INSTRUCȚIUNI nr. 75 din 30 mai 2013pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului internelor și reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:  +  Articolul IInstrucțiunile ministrului internelor și reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) La imobilele exploatate cu titlu de folosință se pot efectua numai lucrări de reparare a unor finisaje și alte elemente de construcție cu durată scurtă de existență și înlocuirea unor piese din instalații cu uzură rapidă, conform prevederilor din contractele de comodat sau documentelor de predare în folosință încheiate între structurile Ministerului Afacerilor Interne.2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Direcția generală logistică, prin servicii specializate, precum și structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care au în administrare construcții controlează modul de aplicare a prezentelor instrucțiuni și iau măsurile legale de înlăturare a deficiențelor constatate potrivit reglementărilor în vigoare.3. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cadrul urmăririi curente a construcțiilor, la apariția unor deteriorări ce pot afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea acestora, unitatea de administrare solicită Direcției generale logistice o inspecție extinsă asupra construcției, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică. Solicitarea privind efectuarea inspecției extinse trebuie să fie însoțită de un raport de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.(2) În cadrul urmăririi curente a construcțiilor, unitatea de administrare prin responsabilul cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor va acționa, cu prioritate, pentru:a) identificarea construcțiilor din administrare realizate înainte de intrarea în vigoare a Normativului de proiectare antiseismică P100-78 și care sunt amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur ag, potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1/2006, aprobat potrivit legii, este mai mare sau egală cu 0,16 g;b) expertizarea tehnică obligatorie a construcțiilor prevăzute la lit. a);c) înștiințarea Serviciului controlul calității în construcții din cadrul Direcției generale logistice cu privire la construcțiile identificate și/sau expertizate.4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Inspecția extinsă se efectuează de către specialiști din Direcția generală logistică - Serviciul controlul calității în construcții și are ca obiect examinarea detaliată, din punctul de vedere al rezistenței, stabilității și durabilității, a tuturor elementelor structurale și nestructurale ale unei construcții.(2) Inspecția extinsă se efectuează în următoarele situații:a) pentru depistarea deteriorărilor semnificative semnalate în cadrul activității de urmărire curentă și care afectează utilizarea construcției în condiții de siguranță;b) după producerea degradărilor/avariilor cauzate de acțiunea unui eveniment deosebit asupra construcției;c) la modificarea condițiilor de exploatare a construcțiilor, în sensul schimbării încărcărilor pe elemente de rezistență ale construcției;d) la construcțiile cu durata de utilizare depășită.(3) Observațiile constatate cu ocazia efectuării inspecției extinse asupra construcției, măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea deficiențelor și, dacă este cazul, extinderea măsurilor de urmărire curentă a comportării în timp se consemnează într-un proces-verbal de inspecție, întocmit și semnat de inspectorul de specialitate al Serviciului controlul calității în construcții. Documentul se aduce la cunoștință și se semnează în acest sens de șeful unității, șeful structurii logistice și responsabilul cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor din cadrul unității de administrare.5. Articolul 16 se abrogă.6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Lucrările de reparații curente constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere, reparare sau înlocuire ale părților vizibile ale elementelor de construcție sau ale instalațiilor și echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora.7. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:(1^1) Lucrările de înlocuire parțială sau totală a tâmplăriei exterioare și interioare existente la clădiri cu tâmplărie PVC/aluminiu/lemn stratificat/metal/alte materiale cu aceeași destinație cu geam termopan sunt de natura reparațiilor curente, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și ale tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monumente istorice care se autorizează în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul Ministerului Culturii.(1^2) Pentru lucrările de reparații curente în regie proprie a căror durată de execuție este cuprinsă între 1 și 3 luni, situațiile de lucrări se întocmesc la terminarea acestora.(1^3) Pentru lucrările de reparații curente în regie proprie a căror durată de execuție este cuprinsă între 3 și 12 luni, situațiile de lucrări se întocmesc trimestrial.