ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013  Notă
  Articolul 12 alin. (1) din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021, prevede:
  Articolul 12
  (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) „Agenția Națională de Administrare Fiscală“, „Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor“ și „Direcția Generală a Vămilor“ cu „Autoritatea Vamală Română“;
  b) „direcțiile generale regionale ale finanțelor publice - direcțiile regionale vamale“ cu „direcțiile regionale vamale“.
  Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii,ținând seama de importanța existenței unui mecanism unic de control care să înlăture paralelismele și să elimine astfel evaluarea fiscală diferită sau chiar contrară a aceleiași operațiuni economice,apreciind că neluarea de urgență a unor măsuri de îmbunătățire a activității Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și a structurilor sale conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, legate de rezolvarea problemei arieratelor, reducerea evaziunii fiscale și creșterea veniturilor colectate,având în vedere angajamentul asumat de România în raport cu Fondul Monetar Internațional prin Scrisoarea suplimentară de intenție transmisă în data de 8 iunie 2012, ratificată prin Legea nr. 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012, și a Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012,pentru a facilita implementarea proiectului de modernizare a administrării fiscale derulat cu sprijinul unui împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și pentru respectarea angajamentelor asumate prin DPL-DDO Development Policy Loan - Deferred Drawdown Option ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 septembrie 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/2013,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra bugetului consolidat, reorganizarea fiind absolut necesară pentru reglementarea în mod unitar și identificarea unor soluții viabile de administrare de care să profite atât contribuabilii, cât și administrația fiscală,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția, se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbție și preluarea activității Autorității Naționale a Vămilor și prin preluarea activității Gărzii Financiare, instituție publică care se desființează. Notă
  Potrivit art. 1 alin. (1) din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021, se înființează Autoritatea Vamală Română, denumită în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor și finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, ca efect al reorganizării prin divizare parțială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
  Potrivit art. 2 alin. (1) din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021, Autoritatea preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenție, și unitățile subordonate acesteia activitatea, posturile și personalul structurilor vamale, respectiv Direcția Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenției, direcțiile regionale vamale și birourile vamale de interior și de frontieră din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
   +  Articolul 2(1) Preluarea personalului Autorității Naționale a Vămilor în cadrul Agenției sau în structurile subordonate, după caz, se va face în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.(2) Personalul din cadrul Autorității Naționale a Vămilor va fi încadrat pe funcții publice generale sau specifice, în limita numărului de posturi aprobat pentru Agenție - aparat propriu și structuri subordonate, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) În cadrul Agenției se înființează Direcția generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuții de prevenire, descoperire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală.(2) În cadrul direcțiilor regionale antifraudă fiscală funcționează structuri teritoriale județene cu sediul în județele din aria de activitate a acestora, astfel cum sunt stabilite prin hotărârea Guvernului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene are loc începând cu data de 1 ianuarie 2025. (la 18-03-2024, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 ) Notă
  Articolul XIV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 prevede:
  Articolul XIV(1) Până la operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va continua să își desfășoare activitatea la nivel regional, în mod similar organizării actuale.(2) Până la operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală va desfășura, prin direcțiile de specialitate, următoarele activități specifice:a) reorganizarea direcțiilor regionale antifraudă fiscală pentru a asigura funcționalitatea și operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene, inclusiv prin redistribuirea personalului de specialitate existent pe județe, precum și prin organizarea procedurilor de recrutare prin concurs a personalului necesar;b) organizarea procedurilor legale pentru dotarea cu autoturisme și bunuri, inclusiv achiziționarea acestora, necesare funcționării structurilor antifraudă teritoriale județene.(3) Până la operaționalizarea structurilor antifraudă teritoriale județene prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală va întreprinde și oricare alte măsuri necesare, inclusiv proceduri, pentru a asigura funcționarea structurilor județene.
