DECIZIE nr. 376 din 29 mai 2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 iunie 2013  Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 și 4, art. 10 alin. (2) pct. 5, 8 și 10, art. 11 alin. (1), precum și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 14, art. 38 alin. (1)-(3), art. 39-41, art. 42 alin. (1) și (3), precum și ale art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012,președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie stabilește condițiile în care un furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului dobândește și își poate exercita dreptul de a utiliza resursele de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație, adoptat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013, pentru o perioadă limitată.(2) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație, denumit în continuare PNN, unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care face dovada înregistrării în România, în condițiile legii.(3) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice poate dobândi dreptul de utilizare numai pentru următoarele resurse de numerotație prevăzute în PNN:a) numere geografice;b) numere independente de locație;c) numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile.d) numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale. (la 15-02-2023, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  (4) Prezenta decizie nu se aplică în cazul numerelor cu valoare economică deosebită, stabilite de ANCOM, care se acordă printr-o procedură de selecție competitivă sau comparativă.
   +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:a) alocare - atribuirea primară de către ANCOM a unor numere, blocuri de numere sau indicative de selectare a transportatorului furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, prin licența de utilizare a resurselor de numerotație, denumită în continuare LURN;b) asignare - atribuirea secundară a unor numere individuale abonaților de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cărora li s-au alocat resurse de numerotație de către ANCOM sau cărora le-au fost transferate resurse de numerotație;c) activare - începerea furnizării serviciilor către un abonat căruia i s-a asignat un număr, astfel încât să fie posibilă originarea sau terminarea apelurilor la numărul respectiv ori începerea furnizării serviciilor prin intermediul unui număr alocat;d) perioadă de carantină - perioadă în care, în urma încetării furnizării serviciilor prin intermediul unui număr activat, numărul respectiv nu poate fi asignat altui abonat decât celui căruia i s-au furnizat servicii prin intermediul numărului respectiv.(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, la art. 2 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 2 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013.  +  Articolul 3(1) Dreptul unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului de a utiliza resursele de numerotație prevăzute în PNN se dobândește numai prin LURN, emisă de ANCOM, cu excepția cazurilor de transfer al resurselor de numerotație.(2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care sunt și furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau care asigură furnizarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul unor terți autorizați în acest sens, ce au dobândit prin LURN dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație din domeniile 0Z = 02, 0Z = 03, 0Z = 06, 0Z = 07 ale PNN, au dreptul de a utiliza resursele de numerotație prevăzute în PNN cu statut de numere naționale scurte interne, în condițiile stabilite prin reglementări specifice.(3) Resursele de numerotație care pot face obiectul LURN sunt următoarele:a) blocuri de 10.000 de numere geografice formate din 9 cifre, pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03;b) blocuri de 10 numere geografice formate din 6 cifre pentru servicii de interes general la nivel local, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03;c) blocuri de 10.000 sau de 100.000 de numere independente de locație pentru servicii de comunicații electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 03;c^1) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile sau pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 06; (la 15-02-2023, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) Notă
  Conform art. 4 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, acolo unde textul face referire la numere independente de locație, se înțelege că prevederile respective se aplică, dacă este cazul, și situațiilor în care numerele geografice de 9 cifre sunt utilizate în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, conform dispozițiilor art. 2 din decizia menționată.
  Art. 2 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018, prevede:
  ”Prin excepție de la prevederile art. 18 alin. (1) și (2), respectiv ale anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, numerele geografice de 9 cifre pot fi utilizate și în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, în principal, la puncte fixe, în condițiile aplicabile numerelor independente de locație.”
  d) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 07, cu excepția celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070; (la 15-02-2023, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) e) blocuri de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile pentru furnizorii de rețele mobile virtuale, prevăzute în PNN în subdomeniul 0ZA = 070;f) blocuri de 1.000 de numere nongeografice, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 08 și 0Z = 09;g) blocuri rezultate ca urmare a cesiunii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, cu respectarea dispozițiilor art. 17 alin. (4);h) indicative individuale de forma 10xy și 16xy pentru selectarea transportatorului;i) alte categorii de resurse de numerotație din PNN, pe baza unor reglementări speciale.
   +  Capitolul II Acordarea LURN  +  Articolul 4(1) În vederea acordării LURN, solicitantul va transmite o cerere la ANCOM, prin completarea în mod obligatoriu a formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1.(2) Formularul-tip poate fi obținut de la sediul central sau de la structurile teritoriale ale ANCOM ori de pe pagina de internet a ANCOM.(3) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează domiciliul ori sediul solicitantului, numai în unul dintre următoarele moduri:a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;b) printr-un serviciu poștal;c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.