NORME METODOLOGICE din 21 iunie 2013de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 849 din 21 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 8 iulie 2013.
    Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia de control al operațiunilor cu produse militare menționate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ansamblul normelor metodologice cuprinde, pe capitole și secțiuni, normele metodologice privind autorizarea prin înregistrare, certificare și licență, activitatea de control și cooperarea cu industria.  +  Articolul 2Pentru scopul prezentelor norme metodologice, termenii specifici utilizați sunt cei definiți la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență.  +  Articolul 3(1) În cadrul procesului de autorizare prin licență pentru derularea operațiunilor cu produse militare, solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape:a) stabilirea caracterului de produs militar prin încadrarea lui în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni;b) încadrarea operațiunii care urmează să fie realizată în unul dintre tipurile de operațiuni prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență;c) solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a înregistrării și, după caz, a certificării;d) solicitarea la ANCEX, în nume propriu, a eliberării licenței de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare, după caz;e) completarea și depunerea la sediul ANCEX a formularelor corespunzătoare stabilite în anexele la prezentele norme, însoțite de documentația prevăzută de prezentele norme metodologice și de autorizația eliberată de autoritățile publice abilitate, după caz.(2) Cererile de înregistrare, de certificare sau de licență, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare sunt semnate de către reprezentantul legal al persoanei juridice, abilitat să angajeze răspunderea juridică sau, după caz, de către persoanele fizice interesate.(3) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare, consultanță sau de licență revine solicitanților.(4) Corelarea termenelor procesului de autorizare prin licență a operațiunilor cu produse militare, cu termenele prevăzute în documentele comerciale, cade în responsabilitatea exclusivă a solicitantului de licență.  +  Articolul 4(1) Persoanele juridice, inclusiv autoritățile publice care desfășoară operațiuni cu produse militare, au obligația să desemneze o structură administrativă distinctă sau, după caz, cel puțin o persoană competentă, cu atribuții și responsabilități exprese în domeniul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, denumită în continuare persoană de contact.(2) Persoana de contact are următoarele obligații:a) să cunoască legislația română în domeniul controlului exporturilor de produse militare,b) să se informeze cu privire la noutățile apărute în domeniul controlului exporturilor de produse militare,c) să manifeste corectitudine, transparență, rigoare și responsabilitate în comunicarea cu ANCEX.  +  Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, au obligația să participe la activitățile organizate de ANCEX pentru informarea cu privire la aplicarea legislației naționale în domeniu.  +  Articolul 6(1) Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență sunt obligate să păstreze timp de 15 ani toate documentele privind operațiunile efectuate cu produse militare supuse regimului de control.(2) În cazul produselor militare care fac obiectul unor instrumente internaționale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență au obligația de a păstra cel puțin 20 de ani documentele privind operațiunile de export, import, transfer sau de intermediere efectuate.(3) Persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, care desfășoară operațiuni de comerț exterior cu produse militare, sunt obligate să păstreze evidențe detaliate privind facturile, modul de ambalare a mărfurilor, mijlocul de transport, documentele de transport, documentele vamale, alte documente necesare la identificarea elementelor privind operațiunea și să transmită la ANCEX datele deținute, prin raportări periodice sau la cerere.  +  Capitolul II Înregistrarea  +  Articolul 7În vederea efectuării de operațiuni de comerț exterior cu produse militare, orice persoană juridică sau fizică rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice, are obligația de a se înregistra la ANCEX.  +  Articolul 8Înregistrarea se efectuează pentru una sau mai multe operațiuni de comerț exterior, cu una ori mai multe categorii de produse militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni și are valabilitate maximum 3 ani de la data emiterii.  +  Secţiunea 1 Procedura de înregistrare  +  Articolul 9(1) În vederea înregistrării, solicitantul trebuie să depună la ANCEX cererea de înregistrare și angajamentul, semnate de reprezentantul persoanei juridice abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale sau de către persoana fizică interesată, după caz.(2) În cazul persoanelor juridice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:a) curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea și angajamentul;b) cazierul judiciar în original;c) o declarație pe propria răspundere referitoare la neimplicarea acesteia în activități interzise de ordonanța de urgență;d) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în copie;e) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată;f) împuternicire pentru persoana de contact;g) curriculum vitae (model european) al persoanei de contact;h) împuternicire și datele de identificare pentru persoanele desemnate să depună sau să ridice documentele la ori de la ANCEX;i) documentele de înființare și funcționare, precum și actele adiționale întocmite ulterior, în copie;j) certificatul fiscal din care să rezulte situația plăților către bugetul de stat, în original;k) numerele conturilor în lei și în valută;l) un document de prezentare al persoanei juridice (activități specifice, liste de produse, organizare, parteneri comerciali reprezentativi);m) raportul de gestiune și/sau raportul administratorului, după caz;n) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operațiuni cu produse militare etc.(3) În cazul persoanelor fizice, cererea de înregistrare va fi însoțită de următoarele documente:a) curriculum vitae (model european) al persoanei care semnează cererea și angajamentul;b) cazierul judiciar și copia actului de identitate;c) o declarație pe propria răspundere referitoare la neimplicarea acesteia în activități interzise de ordonanța de urgență;d) certificatul de înregistrare ca persoană fizică autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului;e) certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original sau copie legalizată, în care să se precizeze ca obiect de activitate, după caz: "intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. (cod CAEN 4618), alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. (cod CAEN 8299), activități de consultanță pentru afaceri și management (cod CAEN 7022), comerț cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690);f) certificat de atestare fiscală;g) numerele conturilor în lei și în valută;h) un document de prezentare a solicitantului (activități specifice, parteneri comerciali reprezentativi);i) alte documente relevante pe care ANCEX le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de înregistrare.(4) În situația în care se solicită o nouă înregistrare se prezintă și un raport privind operațiunile de comerț exterior cu produse militare derulate pe baza documentelor eliberate de ANCEX, conform unui model de raportare aprobat prin ordinul ministrului afacerilor externe.(5) Solicitantul persoană juridică trebuie să dețină un capital social de minimum 25.000 euro, după caz.  +  Articolul 10Cererile de înregistrare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) ANCEX solicită în scris Ministerului Apărării Naționale prezentarea avizului privind înregistrarea persoanelor prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență.(2) Netransmiterea de către Ministerul Apărării Naționale a avizului în termen de 45 de zile se consideră aviz favorabil, conform procedurii de avizare tacite.  +  Articolul 12Cererile de înregistrare se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general ANCEX.  +  Articolul 13Cererea de înregistrare se respinge în oricare dintre următoarele situații:a) avizul nefavorabil al Ministerului Apărării Naționale;b) împotriva persoanei care angajează răspunderea juridică sau reprezintă persoana solicitantă, conform documentelor depuse în susținerea cererii de înregistrare, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale;c) durata de funcționare a persoanei juridice, conform actelor de înființare, a expirat;d) solicitantul nu a respectat regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, definit conform legislației în vigoare;e) alte situații constatate sau reclamate de către alte instituții abilitate.  +  Articolul 14(1) În cazul respingerii cererii de înregistrare, solicitantul este informat în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei directorului general al ANCEX.(2) Solicitantul poate reveni cu o nouă cerere, după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 6 luni de la data refuzului.  +  Articolul 15(1) Cererea de înregistrare se returnează fără acțiune, în oricare dintre următoarele situații:a) în obiectul de activitate al persoanei juridice sau fizice nu sunt prevăzute activități care să corespundă operațiunilor de comerț exterior solicitate;b) documentele privind sediul social sau punctul de lucru nu mai au valabilitate;c) modificările actelor de înființare nu au fost declarate și înscrise la Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) Persoana solicitantă poate reveni cu o nouă cerere de înregistrare după înlăturarea cauzelor care au determinat returnarea fără acțiune a cererii de înregistrare, dar nu mai devreme de 30 de zile de la data comunicării.  +  Secţiunea a 2-a Regimul de înregistrare  +  Articolul 16(1) Persoanele înregistrate au obligația să asigure implementarea Programului intern de asigurare a conformității operațiunilor de comerț exterior cu produse militare, denumit în continuare PIC, întocmit conform procedurilor ANCEX.(2) Persoanele înregistrate au obligația de a se informa în permanență cu privire la cele mai recente evoluții în domeniul controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, prin accesarea website-ului ANCEX.  +  Articolul 17(1) În cazul persoanelor care au mai desfășurat operațiuni de comerț exterior cu produse militare și care depun o cerere de înregistrare, domeniul de înregistrare se va acorda luând în considerare operațiunile și categoriile de produse militare care au făcut obiectul licențelor utilizate până la acea dată, dacă cererea nu este însoțită de documente relevante care să justifice necesitatea și oportunitatea înregistrării altor operațiuni cu produse militare.(2) În termenul de valabilitate a înregistrării titularul poate solicita extinderea domeniului de înregistrare pentru alte operațiuni sau categorii de produse militare. Persoana înregistrată va depune o adresă în care să justifice necesitatea extinderii domeniului de înregistrare, susținută de cererea de eliberare a licenței corespunzătoare și/sau alte documente relevante.(3) Cererea de extindere a domeniului de înregistrare se aprobă prin decizie a directorului general al ANCEX, păstrându-se termenul-limită de valabilitate a înregistrării în vigoare.(4) Pentru prelungirea înregistrării solicitantul va depune o nouă cerere de înregistrare cu cel puțin 60 de zile înaintea expirării înregistrării în vigoare.(5) Înregistrarea nu garantează eliberarea licențelor pentru operațiunile cu produse militare solicitate.  +  Capitolul III Certificarea  +  Articolul 18Persoanele juridice, prevăzute la art. 3 din ordonanța de urgență, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențe generale de transfer de produse militare, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către ANCEX.  +  Secţiunea 1 Evaluarea de oportunitate  +  Articolul 19(1) Pot face obiectul certificării, în conformitate cu prevederile Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității, numai persoanele juridice destinatare, care fabrică efectiv produse militare, finite sau semifinite, ce conțin componente și/sau sisteme și subsisteme achiziționate de la terți în vederea desfacerii lor pe piață sub nume sau marcă proprie.(2) Persoanele juridice certificate trebuie să utilizeze pentru producția proprie produsele militare primite în temeiul unei licențe generale de transfer emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Producția proprie include integrarea componentelor și/sau sisteme și subsisteme în alte produse sau utilizarea lor ca piese de rezervă ori de schimb.(3) Persoanele indicate la alin. (1) nu pot transfera, din nou, ori exporta ca atare componentele și/sau sistemele și subsistemele primite în baza unei licențe generale de transfer emise de alte state membre ale Uniunii Europene, cu excepția cazului în care fac acest lucru în scopul întreținerii sau reparării. Pentru alte operațiuni de transfer ori export decât cele efectuate în scopul întreținerii sau reparării este necesară solicitarea acordării autorizării prealabile din partea statului membru din care provin produsele.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de certificare  +  Articolul 20Certificarea stabilește credibilitatea unei persoane juridice destinatare, în special în ceea ce privește capacitatea sa de a respecta termenii și condițiile privind exportul de produse militare primite în temeiul unei licențe de transfer, dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pe baza următoarelor criterii:a) experiența dovedită în domeniul operațiunilor cu produse militare, ținând în special seama de istoricul destinatarului în ceea ce privește respectarea restricțiilor la export, de orice hotărâre judecătorească în materie, de orice autorizație de a fabrica sau a comercializa produse militare din domeniul apărării și de angajarea unui personal de conducere cu experiență;b) activitatea industrială relevantă în materie de produse militare în interiorul Uniunii Europene, în special capacitatea de integrare a componentelor și/sau sistemelor și subsistemelor;c) desemnarea responsabilității privind implementarea și urmărirea funcționării PIC aplicat în cadrul persoanei juridice unei persoane din aparatul central de conducere a persoanei juridice și asigurarea resurselor umane necesare acestui program;d) un angajament scris, semnat de persoana responsabilă din aparatul central de conducere menționată la lit. c), potrivit căruia persoana juridică destinatară va lua toate măsurile necesare pentru a respecta și a asigura toate condițiile specifice legate de utilizarea finală și de transferul ori exportul oricărui produs militar sau al oricărei componente primit(e);e) un angajament scris, semnat de membrul organului executiv de conducere menționat la lit. c), că va utiliza în producția proprie produsele militare primite în temeiul licențelor generale de transfer și că se va abține de a transfera din nou sau de a exporta produsele respective ca atare, cu excepția cazului în care face acest lucru în scopul întreținerii ori reparării;f) un angajament scris, semnat de membrul organului executiv de conducere menționat la lit. c), de a face toate eforturile pentru a furniza autorităților competente informații detaliate ca răspuns la cererile și investigațiile privind utilizatorii finali sau utilizarea finală a tuturor produselor militare exportate, transferate ori primite de persoana juridică destinatară în temeiul unei licențe generale de transfer dintr-un alt stat membru;g) o descriere, contrasemnată de reprezentantul organului executiv de conducere menționat la lit. c), a PIC aplicat la persoana juridică destinatară. Această descriere trebuie să conțină informații privind resursele tehnice, umane și organizaționale destinate gestionării transferurilor și exporturilor, răspunderea ierarhică în structura persoanei juridice destinatare, procedurile interne de audit, sensibilizarea și instruirea personalului, mecanismele de securitate fizică și tehnică, păstrarea evidențelor și trasabilitatea transferurilor și a exporturilor.  +  Secţiunea a 3-a Regimul de certificare  +  Articolul 21(1) Certificatul, emis conform criteriilor de la art. 20, este valabil maximum 5 ani.