ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 (*actualizată*)privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli**)(actualizată până la data de 13 iunie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012; LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli,în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, statele membre au obligaţia de a trimite Comisiei Europene o strategie privind implementarea programului, până la data de 31 ianuarie a anului în care se va derula programul. Pentru anul şcolar 2009/2010, termenul pentru transmiterea acestei strategii a fost 31 mai 2009, conform art. 16 alin. (2) din acelaşi regulament. România a notificat Comisia în termenul prevăzut şi a transmis informaţii despre buget, grup-ţintă şi produse eligibile,în conformitate cu art. 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli, şi cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, începând cu anul şcolar 2010/2011, strategia de implementare a programului trebuie să conţină obligatoriu anumite elemente - buget, contribuţia naţională şi a Uniunii Europene, durata, grupul-ţintă, produsele eligibile şi modul de implicare al părţilor interesate relevante,întrucât România a notificat Comisiei Europene atât strategia, în formatul prevăzut de Documentul de lucru al DG Agri pentru gestionarea Programului Uniunii Europene de încurajare a consumului de fructe în şcoli din 22 iulie 2009, cât şi lista produselor eligibile - mărul - aprobată de Ministerul Sănătăţii,întrucât neadoptarea de urgenţă a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România în faţa Comisiei Europene - cele două notificări precizate anterior - privind implementarea acestui program începând cu anul şcolar 2009/2010 şi la neaccesarea fondurilor europene alocate, întrucât neaccesarea fondurilor europene nu va asigura implementarea programului asumat de Guvern prin Nota referitoare la implementarea Programului de distribuţie gratuită a fructelor în şcoli (School Fruit Scheme) pentru absorbţia fondurilor UE alocate României - de 4,99 milioane euro pentru fiecare an şcolar până în 2013, aprobată în şedinţa Guvernului din data de 15 aprilie 2009,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu anul şcolar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de şcolarizare, fructe proaspete în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev. (2) Începând cu anul şcolar 2012-2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice/elev, precum şi fondurile necesare pentru distribuţia de fructe se stabilesc şi se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaborează de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, potrivit dispoziţiilor alin. (2).----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (5) Măsurile adiacente distribuţiei de fructe proaspete ale căror obiective sunt formarea şi fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, sursa de finanţare, precum şi modalitatea de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (6) Începând cu anul şcolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi elevii din clasa pregătitoare, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat, particular autorizat/acreditat şi, respectiv, confesional.---------Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 2 (1) Fructele proaspete se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore. (2) Fondurile necesare finanţării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 şi 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 3 (1) Începând cu anul şcolar 2012-2013, sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (6) se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale, avându-se în vedere sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (5). (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (2) rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 4În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei, în vederea recuperării sumelor utilizate cu această destinaţie.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei fructelor proaspete.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (2) Fructele proaspete, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante vor opta, de regulă, pentru atribuirea contractului pe loturi şi pentru organizarea unei licitaţii electronice, ca fază finală a procedurii de atribuire aplicate. (4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (5) Plata fructelor proaspete şi a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete şi de servicii, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de directorii unităţilor de învăţământ.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 6 (1) Dreptul de a primi fructe proaspete şi de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au numai elevii prezenţi la cursuri. (2) Ordonatorii principali de credite şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a fructelor proaspete, precum şi de confirmarea documentelor care stau la baza plăţii acestora.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (3) Preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a urmări şi a verifica buna desfăşurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind distribuţia fructelor proaspete către elevi.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 7Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în şcoli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţare prevăzută la titlul VIII «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare», articolul 56.06 «Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 25% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei fructelor proaspete şi prestărilor de servicii.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acţiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă. Acţiunile de comunicare aferente programului sunt în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) şi alin. (2) paragraful I din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 8 aprilie 2009.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 6^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (2) Acţiunile de comunicare, bugetul aferent şi modalitatea de implementare se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 6^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 6^2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 9 (1) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în şcoli. În acest sens depun, înainte de începerea anului şcolar, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit art. 1 alin. (2) şi numai elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (6), cu nominalizarea unităţilor de învăţământ;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. b) returnează orice ajutor plătit nejustificat, pentru cantităţile în cauză, în cazul în care se constată că fructele proaspete nu au fost distribuite elevilor conform art. 1 alin. (1) şi (2) sau că sprijinul financiar a fost plătit pentru alte produse decât cele stabilite conform art. 1 alin. (1) şi (2); c) în caz de fraudă sau neglijenţă, plătesc către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o sumă egală cu diferenţa dintre suma plătită iniţial şi cea la care au dreptul; d) pun la dispoziţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la cererea acesteia, documente justificative legate de furnizarea fructelor proaspete în şcoli; e) se supun oricărui control dispus de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în special în ceea ce priveşte verificarea înregistrărilor şi inspecţia fizică.---------Alin. (1) al art. 9 fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010. (2) Pentru anul şcolar 2009/2010 angajamentele prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 10 (1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în şcoli conform art. 1 alin. (1) şi (2), solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1) depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010. (2) Cererea de plată include informaţii referitoare la: a) cantităţile de fructe proaspete distribuite; b) numele şi adresele sau numerele unice de identificare ale şcolilor cărora li s-au distribuit cantităţile de fructe proaspete prevăzute la lit. a); c) numărul de elevi din fiecare şcoală în care au fost distribuite fructele proaspete; d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabileşte în funcţie de numărul de elevi şi limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) şi care trebuie însoţit de documente justificative.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (5) Plata sprijinului financiar se face de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 3 luni de la depunerea cererii de plată corect completate. (6) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depăşesc cu până la două luni, sprijinul financiar total se plăteşte totuşi, dar cu următoarele reduceri: a) 5%, dacă depăşirea este mai mică sau egală cu o lună; b) 10%, dacă depăşirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni.---------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (7) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depăşesc cu mai mult de două luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentară.---------Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012. (8) Solicitanţii prevăzuţi la art. 9 au deplina responsabilitate în ceea ce priveşte angajamentele asumate şi înscrierea datelor pe documentele de aprobare şi plată a sprijinului financiar.  +  Articolul 11Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în şcoli, recuperate conform art. 4 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de solicitanţii prevăzuţi la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat.--------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea naţională responsabilă de notificarea anuală a strategiei de implementare a programului către Comisia Europeană şi de asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în funcţie de competenţe şi cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. (2) Evaluarea programului, sursa de finanţare şi bugetul aferent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în anii în care evaluarea trebuie realizată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei. (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare şi centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete şi pentru realizarea şi distribuţia afişelor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri şi cu aplicarea sancţiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei. (4) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. (5) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.----------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul sănătăţii,Adrian Streinu Cercel,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 24.----