ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 (*actualizată*)privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative(actualizată până la data de 7 octombrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure încadrarea în ţintele de deficit stabilite.Ţinând seama de faptul că pentru încadrarea în ţintele de deficit sunt necesare o serie de măsuri care să vizeze atât majorarea veniturilor bugetare, cât şi reducerea cheltuielilor bugetare,adoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune având în vedere riscul unor potenţiale presiuni asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat.Întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, regulamente, norme şi instrucţiuni."--------Noul punct care modifică alin. (2) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013.1. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 11 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 6 membri sunt membri neexecutivi."........................................................................"(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F., exclusiv pe baza experienţei profesionale în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 10 ani."2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Numirea membrilor Consiliului A.S.F., cu încadrare în numărul prevăzut la alin. (1), se face de Parlament, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data de 30 iunie 2013."3. La articolul 9, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României."4. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului A.S.F., stabilit în condiţiile alin. (2), nu poate depăşi nivelul remuneraţiei membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României."4^1. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat poate dispune oricând verificarea activităţilor A.S.F."--------Pct. 4^1 al art. I care introduce alin. (3) al art. 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012, a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013.5. Abrogat.--------Pct. 5 al art. I a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013.6. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 23. - A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.»--------Pct. 6 al art. I care modifică art. 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012, a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013.7. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2)."--------Pct. 7 al art. I care introduce alin. (1^1) al art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 21 decembrie 2012, a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013.  +  Articolul IIAbrogat.--------Art. II a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 260 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013.  +  Articolul IIILa articolul 183^3 alineatul (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:"o) în cazul existenţei pe o perioadă de 3 luni consecutiv a plăţilor restante a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, conform prevederilor contractuale sau legale."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 iunie 2013.Nr. 55.--------