ORDIN nr. 86 din 12 iunie 2013privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 20 iunie 2013    Având în vedere competenţele delegate Direcţiei Generale Anticorupţie prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne,faptul că o primă măsură de prevenire a faptelor de corupţie o reprezintă existenţa unui cadru normativ accesibil personalului,ţinând seama de obiectivele stabilite în Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2012-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015, în special obiectivul specific 1 referitor la "Remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea sistematică a măsurilor preventive" şi măsura privind "introducerea treptată la nivelul instituţiilor publice a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupţie ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate",în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul ordin reglementează modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.  +  Articolul 2 (1) Prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI, adoptării unui comportament integru şi creşterii încrederii cetăţenilor în instituţie. (2) Prevenirea corupţiei la nivelul MAI se realizează prin: a) informare şi instruire anticorupţie; b) campanii de informare; c) managementul riscurilor de corupţie; d) efectuarea testelor de integritate.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţilor de informare şi de instruire anticorupţie a personalului Ministerului Afacerilor Interne  +  Articolul 3Activităţile de informare şi de instruire anticorupţie se realizează de către personalul specializat din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, denumită în continuare DGA.  +  Articolul 4 (1) Activităţile de informare anticorupţie se desfăşoară în scopul prezentării unor informaţii de noutate privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei şi a legislaţiei în domeniu. (2) Activităţile de informare anticorupţie se realizează din iniţiativa DGA sau la solicitarea structurilor MAI şi se desfăşoară pe o durată de cel puţin 30 de minute.  +  Articolul 5 (1) Activităţile de instruire anticorupţie se desfăşoară în vederea dezvoltării capacităţii personalului MAI de a utiliza şi combina cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice în domeniul prevenirii corupţiei. (2) Activităţile de instruire anticorupţie se realizează, de regulă, la iniţiativa DGA şi au în vedere, cu prioritate, personalul nou-încadrat în MAI, cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupţie, precum şi personalul cu funcţii de conducere.  +  Articolul 6Activităţile de instruire anticorupţie se desfăşoară cu un număr maxim de 30 participanţi, pe o durată de cel puţin 3 ore.  +  Articolul 7 (1) Întregul personal al MAI are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie desfăşurate de către DGA, cel puţin o dată la 3 ani. (2) Personalul MAI nou încadrat şi cel care ocupă posturi de conducere are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie desfăşurate de către DGA, în primele 6 luni de la numirea în funcţie.  +  Articolul 8La solicitarea DGA, structurile MAI asigură condiţiile corespunzătoare organizării activităţilor de informare sau de instruire anticorupţie.  +  Capitolul III Managementul riscurilor de corupţie  +  Articolul 9Managementul riscurilor de corupţie reprezintă ansamblul proceselor ce vizează identificarea, descrierea, evaluarea şi ierarhizarea factorilor instituţionali şi individuali care favorizează ori determină săvârşirea faptelor de corupţie, elaborarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariţiei şi limitarea efectelor acestora.  +  Articolul 10Cadrul conceptual, metodologic şi organizatoric al managementului riscurilor de corupţie este stabilit prin Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare metodologia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Conducătorii structurilor MAI sunt obligaţi să asigure implementarea metodologiei şi să aplice măsuri de prevenire/control care să limiteze expunerea la riscuri de corupţie a personalului.  +  Articolul 12DGA cooperează la nivel central şi teritorial cu structurile MAI, în vederea: a) planificării şi organizării de cursuri ori stagii de formare destinate dobândirii sau perfecţionării cunoştinţelor şi competenţelor/abilităţilor personalului MAI pentru aplicarea metodologiei; b) adaptării metodelor şi instrumentelor utilizate pentru culegerea, analiza, interpretarea şi evaluarea diverselor categorii de date şi informaţii privind riscurile de corupţie, la particularităţile funcţionale sau operaţionale ale structurilor MAI; c) furnizării de ghiduri, proceduri, aplicaţii informatice, destinate să asigure atingerea obiectivelor activităţilor şi sustenabilitatea rezultatelor.  +  Articolul 13 (1) DGA asigură monitorizarea, coordonarea şi evaluarea stadiului de implementare a metodologiei şi a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupţie de către structurile MAI, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de acestea ori a rapoartelor de monitorizare şi reevaluare. (2) Structurile MAI au obligaţia de a furniza DGA datele şi informaţiile solicitate, cu respectarea termenelor şi a cerinţelor generale ori specifice stabilite.  +  Capitolul IV Consilierul pentru integritate  +  Articolul 14 (1) Consilierul pentru integritate este persoana desemnată la nivelul structurilor aparatului central al MAI, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, respectiv structurilor subordonate acestora ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, pentru sprijinirea activităţilor de prevenire a corupţiei desfăşurate de către DGA în condiţiile prezentului ordin. (2) Şefii structurilor prevăzute la alin. (1) pot dispune desemnarea consilierilor pentru integritate şi la alte structuri din subordine, având la bază criteriile minimale reprezentate de: a) volumul şi complexitatea activităţilor structurii; b) numărul angajaţilor din cadrul structurilor subordonate sau aflate în coordonare; c) posibilităţile concrete de prevenire a corupţiei; d) distanţa dintre sediul structurii subordonate/coordonate şi sediul structurii ierarhic superioare.  +  Articolul 15Consilierul pentru integritate se desemnează prin dispoziţie a conducătorului structurii MAI din care face parte.  +  Articolul 16 (1) Consilierul pentru integritate are următoarele atribuţii: a) asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din MAI; b) ţine evidenţa nominală a personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de către DGA; c) propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire realizate de către personalul specializat al DGA; d) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei; e) sprijină personalul DGA în realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a studiilor de caz. (2) Fişa postului persoanei desemnate consilier pentru integritate se actualizează cu atribuţiile prevăzute la alin. (1) ori de câte ori este necesar, în condiţiile legii.  +  Articolul 17În vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, DGA asigură instruirea consilierilor pentru integritate.  +  Capitolul V Responsabilitatea personalului de conducere  +  Articolul 18În vederea prevenirii faptelor de corupţie, personalul de conducere din cadrul MAI are următoarele responsabilităţi: a) implementează metodologia şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie; b) solicită sprijinul DGA cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă; c) asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de DGA; d) sprijină personalul specializat al DGA în realizarea studiilor de caz cu privire la faptele de corupţie săvârşite de personalul MAI; e) furnizează DGA documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie; f) asigură postarea la avizier şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor anticorupţie puse la dispoziţie de către DGA.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 19Şefii structurilor MAI au obligaţia de a comunică aparatului propriu al DGA sau, după caz, serviciilor judeţene anticorupţie/Serviciului Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti, în termen de 30 zile, orice modificări cu privire la persoanele desemnate consilieri pentru integritate.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 12 iunie 2013.Nr. 86.  +  AnexăMETODOLOGIE 12/06/2013