(4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 5(1) La formularul-tip vor fi anexate următoarele informații și documente, care fac parte integrantă din cererea de acordare a LURN:a) specificația de implementare pentru fiecare categorie de resurse de numerotație solicitată, conform anexei nr. 2, pentru prima solicitare de resurse de numerotație dintr-o anumită categorie;b) certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociației familiale autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie, ori, în cazul persoanei juridice de drept privat fără scop patrimonial, certificatul de înregistrare fiscală, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul federațiilor, după caz, în copie, în situația în care astfel de documente nu au fost transmise ANCOM în cadrul procedurii de autorizare generală;c) previziunile de creștere a gradului de utilizare a resurselor de numerotație în următoarele 12 luni, însoțite de justificarea acestor previziuni (ritmul de creștere din ultima perioadă, lansarea unor noi tipuri de servicii, extinderea ariei de furnizare a serviciilor etc.), numai în cazul în care printr-o cerere inițială se solicită resurse de numerotație care depășesc cantitățile prevăzute la art. 7 alin. (5) lit. a);d) modul de utilizare a resurselor de numerotație alocate anterior solicitantului și gradul de utilizare a resurselor de numerotație alocate, pentru solicitările ulterioare de alocare a unor blocuri suplimentare de numere (în cazul numerelor geografice, pentru aceeași arie geografică de utilizare);e) în vederea alocării unor blocuri de numere pentru servicii de interes general la nivel local din domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03, descrierea serviciilor ce urmează a fi furnizate prin intermediul acestor numere; solicitantul va transmite copii ale antecontractelor sau acordurilor încheiate în vederea furnizării de servicii din această categorie, pentru cel puțin unul dintre numerele aparținând primului bloc de 10 numere corespunzător unei arii geografice solicitat, precum și informații privind capacitatea în rețea alocată pentru furnizarea acestor servicii; (la 24-08-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) f) în vederea alocării de numere pentru furnizarea de servicii de către furnizorii de rețele mobile virtuale, dovada începerii negocierilor relevante cu un furnizor de rețele publice mobile cu privire la furnizarea accesului la rețeaua acestuia;g) alte informații și documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii.(2) Informațiile privind modul de utilizare a resurselor de numerotație alocate anterior solicitantului, prevăzute la alin. (1) lit. d), vor cuprinde:a) resursele de numerotație activate, inclusiv în cazul introducerii portabilității numerelor, numerele portate;b) resursele de numerotație asignate și neactivate;c) resursele de numerotație aflate în perioada de carantină;d) resursele de numerotație tehnice (numere utilizate în procesul de rutare a apelurilor către numere nongeografice, numere utilizate pentru teste și măsurători etc.);e) în cazul resurselor de numerotație din domeniile 0Z = 06 și 0Z = 07, resursele de numerotație care nu au fost asignate, dar pentru care au fost comandate cartele SIM;f) resursele de numerotație transferate.(3) Gradul de utilizare a resurselor de numerotație prevăzut la alin. (1) lit. d) se calculează pe baza următoarei formule:N(1)GU = ----- x 100 [%],N(2)unde N(1) reprezintă totalul resurselor de numerotație din aceeași categorie utilizate, prevăzute la alin. (2), iar N(2) reprezintă totalul resurselor de numerotație din aceeași categorie alocate solicitantului prin LURN; în cazul numerelor geografice, formula se aplică pentru resursele de numerotație având aceeași arie geografică de utilizare.(4) Solicitantul poate preciza în cererea de acordare a LURN un anumit format al resurselor de numerotație. Dacă ANCOM nu poate aloca resursele de numerotație solicitate, îl va informa pe solicitant, propunându-i o soluție alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia acesta își poate modifica sau retrage cererea.(5) Solicitantul poate specifica o anumită dată ulterioară emiterii LURN pentru intrarea în vigoare a acesteia. Data indicată nu poate depăși 60 de zile calculate de la data transmiterii la ANCOM a cererii de acordare LURN potrivit prevederilor art. 4 alin. (4). (la 24-08-2015, Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. )  +  Articolul 6(1) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului LURN, ANCOM poate modifica formatul unor resurse de numerotație alocate anterior prin LURN.(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul LURN va transmite la ANCOM o cerere, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, precizând formatul noilor resurse de numerotație solicitate, la care vor fi anexate următoarele documente:a) justificarea necesității modificării formatului resurselor de numerotație deja alocate;b) formatul resurselor de numerotație prevăzute în LURN care necesită modificarea;c) alte informații și documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii.(3) În condițiile prezentului articol, titularul LURN nu poate solicita resurse de numerotație având altă destinație, conform PNN, decât a resurselor de numerotație al căror format se modifică.(4) Titularul LURN are dreptul de a solicita aplicarea unei perioade tranzitorii în care să poată utiliza atât resursele de numerotație în noul format solicitat, cât și resursele de numerotație pentru care s-a solicitat modificarea de format, transmițând în acest sens ANCOM justificarea solicitării.(5) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație alocate inițial încetează de la data modificării prevederilor LURN sau de la o dată ulterioară, în situația în care ANCOM a admis solicitarea privind aplicarea unei perioade tranzitorii potrivit dispozițiilor alin. (4).(6) Dacă ANCOM nu poate aloca resursele de numerotație solicitate, îl va informa pe solicitant, propunându-i o soluție alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia acesta își poate modifica sau retrage cererea.  +  Articolul 7(1) ANCOM verifică îndeplinirea cerințelor legale privind transmiterea, forma și conținutul cererii.(2) În cazul în care ANCOM consideră că informațiile prezentate sunt insuficiente, va solicita informații suplimentare.(3) ANCOM analizează cererile privind resursele de numerotație pe baza principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității.(4) Criteriile generale de analizare a cererilor privind resursele de numerotație sunt următoarele:a) necesitatea obținerii resurselor de numerotație respective;b) natura serviciului furnizat de solicitant;c) asigurarea unei utilizări eficiente și raționale a resurselor de numerotație, avându-se în vedere și resursele de numerotație alocate anterior solicitantului și altor furnizori de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului;d) abrogată. (la 15-02-2023, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (5) Criteriile speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotație sunt următoarele:a) inițial, se alocă, de regulă, câte un singur bloc de numere pentru fiecare dintre categoriile de resurse de numerotație solicitate; în cazul numerelor geografice se alocă, de regulă, câte un singur bloc de numere pentru o arie geografică, fie în domeniul 0Z = 02, fie în domeniul 0Z = 03;b) dacă există resurse de numerotație disponibile, alocările suplimentare de blocuri de numere se realizează în același domeniu sau subdomeniu din PNN;c) furnizorilor de rețele mobile virtuale li se alocă resurse de numerotație din subdomeniul 0ZA = 070 prevăzut în PNN.(6) Alocările inițiale și ulterioare de resurse de numerotație se vor face în blocuri de numere de dimensiunile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-f). Indicativele individuale de forma 10xy și 16xy de selectare a transportatorului se alocă câte unul pentru fiecare furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.(7) În vederea alocării unor blocuri suplimentare de numere, gradul minim de utilizare a resurselor de numerotație alocate anterior solicitantului pentru furnizarea aceluiași tip de serviciu va fi:a) 50%, în cazul numerelor geografice formate din 9 cifre din domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03 din PNN;b) 80%, în cazul numerelor geografice formate din 6 cifre din domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03 din PNN;c) 60%, în cazul numerelor independente de locație din domeniul 0Z = 03 din PNN;d) 60%, în cazul numerelor nongeografice din domeniile 0Z = 06 și 0Z = 07 din PNN;e) 40%, în cazul numerelor din domeniile 0Z = 08 și 0Z = 09 din PNN.