ORDONANŢĂ nr. 8 din 23 ianuarie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale(actualizată până la data de 1 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 8 din 23 ianuarie 2013; LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 34, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscală este reprezentată de costul de achiziţie, de producţie sau de valoarea de piaţă în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrării în patrimoniul contribuabilului, după caz, utilizată pentru calculul amortizării fiscale. În valoarea fiscală se includ şi evaluările efectuate potrivit reglementărilor contabile. În cazul în care se efectuează evaluări ale activelor biologice care determină o descreştere a valorii acestora sub valoarea rămasă neamortizată stabilită în baza costului de achiziţie/producţie sau valorii de piaţă în cazul celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscală rămasă neamortizată a activelor biologice se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie/producţie sau a valorii de piaţă, după caz."1^1. La articolul 8, alineatul (7^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(7^1) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România aparţinând persoanelor juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contractele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor dispoziţii. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui şantier de construcţii sau a unui proiect de construcţie, ansamblu ori montaj sau a activităţilor de supraveghere legate de acestea şi a altor activităţi similare se va avea în vedere data de începere a activităţii din contractele încheiate sau orice alte informaţii ce probează începerea activităţii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de bază.»---------------Pct. 1^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (7^1) al art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei. În cazul în care tranzacţiile sau o serie de tranzacţii sunt calificate ca fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convenţiilor de evitare a dublei impuneri. Prin tranzacţii artificiale se înţelege tranzacţiile sau seriile de tranzacţii care nu au un conţinut economic şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenţial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obţine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate."3. La articolul 12, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) venituri din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;"---------------Litera k) a art. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 3 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.4. La articolul 12, litera l) se abrogă.4^1. La articolul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:«b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România;»---------------Pct. 4^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică litera b) a art. 13 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.4^2. La articolul 14, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:«b) în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale;»---------------Pct. 4^2 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică litera b) a art. 14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.5. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În scopul determinării profitului impozabil, contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze în registrul de evidenţă fiscală veniturile impozabile realizate din orice sursă, într-un an fiscal, potrivit alin. (1), precum şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21."6. La articolul 19^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 26;"7. La articolul 19^1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, efectuate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European. (4) Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfăşurată de către contribuabili. (5) Stimulentele fiscale se acordă separat pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfăşurat."8. La articolul 19^3 litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, sunt tratate ca rezerve şi impozitate potrivit art. 22 alin. (5), cu condiţia evidenţierii în soldul creditor al acestuia, analitic distinct;"9. La articolul 19^3 litera b), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. În situaţia în care sumele brute înregistrate în creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor, nu sunt menţinute în soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impozitează astfel: a) sumele care au fost anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflaţiei a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflaţiei a amortizării mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei; b) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz;"10. La articolul 20, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/active biologice, după caz."10^1. La articolul 21 alineatul (3), litera b) se abrogă.---------------Pct. 10^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care abrogă litera b) a alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.11. La articolul 21 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale;"12. La articolul 21 alineatul (4), după litera ş^4) se introduc două noi litere, literele ş^5) şi ş^6), cu următorul cuprins:"ş^5) cheltuielile din evaluarea activelor biologice în cazul în care, ca urmare a efectuării unei evaluări utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;ş^6) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată amânată."13. La articolul 21 alineatul (4), după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii."14. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În înţelesul alin. (1), prin credit/împrumut se înţelege orice convenţie încheiată între părţi care generează în sarcina uneia dintre părţi obligaţia de a plăti dobânzi şi de a restitui capitalul împrumutat."15. La articolul 24 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea;"16. La articolul 24 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) activele biologice, înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară."17. La articolul 24 alineatul (4), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile."18. La articolul 24, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Cheltuielile aferente achiziţionării de brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau fabrică şi alte imobilizări necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepţia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile, precum şi cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale, se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de invenţie se poate utiliza şi metoda de amortizare degresivă sau accelerată."------------Alin. (10) al art. 24 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 - modificat de pct. 18 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2013.18^1. La articolul 24 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:«e^1) În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile şi practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică şi pentru valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul retratării mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale;»"---------------Pct. 18^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (11) al art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu litera e^1), a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.19. La articolul 24, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (11^1) şi (11^2), cu următorul cuprins:"(11^1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situaţiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi."---------------Alin. (11^1) al art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 19 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.(11^2) Alin. (11^1) se aplică inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, achiziţionate/produse anterior datei de 1 februarie 2013, pentru cheltuielile cu amortizarea stabilite în baza valorii fiscale rămase neamortizate la această dată."19^1. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1), respectiv alin. (5) se aplică luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile şi cheltuielile atribuibile fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în România. Pierderile fiscale înregistrate până la data de 30 iunie 2013 de sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine, care aplică prevederile art. 29^1, nerecuperate până la această dată, se transmit sediului permanent desemnat şi se recuperează în funcţie de perioada în care acestea au fost înregistrate, astfel: a) pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie-31 decembrie 2013 inclusiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013, perioada 1 iulie-31 decembrie 2013 inclusiv nefiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi; b) pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013, rămasă nerecuperată la data de 30 iunie 2013, se recuperează, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit care urmează acestei date, pe perioada de recuperare rămasă din perioada iniţială de 5 ani, respectiv 7 ani, în ordinea înregistrării acesteia; anul 2013 este considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.»---------------Pct. 19^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.19^2. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) În situaţia în care persoana juridică străină îşi desfăşoară activitatea în România printr-un singur sediu permanent, acesta este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu.»---------------Pct. 19^2 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (4) al art. 29 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.19^3. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:«Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în RomâniaArt. 29^1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine. (2) Sediile permanente care aplică dispoziţiile alin. (1) închid perioada impozabilă potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35. (3) Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determină la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit prezentului titlu, în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele condiţii: a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale; b) numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii veniturilor fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale. (4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor de transfer. (5) Sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine. (6) În situaţia în care sediul fix care îndeplineşte obligaţiile fiscale potrivit titlului VI constituie şi sediu permanent în sensul art. 8, sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu.»---------------Pct. 19^3 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care introduce art. 29^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.20. La articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) obţinute de persoanele juridice străine, obligaţia de a calcula, reţine, declara şi vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacţiei, urmând ca persoana juridică străină să declare şi să plătească impozit pe profit potrivit art. 35."21. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Deducerea prevăzută la alin. (2) se acordă doar din impozitul pe profit calculat pentru anul în care impozitul a fost plătit statului străin."22. La articolul 41, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 71;"23. La articolul 42, litera k) se abrogă.24. La articolul 43 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;"24^1. La articolul 48 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:«e) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.»---------------Pct. 24^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (4) al art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu litera e), a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.24^2. La articolul 48 alineatul (5), litera c) se abrogă.---------------Pct. 24^2 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care abrogă litera c) a alin. (5) al art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.25. La articolul 55 alineatul (2), literele i) şi j^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine;"---------------Litera i) a alin. (2) al art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 25 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013...............................................................j^1) sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile;"25^1. La articolul 55 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:«i^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;»---------------Pct. 25^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (2) al art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu litera i^1), a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.26. La articolul 55 alineatul (4), literele g) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;---------------Litera g) a alin. (4) al art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 26 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013........................................................................ m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;"26^1. La articolul 55 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:«g^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;g^2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;»---------------Pct. 26^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (4) al art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu literele g^1) şi g^2), a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.26^2. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:«(6) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură impozabile primite pe perioada delegării şi detaşării, în altă localitate, în România şi în străinătate, impozitul se calculează şi se reţine la fiecare plată, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 şi 60, după caz.»---------------Pct. 26^2 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu alin. (6), a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.26^3. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se abrogă.---------------Pct. 26^3 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care abrogă litera b) a alin. (7) al art. 56 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.27. La articolul 57, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:"(2^2) În cazul veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite."28. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1.1), cu următorul cuprins:"(1^1.1) Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru veniturile considerate dividende, reprezentând sume plătite de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia."29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71-74, se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAP. VIIVenituri din activităţi agricole, silvicultură şi pisciculturăDefinirea veniturilorArt. 71. - (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din*):---------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. (2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole. (3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente", venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.---------------Alin. (3) al art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (4) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. (5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.-----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. V din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013 prevede:"Art. V - (1) Contribuabilul care desfăşoară în perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligaţia de a depune o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa la declaraţia depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligaţiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor şi normelor de venit prevăzute în prezenta lege. (2) În anul 2013, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică şi următoarele reguli: a) în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus/nu au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor depune o nouă declaraţie/declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013; b) în cazul celor care depun declaraţia după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu întârziere declaraţiile care sunt depuse până la data de 25 iunie 2013 inclusiv; c) modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale."Venituri neimpozabileArt. 