(1^4) Pentru lucrările de reparații curente executate în regie proprie, care nu se finalizează la sfârșitul anului, se întocmește obligatoriu o situație de lucrări pentru materialele utilizate.8. La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru lucrările în regie proprie, materialele utilizate se distribuie în partida "șantier" pe baza bonului de predare-transfer-restituire, urmând ca la recepția lucrărilor să se întocmească situația de lucrări cu extras de materiale anexat și să se completeze bonul de consum pentru materialele respective, în vederea scăderii acestora din evidență. Materialele neutilizate se retrag în depozit în baza bonului de predare-transfer-restituire. Nu este necesară întocmirea unor astfel de situații de lucrări pentru materiale de construcții cu durată de folosință scurtă și uzură rapidă, cum ar fi: becuri, tuburi fluorescente, foi de geam, broaște uși, mânere și șilduri, fitinguri, garnituri instalații sanitare, prize, întrerupătoare și comutatoare, robineți, racorduri flexibile la instalații etc., pentru acestea întocmindu-se comandă de lucru confirmată de persoana care utilizează spațiul unde s-a făcut intervenția.9. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul lucrărilor de reparații capitale se efectuează înlocuirea parțială, totală sau repararea unor elemente de construcții ori părți componente ale acestora, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, în scopul aducerii lor la starea normală de exploatare, în condițiile asigurării nivelului cerințelor esențiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor; aceste lucrări se execută numai pe baza documentațiilor tehnico-economice avizate în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Afacerilor Interne, se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției și au ca rezultat modificarea valorii construcției. Lucrările de reparații capitale conform legislației în vigoare au același regim de fundamentare, avizare și aprobare ca lucrările de investiții.10. La articolul 20, alineatele (7) și (8) se abrogă.11. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se finanțează de la titlul XII «Active nefinanciare», articolul 71.01 «Active fixe», alineatul 71.01.01 «Construcții», conform Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, și se aprobă, conform reglementărilor pentru obiectivele de investiții și lucrări de reparații capitale, de către ordonatorul principal de credite.12. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Serviciul controlul calității în construcții din cadrul Direcției generale logistice elaborează Programul multianual pentru punerea în siguranță a fondului construit, pe baza inspecțiilor efectuate de către specialiștii acestei structuri, precum și pe baza estimării valorice a lucrărilor, care se actualizează anual, și îl supune aprobării conducerii Direcției generale logistice.13. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Specificațiile orientative ale lucrărilor de reparații curente sunt prezentate în anexa nr. 4.14. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Schimbarea destinației unei clădiri sau a unui imobil, la care nu se schimbă condițiile de exploatare, în sensul modificării încărcărilor pe elementele de rezistență ale construcției, aflat în administrarea unui ordonator secundar de credite sau ordonator terțiar de credite în finanțarea unui ordonator secundar de credite, se poate face numai cu aprobarea ordonatorului secundar de credite respectiv, atât pentru structura proprie, cât și pentru ordonatorii terțiari din subordine, în baza unui raport justificativ întocmit și prezentat pe cale ierarhică de către unitățile de administrare interesate. În cazul în care se modifică condițiile de exploatare a construcțiilor respective, aprobarea de schimbare a destinației unei clădiri sau a unui imobil se acordă după efectuarea inspecției extinse de către specialiștii din Direcția generală logistică - Serviciul controlul calității în construcții.15. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții, altele decât lucrările de reparații curente, participă specialiști din eșaloanele superioare ale unităților de administrare și, în calitate de invitați, specialiști ai Serviciului controlul calității în construcții și ai Serviciului patrimoniu imobiliar și protecția mediului din cadrul Direcției generale logistice, precum și proiectantul lucrării. La recepția finală participă:a) investitorul;b) comisia de recepție numită de investitor;c) proiectantul lucrării;d) executantul.16. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Structurile logistice din inspectoratele generale și Direcția generală logistică verifică modul de desfășurare a activității de urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor și modul în care se realizează intervențiile în timp asupra acestora și iau măsurile care se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate17. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.18. La anexa nr. 3, a treia notă de subsol se modifică și va avea următorul cuprins:----------***) Reprezintă valoarea situațiilor definitive ale lucrărilor real executate sau ale lucrărilor de reparații curente efectuate la sfârșitul anului calendaristic.19. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Articolul IIPrezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  București, 30 mai 2013.Nr. 75.  +  Anexa nr. 1-------(Anexa nr. 1 la Instrucțiunile nr. 664/2008)--------------------------------------------MINISTERUL AFACERILOR INTERNEUnitatea de administrareAprob.......................Ordonator de credite,.......................