ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 11 aprilie 2012 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz(actualizată până la data de 25 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea de a utiliza spectrul radio în condiţii care să asigure într-un termen determinat servicii de comunicaţii electronice de bandă largă prin intermediul undelor radio, de a stimula în acest fel concurenţa, de a oferi consumatorilor mai multe posibilităţi de alegere şi de a extinde accesul la aceste servicii în zonele rurale şi în alte zone în care instalarea reţelelor de comunicaţii electronice ce nu utilizează resursa limitată de spectru radio este dificilă sau neviabilă din punct de vedere economic,ţinând cont că banda de frecvenţe radio 790-862 MHz (800 MHz) este optimă pentru acoperirea cu servicii de comunicaţii electronice de bandă largă a unor zone întinse, propagarea în această bandă de frecvenţe radio fiind similară cu benzile de frecvenţe radio 890-915 MHz/935-960 MHz,întrucât banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz face parte, alături de banda de frecvenţe radio 800 MHz, din cadrul benzilor de frecvenţe radio desemnate de Comisia Europeană pentru introducerea serviciilor de comunicaţii electronice de bandă largă,deoarece benzile de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, au sau au avut statut de utilizare guvernamentală/neguvernamentală, toate fiind încă folosite de echipamente aparţinând Ministerului Apărării Naţionale,luând în considerare timpul limitat avut la dispoziţie pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz şi etapele obligatorii de parcurs pentru achiziţionarea şi înlocuirea echipamentelor utilizate pentru funcţionarea în condiţii optime a echipamentelor radioelectrice militare destinate realizării de servicii de radionavigaţie aeronautică, radiocomunicaţii pentru comanda-controlul forţelor şi de supraveghere a spaţiului aerian al României,ţinând cont de faptul că lipsa fondurilor necesare şi întârzierea demarării procedurilor necesare pentru achiziţionarea echipamentelor radioelectrice au impact negativ asupra asigurării operative a supravegherii spaţiului aerian naţional, reacţiei eficiente în caz de atac aerian şi efectuării neîntrerupte a serviciului de poliţie aeriană,având în vedere că scoaterea din funcţiune şi reducerea parametrilor tehnici pentru mijloacele în funcţiune sau neînlocuirea oportună a acestor echipamente determină limitări grave în îndeplinirea angajamentelor ce revin României în calitate de ţară membră a NATO, prin furnizarea cu întârziere sau parţială a informaţiilor privind situaţia spaţiului aerian pentru zona de responsabilitate stabilită la nivelul Alianţei Nord-Atlantice,în considerarea faptului că trebuie asigurat timpul necesar pentru organizarea, ulterior eliberării benzilor de frecvenţe 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, a procedurilor de selecţie pentru acordarea, în condiţiile legii, a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 790-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz, respectiv 2500-2690 MHz,având în vedere obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a trata utilizarea spectrului radio în concordanţă cu politicile elaborate la nivelul Uniunii, în scopul consolidării pieţei unice a serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul undelor radio, creându-se astfel noi oportunităţi pentru inovare, respectându-se în acelaşi timp valoarea socială, culturală şi economică a spectrului radio, fiind relevantă pentru îndeplinirea obiectivelor şi punerea la dispoziţie în timp util a spectrului,ţinând cont că reglementarea resurselor limitate de spectru radio are şi un caracter transfrontalier, acest lucru derivând ca urmare a caracteristicilor de propagare a frecvenţelor radio, precum şi a naturii pieţei unice de comunicaţii electronice, piaţă ce este dependentă de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul undelor radio, fiind necesare şi măsuri adecvate pentru evitarea interferenţelor prejudiciabile între diferite state, îndeosebi în cazul zonelor cu state vecine nemembre ale Uniunii Europene, fiind relevantă aşadar şi poziţionarea geografică ce trebuie gestionată de către România,ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte procesul de eliberare şi autorizare a benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz şi, implicit, în ceea ce priveşte disponibilizarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în condiţii care să asigure furnizarea de servicii de comunicaţii electronice de bandă largă,având în vedere faptul că timpul aflat la dispoziţie nu mai permite parcurgerea etapelor obişnuite de elaborare a unui act normativ, conform procedurilor specifice procesului legislativ,luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru eliberarea de către Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN, a benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz.  +  Articolul 2Benzile de frecvenţe radio prevăzute la art. 1 trec din gestionarea MApN în gestionarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în vederea acordării dreptului de utilizare a acestora pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice mobile de bandă largă.  +  Articolul 3 (1) Costurile estimative ocazionate de schimbarea destinaţiei şi reorganizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio se suportă astfel: a) parţial, într-un cuantum egal cu valoarea în lei a 30 de milioane euro, din bugetul ANCOM, sumă ce va fi achitată în termen de 15 zile de la data aprobării cheltuielii prin bugetul de venituri şi cheltuieli, conform legii; b) echivalentul în lei al sumei de 59,4 milioane de euro, din cuantumul taxei de licenţă achitate de fiecare dintre câştigătorii procedurilor de selecţie organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe radio eliberate de MApN.