   +  Articolul 4(1) Personalul Direcției generale antifraudă fiscală este compus din funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice, și din personal contractual.(2) Funcțiile publice specifice utilizate în cadrul Agenției pentru Direcția generală antifraudă fiscală sunt funcții publice specifice de conducere de inspector general antifraudă, inspector general adjunct antifraudă, inspector șef direcție antifraudă, inspector șef serviciu antifraudă și funcții publice specifice de execuție din clasa I de inspector antifraudă.(3) Ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice specifice prevăzute la alin. (2) se face potrivit prevederilor referitoare la ocuparea funcțiilor publice din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) Personalul care ocupă funcții publice specifice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală are drepturi și îndatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statutul finanțistului, aprobat în condițiile art. 380 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Numirea în funcțiile publice specifice prevăzute la alin. (2), modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu, precum și sancționarea se fac prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Ocuparea funcțiilor publice specifice prevăzute la alin. (2) se face cu condiția obținerii avizului psihologic și a avizului psihologic de integritate ca urmare a promovării evaluărilor psihologice complexe, precum și a evaluărilor de integritate realizate prin intermediul unităților specializate atestate în condițiile legii.(7) Persoanele care ocupă funcțiile publice specifice prevăzute la alin. (2) sunt supuse anual sau la solicitarea Agenției, dar nu mai mult de două ori într-un an calendaristic, evaluărilor prevăzute la alin. (6). Costurile acestor evaluări se suportă din bugetul Agenției.(8) Funcționarilor publici care ocupă funcții publice specifice în cadrul structurii antifraudă li se consideră vechime în specialitatea studiilor absolvite întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în structura antifraudă.(9) În cazul în care, cu ocazia efectuării evaluărilor anuale sau periodice realizate conform alin. (7), nu mai este îndeplinită condiția prevăzută la alin. (6), persoanelor care ocupă funcțiile publice specifice prevăzute la alin. (2) li se aplică prevederile art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-03-2024, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 ) Notă
  Articolele III și IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 prevăd:Articolul III(1) Numirea personalului Direcției generale antifraudă fiscală, care ocupă funcții publice generale și îndeplinește atribuții specifice acestei activități, în funcțiile publice specifice prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, se va realiza în termen de 30 de zile de la data aprobării statului de funcții al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, modificat ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Numirea personalului Direcției generale antifraudă fiscală conform alin. (1) se va realiza prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin transformarea posturilor aferente funcțiilor publice generale ocupate în posturi aferente funcțiilor publice specifice.(3) Până la data de 1 ianuarie 2025, personalul Direcției generale antifraudă fiscală numit conform alin. (1) și (2) este obligat să facă demersuri pentru obținerea avizelor prevăzute la art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare.(4) În situația în care nu se îndeplinește condiția prevăzută la alin. (3), se obține un aviz negativ din cele două prevăzute la art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, sau ambele avize sunt negative, personalul în cauză din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală se eliberează din funcția publică în condițiile art. 519 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Personalul care nu îndeplinește atribuții specifice activității Direcției generale antifraudă fiscală se menține în funcțiile publice generale/contractuale în care a fost numit/încadrat.Articolul IV(1) Începând cu data de 1 mai 2024, Agenția Națională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, instituție publică aflată în subordinea Agenției, prin fuziune prin absorbție.(2) Direcția generală de administrare a marilor contribuabili va funcționa ca direcție generală, fără personalitate juridică, în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Competența de administrare fiscală a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, ca organ fiscal central, se stabilește în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Salarizarea personalului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili preluat în cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face similar salarizării personalului aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(5) Încadrarea personalului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili în numărul de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și în noua structură organizatorică a acestuia se face în termenele și cu procedura prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă funcționarilor publici și de legislația muncii.(6) Pentru litigiile în care parte este Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Agenția Națională de Administrare Fiscală se subrogă în toate drepturile și obligațiile Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și dobândește calitatea procesuală a acesteia.(7) Procedurile aferente activității Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, aflate în derulare, se preiau și se continuă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, care se subrogă în drepturile și obligațiile acesteia, actele îndeplinite anterior potrivit legii rămânând valabile.(8) Patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, arhiva, activitatea, personalul și numărul de posturi, prevederile bugetare pe anul 2024 și execuția bugetară pe anul în curs până la data protocolului de predare-preluare, aferente activității Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, sunt preluate pe bază de protocol de predare-preluare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Protocolul de predare-preluare se încheie până la data de 30 aprilie 2024. Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor la solicitarea Agenției Naționale de Administrație Fiscală.
