PROCEDURĂ din 26 iunie 2013 (*actualizată*)privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii(actualizată până la data de 8 iulie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 iulie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Obiect  +  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte condiţiile şi regulile privind desemnarea în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru a fi autorizate să îndeplinească, în calitate de terţe părţi, conform Regulamentului (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE, sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, denumite în continuare organisme EVCP.  +  Capitolul II Documente de referinţă  +  Articolul 2 (1) Prezenta procedură este elaborată în aplicarea şi în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: a) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 305/2011; b) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 765/2008; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. (2) Prezenta procedură cuprinde prevederi cu referire la următoarele standarde, la a căror aplicare trebuie luată în considerare ultima ediţie: a) SR EN 45011/SR EN ISO/CEI 17065 "Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor"; b) SR EN ISO/CEI 17021 "Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare a sistemelor de management"; c) SR EN ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări".  +  Capitolul III Definiţii  +  Articolul 3 (1) Definiţiile termenilor şi expresiilor prevăzute de art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sunt aplicabile în cuprinsul prezentei proceduri. (2) În înţelesul prezentei proceduri, termenul "acreditare" şi sintagma "organism naţional de acreditare" au semnificaţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Capitolul IV Domenii şi condiţii de desemnare  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea sarcinilor de terţă parte aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, potrivit Regulamentului (UE) nr. 305/2011, se desemnează organisme EVCP înfiinţate în temeiul legislaţiei naţionale, cu personalitate juridică, acreditate de către organismul naţional de acreditare, în înţelesul şi conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 5 (1) Desemnarea organismelor EVCP se realizează pe baza solicitării acestora, după cum urmează: a) pentru familii de produse şi produse identificate conform prevederilor deciziilor Comisiei Europene privind procedurile de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, cu precizarea, pentru fiecare produs, a utilizărilor preconizate, precum şi a specificaţiilor tehnice armonizate şi a sistemelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, corelate cu funcţiile exercitate de către organism; b) pentru una sau mai multe caracteristici esenţiale dintre cele prevăzute la pct. 3 din anexa V a Regulamentului (UE) nr. 305/2011, cu precizarea, pentru fiecare caracteristică esenţială în parte, a referenţialului/referenţialelor cuprinzând metoda/ metodele de evaluare a performanţei. (2) Tipurile de organisme EVCP sunt: a) organisme de certificare a produselor; b) organisme de certificare a controlului producţiei în fabrică; c) laboratoare de încercări.  +  Articolul 6 (1) Organismul naţional de acreditare evaluează organismele care solicită acreditarea în vederea desemnării ca organisme EVCP pe baza cerinţelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011 cumulate cu cerinţele prevăzute la art. 7-10, precum şi de următoarele referenţiale: a) pentru organismele de certificare produs: SR EN 45011/SR EN ISO/CEI 17065; b) pentru organismele de certificare a controlului producţiei în fabrică: SR EN 45011/SR EN ISO/CEI 17065 sau SR EN ISO/CEI 17021; c) pentru laboratoarele de încercări: SR EN ISO/CEI 17025. (2) Pentru evaluarea bazată pe referenţialul SR EN 45011/SR EN ISO/CEI 17065 a organismelor de certificare a controlului producţiei în fabrică, organismul naţional de acreditare evaluează, suplimentar, îndeplinirea criteriilor de competenţă pentru: a) persoanele care desfăşoară activităţi de evaluare a controlului producţiei în fabrică în cadrul procesului de evaluare; b) persoana sau grupul de persoane care ia decizia de certificare cu privire la evaluarea înregistrărilor aferente unui control al producţiei în fabrică.  +  Articolul 7 (1) Organisme legate de operatori economici, aşa cum sunt definiţi de art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, nu pot fi desemnate ca organisme de certificare produse sau ca organisme de certificare a controlului producţiei în fabrică, putând fi desemnate doar ca laboratoare de încercări, cu condiţia demonstrării independenţei lor şi a lipsei oricărui conflict de interese şi numai în cazuri speciale şi justificate cum ar fi, de exemplu, faptul că respectivul laborator este unicul din ţară care dispune de aparatura de încercare necesară. (2) Un organism EVCP se consideră legat de un operator economic în următoarele situaţii: a) este parte a aceleiaşi societăţi ca şi unitatea de producţie; b) este entitate separată juridic de unitatea de producţie, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unităţii de producţie; c) este independent, dar unitatea de producţie deţine o anumită cotă de acţiuni; d) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mamă comună care deţine în întregime sau în majoritate proprietatea; e) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mamă comună care deţine o anumită cotă de acţiuni; f) este în proprietatea unei organizaţii reprezentând mai mulţi producători (de exemplu, o asociaţie cu scop comercial).  +  Articolul 8 (1) Un organism EVCP poate subcontracta numai activităţi legate de încercarea produsului. (2) Subcontractarea "în serie" este interzisă. (3) Un organism EVCP desemnat poate subcontracta activităţi de încercări, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 45 şi/sau art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 , coroborate cu prevederileart. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012.-----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014.  +  Articolul 9 (1) Un organism de certificare trebuie să fie în măsură să îndeplinească toate sarcinile aferente sistemului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului şi utilizării preconizate a acestuia pentru care este desemnat, care îi revin conform specificaţiei tehnice armonizate aplicabile, indiferent dacă sarcinile respective se îndeplinesc de către organismul însuşi sau în numele său şi sub responsabilitatea sa. (2) Un laborator de încercări desemnat pe baza unei evaluări realizate conform art. 5 alin. (1) lit. a) trebuie să fie în măsură să îndeplinească sarcinile care îi revin în legătură cu toate caracteristicile esenţiale aferente produsului şi utilizării preconizate pentru care este desemnat, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3 din anexa nr. V a Regulamentului (UE) nr. 305/2011, conform specificaţiei tehnice armonizate aplicabile, indiferent dacă sarcinile respective se îndeplinesc de către laboratorul însuşi sau în numele său şi sub responsabilitatea sa.  +  Articolul 10Un organism EVCP care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) trebuie să răspundă suplimentar cerinţelor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 11 (1) Desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către comisiile de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012, de către una din cele două autorităţi responsabile cu desemnarea, după cum urmează: a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru oricare familie de produse pentru construcţii şi oricare funcţie specifică, cu excepţia celor prevăzute la lit. b); b) Ministerul Afacerilor Interne, pentru familiile de produse pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor (echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru protecţie la explozii), precum şi pentru laboratoarele de încercări care efectuează încercări pentru evaluarea comportării la foc/rezistenţei la foc/performanţei la foc exterior pentru oricare dintre familiile de produse pentru construcţii. (2) Desemnarea în vederea notificării organismelor EVCP de către autoritatea responsabilă cu desemnarea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Perioada de valabilitate a desemnării este nelimitată, cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării. (4) Extinderea desemnării cu noi domenii a unui organism EVCP notificat conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 se acordă prin ordin al ministrului de resort, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).  +  Capitolul V Solicitarea desemnării  +  Articolul 12 (1) În vederea obţinerii desemnării, organismul EVCP acreditat trebuie să adreseze autorităţii responsabile cu desemnarea o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; b) certificat constatator actualizat, emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sau orice act juridic echivalent (hotărâre judecătorească, acte normative, documente de asociere etc.), care să conţină, în principal, informaţiile privind identificarea organismului EVCP, forma juridică, obiectul de activitate, tipul de capital, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori, filiale, sucursale/puncte de lucru, în copie; c) asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însoţită de condiţiile privind asigurarea de răspundere civilă, în copie; d) certificatul de acreditare ca organism EVCP emis de organismul naţional de acreditare pentru domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 305/2011, în copie; e) raportul de evaluare pentru acreditarea organismului EVCP, întocmit de organismul naţional de acreditare, în copie; f) datele specifice de personal, de calificare şi de experienţă profesională, referitoare la persoana cu funcţie de conducere, responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii organismului EVCP, la locţiitorul acesteia, la personalul cu funcţii de conducere şi la personalul tehnic; g) lista personalului tehnic responsabil cu