ORDIN nr. 82 din 7 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 11 iunie 2013  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele b), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) candidaţi - cetăţenii români şi străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de rezidenţă în România pe o perioadă mai mare de 3 luni ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;.......................................................................... f) proba practică - probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice şi/sau în poligon; g) programator - document generat de aplicaţia informatică de examinare cuprinzând candidaţii programaţi pentru susţinerea examinării."2. La articolul 2, litera k) se abrogă.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Examinarea se efectuează: a) de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii cetăţeni români sau străini îşi au domiciliul sau reşedinţa; b) de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de rezidenţă în România pe o perioadă mai mare de 3 luni îşi au rezidenţa. (2) Dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b) se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează: a) pentru cetăţenii români, cu actul de identitate; b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, cu documentul care atestă dreptul de rezidenţă în România pe o perioadă mai mare de 3 luni; c) pentru străini, cu documentul care atestă dreptul de şedere temporară sau dreptul de şedere pe termen lung. (3) Examinarea, atât la proba teoretică, cât şi la proba practică, se efectuează la acelaşi serviciu public comunitar. (4) Proba practică se susţine numai cu examinatori atestaţi de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V."4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Examinarea se desfăşoară prin susţinerea, succesiv, a probei teoretice şi a probei practice, în zile diferite. (2) Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi susţinute în aceeaşi zi, exceptând situaţia în care obţinerea unei categorii este condiţionată de deţinerea prealabilă a unei alte categorii. (3) Proba practică se susţine: a) numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM; b) în poligon şi pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 şi A; c) numai pe traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), examinarea se desfăşoară prin susţinerea probei practice în poligon, urmată de susţinerea acesteia pe traseu, în aceeaşi zi. (5) În cazul în care se solicită examinarea pentru mai multe categorii, probele practice se susţin în zile diferite, alocate pentru fiecare categorie de permis de conducere solicitată."5. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Modul de organizare a activităţilor necesare desfăşurării probei practice se stabileşte de către prefect, după consultarea D.R.P.C.I.V."6. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Proba teoretică se susţine în limba română.......................................................................... (3) În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, proba teoretică se poate susţine, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada domiciliului, reşedinţei sau, după caz, rezidenţei în România, să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în şcoli de conducători auto şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă. (2) Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1; b) fişa de şcolarizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul; c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate valabil; e) dovada de plată a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere. (3) Candidatul al cărui permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă prezintă documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-e) şi trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată, precum şi faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat. (4) De la data de 19 ianuarie 2014, taxele şi tarifele aferente obţinerii permisului de conducere se pot încasa şi la ghişeele serviciilor publice comunitare competente să efectueze examinarea candidaţilor, în condiţiile stabilite prin ordin al prefectului. (5) Candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părinţilor sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află, pentru participarea la examinare. (6) În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria solicitată suplimentar trebuie să conţină câte o fotocopie a certificatului de cazier judiciar. (7) În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, certificatul de cazier judiciar este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii."8. Articolul 7 se abrogă.9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Examinarea se efectuează după îndeplinirea formalităţilor necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constând în: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale şi înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare. (2) Candidaţii susţin proba teoretică în aceeaşi zi în care sunt înregistraţi în aplicaţia informatică de examinare. În caz contrar, înregistrarea îşi pierde valabilitatea. (3) Solicitarea şi datele necesare înregistrării în aplicaţia informatică de examinare se pot transmite şi de către şcolile de conducători auto în care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), candidaţii aflaţi la prima examinare se prezintă în vederea îndeplinirii formalităţilor prevăzute la alin. (1) şi susţinerii probei teoretice, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către şcoala de conducători auto. În caz contrar, solicitarea îşi pierde valabilitatea, urmând a se proceda potrivit alin. (1) şi (2). (5) Candidaţii declaraţi «admis» la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice, în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării. (6) Şeful serviciului public comunitar stabileşte zilnic examinatorii care desfăşoară activităţi de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu. (7) Programatoarele şi anexele la testul de examen se listează zilnic, la începutul programului de lucru, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră sau caz fortuit, pe care şeful serviciului public comunitar le consemnează într-un registru special constituit. Anexa la testul de examen are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3 şi se listează în două exemplare. La susţinerea probei practice, ambele exemplare ale anexei se completează de către examinator şi se semnează de către persoanele prevăzute în formular, iar unul dintre exemplare se înmânează candidatului. (8) Statistica pentru anul precedent privind promovabilitatea la primul examen pentru fiecare şcoală de conducători auto şi pentru fiecare instructor auto de pregătire practică se publică anual, până la 31 martie, pe pagina de internet a D.R.P.C.I.V. (9) În sensul alin. (8), promovabilitatea la primul examen reprezintă raportul procentual, rezultat pe un anumit interval de timp, dintre numărul de candidaţi proveniţi de la o şcoală de conducători auto care au fost declaraţi «admis», atât la proba teoretică, cât şi la proba practică, la