(grad, nume și prenume)S.S.RAPORT DE CONSTATAREÎncheiat astăzi ..............Subsemnatul (grad, nume și prenume), ..........................., autorizat responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor, autorizat cu nr. ...... din data ..............., am procedat la examinarea stării tehnice a construcției înregistrate în evidența de cadastru la nr. ......, cu destinația ..................., din cadrul imobilului denumit ...............1. Construcția prezintă următoarele deficiențe:A. Degradări: ...........................B. Avarii: ..............................2. Cauzele deficiențelor: ........................3. Propuneri privind:[] a) inspecția extinsă (în cazul unor deteriorări ce pot afecta rezistența, stabilitatea și durabilitatea construcției);[] b) necesitatea intervenției în timp asupra construcției, prin realizarea lucrărilor de refacere (reparare după necesitate/consolidare) sau a lucrărilor de modernizare de tipul: .................................. a construcției.NOTĂ:Se va marca cu "X" situația propusă
   Responsabil cu urmărirea curentă, Nume ....................  Prenume .................  Semnătura ...............                      LS Șeful structurii logistice Nume .................... Prenume ................. Semnătura ...............
   +  Anexa nr. 2--------(Anexa nr. 4 la Instrucțiunile nr. 664/2008)--------------------------------------------Specificații orientative ale lucrărilor de reparații curente:a) completarea sau parțial înlocuirea elementelor învelitoarei care poate cuprinde: învelitoarea propriu-zisă, tabachere, jgheaburi, burlane, dolii, pazii, șorțuri, lucarne etc., precum și astereala și luminatoare;b) completarea sau parțial/total înlocuirea învelitoarei cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) repararea teraselor prin înlocuirea șapei de nivel a hidroizolației, precum și a elementelor de protecție în cazul teraselor circulare;d) refacerea, completarea consolidarea sau înlocuirea unor elemente ale fermelor acoperișului/șarpantei și completarea pieselor de prindere, respectiv scoabe, buloane, cuie, șuruburi etc.;e) repararea sau completarea scheletului de rezistență al grinzilor, stâlpilor, cadrelor, planșeelor, scărilor interioare și exterioare, căii de rulare;f) înlocuirea parțială, completarea sau refacerea locală a zidăriei la pereții interiori și exteriori, executați din orice material;g) repararea tencuielilor interioare și exterioare;h) repararea, completarea sau înlocuirea tavanelor din lemn, tâmplăriei interioare și exterioare din lemn, metal, PVC, aluminiu (inclusiv completarea geamurilor, înlocuirea feroneriei uzate și refacerea vopsitoriei), confecțiilor metalice la balustrade, podeste, scări metalice;i) repararea, refacerea sau înlocuirea sobelor;j) repararea, refacerea sau completarea placajelor interioare și a pardoselilor;k) repararea sau revizuirea fațadelor, soclului, profilelor, ancadramentelor, cornișelor, glafurilor, placajelor exterioare etc.;l) reparații la infrastructura drumurilor, aleilor, străzilor, pavajelor, cu toate accesoriile necesare, respectiv rigole, trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație, platforme care pot cuprinde: taluzarea și politura rambleelor și debleelor, repararea sau completarea stratului filtrant, repararea, completarea sau înlocuirea îmbrăcăminții stratului de uzură, repararea, completarea sau înlocuirea pavajelor sau rigolelor, revopsire marcaje, reparare sau înlocuire semne de circulație, borne, parapete, chituire, completarea acostamentelor, reprofilarea și repararea șanțurilor, bituminarea la cald a rosturilor dintre pavele;m) repararea împrejmuirii, care poate cuprinde: completarea panourilor de sârmă, din sârmă ghimpată, din beton armat, lemn, profile metalice etc., completarea stâlpilor de beton, lemn, metal, refacerea chituirii și a tencuielilor la elementele de prefabricate sau piatră, vopsirea elementelor de lemn și metal;n) repararea vopsitoriei, zugrăvelilor și ignifugărilor;o) repararea sau înlocuirea unor finisaje: lavete, lambriuri, placaje, tavane false;p) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației sanitare, care poate cuprinde: conducte de alimentare cu apă caldă și rece, armături, izolații la conducte de apă caldă, tuburi de scurgere, sifoane, aparatură de măsură și control, obiecte sanitare, instalații de hidrofor, stații de pompare, completarea instalațiilor existente cu vas WC, pisoare, lavoare, dușuri etc.;q) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de încălzire, care poate cuprinde: conducte de distribuție și colectare, armături, corpuri de încălzire, aeroterme, corpuri de încălzire statice, ventiloconvectoare, instalații termomecanice și aparatura din centrala termică, respectiv cazan, schimbător de căldură, injector, arzător, pompe, echipamente pentru preparat apă caldă, vas expansiune, hidrofor, armături de închidere și reglare etc.;r) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației electrice de iluminat și forță, care poate cuprinde: conductori electrici, tuburi de protecție, aparate electrice, întrerupătoare, prize, contactoare, comutatoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice, tablouri de