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013. (2) Acoperirea costurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în următoarea ordine: a) costurile ocazionate de eliberarea benzii 1747,5-1785 MHz şi 1842,5-1880 MHz; b) costurile ocazionate de eliberarea benzii 830-862 MHz; c) costurile ocazionate de eliberarea benzii 2500-2690 MHz. (3) Sumele prevăzute la alin. (1) constituie venit al activităţii finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă MApN, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 468/2005 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziţionarea echipamentelor şi serviciilor de comunicaţii electronice impuse de schimbarea destinaţiei şi reorganizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio prevăzute la art. 1. (4) Prin derogare de la prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, taxa de licenţă datorată de fiecare dintre câştigătorii procedurilor de selecţie organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe radio eliberate de MApN conform art. 1 se încasează în contul 50.32.01 "Disponibil din taxe de licenţă colectate pentru MApN şi bugetul de stat" deschis la Trezoreria Statului pe numele ANCOM. (5) Din suma încasată potrivit alin. (4) ANCOM va vira către activitatea prevăzută la alin. (3) sumele calculate potrivit alin. (1) lit. b).(5^1) Din suma încasată potrivit alin. (4), ANCOM virează echivalentul în lei al sumei de 97 milioane euro la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat şi comunică MApN.---------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.(5^2) După virarea sumei prevăzute la alin. (5^1) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea MApN, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile curente şi de capital prevăzute în bugetul MApN.----------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.(5^3) Sumele cuprinse în bugetul MApN potrivit alin. (5^2) se utilizează exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului «Avion multirol al Forţelor Aeriene».---------Alin. (5^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.(5^4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (5^2) şi plăţile efectuate, se virează de către unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea MApN, din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele MApN la Trezoreria Statului.----------Alin. (5^4) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.(5^5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5^4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către MApN în contul de venituri ale bugetului de stat urmând procedura de la alin. (5^2) şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.----------Alin. (5^5) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013. (6) Diferenţa dintre sumele efectiv încasate cu titlu de taxă de licenţă conform alin. (4) şi sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (5^1) se virează la bugetul de stat.---------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013. (7) Prin derogare de la prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, ANCOM va vira sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (5^1) şi (6) în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării lor potrivit alin. (4), în următoarea ordine: a) suma prevăzută la alin. (5^1); b) suma prevăzută la alin. (1) lit. b); c) suma prevăzută la alin. (6).----------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013. (8) Fundamentarea costurilor prevăzute la alin. (1) se face de către MApN şi se transmite ANCOM în vederea executării obligaţiilor sale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi alin. (5).  +  Articolul 4 (1) MApN eliberează benzile de frecvenţe radio prevăzute la art. 1 în următoarele condiţii: a) banda de frecvenţe radio 830-862 MHz, în termen de cel mult 6 luni de la data achitării, în condiţiile legii, a sumelor necesare pentru acoperirea costurilor ocazionate de eliberarea benzii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013; b) banda de frecvenţe radio 2500-2690 MHz, în termen de cel mult 6 luni de la data achitării, în condiţiile legii, a sumelor necesare pentru acoperirea costurilor ocazionate de eliberarea benzii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013; c) benzile de frecvenţe radio 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz, în termen de cel mult 6 luni de la data achitării, în condiţiile legii, a sumelor necesare pentru acoperirea costurilor ocazionate de eliberarea benzii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013. (2) Obligaţia de plată a ANCOM, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), precum şi obligaţiile de plată ale câştigătorilor procedurilor de selecţie organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe radio eliberate de MApN se execută în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua plăţii. (3) Obligaţia ANCOM de a efectua viramentul sumelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), alin. (5^1) şi (6) se execută la nivelul sumelor în lei încasate potrivit art. 3 alin. (4).----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013.  +  Articolul 5Alte etape intermediare, condiţiile tehnice ale eliberării benzilor de frecvenţe radio prevăzute la art. 1, costurile prevăzute la art. 3 alin. (8), precum şi orice elemente ce se vor dovedi necesare se pot stabili prin protocol încheiat între MApN şi ANCOM, în limitele calendarului prevăzut de art. 4.PRIM-MINISTRUMIHAI-RĂZVAN UNGUREANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii,Marius Cătălin MarinescuMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru DrăgoiBucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 11.----