prima prezentare, şi numărul total de candidaţi proveniţi de la aceeaşi şcoală care s-au prezentat pentru prima dată la examinare. În numărul total nu intră candidaţii declaraţi «admis» la proba teoretică care nu au susţinut proba practică în intervalul de referinţă, aceştia urmând să fie cuprinşi în calculul pentru următorul interval de referinţă. Modalitatea de calcul al promovabilităţii la primul examen se aplică şi pentru candidaţii care au efectuat pregătirea practică cu un anumit instructor auto."10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Examinarea candidaţilor la proba teoretică se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi, stabilite prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului şi avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele şi comunicaţiile asigurate de către D.R.P.C.I.V. Accesul candidaţilor în sălile de examinare este gratuit."11. La articolul 10, partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (2) şi punctele A şi B ale alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele: a) pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări;......................................................................... c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puţin 9 întrebări..........................................................................A. pentru categoriile AM, A1, A2 şi A: a) folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca; b) vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic; c) riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc.; d) elementele mecanice legate de siguranţă conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, curelei de transmisie şi nivelului de ulei;B. pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D şi DE: a) regulile referitoare la durata de conducere şi perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare, cu excepţia categoriilor C1 şi C1E; b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători; c) documentele referitoare la autovehicul şi la transport, necesare pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri şi călători; d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoaşterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervenţiilor de evacuare a pasagerilor, precum şi cunoştinţe de bază în materie de prim ajutor; e) măsurile de precauţie care trebuie luate la scoaterea şi înlocuirea roţilor; f) regulile privitoare la masa şi dimensiunea autovehiculelor, precum şi la dispozitivele de limitare a vitezei; g) împiedicarea vizibilităţii conducătorului auto şi a celorlalţi participanţi la trafic din cauza caracteristicilor autovehiculului; h) citirea unei hărţi rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigaţie electronice, facultativ; i) factorii de securitate privitori la încărcătura autovehiculului: controlul încărcăturii - stivuire şi fixare - dificultăţi legate de anumite tipuri de încărcături, de exemplu, lichide, încărcături suspendate, etc., încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi folosirea materialului de încărcare, numai pentru categoriile C1, C1E, C şi CE; j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi siguranţa călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;"12. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată în ordinea apariţiei acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor."13. La articolul 13, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie dotate cu dublă comandă, agreată de Registrul Auto Român, cel puţin pentru pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puţin pentru pedala de frână; b) să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator, iar pe caseta «ŞCOALA» să fie afişată vizibil menţiunea «EXAMEN». În cazul autovehiculelor din categoriile A1, A2 şi A, menţiunea «EXAMEN» va fi afişată astfel încât să fie vizibilă celorlalţi participanţi la trafic; c) să aibă inspecţia tehnică periodică valabilă efectuată în condiţiile legii; d) să fie echipate pentru condiţii de iarnă, atunci când condiţiile meteo o impun; e) să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfăşurării probei practice a examenului.......................................................................... (4) Candidaţii cu dizabilităţi fizice susţin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmităţii lor. (5) În timpul examenului, autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi remorcile tractate vor fi încărcate, pentru a asigura respectarea condiţiilor privind masa totală minimă reală prevăzute în anexa nr. 4."14. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt puse la dispoziţie de şcoala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4), când acestea pot fi puse la dispoziţie de către candidat."15. La articolul 15, alineatul (1), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Proba practică de conducere în poligon a autovehiculelor din categoriile A1, A2 şi A se susţine în poligoane având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5........................................................................... (4) În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2 şi A:.......................................................................... (6) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 3 minute şi 30 secunde şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare."16. La articolul 15, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Susţinerea probei practice în poligon şi traseu pentru categoriile A1, A2 şi A se face numai pe motociclete fără ataş, cu excepţia candidaţilor cu dizabilităţi fizice, care susţin cu autovehiculele prevăzute la art. 13 alin. (4)."17. După articolul 15 se introduc trei noi articole, articolele 15^1-15^3, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - La susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A, candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi autovehicul, de un instructor din cadrul şcolii de conducători auto. Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparţinând şcolii de conducători auto şi condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator şi candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii.Art. 15^2. - (1) Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5, cu executarea manevrelor prevăzute în anexa nr. 6, sfârşitul probei consemnându-se la momentul ajungerii în punctul «Sosire». (2) Proba practică de conducere a mopedului în poligon este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult două minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare. (3) Prevederile art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a) pct. 2 şi (7) se aplică în mod corespunzător. (4) Candidatul care susţine proba practică pentru categoria AM trebuie să fie echipat cu cască de protecţie.Art. 15^3. - (1) Examinarea la proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie manuală sau cu autovehicule cu transmisie automată. (2) În cazul în care proba practică se susţine cu autovehicule cu transmisie automată, pe permisul de conducere obţinut se efectuează menţiunea corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care