  Reproducem articolele 2-4 din din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021:
  Articolul 2
  (1) Autoritatea preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenție, și unitățile subordonate acesteia activitatea, posturile și personalul structurilor vamale, respectiv Direcția Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenției, direcțiile regionale vamale și birourile vamale de interior și de frontieră din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
  (2) Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a primministrului, la propunerea ministrului finanțelor, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor.
  (3) Președintele Autorității are calitatea de ordonator terțiar de credite și poate delega această calitate în condițiile stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin actul de delegare se precizează limitele și condițiile delegării.
  (4) Președintele Autorității reprezintă instituția în relația cu terții.
  (5) Președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.
  Articolul 3
  (1) Autoritatea are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.
  (2) Secretarul general al Autorității îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Secretarul general poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Autorității ori încredințate de președinte.
  Articolul 4
  (1) Activitatea Autorității se exercită la nivel central și teritorial.
  (2) Activitatea Autorității la nivel teritorial se exercită prin intermediul direcțiilor regionale vamale, structuri fără personalitate juridică ce funcționează în cadrul Autorității.
  (3) În cadrul direcțiilor regionale vamale funcționează birouri vamale de interior și/sau de frontieră.
  (4) În cadrul birourilor vamale de interior se pot înființa puncte vamale, prin ordin al președintelui Autorității.
  (5) Organizarea, modul de funcționare, numărul maxim de posturi ale Autorității se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (6) Organizarea și modul de funcționare ale direcțiilor regionale vamale se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității, iar conducerea acestora va fi numită prin ordin al președintelui Autorității, în condițiile legii.
   +  Articolul 5(1) Personalul Agenției din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală care ocupă funcții publice specifice poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane și alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecție și comunicare, care se atribuie gratuit. În anumite situații, în realizarea atribuțiilor de serviciu, personalul care ocupă funcții publice specifice poate îmbrăca ținuta civilă. Personalul Agenției din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală în timpul acțiunilor speciale cu risc beneficiază de suportul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române sau, după caz, al Inspectoratului General al Poliției Române, la solicitarea președintelui Agenției, în condițiile stabilite prin protocolul prevăzut la art. 9. (la 18-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 ) (2) Dotarea cu armament se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) este în permanență la dispoziția serviciului.(4) Normele generale și speciale de dotare a personalului care ocupă funcții publice specifice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, însemnele distinctive, modelul ecusonului, uniformei, al legitimației de control/serviciu și al ordinului de serviciu se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 18-03-2024, Alineatul (4) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 )  +  Articolul 6(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul din cadrul Agenției care ocupă funcții publice specifice în cadrul Direcției generale antifraudă fiscală este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii. (la 18-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 ) (2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul: a) să cerceteze și să evalueze activități și/sau operațiuni în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și să constate împrejurările în care au fost săvârșite faptele care pot avea consecințe fiscale și să aplice, după caz, prevederile lit. n); b) să efectueze, în condițiile legii, controale în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală la toate categoriile de contribuabili, indiferent de forma de organizare, precum și în orice loc, indiferent de forma sub care se desfășoară activități economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;c) să verifice legalitatea activităților desfășurate, existența și autenticitatea documentelor justificative în activitățile de producție și prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării și comercializării bunurilor;d) să efectueze investigații, supravegheri și verificări fiscale necesare prevenirii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a legislației specifice;e) să oprească mijloacele de transport de persoane și bunuri, în condițiile legii, pentru verificarea documentelor de însoțire a bunurilor și pentru verificarea legalității activității comerciale de transport de persoane;f) să verifice, în condițiile legii, respectarea reglementărilor legale privind circulația mărfurilor pe drumurile publice, pe căi ferate și fluviale, în porturi, gări, autogări, aeroporturi, interiorul zonelor libere, în vecinătatea unităților vamale, în antrepozite, precum și în alte locuri în care se desfășoară activități economice;g) să rețină documente, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eșantioane, mostre și alte asemenea specimene și să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; h) să legitimeze și să stabilească identitatea administratorilor entităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în activitățile și/sau operațiunile investigate și să solicite acestora explicații scrise, după caz;i) să solicite, în condițiile legii, informații sau, după caz, documente de la orice entitate privată