(8) Prin excepție, la cererea temeinic justificată a solicitantului, ANCOM poate decide alocarea de blocuri suplimentare de numere fără a fi îndeplinit gradul minim de utilizare a resurselor de numerotație prevăzut la alin. (7).  +  Articolul 8(1) În urma analizei unei cereri privind resursele de numerotație, pe baza informațiilor furnizate în cuprinsul cererii și a eventualelor informații suplimentare primite, ANCOM va decide acordarea LURN sau respingerea cererii.(2) ANCOM poate respinge o cerere de acordare a LURN în următoarele cazuri:a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicații electronice destinate publicului;b) solicitantul se găsește în situația prevăzută la art. 23 alin. (3);c) nu sunt îndeplinite condițiile de alocare prevăzute în prezenta decizie;d) nu sunt îndeplinite condițiile de utilizare a resurselor de numerotație prevăzute în Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 sau solicitantul nu dispune de capacitatea tehnică de a implementa resursele de numerotație solicitate;e) data la care se estimează că resursele de numerotație vor fi activate depășește termenul prevăzut pentru activarea resurselor de numerotație;f) resursele de numerotație solicitate au fost alocate altui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori resursele de numerotație respective nu pot fi alocate potrivit prevederilor art. 22 alin. (3);g) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotație alocate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, precum și eventuale majorări de întârziere aferente acestuia;h) în cazul prevăzut la art. 6, dacă titularul LURN nu dovedește existența unui caz temeinic justificat sau dacă solicită alocarea unor resurse de numerotație având altă destinație, conform PNN, decât a celor pentru care se solicită modificarea.(3) ANCOM poate acorda total sau parțial resursele de numerotație solicitate, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7. În cazul în care ANCOM intenționează să acorde parțial resursele de numerotație, îl va informa pe solicitant. Solicitantul își poate modifica sau retrage cererea de acordare a resurselor de numerotație.(4) Respingerea totală sau parțială a cererii de acordare a LURN va fi motivată și se va comunica solicitantului.(5) ANCOM va acorda LURN sau va comunica respingerea cererii, după caz, în termen de cel mult 3 săptămâni de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM.  +  Articolul 9(1) În situația în care aceleași resurse de numerotație fac obiectul mai multor solicitări, ANCOM examinează cererile de acordare a LURN în ordinea în care acestea au fost transmise.(2) Dacă toate condițiile prevăzute în prezenta decizie sunt îndeplinite, resursele solicitate vor fi acordate primului furnizor care a transmis cererea.  +  Articolul 10(1) În vederea alocării unor resurse de numerotație suplimentare, solicitantul va depune o cerere de acordare a LURN în condițiile art. 4 și 5, prevederile prezentului capitol aplicându-se în mod corespunzător.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), ANCOM va putea emite LURN conținând resursele de numerotație alocate suplimentar, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7.  +  Capitolul III Drepturi și obligații privind utilizarea resurselor de numerotație  +  Articolul 11LURN cuprinde datele de identificare ale titularului, serviciile pentru care au fost acordate resursele de numerotație, resursele de numerotație alocate și aria geografică în care acestea pot fi utilizate, condițiile de utilizare a resurselor de numerotație alocate, precum și orice alte condiții stabilite în conformitate cu prevederile art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.  +  Articolul 12(1) LURN se acordă pentru o perioadă de 10 ani și poate fi reînnoită succesiv pentru aceeași perioadă.(2) Reînnoirea dreptului de utilizare se realizează prin emiterea unei noi LURN, în baza unei cereri transmise de titular cu cel mult 3 luni înainte, dar cu cel puțin 30 de zile înaintea expirării termenului cuprins în LURN, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1.(3) ANCOM poate emite o nouă LURN pentru aceleași resurse de numerotație sau numai pentru o parte dintre acestea, în funcție de solicitarea prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 13(1) Titularul LURN are obligația de a realiza și de a actualiza o evidență detaliată privind utilizarea resurselor de numerotație alocate prin LURN, astfel încât să poată furniza ANCOM toate informațiile solicitate de aceasta în vederea exercitării atribuțiilor legale.(2) Titularul LURN are obligația de a transmite ANCOM, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport privind utilizarea în anul anterior a tuturor resurselor de numerotație alocate, în formatul prevăzut în anexa nr. 3.(3) Raportul anual nu va include resursele de numerotație neactivate pentru care nu a expirat termenul de activare prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. f).(4) Titularul LURN are obligația de a informa ANCOM despre realizarea unei operațiuni de fuziune sau divizare prin comunicarea datelor de identificare ale persoanei care a preluat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, precum și a altor documente relevante.  +  Articolul 14Titularul LURN are obligația de a achita un tarif de utilizare a resurselor de numerotație alocate, în termenii și condițiile stabilite prin dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 15(1) Principalele condiții de utilizare a resurselor de numerotație sunt următoarele:a) resursele de numerotație nu pot fi utilizate de către titularul LURN sau, acolo unde este cazul, de furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotație, decât pentru furnizarea serviciilor pentru care au fost alocate, conform PNN;b) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotație are obligația de a respecta condițiile de utilizare pentru categorii specifice de resurse de numerotație prevăzute în PNN;c) resursele de numerotație, cu excepția indicativelor de selectare a transportatorului, alocate prin LURN sau transferate unui furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, se asignează în mod direct abonaților sau se utilizează în vederea furnizării unor servicii, conform destinației și în formatul prevăzute/prevăzut în PNN;d) resursele de numerotație nu se pot transfera în mod direct între furnizori fără informarea prealabilă a ANCOM în condițiile art. 19 alin. (10), cu excepția portabilității numerelor; (la 24-08-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) e) titularii LURN au obligația de a aplica principiul nediscriminării și transparenței față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului în ceea ce privește secvențele de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor;f) toate blocurile de numere, precum și, după caz, indicativele de selectare a transportatorului prevăzute într-o LURN trebuie activate în termen de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a dreptului de utilizare a acestora, titularul LURN având obligația de a notifica ANCOM în termen de 30 de zile de la data activării acestora; (la 24-08-2015, Lit. f) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) g) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că resursele de numerotație care i-au fost alocate ori transferate sunt utilizate în conformitate cu obligațiile prevăzute în LURN, în PNN, în legislația secundară privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, precum și cu alte reglementări specifice emise de ANCOM;h) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a asigura o perioadă de carantină de minimum 60 de zile înainte de a reasigna un număr;i) titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a asigna în mod eficient resursele de numerotație alocate, în funcție de caracteristicile serviciului ce urmează a fi furnizat prin intermediul numerelor respective, inclusiv pentru echipamentele de tip PBX.j) în cazul resurselor de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială, titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a respecta și toate normele de drept intern privind protecția consumatorilor și utilizarea resurselor de numerotație, aplicabile în statul membru al Uniunii Europene în care se folosesc resursele de numerotație. (la 15-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (2) Se consideră activate indicativele de selectare a transportatorului pentru care a fost lansată o ofertă comercială pentru accesul la servicii de transport.