72. - (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor: a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate; b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente.»---------------Alin. (1) al art. 72 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Produse vegetale │ Suprafaţă │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Cereale │până la 2 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Plante oleaginoase │până la 2 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Cartof │până la 2 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Sfeclă de zahăr │până la 2 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Tutun │până la 1 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Hamei pe rod │până la 2 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Produse vegetale │Suprafaţă │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Legume în câmp │până la 0,5 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Legume în spaţii protejate │până la 0,2 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Leguminoase pentru boabe │până la 1,5 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Pomi pe rod │până la 1,5 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Vie pe rod │până la 1 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Arbuşti fructiferi │până la 1 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Flori şi plante ornamentale │până la 0,3 ha │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ Animale │ Nr. capete/nr. de familii de albine │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Vaci │până la 2 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Bivoliţe │până la 2 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Oi │până la 50 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Capre │până la 25 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Porci pentru îngrăşat │până la 6 │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Albine │până la 75 de familii │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │Păsări de curte │până la 100 │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘---------------Alin. (2) al art. 72 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.---------------Alin. (3) al art. 72 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) nu generează venit impozabil.---------------Alin. (4) al art. 72 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venitArt. 73. - (1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine. (3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor: ┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┐ │ Produse vegetale │ Suprafaţa destinată producţiei │ Norma de │ │ │ vegetale/cap de animal/familie │ venit │ │ │ de albine │ - lei - │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Cereale │peste 2 ha │ 449│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Plante oleaginoase │peste 2 ha │ 458│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Cartof │peste 2 ha │ 2.900│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Sfeclă de zahăr │peste 2 ha │ 697│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Tutun │peste 1 ha │ 1.060│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Hamei pe rod │peste 2 ha │ 1.483│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Legume în câmp │peste 0,5 ha │ 2.326│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Legume în spaţii protejate │peste 0,2 ha │ 5.117│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Leguminoase pentru boabe │peste 1,5 ha │ 801│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Pomi pe rod │peste 1,5 ha │ 3.800│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Vie pe rod │peste 1 ha │ 1.385│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Arbuşti fructiferi │peste 1 ha │ 1.385│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Flori şi plante ornamentale │peste 0,3 ha │ 11.773│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │ Animale │ │ │ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Vaci │peste 2 capete │ 453│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Bivoliţe │peste 2 capete │ 326│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Oi │peste 50 capete │ 47│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Capre │peste 25 capete │ 47│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Porci pentru îngrăşat │peste 6 capete │ 56│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Albine │peste 75 familii │ 40│ ├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┤ │Păsări de curte │peste 100 capete │ 3│ └────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┘---------------Alin. (3) al art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.---------------Alin. (4) al art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (5) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.---------------Alin. (5) al art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 29 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricoleArt. 74. - (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. (2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. (3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72. (4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel: a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv; b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. (6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale."29^1. La articolul 78 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:«g) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile; h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat.»---------------Pct. 29^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (1) al art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu literele g) şi h), a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.30. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care sunt stabilite norme de venit."31. La articolul 82, alineatele (1), (3), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.......................................................................... (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat......................................................................... (6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.......................................................................... (8) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie, însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate."32. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere."33. La articolul 83 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);"34. La articolul 86, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi."35. La articolul 94, după alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (17)-(19), cu următorul cuprins:"(17) Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora. (18) Pentru veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013. Obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora. (19) Pentru veniturile obţinute din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc plăţi anticipate, iar venitul net anual se declară până la data de 25 mai 2014."36. La articolul 112^1, litera b) se abrogă.37. La articolul 112^1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;"37^1. La articolul 112^1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:«e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.»---------------Pct. 37^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 112^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu litera e), a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.38. Articolul 112^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderiiArt. 112^2. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este obligatoriu. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1. (3) Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35. (4) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. d) este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.