ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013(*actualizată*)privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu**)(actualizată până la data de 26 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014.

  Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.

  ──────────
  În contextul dificultăţilor economice şi financiare care afectează sectorul agricol din România, este importantă oferirea unui cadru legal producătorilor agricoli care să sprijine înfiinţarea de fonduri mutuale menite să îi ajute să facă faţă pierderilor economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu.Uniunea Europeană acordă sprijin producătorilor agricoli prin intermediul plăţilor directe şi al programelor de dezvoltare rurală, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 oferind statelor membre posibilitatea instituirii de ajutoare specifice membrilor pentru finanţarea înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale. Prin Regulamentul (CE) nr. 1.120/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori se stabilesc anumite cerinţe în vederea finanţării, înfiinţării şi funcţionării fondurilor mutuale, prin acordarea de ajutoare specifice.Pentru agricultorii români este de mare interes implementarea măsurii de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, inclusă în propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2014-2020. În acest sens, reprezintă o prioritate sprijinul acordat pentru înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale, în vederea creşterii capacităţii agricultorilor de a face faţă riscurilor pentru continuarea producţiei agricole şi asigurarea securităţii alimentare.Având în vedere stadiul avansat al negocierilor care se derulează la nivelul instituţiilor europene, asupra legislaţiei care proiectează noua Politică agricolă comună 2014-2020, neadoptarea măsurilor prin care se creează cadrul juridic necesar înfiinţării şi acreditării fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă, poate determina nefuncţionarea schemelor de gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale, propuse în proiectul de Regulament privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, care se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).Ţinând cont că această măsură vizează interesul public şi reprezintă o situaţie extraordinară şi de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de înfiinţare, avizare şi acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu.--------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acreditare - recunoaşterea acordată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale fondului mutual constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; b) asigurare - reprezintă operaţiunea prin care fermierii contribuie, pe principiul mutualităţii, la crearea unui fond de compensaţii din care aceştia sunt despăgubiţi în cazul în care suferă o pierdere economică generată de evenimentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) autoritate competentă să acrediteze fondurile mutuale - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.); d) aviz de funcţionare - actul administrativ emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) care atestă îndeplinirea condiţiilor de ordin tehnic şi financiar în vederea obţinerii acreditării. Avizul de funcţionare se eliberează în baza normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF; e) aviz prealabil - documentul emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), conform documentelor prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF, în vederea aprobării actului constitutiv şi a statutului asociaţiei, în scopul înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; f) boli ale animalelor - reprezintă bolile specificate în lista de boli ale animalelor stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau în anexa la Decizia Consiliului 2009/470/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirilor din fonduri de la bugetul de stat sau bugetul Uniunii Europene, altele decât FEADR; g) dezastru natural - eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care generează tulburări importante ale sistemelor de producţie agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut oficial, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; h) fenomene climatice nefavorabile - seceta, îngheţul din timpul iernii, inundaţiile, ploile persistente şi excesive, care îndeplinesc condiţiile de a fi asimilate unui dezastru natural recunoscut oficial conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului;----------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. i) fond de compensaţii - fondul constituit prin contribuţiile financiare ale membrilor în scopul acordării de către fondul mutual a compensaţiilor financiare, în cazul producerii evenimentelor care au generat pierderi economice; j) fond mutual - reprezintă asociaţia care se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi normele de aplicare a acesteia, care permite membrilor afiliaţi să încheie o asigurare în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; k) incident de mediu - apariţia unui caz specific de poluare, de contaminare sau de degradare în ceea ce priveşte calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific şi limitat din punct de vedere geografic; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, nu sunt considerate incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică; l) măsuri aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii organismelor dăunătoare plantelor - reprezintă măsurile adoptate în conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate; m) membru - fermier activ în sensul art. 9 al Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, afiliat la fondul mutual, care plăteşte contribuţia stabilită şi beneficiază de compensaţii financiare din partea fondului mutual în condiţiile prevăzute prin statutul acestuia; n) organisme dăunătoare plantelor - reprezintă organismele de carantină dăunătoare plantelor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte organisme dăunătoare plantelor ale căror pagube pot fi asimilate unui dezastru natural, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului; o) pierderi economice - reprezintă orice pierderi substanţiale ale producţiei şi/sau orice cheltuieli suplimentare suportate de către un fermier drept rezultat al unor măsuri excepţionale întreprinse de acesta în scopul reducerii efectelor evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, conform condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (3) paragraful al doilea din regulament; p) regulament - reprezintă Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013; q) unitate vită mare (UVM) - reprezintă unitatea de referinţă utilizată pentru echivalarea diferitelor specii de animale pe baza ratelor de conversie prevăzute în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 227 din 31 iulie 2014.