(3) Se consideră activate blocurile de numere din care cel puțin un număr a fost activat. În cazul blocurilor de numere care nu se asignează abonaților, acestea se consideră activate dacă pentru cel puțin un număr din blocul respectiv a fost lansată o ofertă comercială pentru accesul la servicii.  +  Articolul 16(1) Titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a asigura abonaților următoarele drepturi:a) dreptul de a utiliza numărul asignat, în condițiile stabilite de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului și de ANCOM;b) dreptul de a păstra numărul asignat; modificarea numărului în cazuri justificate se realizează motivat, după notificarea abonatului, cu cel puțin 30 de zile înainte, stabilindu-se totodată o perioadă de minimum 15 zile după modificarea numărului în care sunt transmise mesaje vocale în mod gratuit cu privire la schimbarea numărului, în cazul apelării de către terți a vechiului număr;c) dreptul de a-și păstra numărul asignat atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile stabilite de ANCOM;d) dreptul de a solicita modificarea numărului asignat în condițiile în care acesta este apelat din greșeală sau abuziv, în mod frecvent;e) dreptul de a li se include numărul asignat în bazele de date necesare în vederea furnizării serviciilor de informații privind abonații sau a registrelor abonaților, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;f) dreptul de a accesa numerele destinate pentru furnizarea serviciilor de informații privind abonații.(1^1) Prevederile alin. (1) lit. d)-f) nu sunt aplicabile în cazul numerelor utilizate pentru alte servicii decât serviciile de comunicații interpersonale. (la 15-02-2023, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (2) Titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a se asigura că abonații respectă următoarele obligații cu privire la numerele care le-au fost asignate:a) obligația de a utiliza numerele doar în formatul în care le-au fost asignate;b) obligația de a nu subasigna numărul;c) obligația de a utiliza numărul numai pentru serviciul pentru care le-a fost asignat.  +  Capitolul IV Cedarea LURN  +  Articolul 17(1) LURN poate fi cedată total sau parțial către un terț, furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu acordul prealabil al ANCOM și cu asumarea de către cesionar a tuturor obligațiilor care decurg din aceasta.(2) În vederea obținerii acordului prealabil al ANCOM cu privire la cedarea LURN, titularul acesteia va depune o cerere care va cuprinde:a) datele de identificare ale cedentului;b) datele de identificare ale cesionarului;c) resursele de numerotație ce urmează a fi cedate.(3) Cererea va cuprinde semnătura reprezentantului legal al cedentului, fiind însoțită de următoarele documente: (la 24-08-2015, Partea introductivă a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LURN care conține resursele de numerotație ce urmează a fi cedate, semnat de reprezentantul legal al cesionarului; (la 24-08-2015, Lit. a) a alin. (3) al art. 17 a fost modificată de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) b) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) aferente cesionarului și specificațiile de implementare de către acesta pentru fiecare categorie de resurse de numerotație cedate, conform anexei nr. 2;c) un document semnat de reprezentantul legal al cedentului inițial din care să rezulte acordul acestuia cu privire la cesionarea subsecventă a uneia sau a mai multora dintre tranșele de numere prevăzute la alin. (4) care fac obiectul cererii de cedare a LURN; (la 24-08-2015, Lit. c) a alin. (3) al art. 17 a fost modificată de pct. 4 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) d) dovada începerii de către cesionar a negocierilor relevante cu un furnizor de rețele publice mobile cu privire la furnizarea accesului la rețeaua acestuia sau o copie a contractului de acces la rețeaua unui furnizor de rețele publice mobile al cedentului aferent serviciilor furnizate prin intermediul numerotației cedate, după caz, în cazul cedării resurselor de numerotație prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e).(4) Pot face obiectul unei cereri de cedare a LURN blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a)-f), în integralitate sau după cum urmează:a) una sau mai multe tranșe de 1.000 de numere din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a);b) una sau mai multe tranșe de 10.000 de numere din același bloc, în cazul blocurilor de 100.000 numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c);c) una sau mai multe tranșe de 100.000 de numere din același bloc, în cazul blocurilor de 1.000.000 de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c^1) și d); (la 15-02-2023, Litera c) din Alineatul (4) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) d) una sau mai multe tranșe de 10.000 de numere din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e).(5) Abrogat. (la 15-02-2023, Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (6) ANCOM analizează dacă cesionarul îndeplinește condițiile de alocare a resurselor de numerotație ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinația numerelor prevăzută în PNN, precum și dacă prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurența. (la 15-02-2023, Alineatul (6) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (7) Dacă informațiile furnizate nu sunt suficiente, ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informații suplimentare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii. (la 24-08-2015, Alin. (7) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) (8) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării LURN se emite în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz.(9) ANCOM poate refuza emiterea acordului prealabil dacă:a) cesionarul nu are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicații electronice destinate publicului;b) cesionarul se găsește în situația prevăzută la art. 23 alin. (3);c) în urma cedării licenței se schimbă destinația numerelor prevăzută în PNN;d) abrogată; (la 15-02-2023, Litera d) din Alineatul (9) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 10, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) e) în urma cedării licenței se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurența;f) cedentul sau cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotație alocate, stabilit de ANCOM, precum și eventuale majorări de întârziere aferente acestuia.  +  Articolul 18(1) După încheierea contractului de cesiune pe baza acordului prealabil, cesionarul va completa și va transmite ANCOM formularul-tip prevăzut în anexa nr. 1, însoțit de o copie a contractului de cesiune.