și/sau publică, în scopul instrumentării și fundamentării constatărilor cu privire la săvârșirea unor fapte care contravin legislației în domeniul financiar-fiscal;j) să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale în toate domeniile de competență ale Agenției;k) să confiște bunuri și sume de bani în condițiile legii;l) să aplice sigilii, pentru asigurarea integrității bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;m) să dispună măsuri asigurătorii în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;n) să sesizeze organele de urmărire penală dacă în desfășurarea activității specifice constată împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal;o) să efectueze verificarea documentară reglementată prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;p) să dispună măsuri pentru prevenirea și corectarea abaterilor de la prevederile legislației financiar-fiscale și contabile, în condițiile legii;q) să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;r) în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu să poarte uniformă, să păstreze, să folosească și să facă uz de armamentul și mijloacele de apărare din dotare, în condițiile legii;s) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne și dispozitive de avertizare sonore și luminoase specifice, în condițiile legii;ș) să constituie și să utilizeze baze de date, inclusiv ale altor instituții publice sau persoane juridice de drept public, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege. Accesul la bazele de date se face cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, condițiile concrete urmând a fi stabilite prin protocoale încheiate cu respectivele instituții publice sau persoane juridice de drept public. (la 29-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1272 din 29 decembrie 2022 )  +  Articolul 7(1) Abrogat. (la 10-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 18 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (2) Abrogat. (la 10-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul 18 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (3) Abrogat. (la 12-02-2020, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (4) Abrogat. (la 12-02-2020, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (5) Abrogat. (la 12-02-2020, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 ) (6) Abrogat. (la 12-02-2020, Alineatul (6) din Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 6, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 8(1) La orice acțiune de control antifraudă participă minimum două persoane care ocupă funcții publice specifice utilizate în cadrul Agenției pentru Direcția generală antifraudă fiscală. (la 18-03-2024, Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5. , Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 14 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2024 ) (2) La acțiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de control pot fi însoțite de membri ai subunităților specializate de intervenție rapidă aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între acesta și Agenție.(3) La constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal se întocmesc procese-verbale și acte de control în baza cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate. (la 29-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1272 din 29 decembrie 2022 ) (4) Împreună cu actul de sesizare se trimit organelor de urmărire penală: procesul-verbal sau actul de control încheiat potrivit prevederilor alin. (3), documentele ridicate în condițiile art. 6 alin. (2) lit. d) și explicațiile scrise solicitate în condițiile art. 6 alin. (2) lit. f), precum și alte înscrisuri care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 80 din 14 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 24 aprilie 2024, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatăndu-se că sintagma „care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal“ din cuprinsul art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative este neconstituțională în ceea ce privește procesul-verbal și actul de control încheiate potrivit art. 8 alin. (3) din același act normativ, precum și în ceea ce privește „explicațiile scrise solicitate în condițiile art. 6 alin. (2) lit. f)“ din același act normativ.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data de 24 aprilie 2024, dispozițiile invocate mai sus se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data de 8 iunie 2024, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 9Agenția, în cazurile în care există indicii temeinice de săvârșire a unor fapte prevăzute de legea penală, poate să solicite Ministerului Afacerilor Interne să asigure personalul necesar pentru protecția și siguranța operațiunilor desfășurate de funcționarii publici în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităților specializate de intervenție rapidă. Condițiile concrete și modalitățile în care personalul subunităților specializate de intervenție rapidă participă la acțiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Afacerilor Interne și Agenție.  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) se înființează în subordinea Agenției direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, instituții publice cu personalitate juridică, și care sunt conduse, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de un director general, funcționar public.(2) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se înființează prin transformarea direcției generale a finanțelor publice a județului în care va fi stabilit sediul direcției generale regionale, prin fuziunea prin absorbție a celorlalte direcții generale județene ale finanțelor publice din aria de competență stabilită potrivit prevederilor alin. (3).