solicitantul deţine deja un permis obţinut pentru un autovehicul cu transmisie manuală pentru cel puţin una dintre categoriile B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E, precum şi a mopedelor, când nu se efectuează această menţiune. (3) Posesorii permiselor de conducere în care se găsesc menţiuni privind dreptul de a conduce autovehicule cu transmisie automată, care solicită obţinerea dreptului de a conduce autovehicule cu transmisie manuală din aceeaşi categorie, trebuie să susţină o nouă probă practică, sub condiţia prezentării documentului al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, care atestă efectuarea, într-o şcoală de conducători auto, a unui număr de cel puţin 6 ore de conducere practică a unui autovehicul cu transmisie manuală. (4) Prin autovehicul cu transmisie manuală se înţelege un autovehicul dotat cu pedală de ambreiaj sau, în cazul autovehiculelor din categoriile AM, A1, A2 şi A, cu manetă de ambreiaj, care trebuie acţionată de către conducător la pornirea sau oprirea autovehiculului şi la schimbarea vitezelor. (5) Prin autovehicul cu transmisie automată se înţelege autovehiculul care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4)."18. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În timpul probei practice în traseu, examinatorul urmăreşte modul de comportare a candidaţilor, în funcţie de categoria autovehiculului, după cum urmează:A. Aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile A1, A2 şi A:1. să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;3. să abordeze curbe;4. să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;5. să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;6. să între/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;7. să depăşească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staţionate; să fie depăşiţi de alte autovehicule, dacă este cazul;8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;9. să circule astfel încât să asigure siguranţa deplasării şi reducerea consumului de combustibil şi a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum şi prin selectarea vitezelor, după caz;10. să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea de pe autovehicule.B. Aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B1, B şi BE: a) pregătirea şi controlul autovehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei; candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:1. să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi stingătorului de incendiu;2. să controleze elementele legate de securitatea încărcării autovehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE;3. să controleze dispozitivul de cuplare şi conexiunile instalaţiei de frânare şi ale instalaţiei electrice între autovehicul şi remorcă, numai pentru categoria BE;4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea direcţiei, frânei, instalaţiei de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor;5. să regleze scaunul şi tetierele, dacă este nevoie, pentru a obţine o poziţie corectă;6. să regleze oglinzile retrovizoare şi centurile de siguranţă, dacă este cazul;7. să se asigure că uşile sunt închise şi să elibereze frâna de ajutor; b) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranţa circulaţiei, pentru categoria B1 şi B; se asigură testarea modului de executare a cel puţin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:1. să efectueze o manevră de mers înapoi menţinând o traiectorie rectilinie sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga (în locuri amenajate sau unde există posibilitatea);2. să facă o manevră de întoarcere;3. să parcheze autovehiculul şi să se repună în mişcare dintr-un loc de staţionare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcţia înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenţă este facultativă; c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, pentru categoria BE:1. să efectueze cuplarea şi decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul şi remorca sau semiremorca în staţionare, aflate unul lângă celălalt în spaţii amenajate;2. să meargă pe direcţia înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;3. să parcheze în siguranţă pentru încărcare/descărcare; d) comportamentul în trafic; candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de siguranţă completă şi cu precauţiile necesare, astfel:1. să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;3. să abordeze curbe;4. să circule pe drumuri în rampă/pantă;5. să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;6. să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;7. să între/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;8. să depăşească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staţionate; să fie depăşiţi de alte autovehicule, dacă este cazul;9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;10. să circule astfel încât să asigure siguranţa deplasării şi reducerea consumului de combustibil şi a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum şi prin selectarea manuală a vitezelor, după caz;11. să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din autovehicule;12. să fie precauţi şi să adopte măsurile de siguranţă la întâlnirea în trafic a conducătorilor de biciclete, mopede şi motociclete.C. Aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv: a) pregătirea şi controlul tehnic al autovehiculului din punctul de vedere al siguranţei traficului; candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti pentru conducerea în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roţilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, a catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi a stingătorului de incendiu;2. să controleze elementele de securitate legate de încărcarea autovehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE şi Tr;3. să controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile instalaţiei de frânare şi instalaţiei electrice, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr şi Tv;4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea mecanismului de direcţie, a instalaţiei de frânare, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării şi a avertizorului sonor;5. să cunoască şi să urmărească aparatura de înregistrare a activităţii conducătorului auto, cu excepţia categoriilor C1 şi C1E;6. să regleze scaunul şi tetierele pentru a obţine o poziţie corectă, după caz;7. să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de siguranţă şi să elibereze frâna de ajutor;8. să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea autovehiculului, să controleze caroseria remorcii, uşile de serviciu, ieşirile de urgenţă, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele şi alte echipamente de siguranţă, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb, Tv şi Tr;9. să citească o hartă rutieră, facultativ; b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranţa circulaţiei:1. să efectueze cuplarea şi decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător, numai pentru categoriile C1E, CE, D1E, DE, Tr şi Tv; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul şi remorca