HOTĂRÂRE nr. 425 din 26 iunie 2013privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013    În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 ,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 , denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea art. 2 alin. (4) din Regulament, serviciile regulate naţionale sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Regulamentului pentru o perioadă de 4 ani. (2) Prin servicii regulate naţionale se înţelege serviciile regulate prin care se efectuează transportul rutier naţional contra cost de persoane, transportul rutier judeţean de persoane şi transportul rutier local de persoane, definite conform legislaţiei în vigoare. (3) Ministerul Transporturilor informează Comisia Europeană cu privire la derogarea acordată în temeiul art. 2 alin. (4) din Regulament.  +  Articolul 3În aplicarea art. 3 din Regulament, termenii/expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) transportator - operator de transport rutier român şi operatorul de transport rutier străin, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; b) transportator de fapt - subcontractant, în sensul prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 ; c) terminal - autogară, astfel cum este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în care transportatorii şi organismul de administrare a terminalului asigură asistenţă gratuită persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, cel puţin în măsura specificată în partea (a) a anexei I la Regulament, desemnată de către autoritatea competentă conform prevederilor prezentei hotărâri; d) staţie de autobuz - staţie publică, aşa cum este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare; e) organism de administrare a terminalului - operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară, licenţiat conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul autogărilor care sunt desemnate ca terminale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. desemnarea ca terminal, în sensul prezentei hotărâri, a autogării pentru care deţin licenţă. (2) În vederea desemnării ca terminal a unei autogări, operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară trebuie să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere care să certifice faptul că în autogara pentru care deţine licenţă se poate asigura asistenţă gratuită persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, cel puţin în măsura specificată în partea (a) a anexei I la Regulament. (3) Modelele cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) se vor afişa de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pe site-ul propriu şi la sediul agenţiilor teritoriale în termen de 5 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară a solicitării de desemnare a autogării ca terminal, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite solicitantului o notificare scrisă prin care se certifică desemnarea ca terminal a autogării sau prin care motivează respingerea solicitării. (5) În termen de 30 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (4), Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare I.S.C.T.R., verifică îndeplinirea de către autogara pentru care s-a depus cererea a condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii ca terminal.  +  Articolul 5 (1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară şi care au încheiate/încheie contracte cu transportatorii care efectuează servicii regulate în trafic internaţional, pe trasee a căror lungime este de minimum 250 de kilometri, în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din afara Uniunii Europene, sunt obligaţi să solicite desemnarea ca terminal a autogării pentru care deţin licenţă. (2) În situaţia în care operatorii economici nu au solicitat în termenul prevăzut la alin. (1) desemnarea ca terminal a autogării pentru care deţin licenţă şi/sau nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta hotărâre şi în Regulament pentru desfăşurarea activităţii ca terminal, sunt interzise opririle şi plecările în/din autogara respectivă pentru cursele serviciilor regulate în trafic internaţional, pe trasee a căror lungime este de minimum 250 de kilometri, în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din afara Uniunii Europene.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. actualizează Registrul electronic al operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, întocmit conform legislaţiei în vigoare, prin introducerea menţiunilor corespunzătoare în cazul terminalelor desemnate, în termen de două zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la art. 4 alin. (4). (2) Autogara dobândeşte calitatea de terminal numai din momentul înscrierii menţiunilor corespunzătoare în Registrul electronic al operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. afişează pe site-ul propriu lista terminalelor desemnate pe care o actualizează ori de câte ori este necesar. (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de 5 zile de la desemnarea unui terminal sau de la retragerea funcţionalităţii de terminal a unei autogări. (5) Ministerul Transporturilor informează Comisia Europeană cu privire la terminalele desemnate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi ori de câte ori lista terminalelor se modifică.  +  Articolul 7În aplicarea art. 16 alin. (2) din Regulament, transportatorii şi, după caz, organismele de administrare a terminalelor sunt exceptaţi de la îndeplinirea obligaţiei de formare şi instruire a conducătorilor auto pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 8 (1) În aplicarea art. 28 din Regulament, se desemnează: a) I.S.C.T.R. ca fiind organismul naţional responsabil cu asigurarea aplicării prevederilor din Regulament care stabilesc obligaţii în sarcina transportatorilor şi a organismelor de administrare a terminalelor; b) Ministerul Economiei, prin personalul cu atribuţii de inspecţie şi control, ca fiind organismul naţional responsabil cu asigurarea aplicării prevederilor din Regulament care stabilesc obligaţii în sarcina agenţilor de voiaj şi a operatorilor de turism. (2) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Economiei, după caz, informează Comisia Europeană asupra desemnării organismelor naţionale responsabile prevăzute la alin. (1). (3) Organismele naţionale responsabile desemnate potrivit alin. (1) îşi stabilesc măsurile şi mecanismele necesare pentru a asigura respectarea Regulamentului prin instrucţiuni sau proceduri proprii.  +  Articolul 9 (1) Fiecare transportator, organism de administrare a terminalului, agent de voiaj şi operator de turism trebuie să afişeze la sediul său un document care să cuprindă drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul, conform prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului. (2) Fiecare organism de administrare a terminalului trebuie să afişeze la sediul său un document care să menţioneze tipurile de handicap pentru care se poate asigura asistenţă gratuită în cadrul terminalului respectiv. (3) Fiecare transportator, organism de administrare a terminalului, agent de voiaj şi operator de turism este obligat să întocmească şi să gestioneze un registru care să cuprindă plângerile formulate împotriva sa privind drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezenta hotărâre şi în Regulament şi modul de soluţionare a acestora. (4) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează la sediul transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj şi al operatorului de turism şi, după caz, la sediile punctelor de lucru ale acestora. (5) În cazul fiecărei plângeri transportatorul, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, trebuie să notifice petentului în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia dacă plângerea sa este considerată întemeiată, respinsă sau în curs de analizare şi să transmită un răspuns final petentului în termen de 3 luni de la data depunerii plângerii, în caz contrar petentul putând să solicite organismelor naţionale responsabile prevăzute la art. 8 alin. (1) dispunerea de verificări pentru constatarea eventualelor încălcări ale prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului. (6) În cazul plângerilor primite de către organismele naţionale responsabile prevăzute la art. 8 alin. (1) privind nerespectarea de către transportatori, organismele de administrare a terminalelor, agenţii de voiaj şi/sau operatorii de turism, după caz, a prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului, acestea au obligaţia de a răspunde petentului în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii.  +  Articolul 10 (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, transportatorii şi organismele de administrare a terminalelor comunică I.S.C.T.R. un raport privind plângerile formulate împotriva lor în anul precedent privind nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului. (2) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, agenţii de voiaj şi operatorii de turism comunică Ministerului Economiei un raport privind plângerile formulate împotriva lor în anul precedent privind nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri şi/sau ale Regulamentului. (3) Până la data de 1 iunie 2015 şi ulterior din 2 în 2 ani, organismele naţionale responsabile, desemnate potrivit art. 8 alin. (1), publică pe site-ul propriu un raport referitor la activitatea lor în cursul celor 2 ani calendaristici precedenţi, raport care conţine cel puţin o descriere a măsurilor luate pentru punerea în aplicare a Regulamentului şi date statistice cu privire la plângeri şi la sancţiunile aplicate.  +  Articolul 11Următoarele fapte reprezintă încălcări ale prevederilor Regulamentului şi ale prezentei hotărâri şi constituie contravenţii: a) nerespectarea de către transportator a obligaţiei de a aplica tarife şi condiţii contractuale fără discriminare directă sau indirectă privind naţionalitatea clientului final ori privind locul în care sunt stabiliţi în cadrul Uniunii Europene transportatorul sau vânzătorul de bilete; b) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei de a nu refuza efectuarea unei rezervări solicitate, emiterea/punerea la dispoziţie a unui bilet şi/sau îmbarcarea unei persoane pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă; c) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei de a nu percepe/aplica costuri suplimentare pentru rezervările şi/sau biletele emise/puse la dispoziţia persoanelor cu handicap şi/sau a persoanelor cu mobilitate redusă; d) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulament privind aplicarea unor condiţii de acces nediscriminatorii pentru transportul persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă; e) nerespectarea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de autogară a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1); f) permiterea de către operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activităţi de autogară a opririlor şi/sau plecărilor în/din autogară pentru cursele serviciilor regulate pe trasee a căror lungime este de minimum 250 de kilometri, în cazul cărora punctul de îmbarcare sau de debarcare se află pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat din afara Uniunii Europene, în situaţia în care autogara respectivă nu a fost desemnată ca terminal; g) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 8 din Regulament privind asigurarea asistenţei pasagerilor în caz de accident; h) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3) din Regulament, în cazul refuzului îmbarcării persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă; i) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (4) teza a doua din Regulament privind persoana însoţitoare a persoanei cu handicap sau cu mobilitate redusă; j) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2) din Regulament privind punerea la dispoziţia tuturor pasagerilor a condiţiilor de acces nediscriminatorii; k) nerespectarea de către operatorii de turism a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulament privind punerea la dispoziţia tuturor pasagerilor a condiţiilor de acces nediscriminatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Regulament; l) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1) şi/sau alin. (2) din Regulament privind asistenţa gratuită acordată persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă; m) nerespectarea de către organismul de administrare a terminalului a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (5) din Regulament privind desemnarea unui punct de informare pentru persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă; n) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1) din Regulament în cazul anulării/întârzierii cursei la plecarea de la un terminal cu peste 120 de minute sau în cazul suprarezervării, a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (3) din Regulament în cazul în care autobuzul/autocarul devine inoperabil în timpul cursei şi/sau a obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (4) ori (5) din Regulament în cazul anulării/întârzierii cursei la plecarea dintr-o staţie publică cu peste 120 de minute; o) nerespectarea de către transportator a obligaţiei prevăzute la art. 21 din Regulament privind asistenţa acordată pasagerilor în cazul anulării sau întârzierii plecărilor; p) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) şi/sau a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (4); q) nerespectarea de către transportator/organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1); r) nerespectarea de către agentul de voiaj/operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2); s) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei de informare prevăzute la art. 10 alin. (2) sau (5) din Regulament; t) nerespectarea de către transportator, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (5) din Regulament privind disponibilitatea şi accesibilitatea informaţiilor legate de condiţiile pentru efectuarea transportului pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă; u) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (3) din Regulament privind măsurile necesare pentru facilitarea primirii de notificări trimise de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă; v) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (4) din