(3) Orașele în care au sediul direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, aria de competență a acestora, precum și lista direcțiilor generale județene ale finanțelor publice care se reorganizează ca direcții generale regionale ale finanțelor publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, înființate potrivit prevederilor alin. (3), preiau activitatea și competențele tuturor direcțiilor generale județene ale finanțelor publice absorbite din aria de competență, precum și a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora.(5) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice preiau prin fuziune prin absorbție direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale din aria de competență stabilită potrivit prevederilor alin. (3).(6) Modul de organizare și funcționare a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și a structurilor subordonate ale acestora se stabilește prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului.(7) Direcțiile generale județene ale finanțelor publice care se reorganizează prin fuziune prin absorbție în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice își pierd personalitatea juridică.(8) Personalul direcțiilor generale ale finanțelor publice, precum și personalul direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiilor județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale, care se reorganizează prin fuziune prin absorbție, se preia în cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii.  +  Articolul 11(1) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data reorganizării și orice alte bunuri ale Autorității Naționale a Vămilor și ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sunt preluate de Agenție și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, după caz.(2) Procedurile aflate în derulare la nivelul Autorității Naționale a Vămilor, precum și la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice care se reorganizează vor fi continuate de Agenție, respectiv de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, după caz, care se subrogă în drepturile și obligațiile acestora, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(3) Pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Agenția și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se subrogă în toate drepturile și obligațiile Autorității Naționale a Vămilor și ale direcțiilor generale ale finanțelor publice, după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1). De la aceeași dată, în litigiile în care direcțiile generale ale finanțelor publice județene au fost mandatate să asigure reprezentarea structurilor ierarhic superioare, calitatea de reprezentant al acestora se transmite către direcția generală regională a finanțelor publice care a preluat activitatea direcțiilor generale ale finanțelor publice județene respective.(4) Protocoalele de predare-preluare vizează predarea-preluarea patrimoniului, arhivei, prevederilor bugetare, execuției bugetare și se încheie în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (1). Protocolul de predare-primire privind execuția bugetară se efectuează pe baza instrucțiunilor aprobate prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 12Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 11 alin. (4), finanțarea autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenți înainte de reorganizarea Agenției, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 13(1) Organizarea, modul de funcționare, numărul de posturi al Agenției, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Încadrarea personalului Agenției în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 14În vederea realizării atribuțiilor, pentru prevenirea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Agenția efectuează controlul antifraudă cu privire la: (la 29-12-2022, Partea introductivă a articolului 14 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1272 din 29 decembrie 2022 ) a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală;b) respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea evaziunii fiscale și fraudelor fiscale; c) modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bonurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici;d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală. (la 10-12-2021, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 18 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Articolul 15(1) Agenția, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor efectuate, procese verbale de control/acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, precum și pentru constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală.(2) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activității Agenției se valorifică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Agenția va delega reprezentanți în comisiile constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și participă la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.  +  Articolul 16Procedura de întocmire, forma și conținutul proceselor-verbale încheiate de structura antifraudă se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției.  +  Articolul 17(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc, după cum urmează:a) "Autoritatea Națională a Vămilor" cu "Agenția Națională de Administrare Fiscală";b) "direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București, direcțiile regionale pentru accize și operațiuni vamale, direcțiile județene și a municipiului București pentru accize și operațiuni vamale" cu "direcțiile generale regionale ale finanțelor publice".(2) Actele normative în care sunt prevăzute instituțiile publice care se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător. Notă
  Articolul 12 alin. (1) din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021, prevede:
  Articolul 12
  (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) „Agenția Națională de Administrare Fiscală“, „Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor“ și „Direcția Generală a Vămilor“ cu „Autoritatea Vamală Română“;
  b) „direcțiile generale regionale ale finanțelor publice - direcțiile regionale vamale“ cu „direcțiile regionale vamale“.