(2) Contractul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) este nul de drept.(3) În termen de 10 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), ANCOM va modifica LURN acordată cedentului, în cazul cedării parțiale, sau va emite o decizie de revocare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație cedate cedentului, în cazul cedării totale, și va emite LURN cesionarului, incluzând resursele de numerotație cedate.(4) Utilizarea resurselor de numerotație cedate nu se poate realiza de către cesionar decât după emiterea LURN, în condițiile alin. (3).(5) Abrogat. (la 15-02-2023, Alineatul (5) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 11, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (6) În cuprinsul licențelor emise pentru utilizarea resurselor de numerotație cedate se păstrează data expirării din licența cedentului.  +  Capitolul V Transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotație  +  Articolul 19(1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație alocate prin licență unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului poate fi transferat numai către un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, după informarea prealabilă a ANCOM și în condițiile încheierii unui contract în formă scrisă între cei doi furnizori.(2) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație nu dobândește prerogativa de a transfera altor furnizori numerele pentru care a primit drept de utilizare. Prin convenție expresă, titularul LURN și furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație pot agrea contrariul.(3) Dreptul de utilizare a numerelor dobândit prin portare nu poate fi transferat.(4) Pot face obiectul transferului numai resurse de numerotație din blocurile de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) și lit. c)-f) sub forma unor tranșe de numere consecutive, după cum urmează:a) una sau mai multe tranșe de 100 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) și c);b) una sau mai multe tranșe de 10.000 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c^1) și d); (la 15-02-2023, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 19 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) c) una sau mai multe tranșe de 1.000 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e);d) una sau mai multe tranșe de 100 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. f).(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazuri temeinic justificate, pot face obiectul transferului numere individuale. Nu pot fi transferate individual numerele portate.(5^1) Transferul tranșelor de numere prevăzute la alin. (4) se poate realiza numai dacă se mențin condițiile de rutare aplicabile blocurilor de numere din care fac parte tranșele respective. (la 15-02-2023, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 13, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (6) Furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație dobândește exclusiv drepturile și obligațiile prevăzute expres de dispozițiile legale în vigoare.(7) Titularul LURN și, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, au obligația de a se asigura că furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație respectă condițiile privind utilizarea acestora.(8) Titularul LURN are obligația de a asigura rutarea apelurilor originate de la numerele transferate și a apelurilor terminate la aceste numere.(9) Asigurarea serviciului de portabilitate a numerelor transferate în calitate de furnizor donor se va realiza:a) de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație în situația în care acesta alege să implementeze portabilitatea numerelor transferate;b) de către titularul LURN, în situația în care furnizorul căruia i-au fost transferate resursele de numerotație alege să nu implementeze portabilitatea numerelor transferate.(10) Informarea ANCOM prevăzută la alin. (1) se realizează prin transmiterea unei adrese semnate de reprezentantul legal al titularului LURN sau, dacă este cazul, al furnizorului care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere și, respectiv, al furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotație, cu cel puțin 15 zile înainte de data încheierii contractului între părți și va cuprinde:a) datele de identificare ale titularului LURN sau, dacă este cazul, ale furnizorului care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere; în acest din urmă caz se va anexa și contractul prin care a fost dobândită prerogativa de a transfera numere;b) datele de identificare ale furnizorului căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotație;c) resursele de numerotație ce urmează a fi transferate;d) data estimativă a transferului;e) descrierea serviciului care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotație transferate;f) o copie a contractului titularului LURN de acces la rețeaua unui furnizor de rețele publice mobile în cazul transferului unor resurse de numerotație prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. e);g) descrierea modalității de implementare a portabilității numerelor care urmează a fi transferate.(11) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (10) va fi comunicată ANCOM în termen de 10 de zile de la data apariției acesteia. Dacă este necesar, ANCOM poate solicita părților informații și clarificări suplimentare.(12) În termen de 10 zile de la data transmiterii informării, ANCOM va comunica părților dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile pentru realizarea transferului.(13) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație alocate nu poate fi transferat dacă:a) persoana către care se intenționează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotație nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori nu este autorizată pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicații electronice destinate publicului;b) se încalcă oricare din celelalte condiții, prevăzute la alin. (1)-(5^1), în care pot fi transferate resursele de numerotație; (la 15-02-2023, Litera b) din Alineatul (13) , Articolul 19 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) c) persoana către care se intenționează a se realiza transferul dreptului de utilizare a resurselor de numerotație se găsește în situația prevăzută la art. 23 alin. (3);d) titularul LURN, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere sau furnizorul căruia urmează a-i fi transferate resursele de numerotație are debite scadente aferente tarifului de utilizare a resurselor de numerotație alocate, stabilit de ANCOM, precum și eventuale majorări de întârziere aferente acestuia;e) în urma transferului se încalcă condițiile de utilizare a resurselor de numerotație transferate. (la 24-08-2015, Art. 19 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. )  +  Articolul 20(1) În cazul nerespectării de către furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație a obligațiilor care, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, îi revin în legătură cu acestea, la solicitarea ANCOM și în termenul stabilit de aceasta, titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, are obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul redobândirii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație transferate.(2) După expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere, va fi ținut responsabil pentru orice încălcare a condițiilor de utilizare a resurselor de numerotație care au fost transferate.