în staţionare unul lângă altul, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea şi unde nu se încalcă o regulă de circulaţie;2. să meargă pe direcţia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalaţie asemănătoare, numai pentru categoriile C1, C1E, C, CE şi Tr;4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranţă călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D1, D1E, D, DE, Tb şi Tv; c) comportamentul în trafic; candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de deplină siguranţă şi luând toate precauţiile necesare, astfel:1. să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;2. să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte autovehicule, inclusiv în pasaje înguste;3. să abordeze curbe;4. să circule pe drumuri în rampă/pantă;5. să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;6. să schimbe direcţia: să vireze la dreapta şi la stânga, să schimbe banda de circulaţie;7. să între/să iasă de pe autostradă sau de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare şi ieşire pe banda de decelerare;8. să depăşească alte autovehicule, obstacole, autovehicule staţionate; să fie depăşiţi de alte autovehicule, dacă este cazul;9. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;10. să circule astfel încât să asigure siguranţa deplasării şi reducerea consumului de combustibil şi a emisiilor poluante prin manevre de accelerare/decelerare, precum şi prin selectarea manuală a vitezelor, după caz;11. să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din autovehicule;12. să fie precauţi şi să adopte măsurile de siguranţă la întâlnirea în trafic a conducătorilor de biciclete, mopede şi motociclete."19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligaţi: a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaţilor; b) să verifice identitatea candidaţilor pe baza programatorului de examen şi a actului de identitate valabil, dosarul de examen şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13; c) să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, menţiunile referitoare la candidaţii declaraţi «admis» la proba teoretică care nu se prezintă la proba practică; d) să explice candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi să le comunice clar şi din timp traseul ce urmează a fi parcurs; e) să asigure prezenţa în autovehicul cel puţin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat; se interzice depăşirea capacităţii pe locuri a autovehiculului; f) să nu permită accesul în autovehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor, a martorilor, a persoanelor cu atribuţii de control, precum şi a lucrătorilor serviciilor publice comunitare care urmează cursul de formare iniţială pentru examinatori; g) să nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării; h) să urmărească cu atenţie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului în traseu şi să intervină numai în situaţii deosebite, când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulaţie, cu excepţia examinării pentru categoriile A1, A2 şi A; i) să solicite candidaţilor repetarea, o singură dată, a manevrei speciale executate incorect; j) să nu angajeze cu candidaţii discuţii de altă natură decât cea legată de executarea manevrelor respective; k) să nu indice candidaţilor efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră; l) să nu intervină în mod nejustificat asupra aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului; m) să nu întrerupă desfăşurarea examenului în mod nejustificat; n) să completeze cu datele necesare toate rubricile anexei la testul de examen, să marcheze prin încercuire manevrele speciale executate, să menţioneze punctele de penalizare corespunzător prevederilor art. 20, să marcheze prin încercuire cazurile în care candidaţii sunt declaraţi «respins» în alte situaţii care conduc la acordarea acestui calificativ, precizate distinct pe anexă, să semneze anexa şi să asigure semnarea acesteia de către toate persoanele indicate în formular şi să înmâneze candidatului un exemplar al anexei completate; o) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi."20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile A1, A2, A, B1, B şi BE şi de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii, iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea autovehiculului, verificarea tehnică a autovehiculului privind siguranţa circulaţiei, manevrele speciale şi anunţarea rezultatului probei."21. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - După promovarea examenului de obţinere a unei categorii a permisului de conducere, deţinătorului i se emite un permis de conducere corespunzător. În cazul în care candidatul solicită concomitent obţinerea mai multor categorii ale permisului de conducere, se poate emite, la cerere, un singur permis de conducere pentru toate categoriile solicitate, după obţinerea acestora, sub condiţia promovării tuturor examenelor pentru care a fost programat în termen de 30 de zile de la promovarea primului dintre acestea."22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Restricţiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în documentul care face dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, precum şi în fişa de şcolarizare prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. b), de către medicul autorizat, în condiţiile legii."23. Anexele nr. 1-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.24. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPână la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, se poate programa la examen prezentând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c)-e), documentul care atestă că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată şi documentul care atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 7 iunie 2013.Nr. 82.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)Instituţia Prefectului Judeţului ..................Serviciul public comunitar regim permise deconducere şi înmatriculare a vehiculelorNr. .............. din ....................(Se completează de reprezentanţii instituţiei prefectului numai în situaţiile prevăzute la art. 116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.)
  Nr.Data pro- Gradul Rezultatul examenului Semnătura
  crtgramării profesional, Data examina-
  la examen numele şi Proba SemnăturaProba practică Categoriaobţinerii torului
  prenumele teore- lucră- obţinută categoriei
  lucrătorului tică torului Poligon Traseu
  care a
  primit şi
  verificat
  dosarul
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
                              Domnule şef de serviciu,
      Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul/
  reşedinţa în localitatea .............., judeţul ............, posesor/posesoare
  al/a actului de identitate seria ..... nr. ........., eliberat de .............. la
  data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│, valabil până la data de │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│,
           (anul) (luna) (ziua) (anul) (luna) (ziua)
  CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea
  permisului de conducere categoria .......... .
      Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o în
  cadrul Şcolii de conducători auto ........................, cu instructorul auto
  ......................... .
      Anexez dosarul de examinare.
      - solicit []/nu solicit [] editarea permisului de conducere;
      - solicit examinarea teoretică în limba engleză [] franceză [] germană [] (pentru
  cetăţenii străini şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale
  Spaţiului Economic European);
      - solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară [] germană [].
      [] Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în condiţiile respectării
  prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
  completările ulterioare.
      Data: │_│_│_│_│ - │_│_│ - │_│_│
             (anul) (luna) (ziua)
                                                         Semnătura ............
   +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 268/2010)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ - faţă - ││ ││ Instituţia Prefectului Judeţului_________ ││ Serviciul public comunitar regim permise de conducere ││ şi înmatriculare a vehiculelor ││ Nr.______ din_________ ││ ││ │├───┬─────────┬────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤│ │ │ │ Rezultatul examenului │ │ │ ││Nr.│Data pro-│ Gradul │ │Categoria│ Data │Semnătură ││crt│gramării │profesional,├──────┬─────────┬──────────────┤obţinută │obţinerii │examinator││ │la examen│ numele şi │Proba │Semnătură│Proba practică│ │categoriei│ ││ │ │ prenumele │teore-│lucrător ├───────┬──────┤ │ │ ││ │ │lucrătorului│tică │ │Poligon│Traseu│ │ │ ││ │ │ care a │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ primit şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ verificat │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ dosarul │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┘
      ŞCOALA DE CONDUCĂTORI AUTO______________________________________________
                                           (denumirea)
                 ___________________________________________________________
                 (nr. autorizaţiei, emitent, data eliberării, valabilitatea)
               FIŞA DE ŞCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR
              Nr. ______________________ din _________________________
                (se înregistrează în registrul de evidenţă al şcolii)
  CNP Motivul emiterii: [] EXAMEN PENTRU OBŢINERE PERMIS [] EXAMEN PENTRU ADĂUGARE CATEGORII PERMIS [] EXAMEN PENTRU OBŢINEREA UNUI NOU PERMIS Numele __________ Prenumele _________ Nume anterior ___________________ Prenumele părinţilor: Tata _______ Mama ___________ Cetăţenie _________ Sex: M [] F [] Data naşterii Anul luna ziua Locul naşterii: Ţara _______ jud.(sect.) _______ localitatea ______________ Domiciliul/Reşedinţa: jud.(sect.) _______ localitatea ________ str. _______ nr. _____, bl. ______, sc. _______, etaj ______, ap. _____, Act de identitate: _________ seria _________ nr. _______ eliberat de _____ la data de Anul luna ziua [] Nu am posedat permis de conducere [] Am posedat permis de conducere categoria________, care a fost anulat în anul [] Posed permis de conducere categoria _________ numărul________ eliberat de _____ la data de Anul luna ziua Semnătura candidatului ___________
  Certific autenticitatea imaginii şi corectitudinea datelor: Lucrător serviciul public comunitar __________________________________, Semnătura ___________ (grad profesional, nume şi prenume) Operator introducere date (nume şi prenume) ______, Semnătura ___________ Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria ________ nr. ______________ . Taxa prestări servicii ________________ .
  - verso -
  CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
      Se certifică absolvirea cursurilor de pregătire teoretică şi practică în
  vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere
  categoria __________________, organizate de ____________________________, în
  perioada ______________ .
      Data eliberării____________
               DIRECTOR SECRETAR
             ____________ ________________________
             ____________ ________________________
           (nume, prenume, (nume, prenume şi semnătura)
        semnătura şi ştampila)
      PROFESOR DE INSTRUCTOR MEDIC
      LEGISLAŢIE AUTO DE APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA
      RUTIERĂ PREGĂTIRE AUTOVEHICULELOR DIN
                           PRACTICĂ GRUPA ______________
     ............... .............. ŞI RESTRICŢII APLICATE (după caz)
     (nume, prenume, (nume, prenume, ....................................
      şi semnătura) şi semnătura) ....................................
      Nr. atestat/ Nr. atestat/ (parafa, ştampila şi semnătura)
      valabil până valabil până
       la data de la data de
     ............... .................
                                               Fişa medicală nr. ... din ....
                                           Unitatea medicală emitentă...........
                                           .....................................