---------------Alin. (4^1) al art. 112^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 38 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.(4^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 112^1. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.---------------Alin. (4^2) al art. 112^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 38 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. (5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1. (6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:---------------Partea introductivă a alin. (6) al art. 112^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 38 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013. a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar; b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii; c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului. (7) Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013."39. Articolul 112^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euroArt. 112^6. - Prin excepţie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) şi (7), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 112^2 alin. (3), limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013."40. Articolul 112^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Termenele de declarare a menţiunilorArt. 112^8. - (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. (2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. (3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. (4) Microîntreprinderile care intră sub incidenţa prevederilor art. 112^6 comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală."40^1. La articolul 115 alineatul (1), literele c), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;................................................................................................ e) redevenţe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;.................................................................................................. g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;»---------------Pct. 40^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică literele c), e) şi g) ale alin. (1) al art. 115 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.41. La articolul 115 alineatul (1), litera i) se abrogă.42. La articolul 115 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) venituri din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;"---------------Litera k) a alin. (1) al art. 115 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 42 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.42^1. La articolul 115 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:«a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat în România;»---------------Pct. 42^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică litera a) a alin. (2) al art. 115 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.43. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se abrogă.44. La articolul 116 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a)-g), k) şi l), dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a)-g), k) şi l) sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale conform art.11 alin. (1)."---------------Litera c^1) a alin. (2) al art. 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 44 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.45. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu următorul cuprins:"Locul operaţiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi VidinArt. 133^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 132-133, pentru operaţiunile legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat şi Vidin, se aplică prevederile alin. (2) şi (3). (2) Pentru a determina locul operaţiunilor impozabile în ceea ce priveşte întreţinerea sau repararea podului de frontieră, frontiera teritorială este considerată ca fiind la mijlocul podului, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii, achiziţiile intracomunitare şi importurile de bunuri, destinate întreţinerii sau reparării podului. (3) Pentru a determina locul operaţiunii impozabile în ceea ce priveşte perceperea taxei de trecere a podului, se consideră toată lungimea podului ca fiind: a) parte a teritoriului României, pentru călătoriile dinspre România spre Bulgaria; b) parte a teritoriului Bulgariei, pentru călătoriile dinspre Bulgaria spre România."46. La articolul 134^1, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) În cazul operaţiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct şi superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plăţii."47. La articolul 137 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 21, baza de impozitare este considerată valoarea de piaţă în următoarele situaţii:1. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar beneficiarul livrării sau al prestării nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145, 145^1 şi 147;2. atunci când contrapartida este mai mică decât valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are un drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 şi 147 şi livrarea sau prestarea este scutită conform art. 141;3. atunci când contrapartida este mai mare decât valoarea de piaţă, iar furnizorul sau prestatorul nu are drept complet de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 şi 147."48. La articolul 137, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În sensul alin. (1) lit. e), valoare de piaţă înseamnă suma totală pe care, pentru obţinerea bunurilor ori serviciilor în cauză la momentul respectiv, un client aflat în aceeaşi etapă de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui să o plătească în condiţii de concurenţă loială unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusă taxei. Atunci când nu poate fi stabilită o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabilă, valoare de piaţă înseamnă:1. pentru bunuri, o sumă care nu este mai mică decât preţul de cumpărare al bunurilor sau al unor bunuri similare ori, în absenţa unui preţ de cumpărare, preţul de cost, stabilit la momentul livrării;2. pentru servicii, o sumă care nu este mai mică decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului."49. La articolul 137 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate;"50. La articolul 139, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1), precum şi cele care decurg din transportul către alt loc de destinaţie din Comunitate, în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de destinaţie a bunurilor îl reprezintă destinaţia indicată în documentul de transport sau în orice alt document în baza căruia bunurile sunt importate în România ori, în absenţa unei astfel de menţiuni, primul loc de descărcare a bunurilor în România."51. La articolul 141 alineatul (2) litera e), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepţie următoarele operaţiuni:".52. La articolul 143 alineatul (1) litera h), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00 care părăsesc ţara şi se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate, cu excepţia proviziilor în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă;".