PROCEDURĂ din 26 iunie 2013 (*actualizată*)privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii(actualizată la data de 16 septembrie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------  +  Capitolul I Obiectul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedură stabileşte condiţiile şi regulile privind desemnarea în vederea notificării la Comisia Europeană şi la celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, denumite în continuare OET, care efectuează evaluări tehnice europene pentru categoriile de produse pentru construcţii pentru care au fost desemnate, pe baza documentelor europene de evaluare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Comisia Europeană.  +  Capitolul II Documente de referinţă  +  Articolul 2Prezenta procedură este elaborată în aplicarea şi în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: a) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, denumit în continuare Regulament; b) abrogată;----------Lit. b) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. c) Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.  +  Articolul 3Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta procedură sunt prevăzuţi şi definiţi la art. 2 din Regulament.  +  Capitolul III Domenii şi cerinţe de desemnare  +  Articolul 4 (1) Pentru evaluarea tehnică europeană a produselor pentru construcţii potrivit Regulamentului se desemnează OET-uri înfiinţate în temeiul legislaţiei naţionale, cu personalitate juridică, evaluate în prealabil de către comisiile de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare, constituite conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012, cu privire la îndeplinirea cerinţelor prevăzute în art. 30 din Regulament, precum şi în art. 5 din prezenta procedură.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (2) Constatările şi concluziile evaluării realizate de către comisiile de evaluare se consemnează într-un proces-verbal care conţine, într-un capitol distinct, chestionarul prevăzut în anexa nr. 1.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.  +  Articolul 5 (1) OET-urile trebuie să nu fie în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic, să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi să aibă cuprins în obiectul de activitate activităţi de cercetare în domenii relevante pentru categoriile de produse pentru care solicită desemnarea şi să nu fie legate de operatori economici.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (3) Un OET se consideră legat de un operator economic în următoarele situaţii: a) este parte a aceleiaşi societăţi ca şi unitatea de producţie; b) este entitate separată juridic de unitatea de producţie, dar este în întregime sau în majoritate proprietatea unităţii de producţie; c) este independent, dar unitatea de producţie deţine o anumită cotă de acţiuni; d) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mamă comună care deţine în întregime sau în majoritate proprietatea; e) este separat de unitatea de producţie, dar ambele au o societate-mamă comună care deţine o anumită cotă de acţiuni; f) este în proprietatea unei organizaţii reprezentând mai mulţi producători (de exemplu, o asociaţie cu scop comercial). (4) Personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui document european de evaluare şi/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul ori operatorul de întreţinere a produselor respective şi nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părţi.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (5) Personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui document european de evaluare şi/sau pentru efectuarea unei evaluări tehnice europene nu trebuie să fie implicat în proiectarea, fabricarea ori construcţia, comercializarea, montarea, utilizarea sau întreţinerea produselor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.----------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.  +  Articolul 6 (1) Desemnarea se acordă pe baza propunerilor formulate de către comisiile de evaluare, după cum urmează:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. a) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru toate OET-urile de evaluare tehnică europeană, cu excepţia celor prevăzute la lit. b); b) Ministerul Afacerilor Interne, pentru OET-urile de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii din categoria echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiului. (2) Desemnarea în vederea notificării unui OET se aprobă prin ordin al ministrului de resort, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Prin ordinul de desemnare se aprobă şi perioada de valabilitate a desemnării care, de regulă, este nelimitată. (4) Extinderea desemnării cu noi categorii de produse a unui OET se aprobă prin ordin al ministrului de resort, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).  +  Capitolul IV Solicitarea desemnării  +  Articolul 7 (1) În vederea obţinerii desemnării, OET-urile interesate transmit autorităţii menţionate la art. 6 alin. (1) o cerere de desemnare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Cererea trebuie însoţită de următoarele documente: a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; b) certificat constatator actualizat, emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sau orice act juridic echivalent (hotărâre judecătorească, acte normative, documente de asociere etc.), care să conţină, în principal, informaţiile privind identificarea OET-ului, forma juridică, obiectul de activitate, tipul de capital, capitalul social, asociaţi/acţionari, administratori, filiale, sucursale/puncte de lucru, în copie; c) certificatul de înregistrare fiscală, în valabilitate la data depunerii cererii; d) cel mai recent bilanţ contabil vizat şi înregistrat la administraţia finanţelor publice; e) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din următoarele situaţii: este în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic, nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat; f) asigurarea de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însoţită de condiţiile privind asigurarea de răspundere civilă, în copie; g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 7 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. h) nominalizarea categoriilor de produse pentru care OET-ul solicită desemnarea, conform tabelului 1 din anexa nr. IV la Regulament; i) regulamentul de organizare şi funcţionare a OET-ului; j) organigrama, precum şi numele membrilor cu rol decizional; k) datele specifice de personal, de calificare şi experienţă profesională referitoare la persoana cu funcţie de conducere responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii OET-ului, la locţiitorul acesteia, la personalul cu funcţii de conducere şi la personalul tehnic; l) lista personalului tehnic (total şi defalcat pe categoriile de produse solicitate) implicat în activităţile aferente elaborării evaluărilor tehnice europene, din care personal cu studii superioare; m) lista cuprinzând spaţiile şi dotările tehnice (echipamente) şi logistice (tehnică de calcul, software) existente, alocate pentru desfăşurarea activităţilor aferente elaborării evaluărilor tehnice europene, cu indicarea procedurilor operaţionale specifice; n) lista încercărilor preconizate pe categorii de produse, cu precizarea laboratoarelor, proprii sau subcontractate, în care se intenţionează derularea încercărilor; o) declaraţia privind relaţiile economice şi juridice ale solicitantului, persoană juridică, ale conducătorului OET, ale persoanei cu funcţie de conducere responsabilă cu coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii OET-ului, precum şi ale locţiitorului acestuia, cu operatorii economici; p) lista laboratoarelor subcontractate; r) manualul calităţii, procedurile de management, inclusiv formularele aferente. (3) Fiecare pagină a dosarului cuprinzând documentele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie numerotată, să fie ştampilată şi semnată de directorul/preşedintele OET. (4) Documentele prevăzute la alin. (2) trebuie să permită evaluarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute în art. 30 din Regulament (pentru fiecare categorie de produse solicitată pentru desemnare), precum şi în art. 5 din prezenta procedură. (5) Prin transmiterea la autoritatea competentă a cererii de desemnare, OET-ul se obligă implicit să fie de acord să pună la dispoziţia autorităţii responsabile cu desemnarea şi autorităţii de notificare, la cerere, oricare documente şi informaţii în legătură cu evaluarea sau supravegherea sa.----------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (6) Cererea de desemnare, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), se depune la registratura autorităţii de desemnare relevante. (7) Comisia de evaluare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înştiinţează comisia de evaluare din cadrul autorităţii de notificare, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de maximum 10 zile, asupra cererilor de desemnare înregistrate.  +  Capitolul V Evaluarea solicitării  +  Articolul 8 (1) Comisia de evaluare, în termen de 30 de zile de la primirea cererii de desemnare, verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor însoţitoare prevăzute la art. 7 alin. (2) şi, pe baza acestor documente, evaluează îndeplinirea cerinţelor prevăzute în art. 30 din Regulament şi în art. 5 din prezenta procedură. (2) În măsura în care este necesar pentru luarea deciziilor privind desemnarea, comisia de evaluare poate întreprinde alte măsuri justificate pentru informarea sa completă şi corectă. (3) În perioada de evaluare a solicitării, OET-ul trebuie să pună la dispoziţia comisiei de evaluare toate informaţiile, datele şi documentele cerute de către aceasta în legătură cu solicitarea de desemnare.  +  Capitolul VI Acordarea desemnării  +  Articolul 9 (1) Rezultatul evaluărilor şi verificărilor efectuate de către comisia de evaluare şi constatările cu privire la îndeplinirea de către OET a cerinţelor necesare desemnării se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii responsabile cu desemnarea, în termen de 5 zile de la data semnării acestuia. (2) În cazul în care comisia de evaluare constată că OET-ul solicitant nu îndeplineşte condiţiile necesare desemnării, respingerea motivată a desemnării se comunică în termen de 5 zile de la data semnării procesului-verbal, prin grija direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii de desemnare. (3) În cazul în care comisia de evaluare constată că OET-ul solicitant îndeplineşte condiţiile necesare desemnării, aceasta consemnează în procesul-verbal propunerea de aprobare a desemnării în baza căreia direcţia de specialitate din cadrul autorităţii responsabile cu desemnarea promovează ordinul de aprobare a desemnării respectivului OET. (4) Ordinul de desemnare conţine următoarele informaţii: denumirea completă, sediul OET-ului, valabilitatea desemnării, categoriile de produse pentru care OET-ul este desemnat.  +  Articolul 10OET-ul desemnat are dreptul de a activa ca organism de evaluare tehnică europeană pentru categoriile de produse pentru care este desemnat numai după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) OET-ul este afişat pe pagina specializată de internet dezvoltată şi gestionată de către Comisia Europeană - http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/; b) OET-ul este membru al organizaţiei OET-urilor prevăzute în art. 31 din Regulament.  +  Capitolul VII Obligaţiile OET  +  Articolul 11Un OET desemnat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele care au stat la baza deciziei de desemnare, obligaţiile ce îi revin potrivit Regulamentului, precum şi următoarele cerinţe de funcţionare: a) să obţină calitatea de membru al organizaţiei OET-urilor în termen de 6 luni de la data desemnării; b) să iniţieze şi să deruleze, în cadrul organizaţiei OET-urilor, procedurile de elaborare a evaluărilor tehnice europene numai după ce a obţinut calitatea de membru al acestei organizaţii; c) să suporte costurile aferente obţinerii şi păstrării calităţii de membru al organizaţiei OET-urilor şi al demersurilor procedurale aferente; d) să accepte numai solicitările care corespund categoriilor de produse pentru care au fost desemnate; e) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiţiile care să asigure confidenţialitatea; f) să permită Inspectoratului de Stat în Construcţii/ Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă să efectueze inspecţii de supraveghere, în condiţiile prevăzute la art. 13;----------Lit. f) a art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. g) să permită reprezentaţilor autorităţii relevante care l-a desemnat accesul la documente şi participarea la activităţile care privesc încercările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării; h) să comunice imediat autorităţii relevante care l-a desemnat schimbarea directorului tehnic sau a locţiitorului său permanent şi să facă cunoscute, cu cel puţin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intenţiile de modificare în legătură cu oricare dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (2), precum şi orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor pentru desemnare; OET-ul va comunica totodată şi data punerii în aplicare a modificării.----------Lit. h) a art. 11 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. i) să asigure menţinerea la zi a instruirii personalului şi păstrarea, repararea şi, după caz, înlocuirea echipamentelor tehnice, astfel încât condiţiile de desemnare să fie îndeplinite pe toată durata desemnării; j) să păstreze şi să actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecţionarea şi experienţa profesională a personalului propriu; k) să elaboreze şi să actualizeze procedurile din care rezultă obligaţiile şi responsabilităţile personalului; l) să întocmească şi să transmită autorităţii care l-a desemnat şi autorităţii de notificare, până la data de 15 februarie a fiecărui an, un raport, inclusiv documentaţia relevantă, privind activitatea de evaluare tehnică europeană prestată în anul anterior.  +  Capitolul VIII Supravegherea OET-urilor desemnate  +  Articolul 12 (1) OET-urile desemnate sunt supuse supravegherii anuale de către comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/Ministerului Afacerilor Interne care verifică menţinerea cerinţelor care au stat la baza acordării desemnării. (2) În acest scop, OET transmite autorităţii de notificare, în primul trimestru al fiecărui an pentru anul precedent, un raport de activitate însoţit de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1, actualizat. (3) La eventuale sesizări şi reclamaţii, comisiile de evaluare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice/Ministerului Afacerilor Interne realizează evaluări extraordinare ale OET-ului desemnat în cauză.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015.  +  Articolul 13 (1) La solicitarea întemeiată a autorităţii de notificare sau a autorităţii care a acordat desemnarea, Inspectoratul de Stat în Construcţii/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă efectuează inspecţii de supraveghere ale OET-ului desemnat în cauză, prin echipe de inspecţie desemnate în acest scop de către inspectorul general. (2) Inspecţia de supraveghere prevăzută la alin. (1) constă în verificarea evaluărilor tehnice europene emise de către OET-ul supravegheat şi/sau a documentaţiei tehnice aferente acestora.  +  Articolul 14 (1) Inspecţiile de supraveghere prevăzute la art. 13 alin. (1) se finalizează cu rapoarte de inspecţie în care se consemnează gradul de îndeplinire de către OET-ul în cauză a cerinţelor de desemnare, respectiv a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (2) Rapoartele de inspecţie se transmit, în termen de 3 zile de la finalizarea acestora, autorităţii responsabile cu desemnarea şi autorităţii de notificare.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (3) Rapoartele de inspecţie emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii sau Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă vor fi însoţite, dacă este cazul, de documentele considerate relevante pentru justificarea neconformităţilor constatate.  +  Capitolul IX Restricţionarea, suspendarea şi retragerea desemnării  +  Articolul 15 (1) Comisia de evaluare din cadrul autorităţii care a acordat desemnarea analizează situaţia OET-urilor, pe baza rapoartelor de inspecţie prevăzute la art. 14 alin. (1), a documentelor anexate, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a oricăror altor informaţii relevante pe care le deţin şi, pe această bază, formulează propuneri privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării acordate.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (2) În funcţie de natura neconformităţilor constatate în legătură cu îndeplinirea de către OET-ul în cauză a cerinţelor şi obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură, comisia de evaluare stabileşte, cu consultarea Inspectoratului de Stat în Construcţii sau a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, şi a OET-ului respectiv, un program de acţiuni corective necesare pentru eliminarea neconformităţilor, precum şi modul de urmărire şi raportare a realizării acestuia. Propunerea motivată privind menţinerea, restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării se consemnează de către comisia de evaluare într-un proces-verbal.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 374 din 28 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 16 septembrie 2015. (3) În cazul în care comisia de evaluare formulează propuneri privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea unei desemnări acordate, aceasta transmite procesul-verbal în cauză direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii care a acordat desemnarea, în vederea promovării ordinului privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnărilor acordate. (4) Restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării, precum şi ridicarea restricţionării sau suspendării se aprobă prin ordin al ministrului autorităţii care a acordat desemnarea, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi apoi se notifică de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare aferent.  +  Articolul 16 (1) Desemnarea se retrage dacă: a) apar ulterior motive care ar justifica respingerea desemnării; b) cerinţele care au stat la baza desemnării nu mai sunt îndeplinite; c) OET-ul renunţă la desemnare printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii relevante care l-a desemnat; d) OET-ul nu respectă prevederile art. 11 lit. a), b), d), f) şi g). (2) OET-urile a căror desemnare a fost retrasă datorită încălcării obligaţiei prevăzute la art. 11 lit. d) nu mai au dreptul să solicite desemnarea în următorii 5 ani de la data retragerii acesteia.  +  Articolul 17Desemnarea se suspendă dacă: a) OET-ul nu respectă prevederile art. 11 lit. c), e), h) şi l); b) OET-ul solicită suspendarea printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii relevante care l-a desemnat.  +  Articolul 18Desemnarea se restricţionează dacă: a) se constată neconformităţi minore cu privire la respectarea obligaţiilor ce îi revin conform prezentei proceduri; b) OET-ul nu respectă prevederile art. 11 lit. i), j) şi k); c) OET-ul solicită restricţionarea printr-o comunicare scrisă, transmisă autorităţii relevante care l-a desemnat.  +  Articolul 19 (1) OET-urile desemnate transmit solicitarea de restricţionare, suspendare sau retragere a desemnării către autoritatea relevantă, cu minimum 60 de zile înainte de încetarea activităţii. (2) În situaţia retragerii desemnării, OET-ul trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către un alt OET desemnat din domeniu sau către organizaţia OET-urilor. (3) Restricţionarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui OET nu afectează documentele de evaluare tehnică europeană emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind restricţionarea, suspendarea ori retragerea desemnării, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1la procedurăCHESTIONARcu privire la aspecte din procesul de evaluare a organismelor deevaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii - OET1. În temeiul cărei legislaţii a fost înfiinţat OET-ul? Ce fel de personalitate are OET-ul?2. Cum este asigurată independenţa OET-ului faţă de părţile implicate şi faţă de orice interese private?3. Ce măsuri au fost luate pentru a garanta următoarele calificări ale personalului OET-ului:- obiectivitate şi raţionament tehnic întemeiat;- cunoştinţe detaliate despre dispoziţiile legale cu privire la accesul la mijloace de evaluare;- înţelegere de ansamblu a practicilor din construcţii cu privire la categoriile de produse pentru care au fost desemnate;- cunoştinţe detaliate despre riscurile specifice implicate în procesul de realizare a construcţiilor;- cunoştinţe detaliate despre standardele armonizate în vigoare şi despre metodele de încercare cu privire la categoriile de produse pentru care au fost desemnate;- aptitudini lingvistice adecvate;- cunoştinţe adecvate despre relaţia dintre procesul de fabricaţie şi caracteristicile produsului legate de controlul producţiei în fabrică.4. De care factori depinde remunerarea personalului OET-ului?5. Cum ne asigurăm că un OET dispune de acces la mijloacele şi echipamentele necesare în vederea evaluării performanţei caracteristicilor produselor pentru construcţii din categoriile de produse pentru care au fost desemnate?6. Cum demonstrează un OET că are un istoric cert de respectare a bunului comportament în administrare? (A fost implicat acesta în reclamaţii sau proceduri administrative împotriva sa demarate de clienţi? Dacă da, care este stadiul fiecărui caz?)7. Ce fel de politică şi ce fel de proceduri adoptă OET-ul pentru garantarea confidenţialităţii informaţiilor?8. Ce fel de sistem de control al documentelor a fost stabilit pentru OET?9. Ce fel de mecanism de audit intern şi de revizuire administrativă a fost stabilit pentru OET?10. Ce tip de procedură a fost stabilită pentru OET cu privire la reclamaţii şi contestaţii?(Câte astfel de plângeri au avut loc în ultimii 5 ani şi în cât timp au fost soluţionate în medie?)  +  Anexa 2la procedură                                                        Nr. ..../data ....*1)    Organismul ................................................................               (denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, codul unic de                înregistrare, nr. de ordine în registrul comerţului)CEREREde desemnare/extindere a desemnării în vederea notificării- MODEL -Organismul ...........*2), având sediul în............*3), reprezentat prin director/preşedinte ...............*4), în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/ 91/2013, solicită Ministerului ............*5) desemnarea/extinderea desemnării în vederea notificării pentru a participa, conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, la activitatea de elaborare şi eliberare a documentelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii din cadrul următoarelor categorii*6):---Anexăm la prezenta cerere următoarele documente*7):---Director/Preşedinte*8).....................----------*1) Numărul/data de înregistrare de către autoritatea competentă pentru desemnare.*2) Denumirea completă a organismului.*3) Adresa completă, codul poştal.*4) Numele şi prenumele.*5) Denumirea completă a autorităţii competente pentru desemnare, conform art. 6 alin. (1) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013.*6) Conform categoriilor de produse prevăzute în tabelul 1 al anexei nr. IV la Regulament.*7) Documentele necesare conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013.*8) Numele, prenumele şi semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila organismului.--------