   +  Anexa 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 268/2010)LA TESTUL DE EXAMEN 
  PENALIZAREA GREŞELILOR COMISE DE CANDIDAT (PUNCTE DE PENALIZARE) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor indicate Puncte penali- zare AM A1, A2, A
  I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI
  - utilizarea echipamentului de protecţie: mănuşi, cizme, îmbrăcă- minte şi casca de protecţie; (pentru AM, numai casca de protecţie) 3
  - verificarea stării anvelopelor şi a comutatorului de oprire în caz de urgenţă; 3
  - verificarea, prin intermediul ap. de bord sau comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea direcţiei, frânei, transmisiei, instalaţiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării, catadioptrilor şi avertizorului sonor. 3
  II. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON
  - aşezarea/coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric şi deplasarea mergând pe lângă vehicul; 3
  - pornirea motorului şi demararea uşoară fără bruscarea motocicletei; 3
  - accelerarea progresivă, menţinerea direcţiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor; 5
  - poziţia pe motocicletă, tehnica menţinerii direcţiei, echilibrul permanent (fără sprijinirea de carosabil); 5
  - manevrarea ambreiajului în combinaţie cu frâna, schimbarea vitezelor; 3
  - executarea slalomului printre 5 jaloane; 5
  - executarea de opturi printre 4 jaloane; 5
  - lovirea/răsturnarea jalonului; 3
  - îndemânarea privind manevrarea frânei faţă/spate la frânarea de urgenţă, direcţia vizuală şi poziţia; 5
  - depăşirea timpului alocat executării manevrelor în poligon; 16
  - executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de peste 30 km/h; 5 -
  - executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; 5 -
  - executarea frânării, inclusiv frânarea de urgenţă, la o viteză minimă de 50 km/h; 5 -
  - A cazut cu motocicleta 16
  - Nu a respectat traseul stabilit în poligon 16
  MENŢIUNI: Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei Semnătura la testul de examen. Punctaj poligon
  Examinat cu moto nr. În prezenţa martorului: Semnătura martor
  Durata executării probei: Data executării probei: Gradul profesional, numele şi prenumele examinatorului în clar şi semnătura CALIFICATIV POLIGON Semnătura candidatului
  III. COMPORTARE ÎN TRAFIC
  - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosire incorectă trepte viteză) 6 -
  - nemenţinerea direcţiei de mers 9 -
  - folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj 6 -
  - încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse 6 -
  - neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers 9 -
  - executarea neregulamentară a virajelor 6 -
  - nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers 6 -
  - încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită 6 -
  - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere) 6 -
  - neasigurarea la pătrunderea în intersecţii/părăsirea zonei de staţionare 9 -
  - intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea incorectă a benzilor/luminilor de întâlnire ziua 5 -
  - nepăstarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte sau vin din sens opus 9 -
  - conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul înconjurător (turaţie, frânare/accelerare) 5 -
  - ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule 6 -
  - nerespectarea normelor legale privind acordarea priorităţii de trecere pentru autovehicule şi pietoni, circulaţia la culoarea roşie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depăşire, nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată 21 -
  - nerespectarea semnalelor poliţistului rutier/altor persoane cu atribuţii legale similare 21 -
  - tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au prioritate 6 -
  - nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor 9 -
  - depăşirea vitezei maxime admise 9 -
  - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic 6 -
  - neîndemânarea în conducere în condiţii de carosabil alunecos (reducerea vitezei, conduită preventivă) 9 -
  - nerespectarea dispoziţiilor examinatorului privind traseul indicat 6 -
  IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
  - prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea candidaţilor 21 -
  - producerea unui eveniment rutier ori intervenţia instructorului pentru evitarea unui pericol iminent 21 -
  MENŢIUNI: Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura TOTAL -
  Examinat cu moto nr. În prezenţa martorului: Semnătura martor
  Data examinării:.......... Ora/minut începerii:...... Ora/minut terminării:..... Gradul profesional, numele şi prenumele examinatorului în clar şi semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
  PENALIZAREA GREŞELILOR COMISE DE CANDIDAT (PUNCTE DE PENALIZARE) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor indicate Puncte penali- zare B, B1 BE
  I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
  - verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului a funcţionării direcţiei, frânei, instalaţiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor; 3
  - verificarea dispozitivului de cuplare, a conexiunilor instalaţiei de frânare/electrice a catadioptrilor (BE) 3 -
  - verificarea elementelor de siguranţă legate de încărcătura vehiculului, fixare, închiderea uşilor, obloanelor (BE) 3 -
  - reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranţă, neeliberarea frânei de ajutor 6
  - necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului 9
  II. COMPORTARE ÎN TRAFIC
  MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
  - nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză) 6
  - nemenţinerea direcţiei de mers 9
  - folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj 6
  - încrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse 6
  - mersul înapoi, oprirea şi pornirea din rampă, parcarea cu faţa, spatele sau lateral 5
  - întoarcerea vehiculului cu faţa în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte şi înapoi; 5
  - întoarcerea pe o stradă cu mai multe benzi de circulaţie pe sens 5
  - conducerea în mod neeconomic şi agresiv pentru mediul înconjurător 5
  SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR
  - neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers/la părăsirea locului de staţionare 9
  - executarea neregulamentară a virajelor 6
  - nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers 6
  CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI
  - neîncadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită 6
  - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere, mers înapoi) 6
  - neasigurarea la pătrunderea în intersecţii 9
  - intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea corectă a benzilor şi a luminilor de întâlnire ziua 5
  - nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte sau vin din sens opus 9
  DEPĂŞIREA
  - ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule 6
  - nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acestora în locuri şi situaţii interzise 21
  PRIORITATEA
  - neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept (intersecţii, sens giratoriu, staţia mijloacelor de transport în comun prevăzută cu alveolă, staţie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni) 21
  - tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au prioritate 6
  NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
  - nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu excepţia culorii roşii) 9
  - nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/a semnalelor poliţistului rutier/ a semnalelor altor persoane cu atribuţii legale similare 21
  VITEZA
  - depăşirea vitezei maxime admise 9
  - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalţi participanţi la trafic 6
  CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
  - neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei 9
  - deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de drum 9
  NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
  III. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
  - prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, subsanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi 21
  - producerea unui eveniment rutier ori intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent 21
  MENŢIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora.... şi mi-a fost inmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura TOTAL
  Examinat cu auto nr. În prezenţa martorului: Semnătura martor:
  Data examinării:......... Ora/minut începerii: .... Ora/minut terminării:.... Grad profesional, numele şi prenumele examinatorului în clar şi semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
  PENALIZAREA GREŞELILOR COMISE DE CANDIDAT (PUNCTE DE PENALIZARE) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor indicate Puncte penali- zare C,CE, C1, C1E, Tr D,Tb, DE,D1, D1E, Tv
  I. PREGĂTIREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
  - controlul vizual, în ordine aleatorie pentru: starea roţilor, elementelor de suspensie, rezervoarelor de aer, parbrizului, ferestrelor, blocuri lumini/semnalizare, catadioptrilor, trusă medicală, triunghiurilor reflectorizante 3
  - controlul caroseriei, învelişului uşilor pentru marfă, a mecanismului de încărcare sau a modului de încărcare, a fixării încărcăturii 5 -
  - neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului a funcţionării direcţiei, frânei, instalaţiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor 3
  - necunoaşterea aparaturii de înregistrare a activităţii conducătorului auto (C, CE, D1, D1E, D, DE) 3
  - neverificare dispozitiv cuplare şi a conexiunilor instalaţiei de frânare/electriceşi a catadioptrilor (CE, C1E, Tr, D1E, DE) 5
  - neverificarea caroseriei, uşilor de serviciu, ieşirilor de urgenţă, echipamentul de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu şi a altor echipamente de siguranţă 5 -
  - nereglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranţă, neeliberarea frânei de ajutor; 5
  - necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului 9
  II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANŢA TRAFICULUI
  - cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător, din/cu revenire la poziţia iniţială în staţionare paralel 5
  - mersul înapoi, oprirea şi pornirea din rampă 5
  - parcarea în siguranţă cu faţa/ cu spatele/ laterală, pentru încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare sau la o instalaţie similară 7
  - oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/tramvai/troleibuz în siguranţă 7 -
  III. COMPORTARE ÎN TRAFIC
  MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
  - oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză 6
  - nemenţinerea direcţiei de mers 9
  - folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje 6
  - înscrucişarea cu alte vehicule, inclusiv în spaţii restrânse 6
  SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR
  - neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers /părăsirea locului de staţionare 9
  - executarea neregulamentară a virajelor 6
  - nesemnalizarea sau semnalizarea greşită a schimbării direcţiei de mers 6
  CIRCULAŢIA ÎN INTERSECŢII, POZIŢII ÎN TIMPUL MERSULUI
  - încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcţia de mers dorită 6
  - efectuarea unor manevre interzise (oprire, staţionare, întoarcere, mers înapoi) 6
  - neasigurare la pătrunderea în intersecţii 9
  - intrarea/ieşirea de pe autostradă/artere similare, folosirea incorectă a benzilor/a luminilor de întâlnire ziua 5
  - nepăstrarea distanţei suficiente faţă de cei care rulează înainte sau vin din sens opus 9
  DEPĂŞIREA
  - ezitarea repetată de a depăşi alte vehicule 6
  - nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori efectuarea acesteia în locuri şi situaţii interzise 21
  PRIORITATEA
  - neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor care au acest drept (intersecţii, sens giratoriu, staţia mijloacelor de transport în comun prevăzută cu alveolă, staţie de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni, la plecare de pe loc) 21
  - tendinţe repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi pietonilor care nu au prioritate 6
  NERESPECTAREA SEMNIFICAŢIEI INDICATOARELOR ŞI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
  - nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu excepţia culorii roşii) 9
  - nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului/ semnalelor poliţistului rutier/semnalelor altor persoane cu atribuţii legale similare 21
  VITEZA
  - depăşirea vitezei maxime admise 9
  - conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în timpul impus de ceilalţi participanţi la trafic 6
  CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
  - neîndemânarea în conducere în condiţii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei 9
  - deplasarea cu viteză neadaptată condiţiilor atmosferice şi de drum 9
  NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
  IV. ALTE SITUAŢII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
  - prezentarea la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, substanţelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalţi candidaţi 21
  - producerea unui eveniment rutier ori intervenţia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent 21
  MENŢIUNI: Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora ...... şi mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura TOTAL
