REGULAMENT din 27 mai 2013 (*actualizate*)de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări(actualizate la data de 16 aprilie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspectoratul General pentru Imigrări, înfiinţat în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 118/2012, denumit în continuare I.G.I., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, organizat la nivel central şi teritorial, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., care are ca scop implementarea politicilor României în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii. (2) Structura organizatorică a aparatului propriu şi atribuţiile I.G.I. sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) I.G.I. îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului de stat desemnat în acest sens. (2) În domeniile de competenţă I.G.I. cooperează cu: a) celelalte unităţi ale M.A.I.; b) instituţii similare din alte ţări; c) organisme internaţionale şi organizaţii nonguvernamentale, în baza înţelegerilor la care România este parte; d) misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, în condiţiile legii. (3) I.G.I. colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu autorităţi publice, societăţi, operatori economici, precum şi cu persoane fizice. (4) Diagrama de relaţii a I.G.I. este prezentată în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Organizarea I.G.I.  +  Secţiunea 1 Structura şi relaţiile organizatorice  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al I.G.I. cuprinde, în conformitate cu anexa la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007, cu modificările şi completările ulterioare: a) conducerea; b) Serviciul cabinet; c) Serviciul control; d) Financiar; e) Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificarea informaţiilor; f) Biroul informare şi relaţii publice; g) Structura de securitate (la nivel de birou); h) Direcţia resurse şi cooperare internaţională:(i) conducerea;(ii) Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică;(iii) Serviciul juridic;(iv) Serviciul organizare şi planificare;(v) Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională; i) Direcţia logistică:(i) conducerea;(ii) Serviciul administrativ;(iii) Serviciul implementare programe;(iv) Centrul de comunicaţii şi informatică (la nivel de serviciu);(v) Biroul achiziţii; j) Direcţia migraţie:(i) conducerea;(ii) Serviciul admisie;(iii) Serviciul rezidenţă/şedere cetăţeni UE, SEE şi state terţe;(iv) Serviciul custodie publică, returnări şi escorte;(v) Serviciul combaterea şederii ilegale şi măsuri restrictive; k) Direcţia azil şi integrare:(i) conducerea;(ii) Serviciul protecţie internaţională şi proceduri de azil;(iii) Serviciul Dublin şi Eurodac;(iv) Serviciul integrare, asistenţă, coordonare centre şi relocare. (2) Organigrama aparatului propriu al I.G.I. este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Activitatea desfăşurată de către structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I., în vederea atingerii obiectivelor propuse, are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou sau compartiment în parte.  +  Articolul 5 (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc: a) între conducerea I.G.I. şi toate structurile centrale şi teritoriale ale acestuia în scopul menţinerii, păstrării şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al I.G.I.; b) între şefii structurilor centrale şi subordonate şi personalul subordonat acestora. (2) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc în cadrul compartimentelor centrale care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere, între personalul cu funcţia cea mai mare, denumit în continuare ofiţeri desemnaţi, şi restul personalului, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.  +  Articolul 6Relaţiile de cooperare se stabilesc între direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele centrale ale I.G.I. pentru îndeplinirea sarcinilor specifice şi în vederea integrării obiectivelor parţiale în ansamblul misiunilor I.G.I.  +  Articolul 7 (1) Relaţiile de coordonare se stabilesc între structurile centrale ale I.G.I. şi cele subordonate, potrivit liniei de muncă specifice date în competenţa fiecărei structuri centrale. (2) Activitatea de coordonare a structurilor subordonate de către structurile centrale ale I.G.I., pe linii specifice de muncă, are ca scop: a) sincronizarea şi desfăşurarea unitară a activităţii structurilor subordonate; b) direcţionarea structurilor subordonate în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin normele interne de muncă ori regulamentele de organizare şi funcţionare; c) optimizarea tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, prin utilizarea raţională şi valorificarea tuturor resurselor, inclusiv a celor umane; d) verificarea îndeplinirii de către structurile subordonate a atribuţiilor specifice, potrivit liniilor de muncă corespondente de la nivelul aparatului propriu al I.G.I.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea de planificare, analiză şi control  +  Articolul 8Activitatea de control este atributul conducerii unităţii şi se realizează direct sau prin intermediul Serviciului control, având posibilitatea de a angrena personal specializat al structurilor centrale, pe linii specifice de muncă.  +  Articolul 9Planificarea activităţii şi analiza realizării sarcinilor se realizează astfel: a) planificarea activităţilor I.G.I. se realizează anual, iar analiza şi/sau actualizarea planului de activităţi se elaborează semestrial, pentru primul semestru, respectiv pentru întregul an; b) planificarea activităţilor direcţiilor, precum şi a structurilor subordonate nemijlocit conducerii I.G.I. sau direcţiilor se realizează anual, iar analiza şi/sau actualizarea planurilor de activităţi se elaborează semestrial, pentru primul semestru, respectiv pentru întregul an.  +  Secţiunea a 3-a Circuitul intern al documentelor  +  Articolul 10 (1) Circuitul intern al documentelor presupune desfăşurarea unor activităţi de predare/primire, redactare, gestionare, evidenţă, multiplicare, manipulare, transport şi expediere a documentelor şi este de două feluri: a) circuit primar; b) circuit secundar. (2) Circuitul primar se aplică documentelor care vizează atribuţii exclusive ale conducerii I.G.I., primite de la: a) conducerea M.A.I.; b) structurile din aparatul central al M.A.I. sau subordonate nemijlocit; c) alte instituţii din cadrul M.A.I. care au calitatea de ordonator secundar de credite; d) instituţii din afara M.A.I.; e) aparatul central şi structurile teritoriale ale I.G.I. (3) Circuitul secundar se aplică documentelor care nu vizează atribuţii exclusive ale conducerii I.G.I., primite de la: a) instituţii din cadrul M.A.I.; b) instituţii din afara M.A.I.; c) aparatul central şi structurile teritoriale ale I.G.I.  +  Articolul 11 (1) Corespondenţa pentru circuitul primar se primeşte de către personalul din Serviciul cabinet prin poşta militară/civilă, fax, e-mail, curierat etc., se înregistrează în registrele de tranzit, apoi se introduce în mapa conducerii unităţii, în funcţie de domeniile coordonate, conform fişei postului, pentru punerea rezoluţiei şi ulterior se predă pe bază de semnătură în condică conducerii I.G.I. Corespondenţa poate fi primită şi la sediul I.G.I. din str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu de către lucrătorul desemnat, care o trimite, pe bază de condică, la Serviciul cabinet. (2) După punerea rezoluţiei pe documente de către conducerea unităţii, lucrătorii anume desemnaţi din cadrul Serviciului cabinet fac menţiunile necesare în registrele de tranzit şi le distribuie lucrătorilor cu atribuţii pe linie de secretariat care deservesc Direcţia migraţie, Direcţia azil şi integrare, Direcţia logistică, Direcţia resurse şi cooperare internaţională, precum şi unele structuri subordonate conducerii I.G.I., în vederea pregătirii mapelor pentru punerea rezoluţiei de către directorii de direcţii/şefii serviciilor/birourilor subordonate conducerii I.G.I. (3) Lucrările care au rezoluţia directorilor de direcţii sunt înaintate pentru punerea rezoluţiei şefilor serviciilor/birourilor, iar ulterior, persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat vor înregistra documentele în registrele special constituite la nivelul fiecărei direcţii şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi. (4) Lucrările care au rezoluţia şefilor de servicii/birouri subordonate conducerii I.G.I. vor fi înregistrate de către persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat în registrele special constituite la nivelul fiecărui serviciu/birou şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi.  +  Articolul 12După semnare/aprobare, lucrările sunt pregătite pentru expediţie de către persoanele responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat şi ulterior sunt predate pe bază de condică lucrătorilor Serviciului cabinet, în vederea expedierii.  +  Articolul 13 (1) Fac excepţie de la circuitul documentelor menţionat anterior cererile de viză şi cererile pentru eliberarea permisului de trecere locală a frontierei în regimul micului trafic de frontieră, transmise prin sistemul informatic Sistemul naţional de informaţii privind vizele, denumit în continuare S.N.I.V., de către Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., sau de către misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României în străinătate. (2) Acestea sunt înregistrate electronic în Sistemul informatic de management al străinilor, denumit în continuare S.I.M.S., de către lucrătorul responsabil pentru soluţionare, conform atribuţiilor înscrise în fişa postului, şi listate pe suport letric prin alocarea unui număr din plaja de numere repartizate anual Serviciului admisie din Direcţia migraţie. (3) Circuitul ulterior al acestor cereri se stabileşte prin procedură specifică internă la nivelul Direcţiei migraţie.  +  Articolul 14Structurile care îşi pot asigura atribuţii pe linie de secretariat, precum şi cele cărora li se asigură aceste activităţi de către Serviciul cabinet se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general.  +  Articolul 15 (1) Corespondenţa pentru circuitul secundar se primeşte de către lucrătorii de la Serviciul cabinet şi se predă în funcţie de domeniul de activitate, pe bază de condică, lucrătorilor cu atribuţii pe linie de secretariat din cadrul celor 4 direcţii şi al structurilor direct subordonate conducerii instituţiei; corespondenţa primită la sediul din str. Cpt. Av. Alex. Şerbănescu se trimite, pe bază de condică, de către lucrătorul desemnat la structurile I.G.I. nominalizate. (2) Lucrările care au rezoluţia directorilor de direcţii sunt înaintate pentru punerea rezoluţiei şefilor serviciilor/birourilor, iar ulterior persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat vor înregistra documentele în registrele special constituite la nivelul fiecărei direcţii şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi. (3) Lucrările care au rezoluţia şefilor de servicii/birouri subordonate conducerii I.G.I. vor fi înregistrate de către persoanele cu atribuţii pe linie de secretariat în registrele special constituite la nivelul fiecărui serviciu/birou şi apoi vor fi distribuite, pe bază de condică, lucrătorilor anume desemnaţi.  +  Articolul 16După soluţionare, şefii serviciilor/birourilor semnează răspunsurile şi le prezintă pentru semnare/aprobare, conform competenţelor stabilite prin fişa postului, direct directorului direcţiei de linie sau prin intermediul Serviciului cabinet conducerii I.G.I.  +  Articolul 17După semnare/aprobare, lucrările sunt pregătite pentru expediţie de către persoanele responsabile cu atribuţii pe linie de secretariat şi ulterior sunt predate, pe bază de condică, lucrătorilor Serviciului cabinet, în vederea expedierii.  +  Capitolul III Atribuţiile I.G.I.  +  Articolul 18 (1) I.G.I. are, în domeniul migraţiei, azilului şi integrării, atribuţiile prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 639/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (2) I.G.I. îndeplineşte funcţia de beneficiar final pentru fondurile acordate României prin intermediul Fondurilor instituite în cadrul Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii» (PGSOLID). (3) I.G.I. îndeplineşte funcţia de autoritate delegată pentru asistenţă financiară acordată prin Fondul european de returnare (RF), Fondul european pentru refugiaţi (ERF) şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe (IF), conform prevederilor art. 7 şi 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», precum şi funcţia de autoritate delegată pentru gestionarea componentei de asistenţă tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru frontierele externe din cadrul Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii». (4) I.G.I. îndeplineşte funcţia de autoritate delegată pentru Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Capitolul IV Conducerea I.G.I.  +  Articolul 19 (1) Conducerea I.G.I. este asigurată de un inspector general, ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi. (2) Inspectorul general conduce întreaga activitate a I.G.I. şi îl reprezintă în relaţiile cu comandanţii/şefii celorlalte unităţi ale M.A.I., cu instituţiile şi organismele din afara M.A.I., potrivit competenţelor legale. (3) Inspectorul general poate delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa inspectorilor generali adjuncţi, directorilor direcţiilor sau altor persoane din subordine. (4) Conducerea I.G.I. dispune constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de monopol, finanţate din Fondul european pentru refugiaţi, în situaţia în care I.G.I. acţionează ca organism de execuţie cu atribuţii specifice domeniului ordine şi siguranţă publică, conform prevederilor art. 8 lit. j) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii". (5) Conducerea I.G.I. coordonează activitatea de gestionare a programelor finanţate din ERF, RF şi IF, a componentei de asistenţă tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru Frontierele Externe, precum şi a programului naţional al Fondului pentru azil, migraţie şi integrare----------Alin. (5) al art. 19 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 20 (1) Inspectorul general răspunde în faţa conducerii M.A.I. de întreaga activitate pe care o desfăşoară I.G.I., potrivit prevederilor fişei postului prevăzute în anexa nr. 3. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.  +  Articolul 21 (1) Inspectorii generali adjuncţi se subordonează nemijlocit inspectorului general şi răspund de activitatea structurilor ce le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit prevederilor fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5. (2) În lipsa inspectorului general, prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către unul dintre inspectorii generali adjuncţi.  +  Articolul 22 (1) Directorii direcţiilor se subordonează nemijlocit inspectorului general şi inspectorilor generali adjuncţi şi răspund de activitatea compartimentelor de muncă din direcţiile pe care le conduc. (2) Directorii direcţiilor pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor altor persoane din subordine.  +  Articolul 23Conducerea şi coordonarea serviciilor, birourilor şi compartimentelor sunt exercitate de şefii acestora sau de ofiţerii desemnaţi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), iar în lipsa lor de către un ofiţer desemnat.  +  Articolul 24 (1) Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor din I.G.I. răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa inspectorului general, a inspectorilor generali adjuncţi sau, după caz, în faţa directorilor de direcţii. (2) Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor conduc sau coordonează întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă I.G.I. în relaţiile cu celelalte unităţi ale M.A.I. şi autorităţi din afara M.A.I., conform delegării şi dispoziţiilor primite.  +  Capitolul V Atribuţiile structurilor aparatului propriu al I.G.I.  +  Secţiunea 1 Serviciul cabinet  +  Articolul 25 (1) Pe linie de secretariat şi documente clasificate, Serviciul cabinet are următoarele atribuţii: a) primeşte, ţine evidenţa, verifică - acolo unde există posibilitatea corespondenţa se verifică şi cu mijloace speciale pentru controlul antiterorist -, înregistrează, repartizează corespondenţa internă şi externă prin circuitul intern al documentelor, păstrează, asigură transmiterea, pregăteşte şi expediază corespondenţa, clasează, arhivează sau distruge documentele ordinare şi clasificate; b) întocmeşte, după consultarea conducerii I.G.I., ordinea de zi a şedinţelor la care participă conducerea şi lista participanţilor, consemnează problemele discutate/prezentate în cadrul şedinţelor, prin stenodactilografiere/scriere în registre special constituite, difuzează deciziile, instrucţiunile, dispoziţiile date cu această ocazie; c) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate emise de conducerea M.A.I.; d) primeşte, înregistrează, înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului, urmărind soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului, expediază răspunsul către petiţionar şi se îngrijeşte de clasarea şi arhivarea petiţiilor; e) asigură relaţia cu publicul, cetăţeni români şi străini, reprezentanţi ai persoanelor fizice şi juridice în România, care depun cereri adresate conducerii I.G.I.; f) abrogată;--------Lit. f) a alin. (1) al art. 25 din regulament a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 74 din 19 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 21 mai 2014. g) înregistrează, ţine evidenţa şi asigură distribuirea sigiliilor şi ştampilelor; h) execută transportul corespondenţei ordinare şi a celei care conţine informaţii clasificate secret de serviciu între sediile I.G.I. şi la alte instituţii abilitate etc.; i) asigură multiplicarea, evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor ce conţin informaţii clasificate şi ordinare, întocmite în cadrul I.G.I., şi a celor primite de la alte unităţi, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; j) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice. (2) Pe linie de protocol, Serviciul cabinet are următoarele atribuţii: a) asigură organizarea şi executarea măsurilor şi acţiunilor de protocol planificate/neplanificate la nivelul conducerii I.G.I.; b) asigură primirea, traducerea, redactarea şi transmiterea, după caz, a corespondenţei de la/la organele de protocol din străinătate; c) organizează primirea la conducerea I.G.I. a diplomaţilor acreditaţi la Bucureşti sau a altor cetăţeni străini; d) redactează şi asigură trimiterea unor scrisori adresate de conducerea I.G.I. către diferite organisme sau personalităţi din ţară ori străinătate; e) asigură transmiterea felicitărilor din partea conducerii I.G.I., precum şi a mulţumirilor conducerii la felicitările primite; f) întocmeşte notele necesare în vederea confecţionării şi depunerii coroanelor şi jerbelor cu ocazia unor evenimente oficiale; g) ţine evidenţa fondului de protocol şi a tuturor operaţiunilor legate de acesta; h) asigură traducerea materialelor dispuse de conducerea I.G.I.; i) execută şi alte atribuţii pe linie de protocol dispuse de conducerea I.G.I. (3) Pe linie de arhivă, Serviciul cabinet are următoarele atribuţii: a) îndrumă şi coordonează activitatea de arhivă desfăşurată de I.G.I.; b) organizează şi asigură întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul I.G.I., în conformitate cu dispoziţiile legale în materie; c) efectuează verificări în evidenţa centrală şi în fondul arhivistic şi asigură studierea dosarelor aflate în gestiune la solicitarea unor structuri din M.A.I., a Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Ministerului Apărării Naţionale sau a altor organe ale administraţiei publice, pe bază de delegaţii semnate de conducătorii instituţiilor abilitate şi aprobate de conducerea I.G.I., în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) organizează şi conservă fondul arhivistic neclasificat al I.G.I. în ordinea cronologică a constituirii dosarelor şi ia măsuri pentru prevenirea degradării, distrugerii sau sustragerii documentelor; e) primeşte şi distribuie dosare lucrătorilor I.G.I în baza solicitării scrise sau listei aprobate de ofiţerul desemnat; f) identifică şi nominalizează înscrisurile şi documentele ce constituie "Tezaurul de documente al I.G.I." şi propune preluarea acestora în arhiva M.A.I.; g) efectuează "preluarea" şi "transmiterea" dosarelor cetăţenilor străini în baza de date a S.I.M.S.; h) cooperează cu alte structuri ale M.A.I. în domeniul de competenţă şi cu structurile I.G.I. pentru corectarea evidenţelor dosarelor în S.I.M.S.; i) asigură valorificarea optimă a spaţiului de arhivare şi propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de spaţiu, mediu şi climat; j) asigură respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii în incinta arhivei, ia măsuri de asigurare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de instruire a personalului pentru situaţii de incendii, calamităţi naturale sau catastrofe; k) întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice solicitate de conducerea I.G.I.; l) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul control  +  Articolul 26Serviciul control are următoarele atribuţii: a) întocmeşte graficul anual al controalelor de fond şi îl supune aprobării conducerii I.G.I., care după aprobare devine parte integrantă a planului de muncă; b) planifică, organizează şi execută controale de fond şi asigură desfăşurarea controalelor tematice la structurile I.G.I.; c) conduce şi coordonează activitatea colectivelor care execută controalele de fond şi întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, pe care le prezintă spre aprobare conducerii I.G.I.; d) formulează propuneri pentru stabilirea componenţei colectivelor de control şi întocmeşte planuri tematice pentru fiecare acţiune în parte; e) prezintă conducerii I.G.I. rezultatele tuturor controalelor, de fond, tematice, inopinate, iar după aprobare le transmite structurilor controlate pentru remedierea lipsurilor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse; f) urmăreşte modul de executare a măsurilor dispuse în urma controalelor şi prezintă concluziile conducerii I.G.I.; g) verifică, la ordin, petiţiile şi sesizările adresate conducerii I.G.I. referitoare la întregul personal din subordine; h) la solicitarea Corpului de control al ministrului participă la inspecţiile şi controalele organizate la structurile subordonate I.G.I.; i) efectuează cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de personalul din structura I.G.I.; j) propune conducerii I.G.I., pe baza constatărilor făcute în exercitarea activităţilor curente, elaborarea de dispoziţii sau modificarea şi completarea celor existente; k) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri în conformitate cu standardele de control managerial intern, precum şi Registrul de riscuri anticorupţie şi monitorizează implementarea de către structurile din subordine a sarcinilor cuprinse în acestea; l) întocmeşte şi prezintă periodic ori la ordin rapoarte şi sinteze de evaluare a fenomenelor specifice domeniului de activitate; m) organizează şi execută alte activităţi specifice la ordin sau cu aprobarea conducerii I.G.I.; n) participă la cercetările administrative în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului din subordine pentru prejudicii cauzate I.G.I.; o) desfăşoară activităţi de prevenire, constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor bugetare pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de grant, din Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare PGSOLID; p) pe baza analizei privind factorii de risc şi vulnerabilităţile la corupţie, anual, elaborează Planul de acţiune privind prevenirea corupţiei interne din cadrul I.G.I. şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor asumate; q) colaborează cu Direcţia Generală Anticorupţie pe linia prevenirii faptelor de corupţie în rândul personalului I.G.I., precum şi cu alte structuri specializate din cadrul M.A.I.; r) elaborează instrumente conceptual-metodologice care să asigure, la nivelul acestora, desfăşurarea activităţilor de implementare a standardelor de control intern/managerial într-un mod unitar şi conformitatea acestora cu dispoziţiile normative incidente; s) monitorizează întregul proces desfăşurat la nivelul aparatului propriu şi a structurilor subordonate pe linia sistemului de control intern/managerial, prin realizarea raportărilor periodice către ordonatorul secundar de credite a modului de implementare a măsurilor stabilite în cadrul sistemului; t) efectuează analize calitative periodice asupra activităţilor astfel desfăşurate, raportate către ordonatorul secundar de credite, în urma cărora să fie identificate măsuri concrete, coerente de remediere şi de corectare a eventualelor neajunsuri care ar putea surveni în procesul de implementare; u) coordonează procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial desfăşurat la nivelul unităţilor subordonate şi realizarea raportului anual al ordonatorului secundar de credite asupra sistemului de control intern/managerial; v) îndrumă metodologic reprezentanţii structurilor subordonate ordonatorului secundar de credite; w) prelucrează în cadrul şedinţelor periodice toate documentele/recomandările organizatorice primite din partea ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern/managerial şi transpunerea activităţilor specifice I.G.I. în conţinutul documentelor programatice elaborate şi supuse aprobării conducerii I.G.I.; x) elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul I.G.I., ca urmare a şedinţei/şedinţelor membrilor structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică, în