------------Pct. 2 al lit. h) a alin. (1) al art. 143 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003 - modificat de pct. 52 al art. I din prezenta ordonanţă, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 6 februarie 2013.53. La articolul 148 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) persoana impozabilă îşi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate şi serviciile neutilizate în cazul unor evenimente precum modificări legislative, modificări ale obiectului de activitate, alocarea de bunuri/servicii pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi, ulterior, alocarea acestora pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere, bunuri lipsă din gestiune, inclusiv bunuri furate."54. La articolul 148 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) bunurilor distruse sau pierdute ca urmare a unor calamităţi naturale ori a unor cauze de forţă majoră, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător;"55. La articolul 148, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă poate anula ajustarea efectuată conform alin. (1) la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă."56. La articolul 149 alineatul (4) litera d), punctul 3 se abrogă.57. La articolul 149, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă poate anula ajustarea efectuată conform alin. (4) lit. d) la data la care furtul este dovedit legal prin hotărâre judecătorească definitivă."58. La articolul 150, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2)-(5), în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizată de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri/prestări de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2) şi care nu este înregistrată în România conform art. 153, persoana obligată la plata taxei este persoana impozabilă ori persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România, indiferent dacă este sau nu înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153, sau persoana nestabilită în România, dar înregistrată în România conform art. 153, care este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133."59. La articolul 152, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă."60. La articolul 153 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 153. - (1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:".61. La articolul 153 alineatul (9^1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. e), pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopurile TVA. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În situaţia în care persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare în scopuri de TVA. În cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României şi care trebuie sau optează, potrivit legii, să se înregistreze în scopuri de TVA în România, direct, printr-un reprezentant fiscal ori printr-un sediu fix, organele fiscale vor aproba eventuale cereri de reînregistrare în scopuri de TVA, chiar dacă acestea sunt depuse după 180 de zile de la data anulării înregistrării."62. La articolul 155, alineatul (34) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziţie. În cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca prin mijloace electronice şi datele ce garantează autenticitatea originii şi integritatea conţinutului facturilor, în conformitate cu alin. (24) şi (25). În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare."63. La articolul 156^3, alineatele (9)-(13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(9) După anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (9) lit. g), persoanele impozabile depun o declaraţie până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii a ajustărilor/regularizări efectuate în următoarele situaţii: a) nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161; b) trebuie să efectueze regularizările prevăzute la art. 134 alin. (5) sau să ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării; c) trebuie să efectueze alte ajustări ale taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile din norme. (10) Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, a căror exigibilitate de taxă intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA, respectiv: a) taxa colectată care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA; b) taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 134^2 alin. (3)-(8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA. (11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8), are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligaţia să depună notificarea persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în anul calendaristic precedent şi care este obligată să continue aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra sa de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. În situaţia în care persoana impozabilă prevăzută la art. 134^2 alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de înregistrare, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare şi data înregistrării din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare: a) dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2), iar pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se aplică regulile privind exigibilitatea taxei prevăzute la art. 134^2 alin. (3)-(8); b) dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercită aplicându-se regulile generale de deducere prevăzute la art. 145 alin. (1). De la data înregistrării din oficiu a furnizorului/prestatorului în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achiziţiile realizate de la acesta pe măsura plăţii în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1). (12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (4). În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (13). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare: a) pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă se aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1); b) dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective se exercită pe măsura plăţii în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1). De la data radierii din oficiu a furnizorului/prestatorului din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarul deduce TVA pentru achiziţiile realizate de la acesta în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). (13) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 134^2 alin. (3)-(8). Registrul este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Înscrierea şi radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se fac de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) şi (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea, sau din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (11) şi (12). Prin excepţie, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 134^2 alin. (3) lit. b), sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. În cazul înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în situaţia în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1), începând cu data publicării în registru."64. La articolul 156^3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă potrivit art. 134^2 alin. (3)-(8) intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valabil de TVA."65. La articolul 156^3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:"(11^1) Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată de organele fiscale, în temeiul alin. (11) sau al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012, ca urmare a unei erori, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi radiată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării şi data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare: a) persoana impozabilă care nu avea obligaţia de a aplica sistemul TVA la încasare aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) şi (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1). Persoana impozabilă nu este însă sancţionată în cazul în care în perioada respectivă aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) şi îşi exercită dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2); b) dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercită pe măsura plăţii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă."66. La articolul 156^3, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:"(12^1) Când se constată că persoana impozabilă a fost radiată de organele fiscale, ca urmare a unei erori, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii materiale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Pe perioada cuprinsă între data radierii şi data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare: a) persoana impozabilă continuă aplicarea sistemului TVA la încasare prevăzut la art. 134^2 alin. (3)-(8) şi îşi exercită dreptul de deducere potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^2). Persoana impozabilă nu este însă sancţionată în cazul în care, în perioada respectivă, aplică regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la art. 134^2 alin. (1) şi (2), şi îşi exercită dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1); b) dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de beneficiari care nu aplică sistemul TVA la încasare de la persoanele impozabile respective nu se exercită pe măsura plăţii potrivit prevederilor art. 145 alin. (1^1), indiferent de regimul aplicat de furnizor/prestator în perioada respectivă."67. La articolul 158^2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori. Persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor, să depună la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii."68. La articolul 158^2 alineatul (10), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) persoanele impozabile care nu respectă obligaţia prevăzută la alin. (8^1)."68^1. La articolul 160, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2014 inclusiv.»