(3) În termen de 10 zile de la data încetării, în orice mod, a contractului privind transferul unor resurse de numerotație, titularul LURN sau, dacă este cazul, furnizorul care a dobândit de la acesta prerogativa de a transfera numere are obligația de a informa ANCOM cu privire la acest fapt. (la 24-08-2015, Art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. )  +  Capitolul VI Modificarea și încetarea LURN  +  Articolul 21(1) ANCOM va putea modifica prevederile LURN, din oficiu sau la cererea titularului, în următoarele cazuri:a) este necesar pentru respectarea obligațiilor României ce decurg din acorduri internaționale sau din calitatea de membru într-o organizație internațională;b) este necesar pentru asigurarea siguranței naționale, a apărării naționale sau a ordinii publice;c) s-au schimbat circumstanțele în care LURN a fost emisă;d) s-a modificat PNN;e) titularul renunță la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație prevăzute în LURN;f) s-au modificat datele de identificare ale titularului LURN;g) se cedează parțial LURN;h) se modifică formatul unor resurse de numerotație prevăzute în LURN, în conformitate cu prevederile art. 6.(2) În vederea renunțării la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație, titularul LURN va depune o cerere în condițiile prevăzute la art. 22 alin. (2).(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) lit. f), titularul LURN va depune o cerere, însoțită de actele doveditoare.(4) În urma modificării prevederilor LURN, ANCOM va elibera o nouă licență, păstrându-se data expirării din licența anterioară.(5) În cazul în care modificarea LURN este determinată de modificarea formatului resurselor de numerotație prevăzute în PNN, ANCOM poate stabili și o perioadă în care resursele de numerotație în format nou și cele în format vechi vor fi rutate în paralel.(6) Dacă în urma modificării PNN sunt modificate caracteristicile serviciilor care pot fi furnizate prin intermediul anumitor resurse de numerotație, ANCOM poate stabili o perioadă de tranziție pentru ca titularul LURN să înceapă furnizarea noilor servicii.(7) În urma modificării prevederilor LURN, eliberarea noii licențe se va realiza după depunerea, în original, a licenței anterioare.  +  Articolul 22(1) Dreptul de a utiliza resursele de numerotație prevăzute în LURN încetează în următoarele cazuri:a) ca urmare a încetării existenței titularului LURN;b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza serviciile de comunicații electronice destinate publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotație ori, dacă este cazul, a dreptului de a furniza rețele publice de comunicații electronice;c) la cererea titularului LURN;d) ca urmare a cedării resurselor de numerotație;e) în vederea respectării obligațiilor României ce decurg din acorduri internaționale sau din calitatea de membru într-o organizație internațională;f) la expirarea duratei de valabilitate;g) dacă în urma divizării, fuziunii sau dizolvării dreptul de utilizare a resurselor de numerotație este preluat de o persoană care nu are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori nu este autorizat pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare de comunicații electronice destinate publicului;h) ca urmare a retragerii acestui drept, în condițiile art. 23;i) ca urmare a modificării formatului unor resurse de numerotație prevăzute în LURN, în conformitate cu prevederile art. 6.(2) Cererea de renunțare parțială sau totală la dreptul de utilizare a resurselor de numerotație prevăzute în LURN va fi transmisă ANCOM de către titularul LURN prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 4. Prin aceeași cerere se poate renunța, parțial sau total, la dreptul de utilizare a resurselor tehnice acordat potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 380/2013 privind alocarea și utilizarea unor resurse tehnice. Cererea produce efecte de la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 4 alin. (4), cu excepția cazului în care titularul LURN precizează o dată ulterioară. (la 24-08-2015, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 8 al art. I din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) (3) După încetarea dreptului de utilizare a unor resurse de numerotație, acestea nu pot fi alocate o perioadă de 30 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a transportatorului care nu au fost activate, sau de 90 de zile, în cazul blocurilor de numere sau al indicativelor de selectare a transportatorului care au fost activate, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) lit. d). În aceste termene, resursele de numerotație nu pot fi alocate de către ANCOM decât furnizorului de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care a beneficiat anterior de dreptul de utilizare a resurselor de numerotație respective.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazuri justificate, ANCOM poate decide reducerea perioadei în care resursele de numerotație nu pot fi alocate sau, în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali, neaplicarea unei astfel de perioade.  +  Articolul 23(1) ANCOM poate suspenda sau retrage, total ori parțial, LURN în următoarele cazuri:a) încălcări grave sau repetate ale condițiilor ori obligațiilor prevăzute în LURN sau ale reglementărilor ANCOM privind resursele de numerotație;b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza serviciile de comunicații electronice destinate publicului pentru care au fost acordate resursele de numerotație ori, dacă este cazul, a dreptului de a furniza rețele publice de comunicații electronice;c) măsura este necesară pentru asigurarea siguranței sau apărării naționale, a ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor sau pentru eliminarea amenințării creării unor probleme grave de natură economică ori operațională altor furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice;d) neactivarea resurselor de numerotație alocate în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. f); în acest caz, vor fi retrase doar resursele de numerotație neactivate;e) în cazul prevăzut la art. 148 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012;f) blocurile de numere sau indicativele de selectare a transportatorului nu sunt utilizate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, cu excepția situațiilor justificate ce nu au făcut posibilă utilizarea respectivelor resurse de numerotație.g) în cazul încălcării normelor relevante privind protecția consumatorilor sau a dreptului intern aplicabil în ceea ce privește utilizarea resurselor de numerotație din statul membru al Uniunii Europene în care sunt utilizate resursele de numerotație din PNN cu drept de utilizare extrateritorială. (la 15-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 23 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 15, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) (2) LURN se retrage sau se suspendă prin decizie a președintelui ANCOM, care se comunică titularului LURN și se publică pe pagina de internet a ANCOM.(3) Persoana căreia i-a fost retrasă, total sau parțial, LURN pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) nu mai poate dobândi dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație pentru o perioadă de un an de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM privind retragerea LURN.(4) Măsura suspendării LURN nu se poate dispune pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Suspendarea LURN încetează în situația eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Dacă, pe perioada suspendării LURN, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va dispune retragerea LURN.