concordanţă cu prevederile Concepţiei/Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat la nivelul M.A.I, precum şi asigurarea îndeplinirii activităţilor programatice proprii elaborate; y) supune aprobării conducerii I.G.I. varianta finală a Programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat conform recomandărilor primite din partea M.A.I.; z) efectuează analize periodice cu privire la modul de îndeplinire a obiectivelor generale şi specifice prevăzute în conţinutul Programului de control intern/managerial elaborat la nivelul I.G.I. şi identificarea unor metode optime de îndeplinire a acestor obiective, pe criterii de eficienţă şi eficacitate; aa) consemnează în procesele-verbale încheiate rezultatele şi hotărârile adoptate de membrii structurii cu atribuţii de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial al I.G.I., ca urmare a întrunirilor de lucru desfăşurate; ab) coordonează, anual, activităţile specifice desfăşurării procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul I.G.I. şi elaborează, prin intermediul lucrătorului desemnat, situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, raportul anual al ordonatorului secundar de credite, prin centralizarea informaţiilor din chestionarul de autoevaluare, documente supuse aprobării conducerii I.G.I.; ac) elaborează şi transmite ordonatorului principal de credite, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în conţinutul Programului anual de control intern/managerial, rezultatele obţinute ca urmare a activităţilor de evaluare trimestrială/anuală a elementelor de progres înregistrate la nivelul I.G.I., conform solicitărilor primite din partea Corpului de control al M.A.I, prin completarea conţinutului machetei prevăzute la cap. I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, sub semnătura conducerii I.G.I.  +  Secţiunea a 3-a Financiar  +  Articolul 27 (1) Financiar este structură organizată la nivel serviciu, care are următoarele atribuţii: a) elaborează şi fundamentează, împreună cu structurile specializate, bugetul de venituri şi cheltuieli al I.G.I., la nivel de ordonator secundar; b) asigură finanţarea, coordonează şi controlează întreaga activitate a ordonatorilor terţiari de credite din subordine; c) analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terţiari de credite subordonaţi şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale centralizate ale ordonatorului secundar de credite; d) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite, sigiliul 1; e) asigură şi execută bugetul propriu al ordonatorului secundar de credite; f) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la nivel de ordonator secundar; g) asigură în condiţiile legii drepturile băneşti cuvenite personalului aflat în finanţare, la nivel de ordonator secundar; h) calculează, reţine şi virează în condiţiile legii obligaţiile fiscale şi contribuţiile obligatorii, stabilite potrivit prevederilor legale, întocmeşte şi depune fişele fiscale şi declaraţiile conform reglementărilor legale; i) verifică şi validează, din punct de vedere a eligibilităţii, cheltuielile efectuate pe PGSOLID; j) realizează arhivarea documentelor justificative conform reglementărilor în vigoare; k) întocmeşte, la termenele stabilite, situaţiile financiar-contabile solicitate de Direcţia generală financiară; l) îndeplineşte obligaţiile pe linia ordonatorului secundar de credite; m) reprezintă inspectoratul general, prin semnătură, alături de ordonatorul de credite, în toate operaţiunile patrimoniale; n) întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal şi situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, conform reglementărilor legale în vigoare; o) îndeplineşte şi alte sarcini care sunt prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă, la nivel de ordonator secundar. p) înregistrează în contabilitate operaţiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente şi de plată a cheltuielilor;----------Lit. p) a alin. (1) al art. 27 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. q) îndeplineşte activităţile cu specific financiar privind gestionarea Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, delegate prin Hotărârea Guvernului nr. 48/2015.----------Lit. q) a alin. (1) al art. 27 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. (2) Pe linie financiar-contabilă, serviciul Financiar are următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi propune spre aprobare, inspectorului general, în conformitate cu prevederile legale, bugetul propriu şi bugetele de venituri şi cheltuieli a ordonatorilor terţiari de credite din subordine; b) întocmeşte repartizarea creditelor bugetare deschise pe unităţile din subordine, ai căror directori au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în raport cu alocaţiile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat în funcţie de gradul de folosire a creditelor deschise anterior; c) analizează şi verifică situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor terţiari de credite, centralizează şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale la nivelul ordonatorului secundar de credite; d) verifică şi analizează raportările transmise de ordonatorii terţiari din subordine privind execuţia bugetului la termenele stabilite; e) propune modificări de alocaţii bugetare pe care le transmite, după aprobare, ordonatorului principal de credite; f) verifică, controlează şi îndrumă nemijlocit îndeplinirea de către ordonatorii terţiari de credite subordonaţi a sarcinilor pe linia utilizării fondurilor publice, cu respectarea strictă a dispoziţiilor în vigoare privind angajarea şi cheltuirea acestora; g) verifică, analizează şi centralizează pe ordonator secundar, situaţiile cerute de ordonatorul principal conform dispoziţiilor de linie; h) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cheltuieli proprii; i) întocmeşte şi analizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale la nivelul aparatului propriu - Cheltuieli proprii; j) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin dispoziţiile în vigoare, sigiliul 2; k) elaborează şi fundamentează, împreună cu structurile specializate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru cheltuieli proprii; l) asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi a altor drepturi băneşti cuvenite personalului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, personalului aflat în finanţare, pentru cheltuieli proprii; m) desfăşoară activităţi specifice cu ocazia inventarierii generale sau parţiale a patrimoniului unităţii;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 27 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. n) asigură drepturile băneşti cuvenite azilanţilor şi refugiaţilor conform reglementărilor în vigoare; o) ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale şi acordă viza compartimentului contabilitate conform legislaţiei în vigoare; p) desfăşoară operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar prin casierie; q) îndeplineşte şi alte sarcini care sunt prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă, pentru cheltuieli proprii. (3) Pe linia gestionării-validării fondurilor comunitare, serviciul Financiar are următoarele atribuţii: a) verifică şi validează din punct de vedere al eligibilităţii cheltuielile efectuate pe PGSOLID şi pe alte fonduri primite; b) asigură, derulează, gestionează, monitorizează, controlează şi evaluează fondurile derulate prin PGSOLID şi pe alte fonduri primite; c) înregistrează în contabilitate toate operaţiunile financiare legate de derularea fondurilor; d) verifică documentele justificative şi plăţile prezentate de către beneficiarii granturilor; e) verifică eligibilitatea cheltuielilor în conformitate cu prevederile legale comunitare aplicabile şi a prevederilor contractuale; f) elaborează rapoarte financiare privind situaţia fondurilor derulate; g) recuperează sumele reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene, denumită în continuare UE, a cofinanţării naţionale care au fost declarate neeligibile; h) participă la controalele/auditul efectuat de către auditorii interni şi externi; i) întocmeşte declaraţiile lunare de cheltuieli; j) ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale şi acordă viza compartimentului contabilitate conform legislaţiei în vigoare pentru fondurile primite; k) desfăşoară activităţi de recuperare a creanţelor bugetare, rezultate din nereguli, stabilite prin procesul-verbal de constatare, întocmit în urma controalelor efectuate la beneficiarii finali, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de