---------------Pct. 68^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (6) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.68^2. La articolul 206^7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(5) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea totală sau pierderea iremediabilă de produse accizabile, dacă acestea intervin în timpul în care se află într-un regim suspensiv de accize şi dacă: a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării, inundaţiilor sau altor cazuri de forţă majoră; b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deţinerii sau deplasării produsului; c) distrugerea este autorizată de către autoritatea competentă. (6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.»---------------Pct. 68^2 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (5) şi (6) ale art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.68^3. La articolul 206^7, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (6^1)-(6^5), cu următorul cuprins:«(6^1) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) nu se datorează accize, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) se prezintă imediat autorităţii competente dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum şi informaţii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a); b) pot fi dovedite prin procese-verbale privind înregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile; c) se încadrează, în cazul menţionat la alin. (5) lit. b), în limitele prevăzute în normele tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor sau în coeficienţii maximi de pierderi specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport prevăzuţi în studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de către institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001; şi d) sunt evidenţiate şi înregistrate în contabilitate.(6^2) În situaţia prevăzută la alin. (6^1) lit. c) responsabilitatea faţă de corectitudinea coeficienţilor maximi de pierderi revine persoanei care a întocmit studiile respective.(6^3) Antrepozitarii autorizaţi au obligaţia ca o copie de pe studiile prevăzute la alin. (6^1) lit. c) să fie depusă la autoritatea competentă.(6^4) Condiţiile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de forţă majoră ori atunci când produsele nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(6^5) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferentă pierderilor, atunci când acestea nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) şi când pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculează cu cota cea mai mare practicată în antrepozitul fiscal respectiv.»---------------Pct. 68^3 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 206^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu alin. (6^1)-(6^5), a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.68^4. La articolul 206^10, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:«(2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, cu o producţie ce nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice................................................................................................. (4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind producţia pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.»---------------Pct. 68^4 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (2) şi (4) ale art. 206^10 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.68^5. La articolul 206^22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:«(3^1) În cazul producţiei de produse energetice, cererea va fi însoţită de un referat care să cuprindă semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, precum şi domeniul de utilizare al acestora. Referatul va cuprinde şi o rubrică aferentă asimilării produselor din punctul de vedere al accizelor.(3^2) Referatele prevăzute la alin. (3^1) se întocmesc de institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.»---------------Pct. 68^5 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 206^22 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu alin. (3^1) şi (3^2), a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.68^6. La articolul 206^54, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:«(4^2) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.»---------------Pct. 68^6 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 206^54 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu alin. (4^2), a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.68^7. La articolul 206^69, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:«(13^1) Prevederile alin. (13) nu se aplică în următoarele situaţii: a) comercializarea produselor accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor; b) comercializarea produselor accizabile pentru care există o cotaţie internaţională sau bursieră.»---------------Pct. 68^7 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 206^69 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu alin. (13^1), a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.69. La articolul 207, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice prevăzută la art. 206^10, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato; e) băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, prevăzute la art. 206^12, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%."70. La articolul 208, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nivelul accizelor pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) se aplică suplimentar celor prevăzute în anexa nr. 1 de la titlul VII «Accize şi alte taxe speciale»."71. Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Plătitori de accizeArt. 209. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) sunt operatorii economici care produc, achiziţionează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse. (2) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e) sunt antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi, operatorii economici care achiziţionează astfel de produse din teritoriul comunitar ori care importă astfel de produse. (3) Operatorii economici, alţii decât antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi, care achiziţionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-e), au obligaţia ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice, şi să respecte următoarele cerinţe: a) să garanteze plata accizelor în condiţiile stabilite de autoritatea competentă; b) să ţină contabilitatea livrărilor de produse; c) să prezinte produsele oricând li se cere aceasta de către organele de control; d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului."72. La articolul 210, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru produsele prevăzute la art. 207 retrase de pe piaţă, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic."73. La articolul 210, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), care ulterior sunt exportate ori livrate într-un alt stat membru, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic. (6) Modalitatea şi condiţiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1)-(5) vor fi reglementate prin normele metodologice."74. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ExigibilitateaArt. 211. - Momentul exigibilităţii accizei intervine: a) pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare, la momentul recepţionării acestora; b) pentru produsele provenite din operaţiuni de import, la data înregistrării declaraţiei vamale de import; c) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7."75. Articolul 213 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Plata accizelor la bugetul de statArt. 213. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) provenite din teritoriul comunitar, plata accizelor se face în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele. (2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) şi e), provenite din producţia internă sau din teritoriul comunitar, termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. (3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 provenite din operaţiuni de import, plata accizelor se face la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import."76. La articolul 221^3 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) utilizarea alcoolului scutit de la plata accizelor într-un alt scop decât cel pentru care a fost acordată scutirea;".76^1. La articolul 221^3 alineatul (2), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:«y) întocmirea studiilor prevăzute la art. 206^7 alin. (6^1) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 206^22 alin. (3^1) cu date inexacte ori incorecte şi care au influenţe fiscale, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune.»---------------Pct. 76^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (2) al art. 221^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu litera y), a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.77. La titlul VII «Accize şi alte taxe speciale», în anexa nr. 1, la nr. crt. 1 - Bere, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 - Bere produsă de producătorii independenţi cu o producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. Aceste niveluri de acciză se aplică până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv.---------------Pct. 77 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică nr. crt. 1, anexa nr. 1, Titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.78. La titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.79. La titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.80. La articolul 296^4 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine."---------------Litera m) a alin. (1) al art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 80 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.80^1. La articolul 296^4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:«m^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;»---------------Pct. 80^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează alin. (1) al art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu litera m^1), a fost introdus de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.81. La articolul 296^15, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;".---------------Litera g) a art. 296^15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 81 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificată de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.81^1. La articolul 296^15, după litera g) se introduc două litere noi, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:«g^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;g^2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;»---------------Pct. 81^1 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 296^15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu literele g^1) şi g^2), a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.82. La articolul 296^19, alineatele (1^11) şi (1^12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1^11) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) şi (1^10) au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii.(1^12) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) şi (1^10) şi persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaraţia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit."83. La articolul 296^19, după alineatul (1^12) se introduce un nou alineat, alineatul (1^13), cu următorul cuprins:"(1^13) În cazul în care angajatorii prevăzuţi la alin. (1^9) nu îşi îndeplinesc obligaţiile menţionate la alin. (1^12), persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) care obţin venituri sub formă de salarii de la aceşti angajatori depun declaraţia prevăzută la alin. (1) lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, şi achită contribuţiile sociale individuale, iar contribuţiile sociale ale angajatorilor cad în sarcina acestora."84. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAP. IIContribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi din asocieri fără personalitate juridică"85. La articolul 296^21 alineatul (1), literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1); h) persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) şi (5)."86. La articolul 296^21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod."---------------Alin. (2) al art. 296^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de la pct. 86 al art. I din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.87. La articolul 296^22, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. g), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată potrivit prevederilor art. 73, raportată la cele 12 luni ale anului. (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare, şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului pe venit................................................................ (6) În cazul persoanelor care realizează numai venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) şi (5) sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară."88. La articolul 296^22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. h) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportată la cele 12 luni ale anului."89. La articolul 296^23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 296^23. - (1) Persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute art. 71 alin. (1), (2) şi (5), venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică, precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), nu datorează contribuţie de asigurări sociale."90. La articolul 296^23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 296^21 alin. (1)."91. La articolul 296^24, alineatele (1), (2), (4), (5), (5^1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 296^24. - (1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) şi h) sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale. (2) În cazul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, plăţile anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor prevăzute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz. În cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului declarat, prevăzut la art. 296^22 alin. (1).............................................................. (4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) şi h) se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. (5) Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. f) datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 şi 34, după caz.(5^1) Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie............................................................. (8) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), obligaţiile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22 alin. (4), se reţin şi se virează de către plătitorul de venit."92. La articolul 296^24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f)-h) încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6) se face de către organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza declaraţiilor fiscale."93. La articolul 296^25, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 296^25. - (1) Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat prevăzută la art. 83, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate. (2) În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (2) şi (4^1). (3) La determinarea venitului anual bază de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale prevăzute la art. 80. (4) Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate, şi se efectuează încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 296^22 alin. (5) şi (6)."94. La articolul 296^25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g), obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declaraţiei prevăzute la art. 74 alin. (2), prin aplicarea cotei prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. b^1) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 296^22 alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere prevăzută la art. 74 alin. (4), iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:- La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:*)«(4) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin mai multe sedii permanente, obligaţia prevăzută la alin. (3) se îndeplineşte prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»---------------Primul punct al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu alin. (4), a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.