadrul planului de dezvoltare a unităţii sanitare cu paturi4. Atribuţiile ce revin comandantului în evaluarea membrilor comitetului director şi şefilor de secţie/laborator/serviciu medical, atât în baza contractelor de administrare încheiate conform prevederilor legale, cât şi a atribuţiilor stabilite prin fişa postului5. Implementarea Planului de prevenire şi protecţie, elaborarea de proceduri, planuri de măsuri şi controlul aplicării acestora, asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului adaptate la specificul fiecărei/fiecărui secţii/compartiment din unitatea sanitară cu paturi şi a instructajului personalului6. Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico-militară*)__________ Notă *) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.7. Pregătirea personalului şi resurselor materiale pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză8. Respectarea prevederilor legale privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, pe categorii de personal, pentru abaterile disciplinare ale angajaţilor unităţii sanitare cu paturi pentru neregulile semnalate9. Respectarea legalităţii privind soluţionarea petiţiilor10. Nivelul privind organizarea, implementarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor în domeniul informatic şi de comunicaţii, la nivelul unităţii sanitare cu paturi  +  Anexa 2 Criteriile specifice de performanţă şi dimensiunile acestora, pentru unităţile sanitare cu paturi
    Nr. crt.Criteriul specific de performanţăDimensiunile specifice criteriului analizat
    1.Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale specifice ale unităţii sanitare cu paturi, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteiaa) Prioritizarea acţiunilor care stau la baza îndeplinirii atribuţiilor specifice, precum şi corelarea acestora cu resursele disponibile
    b) Modul de rezolvare a problemelor identificate şi sesizate în îndeplinirea atribuţiunilor specifice
    c) Impactul deciziilor luate asupra modului de îndeplinire a atribuţiunilor funcţionale specifice
    2.Îndeplinirea atribuţiilor specifice comandantului, pe linia implementării sistemului de control intern/ managerial, precum şi gradul de implementare a standardelor de control intern/managerial, în cadrul unităţii sanitare cu paturia) Existenţa cadrului organizatoric şi a setului minim de documente necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial
    b) Stabilirea obiectivelor specifice structurii în concordanţă cu cerinţele S.M.A.R.T. şi asocierea unor indicatori de performanţă pentru fiecare obiectiv
    c) Evaluarea deciziilor luate în urma analizei stadiului implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial
    d) Managementul riscurilor identificate în cadrul unităţii sanitare cu paturi
    e) Evaluarea sistemului de control intern
    3.Nivelul de realizare, în etapa evaluată, a obiectivelor stabilite în cadrul planului de dezvoltare a unităţii sanitare cu paturia) Monitorizarea încadrării în timp a activităţilor stabilite în cadrul obiectivelor
    b) Alocarea şi utilizarea raţională a resurselor financiare pentru îndeplinirea activităţilor stabilite în cadrul obiectivelor
    c) Monitorizarea şi evaluarea trimestrială a gradului de realizare a obiectivelor anuale stabilite în etapa evaluată
    4.Atribuţiile, ce revin comandantului, în evaluarea membrilor comitetului director şi şefilor de secţie/laborator/ serviciu medical, atât în baza contractelor de administrare încheiate conform prevederilor legale, cât şi a atribuţiilor stabilite prin fişa postuluia) Elaborarea indicatorilor de performanţă şi a nivelului acestora, în concordanţă cu nivelul indicatorilor de performanţă asumaţi prin contractul de management
    b) Monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de administrare
    5.Implementarea Planului de prevenire şi protecţie, elaborarea de proceduri, planuri de măsuri şi controlul aplicării acestora, asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului adaptate la specificul fiecărei/fiecărui secţii/ compartiment din unitatea sanitară cu paturi şi a instructajului personaluluia) Existenţa şi implementarea Planului de prevenire şi protecţie
    b) Existenţa tematicii pentru asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
    c) Modul de implementare a Planului de prevenire şi protecţie
    d) Nivelul de asigurare cu echipamente de protecţie, alimentaţie de protecţie, substanţe dezinfectante şi antiseptice, materiale de igienă personală şi de curăţenie, raportat la necesarul stabilit
    6.Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico-militară*Analiza cauzelor care au determinat neavizarea deciziilor emise de Comisia de expertiză medico-militară de către Comisia centrală de expertiză medico-militară
    7.Pregătirea personalului şi resurselor materiale pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de crizăa) Existenţa planurilor de pregătire
    b) Modul de executare a activităţilor de pregătire cuprinse în Plan
    8.Respectarea prevederilor legale privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, pe categorii de personal, pentru abaterile disciplinare ale angajaţilor unităţii sanitare cu paturi pentru neregulile semnalateRespectarea prevederilor legale privind aplicarea sancţiunilor personalului încadrat în unitatea sanitară
    9.Respectarea legalităţii privind soluţionarea petiţiilora) Existenţa registrului de evidenţă a cererilor şi reclamaţiilor
    b) Monitorizarea cererilor şi reclamaţiilor primite
    c) Respectarea legalităţii privind soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor, potrivit prevederilor legale în vigoare