(2) Certificatul este recunoscut de către celelalte state membre ale Uniunii Europene.(3) Data intrării în vigoare a certificatului se menționează pe documentul eliberat de către ANCEX, care este întocmit în limba română, precum și în limba engleză.(4) ANCEX publică lista destinatarilor certificați și informează Comisia Europeană, Parlamentul European și celelalte state membre. Comisia Europeană pune la dispoziție, pe pagina de internet, un registru central al destinatarilor certificați de statele membre, pe website-ul Comisiei Europene http://ec.europe.eu/ enterprise/sectors/defence/certider(5) Persoana juridică destinatară va întocmi și gestiona registre referitoare la produsele militare primite.(6) Persoana juridică destinatară notifică ANCEX orice elemente și/sau evenimente survenite după acordarea certificatului, care pot influența valabilitatea sau conținutul certificatului, în special:a) orice schimbare importantă survenită în activitatea sa industrială legată de produsele militare;b) orice schimbare a adresei unde pot fi consultate registrele referitoare la produsele militare primite.(7) ANCEX efectuează vizite de verificare a conformității cu condițiile de eliberare a certificatului și criteriile de certificare, de preferință în cursul primului an după eliberarea pentru prima dată a certificatului. Se verifică registrele, datele, regulamentele de procedură și orice materiale relevante pentru produsele primite.(8) ANCEX examinează, cel puțin o dată la 3 ani, respectarea de către persoana juridică destinatară a criteriilor menționate, precum și a oricărei condiții cuprinse în certificat.(9) ANCEX reevaluează conformitatea cu condițiile eliberării certificatului în următoarele cazuri:a) există modificări importante în cadrul persoanei juridice destinatare certificate, inclusiv modificări ale organizării interne a destinatarului sau a activității desfășurate de acesta;b) există indicii că persoana juridică destinatară certificată nu mai îndeplinește condițiile și criteriile relevante necesare certificării;c) persoanei juridice destinatare i s-a recomandat să întreprindă măsuri corective;d) urmează să fie ridicată suspendarea certificatului.(10) Dacă ANCEX constată că titularul unui certificat nu mai îndeplinește criteriile menționate la art. 20 sau oricare alte condiții precizate în certificat, cum ar fi furnizarea de informații necesare pentru verificarea respectării criteriilor, acesta poate suspenda ori retrage certificatul prin decizie a directorului general.(11) ANCEX va informa Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia sa privind retragerea sau suspendarea unui certificat.  +  Capitolul IV Regimul licențelor  +  Secţiunea 1 Licențierea  +  Articolul 22Licențele sunt acte administrative eliberate de ANCEX, utilizate în regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență.  +  Articolul 23Licența este unicul document care conferă unei persoane înregistrate dreptul de a efectua operațiunile prevăzute la art. 1 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 24Operațiunile care se efectuează pe bază de licență sunt:a) exportul, importul și transferul care privesc expedierea sau introducerea, în regim definitiv ori temporar, din sau în teritoriul României;b) intermedierea:1. negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o țară terță către o altă țară terță;2. cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o țară terță către o altă țară terță;c) tranzitul;d) transbordarea.  +  Articolul 25(1) Pentru operațiunile cu produse militare ANCEX eliberează licențe individuale sau globale, care pot fi de export, import, transfer, intermediere, tranzit și transbordare, după caz.(2) Operațiunile de export, import și transfer, care fac obiectul unui instrument de raportare internațională și de trasabilitate, se efectuează numai pe baza unei licențe individuale cu produse militare din aceeași categorie.(3) Operațiunile de intermediere precizate la art. 24 lit. b) se efectuează numai pe baza unei licențe individuale cu produse militare din aceeași categorie.  +  Articolul 26(1) Licențele globale se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea de operațiuni repetitive.(2) Operațiunile repetitive, din punct de vedere al controlului exporturilor, reprezintă operațiunile cu livrări succesive de produse militare, efectuate la anumite intervale de timp conform comenzilor/contractelor/acordurilor comerciale încheiate.  +  Articolul 27(1) Operațiunile cu produse militare, efectuate pe bază de licențe individuale sau globale, se pot desfășura în regim definitiv ori temporar.(2) Pentru derularea operațiunilor cu produse militare persoanele înregistrate vor depune la ANCEX cereri de licențe individuale sau globale, cu specificarea regimului corespunzător.  +  Articolul 28(1) ANCEX pune, la dispoziția solicitanților de licențe, formulare-tip, astfel:a) formularele-tip pentru licențe, inclusiv anexele corespunzătoare:1. exemplar pentru titular, denumit TITULAR;2. exemplar pentru vamă, denumit LICENȚĂ;3. exemplarul pentru ANCEX, denumit CERERE;b) formularele-tip pentru certificatele internaționale de import, certificatele de control al livrării și anexele corespunzătoare:1. exemplarul pentru titular;2. exemplarul pentru partenerul extern;3. exemplarul pentru ANCEX;c) formularele-tip pentru declarația destinatarului/utilizatorului final, inclusiv anexele corespunzătoare, în două exemplare, astfel:1. exemplarul pentru titular;2. exemplarul pentru ANCEX.(2) Formularele-tip pentru cererile de certificate internaționale de import, certificate de control al livrării sunt tipărite într-un singur exemplar.  +  Articolul 29(1) Cererile pentru licențe se vor prezenta la ANCEX însoțite de adresă de înaintare, în care se vor menționa următoarele:a) codul de înregistrare la ANCEX și termenul de valabilitate a înregistrării;b) denumirea produselor care fac obiectul cererii pentru licență, în limba română (denumirea generică a produselor - în cazul licențelor globale), categoria din lista de control;c) descrierea operațiunii (tipul, regimul și prelungirea operațiunii, după caz);d) partenerul comercial;e) documentele anexate (denumire, număr și dată de emitere, original/copie, după caz).(2) Documentele anexate la cererea de licență, prezentate în alte limbi decât franceză și engleză, se vor prezenta și cu traducerea autorizată a acestora în limba română.  +  Articolul 30(1) Toate documentele prezentate în copie se anexează la adresa de înaintare, semnate și ștampilate pentru conformitate de către persoana abilitată să semneze cererea de licență.(2) Adresa de înaintare, cererile de licență, de eliberare a certificatului internațional de import și de eliberare a certificatului de control al livrării se semnează de persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, cu precizarea în clar a numelui și funcției acesteia pe formularul cererii.  +  Articolul 31Obligația obținerii altor avize, autorizații sau acte administrative emise de autorități publice abilitate (de exemplu, avizul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare), conform prevederilor legale, necesare eliberării licențelor, revine solicitantului.  +  Articolul 32Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licență, se vor transmite la ANCEX în conformitate cu prevederile legislației privind protecția informațiilor clasificate și standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate.  +  Articolul 33(1) Certificatul de utilizare finală pentru produse militare este un document eliberat sau vizat de o autoritate națională din țara de destinație. Documentul certifică faptul că produsele sunt importate pentru o utilizare finală de care guvernul țării importatoare are cunoștință. Dacă nu poate fi eliberat un certificat de utilizare finală, poate fi acceptată, după caz, o declarație de utilizare finală din partea utilizatorului final. Această declarație, prezentată în original, semnată și ștampilată, trebuie să conțină toate rubricile din formular.