ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului**)(actualizată până la data de 4 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 iulie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009; LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.În prezent, aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Primului-Ministru, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.Atât Cancelaria Primului-Ministru, cât şi Secretariatul General al Guvernului sunt structuri cu personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Această modalitate de organizare s-a dovedit nefuncţională, existând paralelisme şi suprapuneri în unele domenii (coordonarea procesului politicilor publice, planificare strategică), precum şi disjungerea, în mod nejustificat, a unor competenţe (calitatea de ordonator principal de credite, reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti etc.).Aceste neconcordanţe au fost evidenţiate şi prin evaluările organizaţiilor internaţionale. Astfel, Raportul comprehensiv de monitorizare pe 2005 elaborat de Comisia Europeană specifică faptul că Secretariatul General al Guvernului şi Cancelaria Primului-Ministru, instituţii care alcătuiesc centrul Guvernului, se confruntă cu existenţa unor suprapuneri în ceea ce priveşte atribuţiile şi funcţiile lor specifice. De asemenea, atât SIGMA (Support for Improvement în Governance and Management), cât şi Banca Mondială au exprimat necesitatea reformării şi restructurării aparatului de lucru al Guvernului. O analiză a aparatului de lucru al Guvernului la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene a arătat că România este singurul stat care are centrul Guvernului format din două instituţii distincte.Pe de altă parte, Cancelaria Primului-Ministru a devenit, în scurt timp, o structură cu multiple atribuţii, cu un mare număr de personal, o structură care coordonează o serie de autorităţi şi agenţii aflate în subordinea Guvernului, dar care nu poate răspunde rapid la multitudinea de probleme de pe agenda Guvernului, datorită domeniului extins de competenţe care îi revine.Având în vedere că, în cea mai mare măsură, obiectivele de integrare sunt îndeplinite şi pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului de aşa manieră încât acesta să reprezinte, cu adevărat, începutul funcţionării unui aparat administrativ care să fie atât performant, cât şi competitiv cu structurile din ţările membre ale Uniunii Europene, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. De asemenea, desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru răspunde şi obiectivului Guvernului de restrângere a cheltuielilor bugetare în contextul crizei economice, fapt ce impune şi din acest punct de vedere urgenţa unei asemenea reglementări.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:"c) secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;-----------Pct. 1 al art. I [litera c) a art. 15 din Legea nr. 90/2001] a fost modificat de art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009.2. Abrogat.------------Pct. 2 al art. I care modifică art. 20 din LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001, a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.3. Abrogat.------------Pct. 3 al art. I care modifică art. 21 din LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001, a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.4. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului are drept de iniţiativă legislativă pe domeniile aflate sub incidenţa atribuţiilor sale şi ale autorităţilor şi instituţiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: a) abrogată;------------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007, modificat de pct. 1 al art. II din prezentul act normativ a fost abrogată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului;".2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al primului-ministru şi a aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului."3. Abrogat.------------Pct. 3 al art. II a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul IIIAbrogat.------------Art. III a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul IVAlineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului."  +  Articolul VArticolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului."2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din structura Secretariatului General al Guvernului deservesc şi Cancelaria Primului-Ministru."------------Alin. (2^1) al art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, introdus de art. V din prezentul act normativ a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă teza finală a alineatului (13) al articolului VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2009.  +  Articolul VIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Primului-Ministru, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, se desfiinţează.  +  Articolul VIIIAbrogat.------------Art. VIII a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul IX (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, deciziile primului-ministru se contrasemnează de conducătorul Secretariatului General al Guvernului. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. IX a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. IX a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. IX a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. (5) Atribuţiile referitoare la monitorizarea, evaluarea şi derularea proiectelor şi programelor cu finanţare internaţională se preiau şi se exercită de Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.------------Alin. (5) al art. IX a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. (6) Abrogat.------------Alin. (6) al art. IX a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013. (7) Abrogat.------------Alin. (7) al art. IX a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.------------Alin. (8) al art. IX a fost abrogat de litera c) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009.  +  Articolul XAbrogat.------------Art. X a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.  +  Articolul XIAbrogat.------------Art. XI a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 1 iulie 2013.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Cătălin Ovidiu BabaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 4 martie 2009.Nr. 17.----------