--------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 3Fondurile mutuale acreditate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă şi care respectă prevederile regulamentului şi, respectiv, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, pot beneficia de sprijin din fonduri publice de la bugetul Uniunii Europene şi bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile, conform criteriilor stabilite prin procedurile de implementare a acestuia.--------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Capitolul II Condiţii de înfiinţare şi acreditare a fondurilor mutuale şi modalităţi de acordare de compensaţii financiare  +  Articolul 4Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi normelor de aplicare a acesteia. Fondurile mutuale pot implementa şi măsuri de stabilizare a veniturilor fermierilor sub forma unor compensaţii din fondurile proprii create şi gestionate distinct de către fondul mutual pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 5Fondurile mutuale prevăzute la art. 4 care accesează scheme de susţinere prin contribuţii financiare, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se acreditează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6 (1) În vederea obţinerii avizului de funcţionare şi a acreditării ca fonduri mutuale, asociaţiile trebuie să dispună de: a) capacitate de expertiză tehnică; b) capacitate de gestiune financiară; c) reprezentativitatea demonstrată prin membri care exploatează peste 20% din totalul suprafeţei agricole şi al efectivelor de animale înregistrat la nivel naţional, pentru echivalare utilizându-se raportul 1 UVM (unitate vită mare) este egală cu 1 hectar; d) un plan de activitate/afaceri pentru o perioadă de 3 ani de la data depunerii cererii de acreditare; e) prevederi privind modalitatea de gestionare a contribuţiilor depuse în fond şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament; f) prevederi privind atribuirea responsabilităţilor privind datoriile realizate de fondul mutual potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament. (2) În condiţiile alin. (1), emiterea avizului de funcţionare eliberat de către ASF este condiţionată de: a) îndeplinirea de către fondurile mutuale a cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d)-f), conform normelor emise de ASF; b) aprobarea Comitetului executiv al fondului mutual în conformitate cu normele emise de ASF. (3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul formulează o cerere în vederea emiterii avizului prealabil de către ASF cu privire la actul constitutiv şi statut, în baza documentelor stabilite conform normelor emise de ASF, în vederea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pentru a beneficia de compensaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în actul constitutiv şi statut trebuie să se menţioneze în mod expres că scopul unic al constituirii asociaţiei îl reprezintă asigurarea membrilor afiliaţi în vederea acordării de plăţi compensatorii acestora pentru pierderile economice cauzate de producerea evenimentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.(3^1) După înregistrarea asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, calitatea de membru se dobândeşte prin depunerea unei cereri de afiliere prin care fermierul îşi exprimă acordul cu privire la actul constitutiv şi statut şi îşi asumă plata contribuţiei. Cererea de afiliere este aprobată de Consiliul director după verificarea îndeplinirii condiţiei de fermier activ.----------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.(3^2) Membrii afiliaţi pot fi reprezentaţi în adunarea generală de către alţi membri sau de către reprezentantul organizaţiei profesionale din care fac parte, în baza unei împuterniciri.----------Alin. (3^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (4) Statutul fondului mutual trebuie să prevadă, prin derogare de la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi condiţiile stabilite de către Consiliul director pentru programele de compensaţii financiare. Aceste condiţii cuprind: a) enumerarea fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor, a organismelor dăunătoare plantelor şi a incidentelor de mediu care pot fi la originea cererii de compensaţie financiară, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) dispoziţii referitoare la condiţiile de obţinere a compensaţiilor financiare; c) modalitatea de gestionare a sumelor depuse în fondul de compensaţii şi a sumelor plătite din acesta potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. b) din regulament; d) norme privind atribuirea responsabilităţilor legate de datoriile realizate potrivit prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) din regulament; e) dispoziţii exprese referitoare la constituirea de sucursale, dizolvarea şi lichidarea fondului mutual; f) dispoziţii exprese privind neîngrădirea afilierii fermierilor la fondul mutual, precum şi accesul structurilor de audit/control naţionale şi ale Uniunii Europene la evidenţele contabile şi la orice alt document având legătură cu rambursările din fonduri publice şi compensaţiile financiare plătite membrilor. g) opţiunea membrilor de a contribui exclusiv din fonduri proprii la crearea fondului de compensaţii pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor, din alte cauze decât cele menţionate la lit. a), precum şi regulile şi procedurile instituite pentru asigurarea gestiunii distincte a acestui mecanism de compensare.----------Lit. g) a alin. (4) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (5) Prin derogare de la prevederile art. 24 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul director este format din 5 membri, îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. a) şi c) din ordonanţa menţionată şi împuterniceşte un Comitet executiv în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d) din respectiva ordonanţă. (6) Comitetul executiv este constituit şi funcţionează conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă emise de ASF şi este condus de către un director general, pe bază de contract de mandat, care nu poate depăşi 4 ani. (7) Avizul de funcţionare se solicită, respectiv se eliberează conform normelor emise de ASF, după dobândirea personalităţii juridice de către fondul mutual. (8) Prin derogare de la art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, fondurile mutuale nu pot constitui filiale.