(2) În relațiile cu statele terțe membre ale regimurilor internaționale de control al exporturilor, ANCEX poate solicita exportatorului obținerea certificatului internațional de import (CII) de la autoritatea națională din țara importatorului. CII menționează produsele și cantitățile contractate și conține angajamentul că produsele nu vor fi deturnate sau reexportate fără aprobarea autorității de control al exporturilor din țara importatoare. Acest document, în original, însoțește cererea de eliberare a licenței de export.(3) Conform prevederilor ordonanței de urgență, exportatorul, respectiv intermediarul, este obligat să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare ori destinatară, sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinație, în termen de cel mult de 4 luni de la data livrării. Prin sintagma "alt document echivalent" se înțelege un document care poate fi luat în considerare în locul certificatului de control al livrării, atunci când țara de destinație finală nu eliberează acest tip de document, de exemplu, un document eliberat de autoritatea vamală din țara importatoare sau destinatară, prin care se confirmă că produsele au intrat pe teritoriul vamal al țării respective. În cazul operațiunilor de transfer, efectuate în baza unei licențe globale, prin document echivalent se înțelege confirmarea de livrare din partea destinatarului.(4) În situația operațiunilor de export/transfer care se efectuează prin livrări succesive, în baza licențelor globale, certificatul de control al livrării sau alt document echivalent se depune la ANCEX, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea operațiunii.  +  Secţiunea a 2-a Licențierea operațiunilor de export  +  Articolul 34Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final/certificat de utilizare finală și nontransfer, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, ori declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale, declarate și, după caz, să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declarații de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcție de destinația finală și de tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.);g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 35Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export definitiv după perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final/certificat de utilizare finală și nontransfer, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, ori declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale declarate și, după caz, să nu reexporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declarații de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcție de destinația finală și de tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) documentele aferente operațiunii de import pentru perfecționare activă (copia licenței de import, documentul electronic de import, documentul eliberat de autoritatea vamală pentru utilizarea regimului vamal respectiv, alte documente, după caz);g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 36Dacă prin perfecționarea activă, în perioada de garanție, nu se schimbă valoarea produselor importate temporar, returnarea produselor se face pe baza licenței de import temporar pentru perfecționare activă și nu necesită eliberarea altei licențe de export definitiv.  +  Articolul 37Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de export temporar pentru perfecționare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) documentul prin care partenerul extern acceptă să primească produsele trimise în regim de perfecționare pasivă și se angajează să returneze produsul/produsele după operațiunea respectivă (de exemplu, "Return Material Approval - RMA");d) contractul/corespondența cu partenerul extern;e) factură pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) autorizația de perfecționare pasivă emisă de Autoritatea Națională a Vămilor;g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 38Pentru eliberarea licențelor individuale de export temporar pentru testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația partenerului extern sau, după caz, a solicitantului de licență, prin care se angajează să returneze produsele după încheierea operațiunilor;d) documentul justificativ al operațiunii de export temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);e) factura pro forma, în copie;f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații sau activități de marketing);g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 39În termenul de valabilitate a licenței de export temporar, pentru produsele care urmează a fi vândute/distruse în timpul operațiunilor, titularul licenței de export temporar trebuie să solicite la ANCEX licențe individuale de export definitiv cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de export temporar.  +  Secţiunea a 3-a Licențierea operațiunilor de import  +  Articolul 40Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de import definitiv, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru cererile de licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) declarațiile de asigurare privind respectarea utilizării finale transmise anterior partenerului extern de către persoana înregistrată;g) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.);h) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;i) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului, la solicitarea partenerului extern;j) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 41Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de import definitiv după perfecționare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;d) factura pro forma, în copie, pentru cererile de licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);e) documentele aferente operațiunii inițiale de export pentru perfecționare pasivă (licența de export pentru perfecționare pasivă, documentul electronic de export, documentul eliberat de autoritatea vamală pentru utilizarea regimului vamal respectiv, alte documente, după caz);f) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a solicitantului, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului, la solicitarea partenerului extern;g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 42Dacă prin perfecționarea pasivă, în perioada de garanție, nu se schimbă valoarea produselor din licență, înapoierea produselor se face pe baza licenței de export temporar pentru perfecționare pasivă și nu necesită eliberarea unei licențe de import definitiv.  +  Articolul 43După efectuarea importului, titularul licenței de import definitiv sau import definitiv după perfecționare pasivă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite ANCEX, în termen de maximum două luni de la livrare, eliberarea unui certificat de control al livrării ori certificarea unui document echivalent, care să ateste intrarea pe teritoriul României a produselor respective sau faptul că acestea au fost recepționate de către importator.  +  Articolul 44Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de import temporar pentru perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru cererile de licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) autorizația de perfecționare activă emisă de Autoritatea Națională a Vămilor (după caz);g) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara exportatorului, la solicitarea partenerului extern;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 45Pentru eliberarea licențelor individuale de import temporar pentru participare la testări, demonstrații, expoziții, târguri comerciale etc. persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip;d) documentul justificativ al operațiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);e) factura pro forma;f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații sau activități de marketing);g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 46În termenul de valabilitate a licenței de import temporar pentru produsele care urmează a fi vândute, titularul licenței de import temporar este obligat să solicite la ANCEX licențe individuale de import definitiv cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de import temporar.  +  Secţiunea a 4-a Licențierea operațiunilor de transfer de expediere de produse militare din teritoriul României  +  Articolul 47Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de expediere definitivă de produse militare, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul de utilizare finală, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara destinatarului, ori declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale declarate și, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declarații de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcție de destinația finală și de tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane;g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 48Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de expediere definitivă, după operațiuni de perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final/certificat de utilizare finală și nontransfer, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara destinatarului, ori declarația destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale declarate și, după caz, să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a ANCEX. Acceptarea unei declarații de utilizare finală ca document asiguratoriu din partea utilizatorului final este decisă de ANCEX în funcție de destinația finală și de tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 49Dacă prin perfecționarea activă, în perioada de garanție, nu se schimbă valoarea produselor introduse în România, returnarea produselor la partenerul extern din Uniunea Europeană se face pe baza licenței de transfer de introducere și nu necesită eliberarea altei licențe de transfer.  +  Articolul 50Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de expediere temporară pentru perfecționare pasivă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) documentul prin care partenerul extern acceptă să primească produsele trimise în regim de perfecționare pasivă și se angajează să returneze produsul/produsele solicitantului după operațiunea respectivă (de exemplu, "return material approval - RMA");d) contractul sau comanda, în copie, sau corespondența cu partenerul extern;e) factură pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) autorizația de perfecționare pasivă emisă de Autoritatea Națională a Vămilor (după caz);g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 51Pentru eliberarea licențelor individuale de transfer de expediere temporară pentru participare la testări, demonstrații, expoziții etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația partenerului extern sau, după caz, a solicitantului de licență prin care se angajează să returneze produsele după încheierea operațiunilor;d) documentul justificativ al operațiunii de transfer temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);e) factura pro forma, în copie;f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații, activități de marketing, servicii de consultanță pentru persoane române sau străine etc.);g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 52În termenul de valabilitate a licenței de transfer de scoatere temporară, pentru produsele care urmează a fi vândute/distruse în timpul operațiunii, titularul licenței de transfer temporar trebuie să solicite la ANCEX licențe individuale de transfer definitiv, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de transfer temporar.  +  Secţiunea a 5-a Licențierea operațiunilor de transfer de introducere de produse militare pe teritoriul României  +  Articolul 53Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de introducere definitivă de produse militare pe teritoriul României, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru cererile de licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) declarațiile de asigurare privind respectarea utilizării finale transmise anterior partenerului extern de către persoana înregistrată;g) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.);h) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;i) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului, la solicitarea partenerului extern;j) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 54Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale pentru transfer de introducere definitivă, după perfecționare pasivă, de produse militare, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului, la solicitarea partenerului extern;g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 55Dacă prin perfecționarea pasivă, în perioada de garanție, nu se schimbă valoarea produselor transferate, returnarea produselor de la partenerul extern din Uniunea Europeană către România se face pe baza licenței de transfer inițiale și nu necesită eliberarea unei alte licențe.  +  Articolul 56După efectuarea transferului, titularul licenței de transfer de introducere definitivă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite ANCEX, în termen de maximum două luni de la livrare, eliberarea unui certificat de control al livrării sau certificarea documentului echivalent, în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului, la cererea partenerului extern.  +  Articolul 57Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de transfer de introducere temporară de produse militare pe teritoriul României pentru perfecționare activă, persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip. ANCEX decide asupra acceptării unei declarații din partea importatorului ca destinatar final, în funcție de utilizarea finală și tipul de produs;d) contractul sau comanda, în copie;e) factura pro forma, în copie, pentru licențe individuale sau documente din care să rezulte valoarea totală prevăzută în cererea de licență globală (contracte, comenzi, corespondență etc.);f) cerere pentru eliberarea certificatului internațional de import, completată pe formular-tip, semnată de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate, sau solicitare pentru certificarea documentului echivalent, în condițiile cerute de autoritatea competentă din țara furnizorului, la solicitarea partenerului extern;g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 58Pentru eliberarea licențelor individuale pentru transfer de introducere temporară de produse pe teritoriul României pentru participare la testări, demonstrații, expoziții etc., persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) declarația destinatarului final, completată pe formularul-tip;d) documentul justificativ al operațiunii de import temporar (contract, comandă, solicitare, invitație, înțelegere etc.);e) factura pro forma, în copie;f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: în activitatea de reprezentare, promovare, organizare de demonstrații, activități de marketing etc.);g) alte documente relevante solicitate de ANCEX.  +  Articolul 59În termenul de valabilitate a licenței pentru transfer de introducere temporară, pentru produsele care urmează a fi vândute, titularul licenței pentru transfer de introducere temporară trebuie să solicite la ANCEX licențe individuale pentru transfer de introducere definitivă cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței de introducere temporară.  +  Secţiunea a 6-a Licențierea operațiunilor de intermediere  +  Articolul 60Pentru eliberarea licențelor individuale sau globale de intermediere, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau copie certificată, emis de autoritatea competentă din țara importatorului/destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finale declarate și să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităților din țara exportatorului/furnizorului. După examinarea și acceptarea de către ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licență, după caz;d) documente care să ateste relația de intermediere;e) factura pro forma;f) numele și coordonatele complete (adresă, telefon, fax, e-mail) ale altor persoane implicate în operațiune (după caz: plătitori, intermediari, agenți etc.);g) profilul partenerului extern, în situația în care apare pentru prima dată într-o relație comercială cu o companie românească;h) alte documente pe care ANCEX le poate solicita în funcție de specificul operațiunii.  +  Articolul 61Pentru operațiunile de intermediere privind negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare, persoanele înregistrate au următoarele obligații:a) să notifice la ANCEX toate activitățile avute în vedere și persoanele române și străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze aceste activități;b) să prezinte la ANCEX toate documentele care atestă relațiile lor comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul sau cu alți intermediari;c) să prezinte la ANCEX, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, toate documentele privind operațiunile și activitățile pertinente derulate după emiterea licenței de export sau import, după caz, corespunzătoare activităților de intermediere.  +  Secţiunea a 7-a Licențierea operațiunilor de tranzit pe teritoriul României  +  Articolul 62(1) Pentru eliberarea licențelor individuale de tranzit de produse militare pe teritoriul României, persoanele înregistrate vor prezenta la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor specificate pe formular, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și ștampilate;c) documentul/contractul de prestări servicii încheiat de către solicitant cu beneficiarul serviciilor de tranzit internațional;d) licența de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea din țara exportatorului, în copie;e) licența de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din țara importatorului/destinatarului;f) factura externă, în copie;g) date de identificare a partenerilor străini;h) modul de ambalare a produselor ce fac obiectul tranzitului și lista de împachetare;i) date despre numărul și identitatea personalului care însoțește transportul (dacă există în dotare armament și muniție, se vor prezenta și date referitoare la tip, cantitate și scop);j) date privind mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua tranzitul și dacă se solicită transbordarea produselor;k) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmează să îl tranziteze produsele militare după părăsirea teritoriului național al României;l) documente din care să rezulte ca au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea pazei și securității transportului pe teritoriul României.(2) Operațiunile de tranzit pe teritoriul României aferente unei operațiuni de transfer între două state membre ale Uniunii Europene nu necesită autorizare prin licență de tranzit. Aspectele privind siguranța transporturilor, siguranța stocurilor, riscul de deturnare, prevenirea criminalității sau siguranța circulației pe drumurile publice se controlează prin autorizații ori avize de către instituțiile abilitate ale statului.  +  Articolul 63După închiderea operațiunii, titularul licenței de tranzit este obligat să notifice la ANCEX, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, modul în care s-a încheiat operațiunea de tranzit pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 8-a Licențierea operațiunilor de transbordare pe teritoriul României  +  Articolul 64(1) Pentru eliberarea licenței individuale de transbordare de produse militare pe teritoriul României persoanele înregistrate vor depune la ANCEX:a) adresa de înaintare;b) formularele-tip, completate conform instrucțiunilor, semnate de către persoana abilitată să angajeze răspunderea juridică a persoanei înregistrate și stampilate;c) documentul/contractul de prestări de servicii încheiat de către solicitant cu beneficiarul serviciilor de tranzit internațional;d) licența de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea statului exportatorului/furnizorului;e) licența de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul importatorului/destinatarului;f) factura externă;g) date de identificare a partenerilor străini;h) modul de ambalare a produselor ce fac obiectul transbordării și lista de împachetare;i) alte documente solicitate de ANCEX, după caz.(2) Operațiunile de transbordare pe teritoriul României aferente unei operațiuni de transfer între două state membre ale Uniunii Europene nu necesită autorizare prin licență de transbordare.  +  Articolul 65După închiderea operațiunii titularul licenței este obligat să notifice ANCEX, în maximum 10 zile, modul în care s-a încheiat operațiunea de transbordare pe teritoriul României.  +  Secţiunea a 9-a Licențele generale  +  Articolul 66Licențele generale se pot utiliza pentru operațiuni de export, import și transfer de produse militare.  +  Articolul 67Licențele generale se emit prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 68(1) Licențele generale pot fi utilizate numai de persoanele înregistrate la ANCEX.(2) Persoanele înregistrate și certificate, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențele generale de transfer de produse militare, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licențe.  +  Articolul 69Persoanele înregistrate care utilizează o licență generală informează ANCEX în legătură cu prima utilizare a acestei licențe, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a avut loc prima operațiune.  +  Articolul 70Utilizatorul licenței generale are obligația de a păstra evidențe detaliate și complete ale operațiunilor efectuate.  +  Articolul 71La cererea ANCEX, utilizatorul de licență generală transmite raportări specifice și alte informații privind operațiunile cu produse militare derulate.  +  Articolul 72În cazul licențelor generale pentru operațiuni în regim temporar (de exemplu, produs scos temporar sau introdus temporar pentru participare la expoziții și care urmează a fi vândut), utilizatorul de licență generală poate să schimbe regimul operațiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licențe individuale.  +  Articolul 73Utilizatorii de licențe generale cărora ANCEX le-a retras dreptul de a utiliza licențe generale pot face cerere pentru licența individuală.  +  Secţiunea a 10-a Eliberarea licențelor  +  Articolul 74Cererile de licență de export, import, transfer, intermediere se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.  +  Articolul 75Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.  +  Articolul 76(1) În cazul în care sunt necesare documente și informații suplimentare, se pot solicita persoanelor înregistrate.(2) Termenul prevăzut se suspendă de la data la care i s-a solicitat prezentarea unor documente sau informații suplimentare, până la data la care acesta dă curs solicitării.  +  Articolul 77Licențele pot fi aprobate cu limitări din punctul de vedere cantitativ și calitativ al produselor militare.  +  Articolul 78ANCEX poate respinge eliberarea licenței sau poate returna fără acțiune o cerere de licență pentru unul din următoarele motive:a) solicitantul nu este înregistrat la ANCEX ori înregistrarea acestuia a fost suspendată sau anulată de către directorul general;b) cererea de licență nu este susținută de documentația completă;c) persoana înregistrată refuză să comunice documentele și informațiile suplimentare solicitate, precum și neprezentarea în termen rezonabil a acestora;d) persoana înregistrată refuză efectuarea verificărilor suplimentare;e) cererea de licență este susținută de documente eronate sau care nu sunt în concordanță cu cererea de licență;f) formularele-tip sunt completate eronat sau nu sunt îndeplinite condițiile din instrucțiunile de completare.  +  Articolul 79Eliberarea unei licențe se aprobă sau se refuză prin decizie a directorului general al ANCEX.  +  Secţiunea a 11-a Utilizarea licențelor  +  Articolul 80(1) Valabilitatea licențelor individuale este de maximum un an de la data emiterii și poate fi prelungită pentru maximum un an.(2) Valabilitatea licențelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii și poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.(3) Valabilitatea licențelor generale de transfer este de maximum 5 ani de la data emiterii și poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 5 ani.(4) Valabilitatea licențelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii și poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.(5) Valabilitatea licențelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.(6) Prelungirea valabilității licențelor se face pe baza următoarelor documente:a) adresă de înaintare;b) licența eliberată (exemplarele pentru titular și pentru vamă, după caz);c) stadiul derulării licenței;d) contracte sau documente comerciale justificative;e) alte documente.  +  Articolul 81(1) Licențele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în acestea, și nu pot fi cesionate direct sau indirect.(2) După derularea operațiunii de export definitiv (inclusiv exportul definitiv după perfecționare activă), dacă partenerul extern solicită ANCEX schimbarea angajamentelor pe care și le-a asumat prin documentul asiguratoriu (de exemplu, schimbarea destinației și utilizării finale a produselor sau reexportul acestora), atunci:a) exportatorul transmite în scris la ANCEX solicitarea partenerului extern;b) ANCEX transmite exportatorului, în scris, acordul de reexport sau de schimbare a destinației și utilizării finale ale produselor.  +  Articolul 82În documentele comerciale relevante referitoare la produsele militare furnizorul, exportatorul sau importatorul are obligația să înscrie numărul licenței în baza căreia se efectuează operațiunea și următorul text: "Aceste produse se supun regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare". Documentele comerciale relevante cuprind, în special, contracte, facturi, confirmări ale comenzilor și note de expediție.  +  Articolul 83(1) În termenul de valabilitate a licenței individuale, în cazul apariției unor modificări sau diferențe față de datele înscrise în licență, constatate în documente, precum și la predarea ori preluarea produselor care fac obiectul operațiunii din licență, dar care nu schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emisă licența, aceasta poate fi modificată de ANCEX la solicitarea scrisă a titularului.(2) Solicitarea de modificare va conține motivația, elementele din licență a căror modificare se solicită și elementele noi care le vor înlocui pe acestea, precum și documentația de susținere necesară (dacă este cazul).(3) Solicitarea de modificare trebuie să fie însoțită de exemplarele pentru titular și pentru vamă, după caz, ale licenței pentru care se solicită modificarea.(4) Solicitările de modificare se soluționează de către ANCEX în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării scrise la ANCEX.(5) Modificarea se înregistrează în mod identic, pe verso, la toate exemplarele licenței, în rubrica dedicată modificărilor, se certifică prin semnăturile autorizate și ștampila ANCEX, cu înscrierea datei la care a fost efectuată modificarea. Modificările se înscriu în ordine cronologică.  +  Articolul 84(1) Licențele individuale expiră la termenul de valabilitate înscris pe acestea sau la epuizarea cantității de produse precizate în licență.(2) Licențele globale expiră la termenul de valabilitate înscris pe acestea sau la epuizarea valorii totale a produselor precizată în licență.(3) Licențele generale se abrogă prin ordin al ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 85(1) ANCEX revocă licențele pe care le-a eliberat dacă încălcarea prevederilor ordonanței de urgență este de natură să producă consecințe grave regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și îndeplinirii obligațiilor și angajamentelor internaționale asumate de România în acest domeniu.(2) Licențele pentru operațiuni cu produse militare pot fi retrase și anulate în perioada de valabilitate a acestora de către ANCEX, în cazul unor modificări semnificative ale elementelor guvernamentale, militare sau economice din țara utilizatorului final.(3) Licențele pentru operațiuni cu produse militare pot fi suspendate de către ANCEX, prin decizie a directorului general, în situația în care au apărut informații noi cu privire la operațiune, iar analizarea consecințelor pe care le pot antrena necesită timp.(4) Titularii licențelor suspendate, revocate, retrase sau anulate au obligația ca, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii comunicării deciziei de suspendare, să transmită licențele la ANCEX.(5) Licențele valabile se suspendă de drept în situația expirării termenului de valabilitate a înregistrării titularului la ANCEX. În această situație titularul este obligat să depună licențele la ANCEX, fără o notificare prealabilă.(6) După înregistrarea titularului, suspendarea licențelor încetează, iar cele care sunt în termen de valabilitate vor fi returnate titularului. În cazul în care în termenul de suspendare titularul nu obține o nouă înregistrare, licențele se anulează.  +  Secţiunea a 12-a Alte dispoziții  +  Articolul 86(1) Operațiunile cu produse militare privind asistența tehnică și transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, definite conform ordonanței de urgență, se efectuează în baza înregistrării pentru efectuarea de astfel de operațiuni, cu notificarea prealabilă a ANCEX.(2) Notificarea va conține date referitoare la:a) în cazul asistenței tehnice:1. scopul și descrierea operațiunii;2. produsele militare care fac obiectul asistenței tehnice;3. modalitatea de acordare a asistenței tehnice;4. datele de identificare și obiectul de activitate ale partenerului extern;5. modalitatea de finanțare a operațiunii;6. documente justificative relevante (contract, comandă);b) în cazul transmisiei de software sau de tehnologie prin mijloace electronice:1. produsele militare care fac obiectul transmisiei de software sau de tehnologie;2. denumirea, cantitatea și descrierea software sau tehnologiei care face obiectul transmisiei;3. motivația transmiterii software sau tehnologiei și documentele justificative aferente;4. date despre partenerul extern care primește software sau tehnologia;5. modul de transmitere a software sau tehnologiei.  +  Capitolul V Activitatea de control  +  Articolul 87(1) Activitatea de control desfășurată de ANCEX urmărește aplicarea și respectarea regimului de control privind exportul, importul, transferul, intermedierea și alte operațiuni cu produse militare.(2) Activitatea de control include și verificarea unor aspecte specifice de conformitate, pe baza informațiilor primite de la autoritățile publice abilitate, potrivit legii, să desfășoare activități informative, de la misiunile diplomatice sau pe baza informațiilor publice.  +  Articolul 88(1) ANCEX aplică regimul de sancțiuni prevăzut de ordonanța de urgență prin corpul de control, constituit prin decizie a directorului general.(2) Activitatea corpului de control este coordonată de directorul general al ANCEX.  +  Articolul 89(1) Membrii corpului de control efectuează activități de control la sediile sociale sau la punctele de lucru ale operatorilor economici, persoane fizice ori juridice, inclusiv ale autorităților publice, în baza unui mandat de control emis de directorul general pentru fiecare operațiune de control, cu specificarea agenților constatatori din cadrul echipei de control.(2) Echipa de control este formată din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi.  +  Articolul 90Corpul de control are acces neîngrădit, în condițiile legii, la documentele, datele și informațiile necesare, oricare ar fi deținătorii acestora.  +  Articolul 91Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către agenții constatatori, membri ai echipei de control, în conformitate cu propunerile aprobate de directorul general al ANCEX.  +  Articolul 92În conformitate cu prevederile legale, agenții constatatori sesizează organele abilitate pentru a dispune efectuarea investigațiilor necesare pentru a stabili existența sau inexistența elementelor constitutive ale unei infracțiuni.  +  Capitolul VI Cooperarea cu industria  +  Secţiunea 1 Acordarea consultanței de specialitate  +  Articolul 93(1) Acordarea consultanței pentru stabilirea regimului de control al operațiunii cu produse militare se realizează de către ANCEX în baza documentației relevante complete primite de la persoanele fizice sau juridice.(2) Consultanța de specialitate privind regimul de control al operațiunilor cu produse militare se acordă cu titlu gratuit, la cererea persoanelor interesate.(3) Domeniile în care se acordă consultanța de specialitate sunt:a) legislația specifică controlului exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;b) încadrarea produselor în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare;c) stabilirea tipului de operațiune cu produse militare;d) evaluarea oportunității de export pe o anumită destinație, ținând cont de sancțiunile internaționale.