distribuție etc.;s) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea sistemelor de iluminat exterioare care poate cuprinde: revizuirea, repararea sau înlocuirea parțială a liniilor de transport a energiei electrice, a stâlpilor, a fundațiilor, a izolatorilor și conductorilor, a corpurilor de iluminat, a cutiilor terminale, a tuburilor de protecție, precum și reîntinderea și fixarea conductorilor slăbiți;ș) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de ventilare mecanică și climatizare a aerului, care poate cuprinde: tubulatură, guri de introducere și evacuare, izolații conducte, armături, ventilatoare, utilaje și echipamente din centrala de ventilare și climatizare, reumplerea instalației cu freon;t) repararea puțurilor forate sau săpate care poate cuprinde: curățarea puțului, repararea sau înlocuirea tuburilor și coloanei filtrante, desnisiparea puțului, spălarea interioară a puțului, revizia sau înlocuirea pompei de alimentare, schimbarea cablului de alimentare cu energie, înlocuirea elementelor din tabloul de automatizare, înlocuirea armăturilor, înlocuirea crepinei de pietriș mărgăritar;ț) repararea, refacerea hidroizolației bazinelor de apă potabilă și a rezervei pentru intervenție în caz de incendiu, inclusiv a spațiilor și instalațiilor tehnice aferente acestora;u) repararea conductelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare, repararea căminelor de vizitare și colectare, curățarea sistemului de canalizare menajeră și pluvială;v) repararea rampelor de încărcare-descărcare care poate cuprinde: repararea sau completarea zidăriei, repararea, completarea sau înlocuirea podinei, indiferent de materialul din care este realizată, repararea sau refacerea pavajului, platformei de acces;w) repararea grajdurilor și padocurilor care poate cuprinde: repararea sau completarea zidăriei, pardoselilor, tâmplăriei, platformelor, șarpantei și învelitoarei, instalației de iluminat și încălzire;x) repararea captărilor sau prizelor de apă care poate cuprinde: desfacerea drenului în vederea revizuirii, scoaterea și ciuruirea pietrei, curățarea stratului drenat de mâlul colectat, introducerea pietrei filtrante în șanțul drenat, refacerea tencuielilor și a vopsitoriei;y) revizuirea, repararea sau înlocuirea parțială a instalației de gaze*), care poate cuprinde: conductele de alimentare cu gaze, inclusiv armăturile, arzătoarele; Notă *) Lucrările de reparații curente la instalațiile de gaze se vor executa conform reglementărilor în vigoare.z) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de paratrăsnet, care poate cuprinde: dispozitivele de captare, benzi de coborâre, priza de pământ, încercarea și verificarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ;aa) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației P.S.I., care poate cuprinde: pompe, conducte de distribuție, armături, hidranți, tablouri electrice, aparatură;bb) revizuirea, repararea sau parțial înlocuirea instalației de ascensoare**), care poate cuprinde: cabine, glisiere, ușile de acces de la fiecare nivel, instalația de acționare electromecanică cu electromotor, troliu și angrenaje, cabluri, instalația electrică de iluminat, forță, semnalizare și comandă, conductori, tuburi de protecție, aparatură electrică, inclusiv consolidarea planșeului și cabinei motorului, repararea casei ascensorului/refaceri sau completări de tencuieli, zugrăveli etc.; Notă **) Lucrările de reparații curente la ascensoare se vor executa numai cu societăți specializate și atestate în acest sens.cc) reparații la platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de comunicații care poate cuprinde: refacerea vopsitoriei elementelor metalice; înlocuirea elementelor de prindere a structurii de rezistență buloane, șuruburi, piulițe etc., înlocuirea părților componente ale instalațiilor aferente (balizaj, paratrăsnete etc.);dd) reparații la coșuri de fum zidărie, beton armat, metal, turnuri de răcire interioare, care poate cuprinde: revizuirea sau înlocuirea parțială a zidăriei, refacerea tencuielilor exterioare, completarea sau refacerea rostuirii la exterior revizuirea cablurilor de ancorare, eventual înlocuirea lor parțială, repararea scheletului de rezistență din beton armat (completarea zonelor de beton rupt sau exfoliat și repararea monolitizărilor între elementele prefabricate), repararea panourilor din lemn pentru prevenirea înghețului, refacerea vopsitoriei și ignifugării elementelor din lemn;ee) lucrări de vopsitorie anticorozivă la rezervoarele metalice în care sunt depozitate produse lichide, constituite produse rezervă de stat;ff) lucrări de reparații la instalațiile de detecție și alarmare la efracție prin înlocuirea parțială de părți componente ale acesteia;gg) înlocuirea totală sau parțială a conductelor confecționate din metal/material plastic la instalațiile P.S.I.;hh) verificările periodice la instalațiile de gaz executate de societăți specializate și atestate în acest sens, precum și la instalațiile de paratoniere.Specificațiile din anexă sunt orientative și nu limitează tipurile de lucrări de reparații curente ce urmează a fi executate, însă lucrările respective trebuie justificate sub aspectul necesității, oportunității și încadrării în această categorie potrivit naturii și scopului acestora.----