    10.Nivelul privind organizarea, implementarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor în domeniul informatic şi de comunicaţii, la nivelul unităţii sanitare cu paturia) Organizarea şi administrarea securităţii, protecţia personalului, protecţia fizică, protecţia documentelor clasificate şi securitatea industrială
    b) Respectarea prevederilor specifice pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în activitatea de verificare şi avizare a informaţiilor de interes public ce urmează să fie tipărite, multiplicate, difuzate, transmise prin canale de informaţii neprotejate
    c) Eficacitatea măsurilor adoptate în cadrul activităţilor de control pentru asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate în scopul prevenirii, contracarării şi eliminării oricăror riscuri de securitate
    d) Modul de aplicare a prevederilor legilor, normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi precizărilor specifice pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi măsurile adoptate pentru remedierea deficienţelor şi perfecţionarea cadrului organizatoric şi funcţional pe linia informaţiilor clasificate
    e) Modul de gestionare a activităţii de verificare a persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate, de iniţiere a procesului de solicitare a eliberării certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi de luare a măsurilor necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate
    f) Respectarea legalităţii privind aplicarea măsurilor necesare clasificării şi definirii tuturor componentelor contractelor clasificate ce urmează a se încheia cu firmele/operatorii economici care posedă autorizaţie/certificat de securitate industrială
    g) Modul de gestionare a incidentelor de securitate, a cazurilor de compromitere a informaţiilor clasificate şi eficienţa măsurilor de limitare a consecinţelor şi de prevenire a unor astfel de situaţii
    h) Situaţia acreditărilor de securitate a Sistemului informatic şi de comunicaţii (SIC) şi respectarea documentaţiei de acreditare aprobată
    i) Protejarea informaţiilor rezultate din prelucrarea datelor pacienţilor
    j) Existenţa unui plan de îmbunătăţire a calităţii sistemului de informaţii
    k) Îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor executate de Direcţia contrainformaţii şi securitate militară, eşalonul superior sau de alte structuri cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor
    l) Administrarea şi configurarea SIC în conformitate cu ghidurile de securitate din Ministerul Apărării Naţionale
  ___________ Notă *) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.
   +  Anexa 3 Fişa de evaluare şi setul minim de documente ce susţin dimensiunilecorespunzătoare fiecărui criteriu specific de performanţă în parte
    Nr. crt.Criteriul specific de performanţăDocumentele minimale* pe baza cărora se face evaluarea dimensiunilor specificePunctaj acordat la dimensiunile specificePunctaj acordat la criteriu
    1.Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale specifice ale unităţii sanitare cu paturi, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii sanitare cu paturi  - Fişele postului pentru membrii comitetului director, inclusiv a comandantului unităţii sanitare cu paturi, şi cele ale membrilor Consiliului medical  - Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director, referitoare la corelarea activităţilor cu resursele alocate    
    Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director, Consiliului medical şi ale Consiliului de administraţie  
    Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director şi ale Consiliului medical în care sunt consemnate rezultatele deciziilor luate asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale specifice  
    2.Îndeplinirea atribuţiilor specifice comandantului, pe linia implementării sistemului de control intern/managerial, precum şi gradul de implementare a standardelor de control intern/managerial, în cadrul unităţii sanitare cu paturi- Extras din Ordinul de zi pe unitate (OZU) pentru numirea comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial  - Extras OZU privind numirea responsabilului pe linia controlului intern/managerial  - Inventarul funcţiilor sensibile, lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile, planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile, după caz  - Registrul de riscuri  - Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor  - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial  - Raportul anual şi situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării pe linia controlului intern/managerial  - Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/operaţionale, în format scris  - Documente privind stabilirea microstructurilor responsabile de standardele de control intern/ managerial  - Inventarul activităţilor structurii    
    Planul de dezvoltare al unităţii sanitare cu paturi  
    Procesele-verbale ale şedinţelor comitetului director în care sunt consemnate: analizarea raportului anual şi situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării pe linia controlului intern/managerial  
    - Registrul de riscuri  - Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor  - Procesele-verbale ale şedinţelor comitetului director în care sunt consemnate: monitorizarea evoluţiei riscurilor, implementarea măsurilor de management al riscurilor şi reevaluarea riscurilor
    - Planul de control intern  - Procesele-verbale ale şedinţelor comitetului director unde sunt consemnate analiza executării planului de control intern şi rezultatele controlului intern  - Planul de măsuri luate în urma valorificării rezultatelor controlului intern