- La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:*)«(2) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declaraţia de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.»---------------Al doilea punct al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care modifică alin. (2) al art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a fost introdus de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.1. La articolul 67, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal nu depun declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileşte prin estimare baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut la art. 296^22 alin. (1) din Codul fiscal. Dispoziţiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător."1^1. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:*)«(7^1) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală acesta are obligaţia să indice sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»---------------Pct. 1^1 al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu alin. (7^1), a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.1^2. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:*)«(4^1) Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.»---------------Pct. 1^2 al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, care completează art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu alin. (4^1), a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. III din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, modificările şi completările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, respectiv pct. 37 şi 38, intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.Alin. (2)-(5) ale art. III din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, prevăd:"(2) Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 sunt obligaţi să depună, în perioada 1-31 iulie 2013, declaraţia de înregistrare fiscală. (3) Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi de lista celorlalte sedii permanente. Pentru fiecare sediu permanent se menţionează datele de identificare ale acestuia, inclusiv codul de înregistrare fiscală. (4) La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident se anulează codul de înregistrare fiscală a sediului permanent care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor. (5) Obligaţiile fiscale ale sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 şi neachitate până la această dată se preiau de contribuabilul nerezident prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care este noul debitor al acestor obligaţii fiscale."2. La articolul 78^1, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (8) se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării."3. La articolul 109^1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:"(5^1) Persoana supusă verificării are obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi venituri la solicitarea organului fiscal. În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termenul prevăzut la alin. (5); în situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.(5^2) Elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana supusă verificării, precum şi modelul declaraţiei se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice."4. Articolul 109^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 109^2Locul şi durata desfăşurării verificării (1) Verificarea se desfăşoară la sediul organului fiscal sau, la cererea persoanei supuse verificării, la domiciliul său sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă asistenţă potrivit art. 106 alin. (3). (2) Durata efectuării verificării este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate."5. La articolul 141, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Instituţiile publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanţate instituţiile publice."6. La articolul 141, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau, după caz, organelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz."7. La articolul 148^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit prezentului articol, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care contribuabilul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (3^2)."8. La articolul 149, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) În situaţia în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, va înştiinţa despre acest fapt organul de executare în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi."9. La articolul 219 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"(s) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 109^1 alin. (5^1)."10. La articolul 219 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. s)."  +  Articolul III (1) Ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 109^1 alin. (5^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Prevederile art. 149 alin. (9^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile popririlor înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul IV (1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt aplicabile numai de autorităţile administraţiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, aşa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în procedură de urgenţă, intrând sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare. (3) Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIPrevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la data de 1 februarie 2013, cu excepţia pct. 79 al art. I, care se aplică începând cu 1 aprilie 2013, şi a art. IV, care se aplică în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 23 ianuarie 2013.Nr. 8.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 2 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal)┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐│ │ Denumirea produsului sau a grupei │ │ Acciză ││Nr. │ de produse │ U.M. │ - euro/ ││crt. │ │ │ U.M.- │├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤│ 1.│Cafea verde │ tonă │ 153│├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤│ 2.│Cafea prăjită, inclusiv cafea cu │ │ ││ │înlocuitori │ tonă │ 225│├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤│ 3.│Cafea solubilă │ tonă │ 900│├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤│ 4.│Bere │ hl de produs │ 10│├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤│ 5.│Băuturi fermentate, altele decât bere şi │ │ ││ │vinuri │ hl de produs │ 25│└─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Codul fiscal)*Font 9*┌──────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ Data de implementare │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 ││ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │1 aprilie│1 aprilie│1 aprilie│1 aprilie│1 aprilie│1 ianuarie│├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Acciza minimă │ │ │ │ │ │ ││(euro/1.000 ţigarete) │ 79,00│ 81,50│ 84,00│ 86,50│ 89,00│ 90,00│├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Acciza ad valorem % │ 19 │ 18 │ 17 │ 16 │ 15 │ 14 │├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Acciza totală │ │ │ │ │ │ ││(euro/1.000 ţigarete) │ 81,78│ 84,37│ 86,96│ 89,55│ 92,14│ 93,18│├──────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Acciza specifică │ │ │ │ │ │ ││(euro/1.000 ţigarete) │ X*1) │ X*1) │ X*1) │ X*1) │ X*1) │ X*1) │└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘--------*1) Se determină, în funcţie de preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul aferent anului precedent, acciza ad valorem şi acciza totală.-------