(4) Documentația pentru susținerea cererii de consultanță de specialitate trebuie să cuprindă toate datele necesare care să permită ANCEX să stabilească:a) caracterul de produs special conceput sau modificat pentru utilizări militare;b) încadrarea în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni;c) destinația, utilizarea finală și utilizatorul final.  +  Articolul 94(1) Consultanța de specialitate privind încadrarea produsului în lista de control se solicită de către persoanele juridice sau persoanele fizice interesate, prin completarea formularului-tip de cerere disponibil și pe website-ul www.ancex.ro.(2) Completarea de către solicitant a tuturor casetelor și rubricilor formularului cererii de consultanță este obligatorie.(3) Documentația reprezentată de fișele cu date tehnice a produselor, fișele de prezentare (extrase din cataloage de produse, manuale), în limba română sau engleză, în copie, se anexează la cererea de consultanță; acestea sunt semnate și ștampilate, pentru conformitate, de către solicitant.(4) Cererea de consultanță, în original, precum și documentația de susținere se depun la sediul ANCEX, direct sau prin serviciul de curierat rapid.(5) Consultanța de specialitate privind evaluarea oportunității unui export de produse militare către anumite destinații și destinatari se realizează pe baza datelor tranzacției, descrierea produsului, țara de destinație, destinatarul, utilizarea și utilizatorul final, transmise de solicitant.  +  Articolul 95ANCEX poate solicita date suplimentare pentru evaluarea operațiunii sau a produsului care face obiectul cererii de consultanță.  +  Articolul 96(1) Termenul de soluționare a cererii de consultanță de specialitate este de maximum 30 de zile de la data transmiterii documentației complete solicitate de ANCEX.(2) Răspunsul la cererea de consultanță se ridică de către solicitant de la sediul ANCEX sau se transmite prin fax.  +  Secţiunea a 2-a PIC  +  Articolul 97(1) PIC, aplicabil în controlul operațiunilor cu produse militare, este un set de reglementări și proceduri stabilite pentru a detecta și a preveni încălcarea de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor privind controlul operațiunilor cu produse militare și a sancțiunilor impuse prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poziție comună sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO, embargouri unilaterale.(2) Prin implementarea PIC de către persoanele înregistrate la ANCEX se asigură condițiile necesare identificării și diminuării riscurilor de deturnare de la destinația și utilizarea finală a produselor militare. Utilizarea PIC previne încălcarea regimului de control al operațiunilor cu produse militare, creează o bază de date privind operațiunile derulate și permite stabilirea profilului de risc al companiei și al partenerului ei extern.  +  Articolul 98(1) Implementarea PIC este obligatorie pentru toate persoanele înregistrate pentru efectuarea de operațiuni cu produse militare.(2) Persoanele înregistrate vor întocmi manualul PIC utilizând instrucțiunile de redactare puse la dispoziție de către ANCEX.  +  Articolul 99(1) PIC este auditat și certificat de către ANCEX la sediul persoanei înregistrate.(2) În cadrul auditării PIC, ANCEX va evalua:a) elemente administrative:1. Declarația de principii: este un document emis de către organul executiv de conducere al persoanei juridice prin care se face cunoscută politica acesteia de respectare a prevederilor legale în desfășurarea operațiunilor cu produse militare.2. Desemnarea persoanelor competente: persoana responsabilă cu PIC trebuie să facă parte din aparatul executiv de conducere a societății; acesta va stabili criteriile de selecție a persoanelor competente și va desemna persoanele cu atribuții și responsabilități în domeniul controlului intern al operațiunilor cu produse militare.3. Evidența înregistrărilor: modul de efectuare a înregistrărilor scrise, păstrarea și arhivarea documentelor, controlul bazelor de date și al documentelor aferente operațiunilor cu produse militare.4. Instruirea personalului: programul continuu de formare și evaluare a tuturor angajaților cu atribuții și responsabilități în domeniul controlului intern al operațiunilor cu produse militare.5. Sistemul de procesare a comenzilor: urmărește derularea operațiunilor cu produse militare evidențiind punctele unde se iau decizii și zonele de risc care implică atenție sporită de control.6. Analiza internă: prevede crearea și implementarea unui sistem de audit intern pentru controale periodice și adoptarea măsurilor necesare în timpul procesului.7. Notificări și raportări: documente care fac legătura dintre operatorul economic și ANCEX;b) elemente de verificare:1. Verificarea entităților refuzate: presupune verificarea țărilor asupra cărora există sancțiuni internaționale, embargouri sau alte restricții, a persoanelor juridice și fizice care au încălcat legile de control al exporturilor în alte state și au fost sancționate. Verificarea eligibilității unei tranzacții impune efectuarea verificării persoanelor juridice și fizice care sunt implicate în tranzacție, precum și a țărilor de care aparțin.2. Verificarea clasificării produselor: este procedura de stabilire a încadrării unui produs în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni.3. Verificarea riscului de deturnare: presupune evaluarea posibilității de deturnare a produselor militare către altă destinație decât cea specificată în documente prin întocmirea profilului clientului conform recomandărilor din instrucțiunile de redactare puse la dispoziție de ANCEX.  +  Capitolul VII Dispoziții comune  +  Articolul 100Documentele de înregistrare, certificare și licența pot fi utilizate numai de titularul acestora, cu respectarea condițiilor prevăzute în acestea.  +  Articolul 101Titularul documentului de înregistrare, certificare și al licenței este răspunzător de modul de utilizare a acestora, în conformitate cu condițiile în temeiul cărora au fost eliberate documentul și licența.  +  Articolul 102(1) Condițiile care au stat la baza înregistrării, certificării și a eliberării licențelor se mențin pe toată durata de valabilitate a documentelor eliberate.(2) Persoanele înregistrate, certificate, precum și titularii licențelor au obligația să declare ANCEX, în scris, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective.(3) În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă esențial condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, certificare ori licența, acesta/aceasta este anulat/ă prin decizie a directorului general al ANCEX, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare ori de licență, după caz.(4) Documentele de înregistrare, certificare sau licențele pentru operațiuni cu produse militare pot fi anulate de către ANCEX în situația în care se constată că informațiile care au stat la baza emiterii acestora nu mai corespund cu datele înscrise în documentele respective.  +  Articolul 103(1) Notificarea privind refuzul înregistrării, certificării sau al eliberării licenței ori, după caz, anularea, suspendarea sau retragerea documentelor eliberate se comunică titularului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei directorului general al ANCEX.(2) Persoana fizică sau juridică poate contesta refuzul înregistrării ori eliberarea licenței sau, după caz, suspendarea, retragerea, revocarea ori anularea licenței sau a documentului de certificare ori înregistrare emise în termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării de la ANCEX, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 104(1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului documentului de înregistrare, certificare ori al licenței, titularul este obligat să notifice ANCEX.(2) În situația menționată la alin. (1), titularul va prezenta ANCEX, după caz, exemplarul deteriorat, dovada publicării anunțului de pierdere în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, sau confirmarea organului de poliție care cercetează furtul.(3) Prin decizie a directorului general al ANCEX documentul pierdut, deteriorat sau furat se anulează și se eliberează un nou document duplicat cu conținut identic cu al celui pierdut, deteriorat sau furat.________