Regulament privind asigurarea asistenţei persoanelor cu handicap sau persoanelor cu mobilitate redusă, în lipsa notificării trimise de persoane cu handicap sau persoane cu mobilitate redusă; w) nerespectarea de către agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 15 din Regulament privind informarea transportatorului sau a organismului de administrare a terminalului; x) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulament privind formarea personalului propriu în legătură cu handicapul; y) nerespectarea de către transportator şi/sau organismul de administrare a terminalului, după caz, a uneia sau mai multor obligaţii de informare a pasagerilor dintre cele prevăzute la art. 20 din Regulament, a obligaţiei de informare prevăzute la art. 24 din Regulament şi/sau a obligaţiei prevăzute la art. 25 din Regulament privind punerea la dispoziţia pasagerilor a unor informaţii referitoare la drepturile acestora care decurg din Regulament; z) nerespectarea de către transportator a obligaţiei de a notifica pasagerul care i-a înaintat o plângere în termenele prevăzute la art. 27 din Regulament; aa) nerespectarea de către transportator, organismul de administrare a terminalului, agentul de voiaj şi/sau operatorul de turism, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1); bb) nerespectarea de către organismul de administrare a terminalului a obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2).  +  Articolul 12Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la art. 11 lit. b) din prezenta hotărâre în cazul în care aceasta s-a săvârşit în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulament.  +  Articolul 13 (1) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică transportatorului. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică transportatorului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz. (3) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică transportatorului şi/sau organismului de administrare a terminalului, după caz. (4) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. e) şi f) se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară. (5) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. g), h), n) şi o) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului. (6) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. i) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz. (7) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. j), l) şi q) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului şi/sau organismului de administrare a terminalului, după caz. (8) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. k) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică operatorului de turism. (9) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. m) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică organismului de administrare a terminalului. (10) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. p) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz. (11) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. r) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz. (12) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. s)-bb) se sancţionează cu avertisment. (13) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. s) şi t) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni. (14) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. u), v) şi aa) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului, organismului de administrare a terminalului, agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni. (15) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. w) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică agentului de voiaj şi/sau operatorului de turism, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni. (16) Contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. x) şi y) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului şi/sau organismului de administrare a terminalului, după caz, în situaţia în care acesta/aceştia a/au fost sancţionat/sancţionaţi cu avertisment în ultimele 6 luni. (17) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. z) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică transportatorului, în situaţia în care acesta a fost sancţionat cu avertisment în ultimele 6 luni. (18) Contravenţia prevăzută la art. 11 lit. bb) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, care se aplică organismului de administrare a terminalului, în situaţia în care acesta a fost sancţionat cu avertisment în ultimele 6 luni.  +  Articolul 14 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 11 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către: a) inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., în cazul contravenţiilor săvârşite de către transportatori şi organismele de administrare a terminalelor; b) personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Ministerului Economiei, în cazul contravenţiilor săvârşite de către agenţii de voiaj şi operatorii de turism. (2) Contravenientul poate achita imediat sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenzile contravenţionale se aplică în toate cazurile conducătorului auto.  +  Articolul 16În cazul în care un terminal prezintă riscul să nu mai îndeplinească/nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza desemnării ca terminal în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, I.S.C.T.R. va transmite organismului de administrare a terminalului respectiv o notificare prin care este informat că are la dispoziţie un termen de 30 de zile de la data notificării pentru remedierea situaţiei în cauză, în caz contrar urmând să se solicite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. anularea calităţii de terminal.  +  Articolul 17 (1) Calitatea de terminal a unei autogări se anulează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în următoarele cazuri: a) operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară i s-a retras licenţa în baza căreia a solicitat desemnarea autogării ca terminal; b) operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier - activitate de autogară a furnizat informaţii incorecte în vederea desemnării ca terminal a autogării pentru care deţine licenţă; c) la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 16 nu a fost remediată situaţia în cauză. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), calitatea de terminal a unei autogări se anulează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin eliminarea menţiunilor corespunzătoare din Registrul electronic al operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, în baza unei decizii motivate, care se notifică în scris operatorului economic respectiv în termen de 5 zile de la data acesteia. (3) Împotriva măsurii de anulare a calităţii de terminal organismul de administrare a terminalului respectiv se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 11-15, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Nicuşor Marian Buică,secretar de statMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru întreprinderimici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 425.-------