LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 (*actualizată*)privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"(actualizată până la data de 11 iunie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENTUL din 3 martie 2011 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 493 din 11 mai 2011; AMENDAMENTUL din 1 februarie 2013 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 334 din 4 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, în valoare de 160,1 milioane de euro, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori".  +  Articolul 2 (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1 va fi realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii, în calitate de agenţie de implementare. (2) În acest scop, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor se va înfiinţa prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor o unitate de coordonare a proiectului, iar în cadrul Companiei Naţionale de Investiţii - o unitate de management al proiectului. (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi cu Compania Naţională de Investiţii un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 3Sumele necesare acoperirii contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului se vor asigura după cum urmează: a) echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; b) echivalentul în lei al sumei de 40 de milioane de euro, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate în proiect, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 se vor majoră cu valoarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul României şi se vor acoperi din următoarele surse: a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru partea aferentă împrumutului şi contribuţiei părţii române, prevăzută la art. 3 lit. a); b) din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, pentru partea aferentă contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3 lit. b).  +  Articolul 4^1Începând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 44 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 5Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Compania Naţională de Investiţii vor încheia cu unităţile administrativ-teritoriale beneficiare convenţii de implementare necesare, pentru a se asigura că acestea din urmă: a) vor contribui la finanţarea proiectului, conform prevederilor art. 3 lit. b) şi art. 4 lit. b); b) vor sprijini agenţia de implementare pe tot parcursul implementării proiectului; c) vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea funcţionării la parametri normali a investiţiilor finanţate prin proiect, inclusiv transferarea dreptului de prestare a serviciilor de operare a acestor investiţii către operatori selectaţi în condiţiile legii.  +  Articolul 6Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor şi altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să convină pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acestuia, amendamente la acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, de natură să nu majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine condiţionalităţi suplimentare faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite potrivit alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 224.ACORD 02/02/2007