   +  Articolul 18Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 13 alin. (1), activitatea Autorității Naționale a Vămilor este supusă dispozițiilor cuprinse în actele normative privind organizarea și funcționarea acesteia.  +  Articolul 19(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cu data prevăzută la alin. (1), Garda Financiară se desființează.(3) Eliberarea din funcție a personalului se va realiza cu respectarea procedurilor prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal.(4) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, execuția bugetară până la data desființării și orice alte bunuri ale Gărzii Financiare sunt preluate de Agenție, pe baza de protocol, încheiat în termenul prevăzut la alin. (1).(5) Procedurile aflate în derulare la nivelul Gărzii Financiare vor fi continuate de Agenție, care se subrogă în drepturile și obligațiile acesteia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(6) Pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Agenția se subrogă în toate drepturile și obligațiile Gărzii Financiare și dobândește calitatea procesuală a acesteia.  +  Articolul 20(1) Ordinele și instrucțiunile emise în temeiul actelor normative de organizare și funcționare a Agenției, a Autorității Naționale a Vămilor și a Gărzii Financiare își păstrează valabilitatea, în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Orice alte acte normative se modifică corespunzător, conform prezentei ordonanțe de urgență.(3) Agenția se subrogă în drepturile și obligațiile Autorității Naționale a Vămilor și Gărzii Financiare de la momentul fuziunii prin absorbție, respectiv de la momentul desființării.(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice se subrogă în drepturile și obligațiile structurilor absorbite prin fuziune, de la momentul fuziunii.  +  Articolul 21Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Activitatea autorității vamale se exercită prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate.2. La articolul 6, alineatul (1) se abrogă.  +  Articolul 22Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Agenția este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. Președintele Agenției este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. Vicepreședinții exercită atribuțiile delegate de președintele Agenției. Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției. Președintele Agenției beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenției, în subordinea președintelui Agenției se organizează și funcționează cabinetul demnitarului. Prin derogare de la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea vicepreședinților se organizează și funcționează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul președintelui și vicepreședinților Agenției este cel prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul președintelui, și pentru conducătorii organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat, în cazul vicepreședinților.2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Prin atribuțiile încredințate, Agenția asigură: administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și legislației vamale și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.(2) Agenția controlează, de asemenea, modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici.(3) Agenția poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate estima prejudiciul cauzat aferent operațiunilor verificate, acte procedurale care constituie mijloace de probă, potrivit legii.(4) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Prin derogare de la prevederile art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Agenția să ocupe prin recrutare posturile vacante necesare funcționării structurii antifraudă.  +  Articolul 24După articolul 120 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 120^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 120^1În cadrul parchetelor își pot desfășura activitatea specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.  +  Articolul 25(1) Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc preia, după caz, în limita numărului de posturi aprobat, în condițiile legii, de la Ministerul Finanțelor Publice, aparat central, de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și de la structurile teritoriale și unitățile subordonate acesteia un număr de până la 120 persoane, precum și prevederile bugetare aferente cheltuielilor de personal.(2) Drepturile salariale ale personalului preluat conform alin. (1) se stabilesc prin asimilare, în mod corespunzător, cu cele ale personalului din cadrul structurilor din care provin.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu și în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Enache Jiru,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  București, 26 iunie 2013.Nr. 74.-------