    3.Nivelul de realizare, în etapa evaluată, a obiectivelor stabilite în cadrul planului de dezvoltare a unităţii sanitare cu paturi- Planul de dezvoltare al unităţii sanitare cu paturi elaborat în baza contractului de management  - Graficul Gantt  - Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director şi ale Consiliului medical    
    - Planul de dezvoltare al unităţii sanitare cu paturi  - Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul evaluat  
    Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director în care sunt consemnate evaluările trimestriale  
    4.Atribuţiile ce revin comandantului în evaluarea membrilor comitetului director şi şefilor de secţie/ laborator/serviciu medical, atât în baza contractelor de administrare încheiate conform prevederilor legale, cât şi a atribuţiilor stabilite prin fişa postului- Contractul de management în vigoare  - Contractele de administrare ale membrilor comitetului director şi ale şefilor de secţie/laborator/ serviciu medical  - Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii sanitare cu paturi    
    - Contractele de administrare ale membrilor comitetului director şi ale şefilor de secţie/laborator/ serviciu medical  - Fişele postului pentru membrii comitetului director şi ale şefilor de secţie/laborator/serviciu medical  - Procese-verbale ale şedinţelor comitetului director şi ale Consiliului medical în care este consemnată evaluarea privind îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de administrare  - Fişele de evaluare ale membrilor comitetului director şi ale şefilor de secţie/laborator/serviciu medical  
    5.Implementarea Planului de prevenire şi protecţie, elaborarea de proceduri, planuri de măsuri şi controlul aplicării acestora, asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului adaptate la specificul fiecărei/fiecărui secţii/compartiment din unitatea sanitară cu paturi şi a instructajului personaluluiPlanul de prevenire şi protecţie pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă    
    - Tematica pentru asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  - Documentaţia doveditoare a efectuării instructajului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  
    Procesele-verbale ale şedinţelor de lucru ale comandantului unităţii sanitare cu paturi şi ale Consiliului medical  
    - Situaţia cu necesarul de echipamente de protecţie, alimentaţie de protecţie, substanţe dezinfectante şi antiseptice, materiale de igienă personală şi de curăţenie  - Procesele-verbale prin care a fost stabilit personalul ce se alocă la dreptul de echipamente de protecţie, alimentaţie de protecţie, materiale de igienă personală şi de curăţenie  
    6.Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico-militară**- Documentele din care să rezulte efectuarea unei analize care să arate cauzele care au determinat neavizarea deciziilor de către Comisia centrală de expertiză medico-militară şi măsurile luate pentru preîntâmpinarea unor astfel de situaţii  - Documentul din care să rezulte ponderea deciziilor emise de Comisia de expertiză medico-militară neavizate de către Comisia centrală de expertiză medico-militară***    
    7.Pregătirea personalului şi resurselor materiale pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză- Planul de pregătire a personalului pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză  - Situaţia cu planificarea resurselor care participă la înlăturarea efectelor acestora  - Documentele din care să rezulte tematica stabilită pentru pregătirea personalului  - Documente din care să rezulte executarea pregătirii personalului  
    8.Respectarea prevederilor legale privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, pe categorii de personal, pentru abaterile disciplinare ale angajaţilor unităţii sanitare cu paturi pentru neregulile semnalate- Registrul de evidenţă a sancţiunilor pe categorii de personal  - După caz, documentele întocmite pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare, respectiv referitoare la modul de soluţionare a eventualelor contestaţii la sancţiunile aplicate    
    9.Respectarea legalităţii privind soluţionarea petiţiilor- Registrul de evidenţă a petiţiilor  - Extras din OZU privind stabilirea responsabilului cu evidenţa petiţiilor şi a răspunsurilor adresate petiţionarilor    
    Situaţia statistică privind modul de soluţionare a petiţiilor întocmită semestrial  
    - Corespondenţa şi documentele rezultate pe timpul soluţionării petiţiilor  - Documentele din care rezultă implementarea şi utilizarea sistemului informatic realizat în acest scop de Agenţia pentru Sisteme şi Servicii Informatice Militare  
    10.Nivelul privind organizarea, implementarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor în domeniul informatic şi de comunicaţii, la nivelul unităţii sanitare cu paturi- Planul de control al unităţii sanitare cu paturi pe linia structurii de securitate/şefului structurii de securitate  - Planul de pregătire specifică al personalului unităţii sanitare cu paturi  - Programul de scurgere al informaţiilor clasificate  - Planul cu programul activităţii al unităţii sanitare cu paturi  - Planul de intervenţie în caz de atac: cu bombă, nuclear etc. şi evacuarea documentelor clasificate    
  _____________ Notă *) Alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii atât a criteriilor generale de management prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a criteriilor specifice de performanţă prevăzute în prezenta anexă. Notă **) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară. Notă ***) Documentele vor fi solicitate de către comandanţii unităţilor sanitare cu paturi evaluaţi de la Comisia centrală de expertiză medico-militară.
