HOTĂRÂRE nr. 595 din 13 mai 2009 (*actualizată*)pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare(actualizată până la data de 21 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 318 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 370 din 12 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează: a) gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, la fondurile structurale şi de coeziune şi la mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014;------------Litera a) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. b) abrogată;------------Litera b) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. c) abrogată;------------Litera c) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. d) Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - Ministerul Transporturilor, prin direcţiile de specialitate desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, cu responsabilităţi în coordonarea proiectelor ex-ISPA din domeniul transporturilor, care reprezintă nivelul intermediar de monitorizare a implementării proiectelor ex-ISPA şi de verificare a cheltuielilor;------------Litera d) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. e) Structura de control fonduri europene - structura de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice având atribuţii de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;------------Litera e) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. f) abrogată;------------Litera f) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. g) agenţie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul instituţiei publice a administraţiei publice centrale, responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, a contractărilor şi cu efectuarea plăţilor, precum şi cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investiţiilor şi, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finanţare, a altor proiecte; h) abrogată;------------Litera h) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. i) organism de implementare pentru măsurile ex-ISPA - organism responsabil cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, contractarea, autorizarea şi efectuarea plăţilor şi implementarea tehnică şi financiară a măsurilor beneficiare de asistenţă acordată prin Fondul de Coeziune (ex-ISPA); j) abrogată;------------Litera j) a art. 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. k) unitate de implementare a Proiectului pentru măsurile ex-ISPA - structură în cadrul entităţii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finanţare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entităţii respective, având rol de implementare tehnică, licitare, contractare, aprobare a plăţilor şi management de contract pentru măsura ex-ISPA de care beneficiază; l) termenii autoritate de management şi organism intermediar au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare; m) autoritate de certificare şi plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice care îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, care este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise Comisiei Europene, de primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare şi de transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente structurale/instrumentul de asistenţă pentru preaderare, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe;------------Litera m) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. n) unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operaţional care utilizează mecanismul plăţii indirecte, precum şi responsabilitatea efectuării plăţilor către contractori în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, după caz; o) termenul autoritate comună de management are înţelesul prevăzut în regulamentele specifice obiectivului cooperare teritorială europeană; p) termenii autoritate naţională şi punct naţional de contact au înţelesul prevăzut în documentele de programare aferente obiectivului cooperare teritorială europeană; q) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) - instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, responsabilă cu formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice.------------Litera q) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. r) Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP) - structură de specialitate a Ministerului Finanţelor Publice responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.------------Litera r) a art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii*): a) are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului; b) este încadrat în următoarele structuri**):1. Ministerul Fondurilor Europene;------------Pct. 1 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.2. Autoritatea de Certificare şi Plată;3. abrogat;------------Pct. 3 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;------------Pct. 5 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.6. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;------------Pct. 6 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.7. agenţiile de implementare pentru programele PHARE;8. abrogat;------------Pct. 8 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.9. abrogat;------------Pct. 9 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.10. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;11. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management;12. unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt organizate separat de autoritatea de management;13. structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;14. structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile;15. structura de control fonduri europene;------------Pct. 15 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul structurilor menţionate la pct. 1-15;17. structurile din cadrul ANRMAP, responsabile cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a);------------Pct. 17 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.18. UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice (CVAP) aflate în coordonarea directă a acesteia, structuri de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice care desfăşoară activităţi de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control prevăzute la art. 1 lit. a).------------Pct. 18 al literei b) a alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011. (2) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară sunt cele stabilite în condiţiile legii prin normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din care fac parte structurile menţionate la alin. (1).------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011, cererile cuprinzând solicitări de aviz, depuse la Ministerul Finanţelor Publice sau la Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale şi verificate pentru îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, de către Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, pentru care nu a fost eliberat aviz sau formulată respingere motivată a solicitării de aviz anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se procesează conform prevederilor prezentei hotărâri.**) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) care la data încadrării în structură beneficiază de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare în baza avizului acordat de Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice, după caz, şi care nu a fost evaluat, va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de bază, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcţii de demnitate publică (ministru, secretar de stat) sau în funcţii asimilate acestora, personalului încadrat la cabinetele demnitarilor, personalului din corpul consilierilor de afaceri europene.  +  Articolul 4 (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detaşate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o funcţie pentru care au beneficiat de majorare salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în situaţia persoanelor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi care provin de la altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pentru personalul promovat în funcţia publică în condiţiile legii, precum şi pentru personalul promovat temporar în funcţii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii, cu condiţia obţinerii avizului prevăzut de lege. (5) Pentru personalul pentru care se menţine avizul iniţial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul menţinerii calificativului după prima evaluare a performanţelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare profesională realizată în condiţiile legii. (7) Verificarea şi confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 şi avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se fac de către: a) Ministerul Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a fondurilor structurale şi de coeziune, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale; b) Ministerul Finanţelor Publice, pentru personalul structurii de control fonduri europene şi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.------------Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în funcţie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2009, cu condiţia obţinerii avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, după caz.------------Alin. (8) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (9) Avizul se acordă de către ministrul fondurilor europene sau de către ministrul finanţelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).-------------Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (10) Abrogat.-------------Alin. (10) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 5Instituţiile publice în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, potrivit art. 4 alin. (7), pentru structurile şi personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii de avizare; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective; e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.  +  Articolul 6 (1) Pe baza documentaţiei depuse, Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz*).-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013, procedura internă de eliberare a avizului sau de respingere motivată a solicitării de aviz, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al ministrului fondurilor europene pentru avizele acordate de către Ministerul Fondurilor Europene şi prin ordin al ministrului finanţelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finanţelor Publice, emise în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 7După evaluarea activităţii/performanţelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcţiile publice sau funcţiile contractuale bugetare pe care le ocupă, numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de bază poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a) în cazul obţinerii calificativului «foarte bine», respectiv a calificativului «corespunzător», în cazul personalului debutant, majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; b) în cazul obţinerii calificativului «bine», respectiv a calificativului «la nivelul standardului de performanţă stabilit postului», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; c) în cazul obţinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în condiţiile prezentei hotărâri au obligaţia de a comunică Ministerului Fondurilor Europene sau Ministerului Finanţelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, potrivit prevederilor art. 5.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (2) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe funcţie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detaşare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat şi numărul de clase suplimentare deţinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performanţelor profesionale individuale realizată în condiţiile legii. (3) În toate celelalte cazuri, pe baza documentaţiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice se pronunţă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul menţinerii sau retragerii avizului iniţial acordat.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013. (4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) şi data soluţionării cererii de către Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 9 (1) În situaţiile în care Ministerul Fondurilor Europene sau Ministerul Finanţelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul iniţial, ministrul fondurilor europene sau ministrul finanţelor publice va retrage, motivat, avizul acordat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Fondurilor Europene sau al Ministerului Finanţelor Publice, să fie recuperate.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂRE nr. 370 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 21 iunie 2013.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.150 din 16 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 23 noiembrie 2011.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 13 mai 2009.Nr. 595.-----------