efectuarea sarcinilor ce revin organismului EVCP privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei pentru fiecare familie de produse/produs; h) lista echipamentelor tehnice şi a procedurilor operaţionale specifice; i) declaraţie privind relaţiile economice şi juridice ale solicitantului, persoană juridică, ale conducătorului organismului EVCP, ale persoanei cu funcţie de conducere, responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii organismului EVCP, precum şi ale locţiitorului acestuia cu operatorii economici; j) lista subcontractanţilor şi a activităţilor subcontractate aferente sarcinilor pentru care solicită desemnarea; k) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate: certificat de constanţă a performanţei produsului, certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică, raport de încercare, după caz. (3) Cererea de desemnare conţine în anexă următoarele: a) pentru cazurile care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), nominalizarea familiilor de produse pentru construcţii, a produselor pentru construcţii, a utilizărilor preconizate şi sistemelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei aferente, identificate potrivit prevederilor din deciziile Comisiei Europene privind procedurile de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, precum şi nominalizarea specificaţiei tehnice armonizate şi a funcţiilor de exercitat pentru care se solicită desemnarea, întocmită conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2.a; b) pentru cazurile care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), nominalizarea caracteristicilor esenţiale şi a referenţialelor cuprinzând metodele de evaluare a performanţei, întocmită conform tabelului prevăzut în anexa nr. 2.b. (4) Fiecare pagină a dosarului cuprinzând documentele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie numerotată şi să poarte ştampila şi semnătura conducătorului organismului EVCP. (5) Prin transmiterea cererii de desemnare la autoritatea responsabilă cu desemnarea, organismul EVCP se obligă implicit să fie de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia autorităţii responsabile cu desemnarea şi autorităţii de notificare rapoartele prevăzute la art. 20 alin. (1), precum şi, la cerere, oricare alte documente şi informaţii în legătură cu acreditarea sa. (6) Cererea de desemnare, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), se depune la registratura autorităţii responsabile cu desemnarea. (7) Comisia de evaluare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înştiinţează comisia de evaluare din cadrul autorităţii de notificare, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de maximum 10 zile, asupra cererilor de desemnare înregistrate.  +  Articolul 13În cazul în care un organism EVCP notificat conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 solicită extinderea desemnării cu noi domenii, cererea formulată conform anexei nr. 1 este însoţită de documentele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. c)-j) şi, după caz, lit. k), specifice noilor domenii solicitate.  +  Capitolul VI Evaluarea solicitării  +  Articolul 14 (1) Comisia de evaluare, în termen de 30 de zile de la primirea cererii de desemnare, verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor însoţitoare conform art. 12 alin. (2)-(4) şi, pe baza acestor documente, evaluează conformitatea organismului EVCP cu cerinţele prevăzute la art. 6. (2) În măsura în care este necesar pentru formularea propunerii privind desemnarea, comisia de evaluare poate întreprinde alte măsuri justificate pentru informarea sa completă şi corectă. (3) În perioada de evaluare a solicitării, organismul EVCP trebuie să pună la dispoziţia comisiei de evaluare toate informaţiile, datele şi documentele cerute de către aceasta în legătură cu solicitarea de desemnare.  +  Capitolul VII Acordarea desemnării  +  Articolul 15 (1) Rezultatul evaluărilor şi verificărilor efectuate de către comisiile de evaluare şi constatările cu privire la îndeplinirea de către organismul EVCP a cerinţelor necesare desemnării se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii responsabile cu desemnarea, în termen de 5 zile de la data semnării acestuia. (2) În cazul în care comisia de evaluare constată că organismul EVCP îndeplineşte condiţiile necesare desemnării, aceasta consemnează în procesul-verbal propunerea de aprobare a desemnării în baza căreia direcţia de specialitate din cadrul autorităţii responsabile cu desemnarea promovează ordinul de aprobare a desemnării respectivului organism EVCP. (3) Ordinul de desemnare conţine informaţiile prevăzute în anexele nr. 2.a şi 2.b. (4) În cazul în care comisia de evaluare constată că organismul EVCP nu îndeplineşte cerinţele necesare desemnării, respingerea motivată a desemnării se comunică în termen de 5 zile de la data semnării procesului-verbal, prin grija direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii responsabile cu desemnarea.  +  Articolul 16 (1) Organismul EVCP desemnat are dreptul de a activa ca organism de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru care este desemnat numai după publicarea notificării pe pagina specializată de internet dezvoltată şi gestionată de către Comisia Europeană - http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ (2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data notificării, organismul EVCP desemnat nu primeşte autorizarea din partea Comisiei Europene, respectiv nu este publicat pe pagina specializată de internet prevăzută la alin. (1), autoritatea responsabilă cu desemnarea abrogă, prin ordin al ministrului, ordinul de desemnare a organismului EVCP.  +  Capitolul VIII Obligaţiile organismelor EVCP desemnate  +  Articolul 17Organismul EVCP desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea, obligaţiile ce îi revin potrivit Regulamentului (UE) nr. 305/2011, precum şi următoarele cerinţe de funcţionare: a) să permită organismului naţional de acreditare să efectueze evaluările de supraveghere anuale, precum şi, dacă este cazul, evaluări extraordinare;a^1) să prezinte, în cadrul evaluărilor prevăzute la lit. a), lista certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări, cu menţionarea situaţiei valabilităţii acestora;-----------Lit. a^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. b) să permită Inspectoratului de Stat în Construcţii/ Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă să efectueze inspecţii de supraveghere, în condiţiile prevăzute la art. 19; c) să comunice imediat organismului naţional de acreditare şi autorităţii care l-a desemnat schimbarea persoanei cu funcţie de conducere, responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii organismului EVCP sau a locţiitorului său permanent şi să facă cunoscute, cu cel puţin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intenţiile de modificare în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 12 alin. (2), precum şi orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor pentru desemnare; organismul va comunica totodată şi data punerii în aplicare a modificării; d) în cazul modificării unui document prevăzut la art. 12 alin. (2), să transmită organismului naţional de acreditare şi autorităţii care l-a desemnat documentul actualizat, în termen de 10 zile de la data actualizării, în copie; e) să permită reprezentanţilor autorităţii care l-a desemnat şi/sau autorităţii de notificare accesul necondiţionat la documente şi participarea la activităţile care privesc evaluările şi verificările pe care le realizează în legătură cu obiectul desemnării; f) să informeze autoritatea care l-a desemnat şi autoritatea de notificare în legătură cu restricţionarea, suspendarea, retragerea, expirarea sau reînnoirea acreditării, după caz, în cel mult 3 zile; g) să participe la activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011; h) să aplice, sub forma unor proceduri generale, deciziile şi documentele emise de către grupul de coordonare a organismelor notificate prevăzut la lit. g); i) să întocmească şi să transmită autorităţii care l-a desemnat şi autorităţii de notificare până la data de 15 februarie a fiecărui an un raport, inclusiv documentaţia relevantă, privind activitatea de evaluare şi verificare a constanţei performanţei prestate în anul anterior; raportul trebuie să conţină un rezumat cu informaţii asupra subiectului respectiv, cu privire la personalul implicat, procedurile aplicate corespunzător cerinţelor tehnice, rezultatele obţinute şi unităţile de producţie controlate, precum şi data/datele încercării/încercărilor sau data certificării, după caz, precum şi numerele certificatelor/rapoartelor de încercări; rapoartele se semnează de către persoana cu funcţie de conducere, responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii organismului EVCP; j) să accepte numai acele solicitări de evaluare şi verificare a constanţei performanţei care corespund sarcinilor aferente sistemului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, corelate cu prevederile specificaţiei tehnice aplicabile şi utilizarea preconizată a acestuia, sau, după caz, sarcinilor de evaluare a performanţei aferente caracteristicii esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa nr. V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pentru care este notificat; k) abrogată;------------Lit. k) a art. 17 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. l) să respecte prevederile aplicabile ale specificaţiei tehnice armonizate şi ale Regulamentului (UE) nr. 305/2011 în procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului; m) să emită certificatul de constanţă a performanţei/ certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică/ raportul de încercări în conformitate cu rezultatele procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului.  +  Capitolul IX Supravegherea organismelor EVCP desemnate  +  Articolul 18 (1) Organismele EVCP desemnate sunt supuse supravegherii de către organismul naţional de acreditare, prin evaluări de supraveghere anuale efectuate potrivit procedurilor acestuia. (2) La solicitarea întemeiată a autorităţii de notificare sau a autorităţii care a acordat desemnarea, privind nerespectarea cerinţelor de acreditare, organismul naţional de acreditare realizează evaluări extraordinare ale organismului EVCP desemnat în cauză.  +  Articolul 19 (1) La solicitarea întemeiată a autorităţii de notificare sau a autorităţii care a acordat desemnarea, Inspectoratul de Stat în Construcţii/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă efectuează inspecţii de supraveghere ale organismului EVCP desemnat în cauză, prin echipe de inspecţie desemnate în acest scop de către inspectorul general. (2) Inspecţia de supraveghere prevăzută la alin. (1) constă în verificarea certificatelor de constanţă a performanţei produselor/certificatelor de conformitate a controlului producţiei în fabrică/rapoartelor de încercări emise de către organismul EVCP supravegheat şi/sau a documentaţiei tehnice aferente acestora.  +  Articolul 20 (1) Evaluările/inspecţiile de supraveghere prevăzute la art. 18 şi art. 19 alin. (1) se finalizează cu rapoarte de evaluare/inspecţie în care se consemnează gradul de îndeplinire de către organismul EVCP în cauză a cerinţelor de acreditare, respectiv a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură. (2) Rapoartele de evaluare/inspecţie se transmit, în termen de 3 zile de la finalizarea acestora, autorităţii responsabile cu desemnarea şi autorităţii de notificare.(2^1) Rapoartele de evaluare vor fi însoţite de lista certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări prevăzute la art. 17 lit. a^1).------------Alin. (2^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014. (3) Rapoartele de inspecţie emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vor fi însoţite, dacă este cazul, de documentele considerate relevante pentru justificarea neconformităţilor constatate.  +  Capitolul X Restricţionarea, suspendarea şi retragerea desemnării  +  Articolul 21 (1) Comisia de evaluare din cadrul autorităţii care a acordat desemnarea analizează situaţia organismelor EVCP desemnate, pe baza rapoartelor de evaluare/inspecţie prevăzute la art. 20, a documentelor anexate, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a oricăror altor informaţii relevante pe care le deţin şi, pe această bază, formulează propuneri privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării acordate. (2) După caz, în funcţie de natura neconformităţilor constatate în legătură cu îndeplinirea de către organismul EVCP desemnat a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură, comisia de evaluare stabileşte, cu consultarea organismului naţional de acreditare, a Inspectoratului de Stat în Construcţii sau a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, şi a organismului EVCP desemnat un program de acţiuni corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor, precum şi modul de urmărire şi raportare a realizării acestora. Propunerea motivată privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces-verbal. (3) În cazul în care comisia de evaluare formulează propuneri privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea unei desemnări, aceasta transmite procesul-verbal în cauză direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii care a acordat desemnarea, în vederea promovării ordinului privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnărilor acordate. (4) Restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării, precum şi ridicarea restricţionării sau suspendării se aprobă prin ordin al ministrului care a acordat desemnarea, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi apoi se notifică de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Comisiei Europene, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare aferent.  +  Articolul 22 (1) Desemnarea se retrage dacă: a) apar ulterior motive care ar fi justificat respingerea desemnării; b) perioada de valabilitate a certificatului de acreditare a organismului EVCP a expirat, iar organismul nu poate face dovada încheierii cu organismul naţional de acreditare a unui contract pentru reacreditare/prelungire a valabilităţii acreditării; c) acreditarea organismului EVCP a fost retrasă de către organismul naţional de acreditare; d) organismul EVCP nu mai îndeplineşte cerinţele care au stat la baza desemnării; e) organismul EVCP renunţă la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii care l-a desemnat; f) organismul EVCP îşi încetează activitatea; g) organismul EVCP a încălcat una dintre obligaţiile prevăzute la art. 17 lit. a), b), e), j), l) şi m) din prezenta procedură şi art. 52 alin. (3)-(5) şi art. 53 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. (2) Organismele EVCP a căror desemnare a fost retrasă potrivit alin. (1) lit. g) nu au dreptul să mai solicite desemnarea în următorii 5 ani de la data retragerii acesteia.  +  Articolul 23Desemnarea se suspendă dacă: a) perioada de valabilitate a certificatului de acreditare a organismului EVCP a expirat, dar acesta face dovada încheierii cu organismul naţional de acreditare a unui contract pentru reacreditarea/prelungirea valabilităţii acreditării; b) organismul EVCP este suspendat de către organismul naţional de acreditare; c) organismul EVCP solicită suspendarea printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii care l-a desemnat; d) organismul EVCP a încălcat una dintre obligaţiile prevăzute la art. 17 lit. c), f), g) şi i) din prezenta procedură, art. 45 şi 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 , coroborate cu prevederileart. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012.-------------Lit. d) a art. 23 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 98 din 26 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 8 iulie 2014.  +  Articolul 24Desemnarea se restricţionează dacă: a) organismul EVCP solicită restricţionarea printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii care l-a desemnat; b) organismul EVCP a încălcat una dintre obligaţiile prevăzute la art. 17 lit. d) şi h) din prezenta procedură şi art. 53 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.  +  Articolul 25 (1) Organismele EVCP desemnate transmit solicitarea de restricţionare, suspendare sau retragere a desemnării către autoritatea care l-a desemnat cu minimum 60 de zile înainte de încetarea activităţii relevante. (2) În situaţia retragerii desemnării, precum şi în situaţia suspendării sau restricţionării pe o perioadă de timp care ar afecta instrumentarea evaluărilor contractate, organismul EVCP trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, către organismul EVCP desemnat care a fost indicat de clientul în cauză. În situaţii deosebite, documentele şi înregistrările se predau autorităţii de notificare, cu acceptul clientului. (3) Restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism EVCP nu afectează certificatele de constanţă a performanţei produsului/certificatele de conformitate a controlului producţiei în fabrică/rapoartele de încercări emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 26Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedurăNr. ................/data ............................*1)Organismul ......................................................(denumirea completă, adresa, cod poştal, telefon/fax, e-mail,codul unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului)CEREREde desemnare/extindere a desemnării în vederea notificării- model -Organismul ...........*2), reprezentat prin director/preşedinte ..........*3), conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, solicită Ministerului ...........*4) desemnarea/extinderea desemnării în vederea notificării pentru a fi autorizat să îndeplinească, în calitate de terţă parte, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, sarcini aparţinând procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform prevederilor din anexa la prezenta cerere.Următoarele documente*5) sunt anexate la prezenta cerere:--Directorul/Preşedintele*6) organismului/laboratorului.....................................................___________*1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea responsabilă cu desemnarea.*2) Denumirea completă a organismului.*3) Numele şi prenumele.*4) Denumirea completă a autorităţii responsabile cu desemnarea, conform art. 11 alin. (1) din procedură.*5) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (2)/art. 13 din procedură.*6) Numele, prenumele şi semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila organismului.  +  Anexa 2.a la procedurăInformaţii privind domeniile de competenţă pentru care se solicită*)/se acordă**) desemnareaDenumirea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţelor produselor pentru construcţii: ...................Adresa: ...........................................Telefon: ..........................................Fax: ..............................................E-mail: ...........................................Website: ..........................................Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul/standardele: ...............................................Organismul solicită desemnarea/extinderea desemnării pentru următoarele domenii*)/domenii de competenţă**):*Font 9*┌───────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┐│ Numărul │ Familiile de │ Sistemul │Specificaţiile│Funcţiile │Competent pentru││deciziei │produse, produsele,│de evaluare │ tehnice │organismului│a desfăşura ││Consiliului│ utilizările │şi verificare│ armonizate │ ***) │activităţi în ││Europei │ preconizate │a constanţei │ │ │afara propriilor││ │ │performanţei │ │ │echipamente de ││ │ │ │ │ │încercare ││ │ │ │ │ │acreditate****) ││ │ │ │ │ │ (Da/Nu) │├───────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │├───────────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┘___________*) Se aplică în cadrul anexei la cererea de desemnare.**) Se aplică în cadrul anexei la ordinul de desemnare.