--------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 7 (1) În vederea dobândirii acreditării, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul fondului; c) acte doveditoare ale sediului; d) dovada înregistrării fondului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; e) înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1); f) cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal pentru membrii fondatori şi membrii Consiliului director.--------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare şi aprobă, după caz, acordarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 8 (1) Acreditarea se acordă pentru o perioadă de 5 ani şi se poate reînnoi pe încă 3 ani, în baza examinării unui dosar simplificat al cărui conţinut se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înainte de expirarea primei perioade de acreditare. (2) Fondul mutual informează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asupra oricăror modificări intervenite în documentele şi cerinţele care au stat la baza acordării acreditării în termen de maximum o lună de la producerea acestora. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică fondului mutual, în termen de o lună, decizia asupra menţinerii/retragerii acreditării, în baza analizei modificărilor intervenite, începând cu exerciţiul financiar al anului următor.--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 2 din 8 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014.  +  Articolul 9 (1) În situaţia constatării de către MADR sau ASF, după caz, a unor deficienţe privind respectarea condiţiilor de funcţionare şi acreditare a fondului mutual, acesta este obligat să remedieze aspectele neconforme în termenele stabilite în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) are drept urmare suspendarea de către MADR a acreditării fondului mutual pe o perioadă de 90 de zile. (3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) la expirarea termenului de suspendare conduce la retragerea avizului de funcţionare şi a acreditării fondului mutual respectiv.--------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 10Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, lichidatorii fondului mutual acreditat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă depun la MADR o copie a documentelor depuse la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 11 (1) Compensaţiile financiare se plătesc de către fondul mutual direct membrilor care au înregistrat pierderi economice determinate de următoarele evenimente: a) fenomenele climatice nefavorabile; b) bolile animalelor; c) organismele dăunătoare plantelor şi măsurile aplicate în scopul eradicării şi prevenirii răspândirii acestora; d) incidente de mediu. e) orice alte evenimente majore care conduc la o scădere drastică a veniturilor fermierilor.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 11 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care completează pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (2) Sursele compensaţiei financiare plătite de către fondul mutual pot fi: a) contribuţia financiară a membrilor; b) împrumuturi bancare contractate de fondurile mutuale în condiţii de piaţă; c) orice sume recuperate prin acţiuni în regres în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) sumele rambursate din contribuţia Uniunii Europene şi de la bugetul de stat, după caz, în limita disponibilităţii bugetului alocat pentru compensaţiile acordate pentru pierderile economice cauzate de evenimentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).----------Lit. d) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (3) Pentru a da naştere la dreptul rambursării din fonduri publice a compensaţiilor financiare plătite membrilor, evenimentele menţionate la alin. (1) lit. a)-d) trebuie să fie recunoscute oficial, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare ale prezentei ordonanţe de urgenţă aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. (4) Contribuţiile financiare prevăzute la alin. (2) lit. d) nu pot fi utilizate la constituirea patrimoniului fondului mutual.--------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 12În cazul în care sursa compensaţiei financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este un împrumut bancar, durata acestuia este de minimum un an şi maximum 5 ani. Decizia de a recurge la împrumut se supune votului Consiliului director în vederea aprobării.  +  Articolul 13 (1) Fondul mutual este obligat să desemneze o comisie de cenzori. (2) Conturile anuale şi raportul comisiei de cenzori sunt publicate în formă electronică în intervalul de 3 luni de la aprobarea acestora, cu obligativitatea de a garanta autenticitatea şi accesibilitatea lor gratuită de către membri.  +  Articolul 14Fondul mutual acreditat în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita sprijin din fonduri publice, cu respectarea condiţiilor menţionate la art. 3, pentru: a) costurile administrative de înfiinţare a fondului mutual, repartizate în mod degresiv pe o perioadă de maximum 3 ani; b) compensaţiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile economice cauzate de evenimentele menţionate la art. 11 alin. (1) lit. a)-d);----------Lit. b) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014. c) dobânzile plătite pentru împrumuturile contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de evenimente menţionate la art. 11 alin. (1) lit. a) şi d).----------Lit. c) a art. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 156 din 22 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 23 iunie 2015, care modifică pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 15Sprijinul sub forma contribuţiilor financiare acordat fondurilor mutuale din fonduri publice nu depăşeşte 65% din costurile prevăzute la art. 14, urmând ca toate costurile neacoperite de sprijinul acordat sub formă de contribuţii financiare să fie suportate de membri.--------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) MADR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) derulează sprijinul prevăzut la art. 14 sub forma contribuţiilor financiare, în funcţie de competenţele specifice. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă fac obiectul notificării conform regulilor de ajutor de stat aplicabile sectorului agricol.--------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 17Abrogat.--------Art. 17 a fost abrogat de pct. 13 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 18Abrogat.--------Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.  +  Articolul 19Abrogat.--------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 64._______