  Examinat cu auto nr. În prezenţa martorului Semnătura martor
  Data examinării: ........................ Ora/minutul începerii: ......................... Ora/minutul terminării: ......................... Gradul profesional, numele şi prenumele examinatorului în clar şi semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
   +  Anexa 4(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 268/2010)Caracteristicile care trebuie îndeplinite de autovehiculelefolosite pentru examinarea la proba practicăCategoria AMMopede cu două roţi, a căror viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h, şi care sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.Categoria A1Motociclete din categoria A1 fără ataş, cu o putere a motorului de maximum 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteză de cel puţin 90 km/h. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 120 cmc, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cmc. Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,08 kW/kg.Categoria A2Motocicletă fără ataş, cu o putere a motorului de cel puţin 20 kW, dar de maximum 35 KW, şi cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 400 cmc, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cmc. Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,15 kW/kg.Categoria AMotocicletă fără ataş, a cărui masă fără încărcătură este mai mare de 180 kg, cu o putere a motorului de cel puţin 50 kW. Statul membru poate accepta o toleranţă de 5 kg sub masa minimă obligatorie. Dacă motocicleta este acţionată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puţin 600 cmc, fiind admisă o toleranţă în minus de cel mult 5 cmc.Dacă motocicleta este acţionată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puţin 0,25 kW/kg.Categoria BVehicule din categoria B, cu 4 roţi, care pot atinge o viteză de cel puţin 100 km/h.Categoria BEAnsamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.000 kg, care poate atinge o viteză de cel puţin 100 km/h şi care nu se încadrează la categoria B; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt ca şi autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puţin mai îngust decât autovehiculul, cu condiţia ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria B1Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puţin 60 km/h.Categoria CUn vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puţin 12.000 kg, cu lungimea de cel puţin 8 m, cu lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; care este prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS) şi cu un sistem de transmisie care presupune o selecţie manuală a vitezelor de către conducătorul auto şi cu aparatură de înregistrare, conform cu definiţia din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi de înalt ca şi cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10.000 kg.Categoria CEUn vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C şi o remorcă cu lungimea de cel puţin 7,5 m; atât vehiculul articulat, cât şi ansamblul au o masă maximă autorizată de cel puţin 20.000 kg, o lungime de cel puţin 14 m şi o lăţime de cel puţin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selecţie manuală a vitezelor de către conducătorul auto şi cu aparatură de înregistrare, conform cu definiţia din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis, care este cel puţin tot atât de lat şi de înalt ca şi cabina; atât vehiculul articulat, cât şi ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15.000 kg.Categoria C1Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puţin 4.000 kg, cu o lungime de cel puţin 5 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt ca şi cabina.Categoria C1EUn ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puţin 8 m şi poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puţin tot atât de lat şi înalt ca şi cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puţin mai îngust decât cabina, cu condiţia ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria DUn vehicul din categoria D cu lungimea de cel puţin 10 m, cu lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.Categoria DEUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg, lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puţin 2 m lăţime şi 2 m înălţime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg.Categoria D1Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puţin 4.000 kg, cu lungimea de cel puţin 5 m şi care poate să atingă o viteză de cel puţin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roţilor în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.Categoria D1EUn ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 şi o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puţin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puţin 2 m lăţime şi 2 m înălţime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.Categoria TbTroleibuze din dotarea unităţilor de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.Categoria TvTramvaie din dotarea unităţilor de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.Categoria TrTractor pe roţi, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri.Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E care nu respectă criteriile minime menţionate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126 CE, respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite încă o perioadă care nu depăşeşte 10 ani de la această dată.  +  Anexa 5(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 268/2010)  +  Anexa 6(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 268/2010)  +  Anexa 7(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 268/2010)  +  Anexa 8(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 268/2010)Şcoala de conducători auto ........(denumirea)...................(nr. autorizaţiei, emitent, data eliberării,valabilitatea) .........ADEVERINŢĂNr. ....... din .........(Se înregistrează în registrul de evidenţă al şcolii.)Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ......., CNP ......, domiciliat(ă) în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, înregistrat în Registrul unic de evidenţă al cursanţilor la nr. ....... din data de ......., a efectuat un număr de ....... ore suplimentare de pregătire practică de conducere auto pentru categoria ....., în perioada ......., cu instructorul auto ............. .S-a eliberat prezenta adeverinţă pentru o nouă programare la susţinerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.Director,                                                      Secretar,......................................                   ...................................................................                   .............................(nume, prenume, semnătura şi ştampila) (nume, prenume şi semnătură)-------