***) Pentru funcţia "laborator de încercări" se precizează şi cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor cărora îi corespund caracteristicile esenţiale ale produsului pentru a căror determinare a performanţei se solicită desemnarea. Pentru sistemul 3 de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, funcţia de "laborator de încercări" se detaliază prin menţionarea metodei/metodelor de determinare a performanţei produsului, conform prevederilor specificaţiei tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat, după cum urmează:- Laborator de încercări (i), pentru determinări prin încercări;- Laborator de încercări (c), pentru determinări prin calcul.****) Conform art. 46 al Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.  +  Anexa 2.b la procedurăInformaţii privind domeniile de competenţă pentru care se solicită*)/se acordă**) desemnareaDenumirea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţelor produselor pentru construcţii: ....................Adresa: ..........................................Telefon: .........................................Fax: .............................................E-mail: ..........................................Website: .........................................Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul/standardele: ............................Organismul solicită desemnarea/extinderea desemnării pentru următoarele domenii*)/domenii de competenţă**):┌────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐│Caracteristicile│Referinţele specificaţiilor│Competent pentru a desfăşura ││esenţiale***) │conţinând metodele de │activităţi în afara propriilor││ │ încercare │echipamente de încercare ││ │ │ acreditate****) ││ │ │ (Da/Nu) │├────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤├────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤└────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘__________*) Se aplică în cadrul anexei la cererea de desemnare.**) Se aplică în cadrul anexei la ordinul de desemnare.***) Conform pct. 3 din anexa V a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 sau de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.****) Conform art. 46 al Regulamentului (UE) nr. 305/2011.  +  Anexa 3 la procedurăCerinţe pentru evaluarea organismelor de evaluare şi verificare aconstanţei performanţei produselor pentru construcţii (organismele EVCP)care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din procedurăÎn scopul acreditării în vederea desemnării, organismele EVCP care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din procedură trebuie să răspundă următoarelor cerinţe suplimentare:1. Să asigure şi să menţină competenţa întregului personal care utilizează echipamentele de încercare, să aibă o politică şi proceduri pentru identificarea nevoilor de instruire a personalului şi să asigure, în consecinţă, instruirea acestuia, să ţină evidenţa documentelor legale prin care se confirmă calificările şi competenţele educaţionale şi profesionale ale personalului, cu evidenţierea datei la care documentul a fost emis.2. Să monitorizeze, să controleze şi să ţină evidenţa condiţiilor de mediu, conform cerinţelor din specificaţia relevantă.3. Să folosească metodele şi procedurile adecvate pentru toate încercările prevăzute de specificaţia pentru care solicită acreditarea în vederea desemnării.4. Să utilizeze metode de prelevare a probelor şi de încercare care îndeplinesc cerinţele prevăzute de specificaţia relevantă.5. Să aibă instrucţiuni privind utilizarea tuturor echipamentelor relevante, precum şi pentru manipularea şi pregătirea eşantioanelor.6. Să deţină un registru cu următoarele informaţii minimale privind fiecare echipament: identitatea acestuia, numele fabricantului, conformitatea echipamentului cu prevederile specificaţiei relevante, raportul de calibrare, data acestuia şi data pentru calibrarea următoare, programul de întreţinere, precum şi orice defecţiune sau proastă funcţionare a echipamentului.7. Să aibă toată dotarea necesară prelevării de probe, măsurătorilor şi încercărilor.8. Să se asigure că echipamentul şi software-ul folosit pentru încercare şi calibrare sunt capabile să atingă precizia necesară.9. Să se asigure că echipamentele sunt exploatate de către personal autorizat.10. Să ţină la dispoziţia personalului instrucţiuni, standarde, manuale şi alte documente de referinţă relevante pentru activitatea laboratorului, actualizate.11. Să deţină şi să aplice proceduri pentru estimarea incertitudinii de măsurare; să deţină dovezi documentate ale evaluării incertitudinii de măsurare.12. Să asigure verificarea în mod sistematic a calculelor, transferului de date şi a software-ului.13. Să se asigure că toate echipamentele folosite pentru calibrare şi încercări care pot influenţa semnificativ exactitatea rezultatelor încercărilor sunt calibrate înainte de a fi puse în funcţiune.14. Să aibă program şi proceduri pentru calibrarea echipamentelor.15. Să aibă proceduri de control al calităţii pentru monitorizarea validităţii încercărilor şi calibrărilor efectuate.__________