ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*)privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate(actualizată până la data de 23 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 decembrie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 557 din 18 decembrie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cesiunea creanţelor bugetare restante, existente în evidentele contabile ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la data de 30 iunie 2003, pentru care creditorul deţine titluri de creanţa sau titluri executorii legal constituite, către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB), în vederea recuperării acestora în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată.  +  Articolul 2 (1) În scopul cesiunii prevăzute la art. 1, CNAS şi AVAB vor stabili măsurile necesare pentru transferul prin protocol al creanţelor bugetare de la casele de asigurări sociale de sănătate prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, către AVAB. Creanţele vor fi cesionate la valoarea determinată conform Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, înregistrată în evidenţele contabile ale acestora la data de 30 iunie 2003. (2) În vederea valorificării, creanţele bugetare preluate se consolidează în dolari americani, pe baza raportului leu/dolar de la data preluării acestora prin protocol.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 557 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 20 decembrie 2003.  +  Articolul 3CNAS garantează valabilitatea, realitatea şi actualitatea creanţelor transferate, precum şi legalitatea titlurilor de creanţa şi a titlurilor executorii aferente.  +  Articolul 4În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă instanţa desfiinţează titlul de creanţa şi/sau titlul executoriu, transferul creanţei bugetare este nul, părţile fiind repuse de drept în situaţia anterioară realizării acestuia.  +  Articolul 5 (1) Transferul creanţelor bugetare definite la art. 1 se face prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) CNAS va notifica debitorilor transferul creanţelor bugetare, în termen de 10 zile de la data transferului, prin înştiinţare colectivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.---------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 557 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 20 decembrie 2003.  +  Articolul 6 (1) Valorificarea creanţelor bugetare preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, republicată, în temeiul titlurilor de creanţa şi al titlurilor executorii aferente creanţelor bugetare transferate, urmărindu-se încasarea integrală a creanţelor preluate. (2) Titlurile de creanţa aferente creanţelor bugetare transferate constituie titluri executorii.(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, executarea silită asupra tuturor bunurilor aparţinând debitorilor va începe prin somaţie colectivă pentru plata în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării somaţiei la casele de asigurări sociale de sănătate.---------------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 557 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 20 decembrie 2003. (3) Sumele executate prin poprirea conturilor bancare vor fi virate în contul indicat de AVAB, la cererea acesteia, în termen de doua zile de la primirea cererii şi indicarea contului.  +  Articolul 7Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creanţelor bugetare preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă constituie venituri şi se virează la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul unic deschis pe seama CNAS, după scăderea cheltuielilor ocazionate de procesul de recuperare.  +  Articolul 8Abrogat.---------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 557 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 20 decembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranMinistru delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 95.──────────────