ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2000 (*actualizată*)privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti(actualizată până la data de 1 octombrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) La data de 1 octombrie 2011, ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000 este un act normativ abrogat prin art. 11 din ORDONANŢA nr. 13 din 24 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 29 august 2011.Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 9 din 21 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 2000 ar fi trebuit să includă la data de 1 octombrie 2011, dacă acest act ar fi fost în vigoare, modificările aduse prin art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011, modificări care se aplicau cu data de 1 octombrie 2011, conform art. 221 din acelaşi act normativ.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei obligaţiei, este denumită dobândă remuneratorie.Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare.Dacă nu se precizează altfel, termenul de "dobândă" din prezenta ordonanţă priveşte atât dobânda remuneratorie, cât şi dobânda penalizatoare.Prin dobândă se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, ci şi alte prestaţii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinţei capitalului.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 2În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va plăti dobânda legală.  +  Articolul 3Dobânda legală se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.--------------Alin. 1 al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.Abrogat.--------------Alin. 2 al art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.În raporturile care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ în sensul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Codul civil, dobânda legală se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%.--------------Alin. 3 al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.Nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, în funcţie de care se stabileşte dobânda legală, este cel din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs, şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs.Dobânda de referinţa a Băncii Naţionale a României se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzacţiilor, între dobânda la depozitele atrase de Banca Naţională a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul.Nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naţionale a României.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 4În raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală este de 6% pe an.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 5În raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi, în sensul art. 3 alin. (3) din Codul civil, dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.Orice clauză prin care se încalcă dispoziţiile alin. 1 este nulă de drept. În acest caz, creditorul este decăzut din dreptul de a pretinde dobânda legală.Valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale se determină prin raportare la dobânda legală în vigoare la data stipulării.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 6Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia, se datorează numai dobânda legală.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 7Plata anticipată a dobânzii remuneratorii se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată nu este supusă restituirii, indiferent de variaţiile ulterioare.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 8Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.Cu toate acestea, dobânzile remuneratorii se pot capitaliza şi pot produce dobânzi.Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu se aplică contractului de cont curent şi atunci când prin lege s-ar dispune altfel.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 9Abrogat.--------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 10Dobânzile percepute sau plătite de Banca Naţională a României, de instituţiile de credit, de instituţiile financiare nebancare şi de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 10^1Dispoziţiile art. 1.535 şi 1.538-1.543 din Codul civil sunt aplicabile dobânzii penalizatoare.--------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. 197 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş---------