grant, din Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul PGSOLID. l) desfăşoară activităţi specifice de gestionare a PGSOLID, conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014;----------Lit. l) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. m) întocmeşte «Cererea pentru deschiderea de credite bugetare» din bugetul fondurilor externe nerambursabile;----------Lit. m) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. n) participă la comitetele tehnice PGSOLID şi la întâlnirile de lucru cu autorităţile desemnate din cadrul sistemului de management şi control al PGSOLID;----------Lit. n) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. o) participă prin experţi la selecţiile de proiecte în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. o) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. p) execută controale pe teren la beneficiari;----------Lit. p) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. q) participă la şedinţele de instruire cu beneficiarii finali;----------Lit. q) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. r) oferă şi solicită beneficiarilor finali clarificări referitoare la implementarea schemelor de grant;----------Lit. r) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. s) întocmeşte execuţiile de cheltuieli pe proiecte.----------Lit. s) a alin. (3) al art. 27 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 4-a Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificare a informaţiilor  +  Articolul 28 (1) Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificarea informaţiilor are următoarele atribuţii: a) întocmeşte analize de risc, tactice, operaţionale şi strategice, studii, precum şi statistici, prognoze şi materiale documentare în domeniile de competenţă şi le înaintează conducerii M.A.I. şi I.G.I., după caz, pentru informare şi dispunerea de măsuri; b) elaborează analiza activităţii desfăşurate de I.G.I., la 6 şi, respectiv, 12 luni; c) întocmeşte produse informaţionale pe care le transmite conducerii M.A.I., iar cu aprobarea acesteia le diseminează instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale; d) documentează, prin analizele efectuate, fluxurile migratorii mascate şi informează, cu aprobarea conducerii I.G.I., structurile de specialitate cu privire la tendinţele şi prognozele în domeniul de activitate specific; e) procesează şi gestionează informaţiile introduse de structurile teritoriale ale I.G.I. în sistemul informatic de management al rapoartelor informative, conform metodologiei proprii, şi efectuează analize periodice, pe baza cărora se propun măsurile corespunzătoare; f) cooperează cu structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I. în probleme de analiză, sinteză şi prognoză; g) informează structurile responsabile cu privire la neregulile referitoare la implementarea unor informaţii în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize constatate cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice; h) întocmeşte, trimestrial, Buletinul statistic al I.G.I.; i) furnizează, la cerere, statistici privind activitatea I.G.I. pentru instituţiile cu care I.G.I. cooperează, mass-media ş.a.; j) ţine legătura cu organismele internaţionale cu competenţe în procesarea datelor statistice pe probleme de migrări, azil şi integrare; k) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru schimbul de date statistice cu Oficiul Statistic al UE-EUROSTAT, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini; l) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru Reţeaua europeană privind migraţia, denumită în continuare E.M.N.; m) îndeplineşte atribuţii specifice în calitate de punct de contact naţional pentru Reţeaua de informare şi coordonare pentru Serviciul de management al migraţiei din statele membre, denumită în continuare ICONET; n) participă la reuniunile grupurilor de lucru în domeniul de activitate organizate la nivelul instituţiilor europene: Consiliul UE, Comisia Europeană etc.; o) participă, cu acordul conducerii M.A.I. şi I.G.I., după caz, la schimbul de informaţii şi activităţile organizate în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivel intern şi internaţional; p) participă la alte reuniuni interne şi internaţionale, ca urmare a desemnării de către conducerea M.A.I. sau I.G.I., după caz; q) cooperează, cu acordul conducerii I.G.I., cu instituţii de cercetare din afara M.A.I., cu instituţii de învăţământ superior, cu organizaţii neguvernamentale pentru realizarea de analize şi documente de cercetare în domeniul de competenţă; r) desfăşoară activităţi de prelucrare, verificare, valorificare, stocare şi diseminare a informaţiilor, cu aprobarea conducerii I.G.I., despre străinii cu termenul de şedere expirat, a celor care au intrat ilegal în România, care desfăşoară activităţi lucrative fără îndeplinirea condiţiilor legale, precum şi a celor care au ca preocupări migraţia ilegală şi traficul de persoane, cât şi în ceea ce priveşte prevenirea, documentarea şi contracararea faptelor ce constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale în obiectivele, locurile şi mediile de competenţă ale M.A.I. şi realizează, cu aprobarea conducerii I.G.I., cooperarea cu instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării ordinii publice şi siguranţei naţionale în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice; s) efectuează verificări în bazele de date ale structurilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale altor instituţii cu care I.G.I. are încheiate protocoale de colaborare, cu privire la persoanele care fac obiectul informaţiilor prelucrate; t) efectuează verificări în baza de date pentru datele şi informaţiile prelucrate, precum şi la cererea instituţiilor cu competenţe pe linia ordinii publice şi siguranţei naţionale, cărora le comunică datele solicitate cu respectarea normelor legale în materie; u) elaborează dispoziţii de linie, proceduri specifice şi instrucţiuni şi participă la întocmirea proiectelor de acte normative şi a documentelor cu caracter general pentru reglementarea activităţii specifice I.G.I.; v) prelucrează date cu caracter personal; w) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice. (2) Pe linie de asigurare a Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale privind imigraţia, Serviciul analiză de risc, strategii şi valorificarea informaţiilor are următoarele atribuţii: a) asigură legătura între instituţiile membre ale Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, denumit în continuare Grupul, şi comunică permanent cu persoanele desemnate în conformitate cu prevederile legale; b) prezintă periodic Grupului note de informare, statistici, analize şi prognoze, pe baza datelor furnizate de instituţii cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului şi integrării; c) organizează şi participă la şedinţele Grupului, întocmeşte notele de şedinţă şi asigură transmiterea acestora tuturor reprezentanţilor; d) solicită tuturor reprezentanţilor instituţiilor Grupului propuneri de elaborare a Strategiei naţionale privind imigraţia şi a planurilor anuale de acţiune pentru implementarea acesteia; e) elaborează, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, proiectul Strategiei naţionale privind imigraţia, precum şi proiectul hotărârii Guvernului şi nota de fundamentare pentru aprobarea Strategiei; f) elaborează, în baza propunerilor reprezentanţilor instituţiilor din cadrul Grupului, proiectul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia, precum şi proiectul hotărârii Guvernului şi nota de fundamentare pentru aprobarea Planului; g) elaborează, centralizează şi transmite propunerile I.G.I. pentru Planul strategic al ministerului; h) transmite proiectele de acte normative iniţiate direcţiei centrale responsabile cu promovarea spre avizare interinstituţională, respectiv formulează puncte de vedere cu privire la observaţiile şi completările propuse de către instituţiile avizatoare; i) monitorizează, în conformitate cu termenele stabilite şi atribuţiile fiecărei instituţii responsabile, modul de realizare a activităţilor cuprinse în planul anual de acţiune şi, în baza informărilor, întocmeşte şi înaintează anual spre aprobare conducerii M.A.I.-Raportul de activitate privind stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul de acţiune; j) participă, în cadrul grupurilor de lucru organizate de I.G.I., în scopul alinierii legislaţiei naţionale la prevederile comunitare în domeniu; k) desfăşoară activităţi de sprijin pentru derularea în bune condiţii a activităţilor Grupului şi, în acest sens, formulează propuneri de modificare a cadrului juridic privind organizarea şi funcţionarea Grupului; l) elaborează propuneri referitoare la politicile naţionale în domeniul de referinţă.  +  Secţiunea a 5-a Biroul informare şi relaţii publice  +  Articolul 29Biroul informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii: a) gestionează corect şi coerent imaginea publică a I.G.I. şi asigură relaţionarea acestuia cu societatea civilă, colaborează cu structuri de informare şi relaţii publice din cadrul celorlalte instituţii ale statului; b) asigură politica de transparenţă la nivelul I.G.I.; c) sprijină conducerea I.G.I. în exercitarea funcţiilor de comunicare internă specifice actului de conducere; d) organizează/participă la desfăşurarea conferinţelor de presă ale conducerii I.G.I.; e) îndrumă şi sprijină activitatea purtătorului de cuvânt din I.G.I./persoanelor desemnate să îndeplinească atribuţii pe linie de informare şi relaţii publice de la nivel teritorial; f) prezintă conducerii I.G.I. puncte de vedere în domeniul de specialitate, viabile pentru soluţionarea unor probleme ce ar putea afecta imaginea inspectoratului; g) documentează ieşirile publice ale conducerii I.G.I.; h) asigură participarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul I.G.I.; i) gestionează situaţiile de criză mediatică şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea imaginii I.G.I.; j) asigură notificarea operativă a conducerii I.G.I., cu privire la informaţiile apărute în mijloacele de informare în masă, cu impact la nivelul societăţii civile şi care conţin referiri cu privire la activitatea inspectoratului; k) întocmeşte proiecte de reacţie şi propune puncte de vedere ale I.G.I. pe teme apărute în mass-media sau care suscită interesul mass-mediei; l) întocmeşte sinteza presei şi o prezintă conducerii I.G.I.; m) realizează, la cerere sau din oficiu, evaluări cantitative şi calitative punctuale, atât ale campaniilor de informare şi relaţii publice, cât şi ale unor activităţi desfăşurate de I.G.I., reflectate în mijloacele de informare în masă; n) asigură convocările de instruire a personalului cu atribuţii de informare şi relaţii publice/a purtătorilor de cuvânt din structurile I.G.I., participă la convocările factorilor de conducere de la nivel teritorial în vederea creşterii gradului de conştientizare a nevoii de transparenţă instituţională şi promovarea rezultatelor înregistrate în activitatea operativă; o) participă la activităţile de sprijin, îndrumare şi control pe probleme de informare şi relaţii publice, la structurile I.G.I.; p) iniţiază sau participă la campanii de presă al căror scop este îmbunătăţirea imaginii I.G.I.; q) acreditează jurnalişti, întocmeşte şi actualizează baze de date privind ziariştii acreditaţi la nivelul I.G.I.; r) sprijină documentarea jurnaliştilor care doresc să realizeze materiale jurnalistice privind activitatea I.G.I.; s) participă, după caz, la emisiuni radio-tv, acordă interviuri pentru presa scrisă şi/sau on-line; t) elaborează, postează pe site-ul I.G.I. şi transmite jurnaliştilor acreditaţi comunicate şi buletine informative; u) documentează, întocmeşte şi transmite, în termenul legal, răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; v) propune şi/sau organizează activităţi menite a dezvolta cultura organizaţională şi creşterea sentimentului de apartenenţă la instituţie; w) susţine activitatea de comunicare internă la nivelul aparatului propriu al I.G.I.  +  Secţiunea a 6-a Structura de securitate  +  Articolul 30 (1) Structura de securitate este organizată la nivel de birou şi, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, are următoarele atribuţii: a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia; b) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii; c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele; d) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate; e) consiliază conducerea I.G.I. în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate; f) informează conducerea unităţii şi Departamentul de informaţii şi protecţie internă, denumită în continuare D.I.P.I., despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora; g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai D.I.P.I., pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate; h) în colaborare cu D.I.P.I. organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate; i) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate; j) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces; k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare; l) prezintă conducerii unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate, solicitând, după caz, sprijinul D.I.P.I. pentru gestionarea optimă a acestei problematici; m) efectuează, cu aprobarea inspectorului general al I.G.I., controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; n) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii. (2) Pe linie de Subregistru I.G.I., Structura de securitate are următoarele atribuţii: a) aplică în cadrul structurii proprii procedurile specifice de gestionare a informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate; b) gestionează informaţiile NATO şi/sau UE clasificate primite, asigurând păstrarea şi organizarea evidenţei/actualizarea certificatelor de securitate, autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; c) ţine evidenţa tuturor persoanelor din I.G.I. care deţin certificate de securitate/autorizaţii de acces la informaţii NATO şi/sau UE clasificate; d) pune în aplicare şi verifică modul de realizare a sarcinilor/măsurilor cuprinse în Planul de securitate pentru protecţia informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate; e) întocmeşte şi supune aprobării conducerii unităţii a Planului specific de pregătire a personalului I.G.I. cu atribuţii pe linia informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate, cât şi a Listei cu funcţiile ce necesită acces la informaţii NATO şi/sau UE clasificate; f) elaborează norme interne privind protecţia informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate; g) transmite informaţii NATO şi/sau UE clasificate către alte componente ale Sistemului naţional de registre, denumite în continuare CSNR, din cadrul M.A.I., cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul registrului intern, denumit în continuare RI, al M.A.I.; h) transmite informaţii NATO SECRET/SECRET UE către alte CSNR din cadrul altor instituţii, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul RI al M.A.I. în cazul obţinerii avizului pozitiv, notifică RI al M.A.I. cu privire la efectuarea transmiterii; i) informează conducerea unităţii cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările securităţii informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate; j) previne orice incident de securitate în domeniul informaţiilor NATO şi/sau UE clasificate prin respectarea legislaţiei în vigoare; k) informează conducerea unităţii şi RI al M.A.I. cu privire la producerea unui incident de securitate; l) asigură organizarea şi funcţionarea arhivei proprii cu informaţii NATO şi/sau UE clasificate; m) centralizează şi transmite la RI al M.A.I. rezultatul inventarierii anuale a documentelor NATO şi/sau UE clasificate din gestiunea proprie; n) în eventualitatea primirii unui document NATO şi/sau UE pe altă cale, decât prin structura abilitată, informează conducerea unităţii şi RI al M.A.I. (3) Pe linie de Componentă de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Structura de securitate are următoarele atribuţii: a) solicită acreditarea/reacreditarea sistemului informatic şi de comunicaţii, denumit în continuare SIC, de la Autoritatea afacerilor interne de acreditare de securitate, denumită în continuare A.A.I.A.S.; b) solicită asistenţa de specialitate din partea A.A.I.A.S şi Autorităţii afacerilor interne de securitate pentru informatică şi comunicaţii, denumită în continuare A.A.I.S.I.C., pentru stabilirea cerinţelor de securitate şi procedurilor de aplicare necesare şi respectării de către furnizorii de echipamente, pe durata întregului proces de dezvoltare, instalare şi testare SIC; c) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a SIC; d) asigură exploatarea în condiţii de securitate a SIC; e) realizează legătura între contractant, A.A.I.S.I.C. şi A.A.I.A.S.; f) participă la selecţionarea, organizarea şi realizarea pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul INFOSEC; g) organizează şi desfăşoară convocării de instruire de specialitate cu personalul din subordine şi utilizatorii din SIC; h) stabileşte