(5) Pe baza informării transmise de ANCOM, în urma retragerii dreptului de a utiliza resursele de numerotație prevăzute în LURN unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori a suspendării acestui drept, furnizorii care originează apeluri nu vor mai ruta la destinație apelurile către numerele pentru care a fost suspendat sau retras dreptul de utilizare.  +  Articolul 24(1) ANCOM va informa în avans și motivat titularul LURN cu privire la intenția de modificare a LURN sau cu privire la încetarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) și d) și la art. 22 alin. (1) lit. e), stabilind totodată un termen de la care modificarea sau încetarea își va produce efectele.(2) Intervențiile asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotație realizate în conformitate cu art. 21-23 se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM. (la 15-02-2023, Articolul 24 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 25În cazul în care LURN a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera, la solicitarea scrisă a titularului LURN, în urma depunerii unei declarații pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau furtul LURN, un duplicat al licenței, pe care se va menționa cu majuscule "DUPLICAT".  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 26Deschiderea pentru alocare a domeniilor sau subdomeniilor din PNN prevăzute la art. 31 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 va fi stabilită de ANCOM prin publicare pe pagina de internet proprie, precizându-se și data de la care pot fi transmise cereri de acordare a LURN pentru resursele de numerotație din domeniile sau subdomeniile respective.  +  Articolul 27(1) Cererile privind acordarea, cesionarea, modificarea sau încetarea LURN transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care cererile prevăzute la alin. (1) nu ar fi putut fi admise în conformitate cu procedura stabilită prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.896/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru nerespectarea unor condiții de formă sau de fond care, potrivit prevederilor prezentei decizii, nu mai subzistă, vor prevala dispozițiile prezentului act normativ de la momentul intrării în vigoare a acestuia.  +  Articolul 28LURN emise anterior intrării în vigoare a prezentei decizii rămân valabile până la data încetării acestora, supunându-se, de la data stabilită în conformitate cu art. 31 alin. (1), dispozițiilor prezentului act normativ și celorlalte prevederi legale în vigoare aplicabile.  +  Articolul 29Transmiterea raportului anual prevăzut la art. 13 alin. (2) și a notificării prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f) se realizează, începând cu data de 1 ianuarie 2014, în condițiile Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 31(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la două zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Președintele Autorității Naționale pentru
  Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Marius Cătălin Marinescu
  București, 29 mai 2013.Nr. 376.  +  Anexa nr. 1
  FORMULAR-TIP
  de acordare a licenței de utilizare a resurselor de numerotație
  1. Date necesare identificării solicitantului și comunicării eficiente cu acesta*):*) Punctul 1 al formularului este reprodus în facsimil.2. Resurse de numerotație pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:[ ] a) Numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 02
  Nr. crt.Nr. cifre (6 cifre/9 cifre)Indicativ de destinație națională 2A (B)Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) (B)PQ(M) Aria de utilizareData estimativă de activare
  21
  230
  .........
  269
  [ ] b) Numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03
  Nr. crt.Nr. cifre(6 cifre/9 cifre)Indicativ de destinație națională 3A (B)Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) (B)PQ(M) Aria de utilizareData estimativă de activare
  31
  330
  ........
  369
  [ ] c) Numere independente de locație pentru servicii de comunicații electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZADimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) BPQ(M)Aria de utilizareData estimativă de activare
  37
  38
  39
  [ ] d) Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZA = 6A Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) B(P)(Q)Data estimativă de activare
  ZA = 60
  ZA = 61
  ZA = 62
  ZA = 63
  ZA = 64
  [ ] e) Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, din domeniile 0Z = 06 (subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 5, 6, 7, 8 și 9) și 0Z = 07
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZA = 6A și Z = 7Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) B(P)(Q)Data estimativă de activare
  ZA = 65
  ZA = 66
  ZA = 67
  ZA = 68
  ZA = 69
  ZA = 70
  .........
  ZA = 79
  [ ] f) Numere nongeografice pentru servicii diverse, din domeniul 0Z = 08
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională 8ABDimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) PQMData estimativă de activare
  ZAB = 800
  ZAB = 801
  ZAB = 805
  ZAB = 808
  ZAB = 870
  [ ] g) Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special, din domeniul 0Z = 09
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională 9ABDimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) PQMData estimativă de activare
  ZAB = 900
  ZAB = 903
  ZAB = 906
  [ ] h) Indicative de selectare a transportatorului
  Nr. crt.Serviciul furnizat (selectare/preselectare) (cu ton intermediar/ preselectare/fără ton intermediar)Indicativ solicitat*)Categoriile de apeluri care pot fi originateData estimativă de activare
  LocaleNaționaleInternaționale
  *) Completarea acestei coloane este opțională. Dacă solicitantul nu optează pentru alocarea unui anumit format al resurselor de numerotație, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații va aloca resurse de numerotație pe baza criteriilor generale și speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotație.

  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:
  ...........................
  (la 15-02-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 ) Notă
  Articolul IV din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 prevede:
  Articolul IV(1) De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4 din Planul național de numerotație este deschis spre alocare, de la aceeași dată putând fi transmise cereri de acordare a licenței de utilizare a resurselor de numerotație.(2) Cu caracter temporar, pe o durată de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, este permisă asignarea și a altor resurse de numerotație decât cele din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4 din Planul național de numerotație pentru furnizarea, exclusiv pe teritoriul național, de servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale.(3) Permisiunea prevăzută la alin. (2) este valabilă numai pentru resursele de numerotație ale căror condiții de utilizare nu sunt incompatibile cu cele specifice resurselor de numerotație din domeniul 0Z = 06 din Planul național de numerotație.(4) Utilizarea, în vederea furnizării pe teritoriul național de servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, a altor resurse de numerotație decât cele din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4 din Planul național de numerotație, asignate înainte de expirarea termenului de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, este permisă până la înlocuirea echipamentelor în care sunt utilizate.
