ORDIN nr. 92 din 26 iunie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii(actualizat până la data de 8 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Nr. 2.141 din 11 iunie 2013
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Nr. 92 din 26 iunie 2013
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul afacerilor interne emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La 1 iulie 2013, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului delegat pentru administraţie nr. 909/117/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 21 iunie 2012, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul afacerilor interne,Radu Stroe  +  AnexăPROCEDURA 11/06/2013