   +  Anexa 4 Modalitatea de stabilire a calificativului general
  Nr. crt. Calificativul obţinut la criteriile specifice de performanţă Calificativul obţinut la criteriile generale de performanţă Calificativul general
  1. Foarte Bine Foarte Bine Foarte Bine
  2. Foarte Bine Bine Bine
  3. Foarte Bine Satisfăcător Satisfăcător
  4. Foarte Bine Nesatisfăcător Nesatisfăcător
  5. Bine Foarte Bine Bine
  6. Bine Bine Bine
  7. Bine Satisfăcător Satisfăcător
  8. Bine Nesatisfăcător Nesatisfăcător
  9. Satisfăcător Foarte Bine Satisfăcător
  10. Satisfăcător Bine Satisfăcător
  11. Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător
  12. Satisfăcător Nesatisfăcător Nesatisfăcător
  13. Nesatisfăcător Foarte Bine Nesatisfăcător
  14. Nesatisfăcător Bine Nesatisfăcător
  15. Nesatisfăcător Satisfăcător Nesatisfăcător
  16. Nesatisfăcător Nesatisfăcător Nesatisfăcător
   +  Anexa 5 FIŞA CENTRALIZATOARE DE EVALUAREpentru...................................................................................(gradul, numele şi prenumele comandantului - denumirea unităţii sanitare cu paturi)
  *Font 7*
  Punctajul acordat de: Evaluatorul 1 ........... (nume, prenume) Evaluatorul 2 ........... (nume, prenume) Evaluatorul 3 ........... (nume, prenume) Evaluatorul 4 ........... (nume, prenume) Evaluatorul 5 ........... (nume, prenume) Punctaj criteriu
  1. Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale specifice ale unită- ţii sanitare cu paturi, prevă- zute în regulamentul de organi- zare şi funcţionare al acesteia
  2. Îndeplinirea atribuţiilor speci- fice comandantului, pe linia implementării sistemului de control intern/managerial, precum şi gradul de implementare a standardelor de control intern/managerial, în cadrul unităţii sanitare cu paturi
  3. Nivelul de realizare, în etapa evaluată, a obiectivelor stabilite în cadrul planului de dezvoltare a unităţii sanitare cu paturi
  4. Atribuţiile ce revin comandantu- lui în evaluarea membrilor comitetului director şi şefilor de secţie/laborator/ serviciu medical, atât în baza contrac- telor de administrare încheiate conform prevederilor legale, cât şi a atribuţiilor stabilite prin fişa postului
  5. Implementarea Planului de prevenire şi protecţie, elabo- rarea de proceduri, planuri de măsuri şi controlul aplicării acestora, asigurarea mijloacelor necesare securităţii şi sănă- tăţii în muncă a personalului adaptate la specificul fiecărei/fiecărui secţii/ compartiment din unitatea sanitară cu paturi şi a instructajului personalului
  6. Activitatea desfăşurată de Comisia de expertiză medico- militară*)
  7. Pregătirea personalului şi resurselor materiale pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză
  8. Respectarea prevederilor legale privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, pe categorii de personal, pentru abaterile disciplinare ale angajaţilor unităţii sanitare cu paturi pentru neregulile semnalate
  9. Respectarea legalităţii privind soluţionarea petiţiilor
  10. Nivelul privind organizarea, implementarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor referitoare la protecţia infor- maţiilor clasificate, precum şi a celor în domeniul informatic şi de comunicaţii, la nivelul unităţii sanitare cu paturi
  TOTAL PUNCTAJ CRITERII:
  __________ Notă *) Criteriul specific de performanţă este avut în vedere doar pentru unităţile sanitare cu paturi pe lângă care funcţionează comisii de expertiză medico-militară.__________