   +  Anexa nr. 2
  SPECIFICAȚIE
  de implementare a resurselor de numerotație solicitate^1)
  ^1) Se va întocmi câte o specificație pentru fiecare categorie de resurse de numerotație solicitată, pentru prima solicitare de resurse de numerotație dintr-o anumită categorie.I. Categoria de resurse de numerotație solicitată, în conformitate cu pct. 2 din anexa nr. 1 la decizieII. Serviciile de comunicații electronice care vor fi furnizate prin intermediul resurselor de numerotație solicitatea) Tipul serviciilor:[ ] servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere;[ ] servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale;[ ] alte tipuri de servicii de comunicații electronice care necesită resurse de numerotație^2):^2) Se precizează serviciul/serviciile pentru care se solicită numerotație.......................................................b) Caracteristicile serviciilor:[ ] Se permit inițierea și primirea de apeluri naționale ori naționale și internaționale.[ ] Se permite numai inițierea de apeluri.[ ] Se permite numai primirea de apeluri.III. Condițiile tehnice de implementare^3)^3) Solicitantul va transmite toate informațiile relevante, în funcție de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerințelor minime de specificație.a) Informații privind configurația hardware și software a echipamentelor necesare abonaților pentru accesul la servicii: terminale, modemuri (xDSL, cablu, PLC, radio), PC, soft (standard sau dedicat):...........................b) Informații privind modalitatea de acces al abonaților/utilizatorilor finali la serviciile furnizate de solicitant:– tipul conexiunii la platforma furnizorului de servicii de comunicații electronice (conexiune dedicată serviciului de telefonie sau conexiune de acces la internet):...........................– controlul accesului utilizatorului final la servicii (înregistrare, autentificare etc.):...........................– protocolul de semnalizare utilizat în rețeaua de acces (IP, ISDN etc.):...........................– mobilitatea abonatului (punct fix, nomadicitate, mobilitate limitată, servicii la puncte mobile):...........................c) Informații privind rețeaua de transport: tipul rețelei de transport (rețea dedicată traficului pentru serviciul de telefonie - comutare de circuite, IP, ATM -, rețea IP), protocoalele de semnalizare utilizate:...........................d) Informații privind modalitatea de utilizare a resurselor de numerotație în procesul de rutare:– rutare directă pe baza numărului de abonat;– translatare a numerelor E.164/E.164 (prin utilizarea funcțiilor unei platforme IN sau ale VLR);– translatare a numerelor E.164/IP [baze de date locale, ENUM (User, Infrastructure, Private) etc.].IV. Condițiile economice de implementare^3)Principiile de tarifare (tarife diferențiate: în interiorul rețelei/în afara rețelei, gratuite pentru apelant/cu valoare adăugată, tarife maxime etc.). (la 15-02-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 18, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 )
   +  Anexa nr. 3
  RAPORT ANUAL
  privind utilizarea resurselor de numerotație alocate prin licența de utilizare a resurselor de numerotație
  Titular LURN ............................A. Raport privind utilizarea numerotației ..........– geografice de 9 cifre/geografice de 6 cifre/independente de locație/nongeografice mobile/nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale - (la 15-02-2023, Titlul secțiunii A din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 19, Articolul II din DECIZIA nr. 71 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023 )  +  Tabelul 1
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZA(B)Numere alocateTotal numere utilizateGrad de utilizare (total numere utilizate/numere alocate)Utilizate și în afara ariei geografice (DA/NU)
  Numere asignateNumere tehniceNumere transferate la alți furnizori
  ActivateNeactivate + CarantinăPortateTransferate direct
  ...................................................................................................................................
  NOTE:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotație alocată.2. Pentru numerotația geografică, informațiile se furnizează detaliat pentru fiecare arie geografică.3. Ultima coloană se completează numai în cazul numerelor geografice de 9 cifre. (la 13-12-2019, Tabelul 1 de la Litera A. din Anexa nr. 3 a fost modificat de Articolul 5 din DECIZIA nr. 1.069 din 6 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )
  B. Raport privind utilizarea numerotației ..........– nongeografice pentru servicii diverse din domeniul 0Z=08/nongeografice pentru servicii cu tarif special din domeniul 0Z=09-Tabelul 2
  Nr. crt.Indicativ de destinațienațională ZA(B) Numere alocateTotal numere utilizate Grad de utilizare (Total numere utilizate/numere alocate)
  Numere asignate Numere transferatela alți furnizori (portate)
  ActivateNeactivate +Carantină
  1 ........... ..... ...... .......... ................
  Note tabelul 2:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare categorie de resurse de numerotație alocată.2. În cadrul aceleiași categorii, informațiile se furnizează detaliat pentru fiecare indicativ de destinație națională ZAB (de exemplu: 800, 801,..).
  C. Raport privind utilizarea indicativelor de selectare a transportatoruluiSe precizează:– dacă indicativele alocate au fost activate;– numărul estimativ de utilizatori finali care au originat apeluri prin intermediul acestor indicative;– categoriile de apeluri care pot fi originate prin intermediul acestor indicative.D. Raport privind utilizarea numerelor naționale scurte interne ..........Tabelul 3
  Nr. crt.Număr naționalscurt intern Serviciul furnizatEntitatea căreia i-a fost asignat numărul
  1
  Note tabelul 3:1. Se completează câte un tabel pentru fiecare subdomeniu de numere naționale scurte interne.2. Informațiile se furnizează numai de către titularii LURN care asigură propriilor abonați accesul la servicii prin intermediul acestei categorii de resurse de numerotație.
   +  Anexa nr. 4
  CERERE-TIP
  de renunțare totală sau parțială la resurse de numerotație
  Solicitantul ........., titular al Licenței de utilizare a resurselor de numerotație nr. ...... din ......., cu sediul/domiciliul în ........., str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ......, codul unic de înregistrare ......., reprezentat legal prin domnul/doamna ......., renunță, începând cu data de ..........*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse de numerotație alocate:1. ...............................................................2. ...........................................................**).Anexăm, în original, licența de utilizare a resurselor de numerotație nr. ...... din ...... .Suplimentar, solicitantul având calitatea de titular al dreptului de utilizare a unor resurse tehnice, în conformitate cu Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. ..... din ......, renunță, începând cu data de ........*), la dreptul de a utiliza următoarele resurse tehnice alocate: ........(secțiune opțională).......... ***).Semnătura reprezentantului legal al solicitantului,.................................................... Notă
  *) Cererea de renunțare totală sau parțială produce efecte de la data transmiterii. Solicitantul poate preciza o dată ulterioară.
  **) Se vor preciza, pe categorii de resurse de numerotație, blocurile de numere sau indicativele individuale de selectare a transportatorului la care se renunță. În cazul renunțării totale la dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, se va preciza "renunțare totală".
  ***) În cazul renunțării totale la o anumită categorie de resurse tehnice se va preciza "renunțare totală" și categoria de resurse tehnice la care se renunță, iar în cazul renunțării parțiale se vor preciza explicit resursele tehnice la care se renunță, în formatul prevăzut în decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prin care s-a acordat dreptul de utilizare pentru respectivele resurse tehnice.
  ----------Anexa nr. 4 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015, potrivit pct. 10 al art. I din același act normativ.
  -------