ORDONANȚĂ nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001  --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001; ORDONANȚA nr. 61 din 5 august 2004; ORDONANȚA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 21 aprilie 2008; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011; LEGEA nr. 12 din 6 ianuarie 2012; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013.Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:a) rezerve legale;b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;c^1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;--------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.d) alte repartizări prevăzute de lege;e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 414 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 28 octombrie 2004.f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 61 din 5 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 17 august 2004.(2) Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c^1 ) și d) ale aceluiași alineat.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. XXXIV din Secțiunea a 21-a, Cap. II din ORDONANȚA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.(3) Prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.(3^1) Se autorizează Ministerul Sănătății să utilizeze 50% din dividendele repartizate statului de către Societatea Comercială ANTIBIOTICE - S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2012, pentru majorarea capitalului social al acestei societăți, cu condiția avizului Consiliului Concurenței, în condițiile legii.--------------Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4) Regiile autonome au obligația să declare la organul fiscal competent și să vireze la bugetul de stat sau local, după caz, până la termenul prevăzut la alin. (3), sumele reprezentând vărsămintele din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.--------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4^1) În termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, conducerea operatorilor economici menționați la alin. (3) are obligația înștiințării acționarilor, respectiv a autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului dividendelor de virat la bugetul de stat sau local, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective.--------------Alin. (4^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.(4^2) În termenul prevăzut la alin. (4^1), conducerea regiilor autonome are obligația înștiințării autorităților publice centrale și locale sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective.--------------Alin. (4^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.(4^3) Societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau deține controlul au obligația să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului, o declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor, în vederea urmăririi modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (3).--------------Alin. (4^3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4^4) Autoritățile publice centrale au obligația să declare la organul fiscal competent și să vireze, până la termenul prevăzut la alin. (3), cuantumul dividendelor datorate la bugetul de stat, primite de la societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul.--------------Alin. (4^4) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(4^5) Repartiția profitului, conform alin. (1), se aprobă odată cu situațiile financiare anuale.--------------Alin. (4^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013.(5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.(6) Abrogat.-------------Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 29 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011.(7) Sunt exceptate de la obligația repartizării profitului pentru destinația și în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) instituțiile de credit cu capital integral de stat.-------------Alin. (7) al art. 1 a fost introdus de art. II din LEGEA nr. 12 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 13 ianuarie 2012.(8) Instituțiile de credit cu capital integral de stat își pot majoră capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net al societății, cu respectarea prevederilor legale.-------------Alin. (8) al art. 1 a fost introdus de art. II din LEGEA nr. 12 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 13 ianuarie 2012.  +  Articolul 2Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 regiile autonome constituie anual fond de rezerva prin aplicarea unei cote de 5% asupra profitului contabil neinfluentat de cheltuiala cu impozitul pe profit. Rezervele astfel calculate sunt deductibile fiscal până la a cincea parte din patrimoniul regiei autonome, exclusiv patrimoniul public.  +  Articolul 3(1) Controlul, constatarea și urmărirea modului de constituire și virare a dividendelor sau vărsămintelor la bugetul de stat sau local, după caz, se efectuează:a) de organele de control ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru agenții economici de interes central;b) de organele de control ale administrației publice locale, pentru agenții economici de interes local.(2) În caz de nerespectare a termenului prevăzut la art. 1 alin. (3), societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul și regiile autonome datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 6 septembrie 2012.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Finanțelor Publice va emite precizări privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării și reflectarea în contabilitate a acestora.--------------Art. 4 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 769 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 15 ianuarie 2002.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Ordonanța Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată prin Legea nr. 41/1997, precum și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 101/1995.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei
  informatiei,
  Dan Nica
  ------