responsabilităţile personalului din subordine; i) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în SIC, din cadrul unităţii/structurii, pentru a se asigura că securitatea acestuia este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de A.A.I.A.S.; j) ţine evidenţa echipamentelor SIC, proprietatea privată, autorizate să funcţioneze în incinta unităţii; k) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, A.A.I.S.I.C. şi A.A.I.A.S., concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor; l) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic; m) exploatează operaţional Sistemul de prelucrare automată a datelor, denumit în continuare SPAD, şi Reţeaua de transmisii de date, denumită în continuare RTD, în condiţii de securitate; n) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi autoritatea care asigură acreditarea; o) implementează măsurile de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD-SIC; p) elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de securitate, denumite în continuare PrOpSec; q) monitorizează permanent toate aspectele de securitate specifice SIC; r) participă la elaborarea şi actualizarea documentelor "Cerinţele de securitate specifice", "Cerinţele de securitate comune" şi "Cerinţele de securitate specifice pentru protecţia informaţiilor în format electronic într-un SIC" pentru sistemele de care răspunde; s) actualizează şi ţine evidenţa tuturor utilizatorilor autorizaţi; t) aplică măsurile adecvate de control al accesului la SIC-ul respectiv; u) verifică elementele de identificare a utilizatorilor; v) asigură evidenţa evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de lucru; w) evaluează implicaţiile, în planul securităţii, privind modificările software, hardware, firmware şi procedurale propuse pentru SIC; x) verifică dacă modificările de configuraţie a SIC afectează securitatea şi dispune măsurile în consecinţă; y) verifică dacă personalul cu acces autorizat la SIC cunoaşte responsabilităţile care revin în domeniul protecţiei informaţiilor; z) verifică modul de executare a întreţinerii şi actualizării software-ului pentru a nu se periclita securitatea sistemului; aa) asigură un control riguros al mediilor de stocare a informaţiilor şi documentaţiei sistemului, verificând concordanţa între clasa sau nivelul de secretizare al mediilor de stocare; ab) ia măsurile tehnice şi organizatorice pentru protecţia mediilor de stocare a informaţiilor faţă de câmpurile electromagnetice şi accesul neautorizat la informaţiile clasificate; ac) execută controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informaţiilor; ad) asigură păstrarea şi consultarea documentaţiei şi a datelor de evidenţă şi control referitoare la securitate, în conformitate cu PrOpSec; ae) stabileşte proceduri de verificare pentru utilizarea în SIC numai a software-ului autorizat; af) asigură, împreună cu administratorul de sistem/reţea, aplicarea celor mai eficiente proceduri de creare a copiilor de rezervă şi de recuperare software; ag) asigură instruirea şi pregătirea corespunzătoare a administratorilor de securitate în zona terminalelor izolate; ah) raportează şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare C.S.T.I.C., orice breşe de securitate, vulnerabilităţi şi încălcări ale măsurilor de securitate; ai) aplică măsurile de securitate specifice terminalelor izolate şi celorlalte echipamente aferente aflate în zona sa de responsabilitate; aj) asigură îndeplinirea atribuţiilor de administrator de securitate, în lipsa acestuia; ak) raportează şefului C.S.T.I.C. orice breşe/incidente de securitate; al) aplică prevederile PrOpSec specifice zonei sau încăperii în care funcţionează terminalele izolate; am) participă la elaborarea următoarelor documente: "Cerinţele de securitate specifice", "Cerinţele de securitate comune" şi "Procedurile operaţionale de securitate"; an) asigură managementul configuraţiei sistemelor sau reţelelor acreditate şi stabilite în "Cerinţele de securitate specifice" sau "Cerinţele de securitate comune"; ao) elaborează propuneri de dezvoltare a SIC, având în vedere şi aspectele legate de evaluare şi certificare; ap) participă la elaborarea propunerilor de efectuare a unor modificări pentru îmbunătăţirea securităţii SIC; aq) asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu "Cerinţele de securitate specifice" şi PrOpSec; ar) asigură funcţionarea SIC în concordanţă cu "Cerinţele de securitate specifice" şi PrOpSec; as) asigură pregătirea de specialitate a utilizatorilor echipamentelor SIC; at) creează, modifică şi şterge paginile web; au) verifică şi răspunde dacă paginile care conţin informaţii clasificate au marcajele de secretizare corespunzătoare; av) verifică şi răspunde de tipurile de date, cum ar fi text, grafic, audio sau video, care se pun la dispoziţie pe serverul web; aw) acordă utilizatorilor drepturile de acces la informaţii disponibile pe serverul web în conformitate cu cerinţele emitenţilor acestora; ax) asigură integritatea informaţiilor disponibile pe serverul web, astfel încât acestea să nu poată fi modificate decât de către emitent sub un control riguros; ay) asigură controlul configuraţiei serverului web; az) elaborează PrOpSec specifice pentru site-ul web respectiv, situaţiile stabilite de către A.A.I.A.S.; ba) verifică şi răspunde de instalarea echipamentelor SIC folosite în transmiterea informaţiilor clasificate în conformitate cu cerinţele securităţii comunicaţiilor - COMSEC; bb) verifică şi răspunde de aplicarea în mod corespunzător a măsurilor de securitate a emisiilor - EMSEC şi a transmisiilor - TRANSEC; bc) ţine evidenţa echipamentelor şi sistemelor folosite la transmiterea informaţiilor clasificate; bd) asigură implementarea procedurilor de securitate şi eficacitatea măsurilor de securitate a transmisiilor, în timpul testării SIC, precum şi pe durata desfăşurării exerciţiilor şi aplicaţiilor; be) coordonează elaborarea programelor de securitate a transmisiilor - TRANSEC; bf) elaborează, verifică şi aprobă rapoarte de securitate a transmisiilor - TRANSEC; bg) prezintă probleme de specialitate în cadrul şedinţelor de pregătire pe tema vulnerabilităţii unui sistem de comunicaţii deschis, neprotejat şi pe alte teme de securitate a transmisiilor - TRANSEC; bh) asigură măsurile tehnice de instalare a echipamentelor din SIC, în conformitate cu cerinţele de securitate stabilite; bi) supraveghează ca executarea întreţinerilor şi modificările aduse echipamentelor protejate TEMPEST să se execute cu personal calificat, utilizându-se numai piese de schimb şi componente avizate de şeful responsabil cu securitatea informaţiilor - INFOSEC şi aprobate de funcţionarul de securitate M.A.I.; bj) solicită efectuarea controalelor periodice pe linie de TEMPEST sau când apar premise de scurgere a informaţiilor prin radiaţii electromagnetice compromiţătoare; bk) ţine evidenţa sistemelor criptografice deţinute de C.S.T.I.C. din structura/unitatea din care face parte; bl) distribuie materialele criptografice numai persoanelor autorizate; bm) solicită asigurarea cu echipamente şi materiale criptografice necesare funcţionării sistemului de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate; bn) distruge materialele criptografice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; bo) raportează administratorului responsabil cu securitatea comunicaţiilor - COMSEC şi şefului C.S.T.I.C. toate aspectele de insecuritate legate de gestionarea sistemelor criptografice.  +  Secţiunea a 7-a Direcţia resurse şi cooperare internaţională  +  Articolul 31Direcţia resurse şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: a) aplică strategia conducerii I.G.I. în domeniul recrutării, selecţionării, încadrării, promovării şi formării profesionale iniţiale şi continue a resurselor umane şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; b) coordonează, la nivelul I.G.I., activitatea de reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale I.G.I., precum şi ale M.A.I. în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege; c) coordonează activitatea de avizare pentru legalitate a proiectelor de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a I.G.I.; d) coordonează activitatea de întocmire a observaţiilor şi propunerilor, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat I.G.I., respectiv cea de elaborare sau, după caz, de avizare a proiectelor de acte normative, precum şi cea de avizare motivată, la solicitarea conducerii I.G.I., a diferitelor categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea I.G.I.; e) coordonează activitatea de management organizatoric şi operaţional la nivelul I.G.I.; f) gestionează elaborarea analizei prospective şi de perspectivă cu privire la necesarul de efective al I.G.I., materializate prin prezentarea de propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale I.G.I.; g) coordonează activităţile de elaborare a proiectului statului de organizare al aparatului propriu al I.G.I., precum şi a statelor de organizare ale structurilor subordonate aparatului propriu al I.G.I., potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului; h) gestionează elaborarea normelor şi tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare subunităţilor I.G.I.; i) coordonează elaborarea Planului de acţiuni unic anual al I.G.I. şi a Planului de activitate anual al I.G.I.; j) coordonează aplicarea prevederilor actelor normative interne care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în M.A.I., de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune a M.A.I. în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război; k) gestionează îndeplinirea sarcinilor aferente regăsite în programele anuale de standardizare, coordonează activităţile de elaborare a standardelor operaţionale ale I.G.I., întocmeşte rapoartele de informare asupra stadiului de realizare a acestora şi urmăreşte armonizarea celor existente sau aflate în proiect cu standardele europene şi internaţionale; l) gestionează activitatea desfăşurată de dispeceratul aparatului propriu al I.G.I.; m) coordonează activităţile pe linie de afaceri europene la nivelul I.G.I.; n) gestionează organizarea, sprijinirea şi coordonarea activităţilor de întocmire a proiectelor de mandat privind participarea reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE; o) coordonează monitorizarea implementării acquis-ului comunitar în legislaţia naţională pe domeniul de competenţă al I.G.I.; p) avizează propunerile pentru întocmirea documentelor programatice, la nivelul I.G.I., pe linia afacerilor europene; r) coordonează executarea activităţilor legate de raportarea periodică a stadiului actelor comunitare (directive, regulamente, decizii) adoptate în domeniul de competenţă al I.G.I.; s) coordonează derularea şi dezvoltarea activităţilor pe linie de cooperare şi colaborare internaţională cu structuri/instituţii similare la nivel european/internaţional; t) gestionează întocmirea documentaţiei aferente deplasării personalului I.G.I. în misiuni externe conform prevederilor ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale; u) coordonează întocmirea, cu consultarea altor structuri interne din cadrul I.G.I., a Planului anual de relaţii internaţionale al I.G.I.; v) coordonează îndeplinirea sarcinilor ce revin I.G.I. în domeniile afacerilor europene şi cooperării internaţionale; w) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice; x) desfăşoară activităţi de inspecţie a muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în structurile subordonate I.G.I.  +  Articolul 32 (1) Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) coordonează şi asigură implementarea strategiei şi politicilor de personal ale M.A.I. privind recrutarea, selecţia, încadrarea, formarea profesională iniţială şi continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, reconversia profesională a personalului, evidenţa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la acesta, precum şi securitatea şi sănătatea în muncă; b) execută activităţi de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor privind conduita la locul de muncă şi în societate a personalului structurilor centrale şi teritoriale ale I.G.I., împreună cu Serviciul control, prezentând rapoarte de constatare şi propuneri de măsuri conducerii instituţiei; c) analizează şi prezintă rapoarte cu privire la conduita personalului, precum şi referitoare la situaţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului din sistemul I.G.I.; d) urmăreşte şi prezintă periodic, spre analiză, realizarea dinamicii de personal în sistemul I.G.I., compoziţia socială, calitatea şi nivelul pregătirii personalului şi prognozează pierderile, estimând necesarul de resurse umane; e) asigură respectarea legalităţii cu privire la stabilirea drepturilor de personal respectiv, gradaţii, sporuri, indemnizaţii de conducere, alte drepturi de personal; f) întocmeşte situaţia cu privire la Semnul onorific În Serviciul Patriei, precum şi încadrarea personalului în condiţii de muncă; g) elaborează proiectele dispoziţiilor de personal şi alte documente cu caracter intern pe linie de resurse umane. h) în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de interes general pentru întreg personalul, redactează dispoziţia zilnică pe unitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.--------Lit. h) a alin. (1) al art. 32 din regulament a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 74 din 19 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 21 mai 2014. (2) Pe linie de gestiune resurse umane, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, încadrarea statelor de organizare ale I.G.I. şi ale subunităţilor sale teritoriale cu personalul necesar, corespunzător atribuţiilor ce le revin şi cerinţelor postului, actualizează aceste state, potrivit modificărilor produse, în sistem informatizat şi manual; b) ţine evidenţa manuală şi în sistem informatizat a personalului din structura I.G.I. şi structurilor sale teritoriale, conform metodologiei stabilite, operează în documentele de evidenţă schimbările survenite în situaţia acestuia şi le comunică Direcţiei generale management resurse umane din M.A.I.; c) actualizează în evidenţa manuală şi în sistem informatizat toate modificările survenite în statutul social şi profesional al personalului din structura I.G.I. şi structurilor sale teritoriale; d) întocmeşte, ţine evidenţa, gestionează şi manipulează dosarele de personal, fişele de evidenţă şi documentele de legitimare pentru personalul activ şi în rezervă din sistemul I.G.I. şi efectuează menţiuni în Registrul general de evidenţă a salariaţilor şi personalului contractual; e) întocmeşte şi trimite organelor competente documentaţia necesară în vederea acordării pensiei de serviciu, de invaliditate şi de urmaş; f) întocmeşte situaţii periodice privind personalul împotriva căruia s-a dispus începerea urmăririi penale; g) eliberează, la cererea persoanelor şi a instituţiilor, adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine; h) primeşte şi păstrează declaraţiile de avere şi de interese, contractele de sănătate pentru personalul I.G.I.; i) ţine evidenţa lucrărilor specifice activităţii de personal; j) urmăreşte însuşirea noilor tehnici de analiză şi programare, de exploatare eficientă a echipamentelor din dotare şi a pachetelor de programe; implementează mediile de programare ce vizează aplicaţiile utilizate în cadrul sistemului informatic şi informaţional pe linie de resurse umane şi în special de evidenţă de personal; asigură informatizarea în domeniul selecţiei candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale M.A.I.; k) asigură evidenţa şi gestionarea documentelor de legitimare a personalului şi urmăreşte modul de folosire şi de păstrare în condiţii corespunzătoare a acestora; l) verifică şi coordonează modul de întocmire a situaţiilor statistice privind compoziţia şi dinamica personalului, a stării şi practicii disciplinare. (3) Pe linia recrutării, selecţionării, încadrării şi promovării personalului, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) execută măsuri specifice de verificare şi cunoaştere a întregului personal al I.G.I., desfăşurând permanent activităţi de control, sprijin şi îndrumare în domeniul resurselor umane; b) întocmeşte şi prezintă spre aprobare lucrările privind propunerile de încadrare, de mutare şi numire în alte funcţii, de transfer, de delegare, de detaşare, de trecere a agenţilor de poliţie în categoria ofiţerilor, de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi aplicarea criteriilor de stabilire a salariului de bază, precum şi de încetare a raporturilor de muncă; c) organizează şi desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.; d) organizează şi desfăşoară concursuri în vederea evaluării aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare încadrării şi promovării în posturi de conducere, asigură activitatea de definitivare în funcţie a acestora; e) întocmeşte şi înaintează propuneri, la termenele stabilite, cu privire la poliţiştii care îndeplinesc condiţiile pentru înaintarea în gradul profesional următor, la expirarea stagiului minim şi înaintea expirării stagiului minim; f) asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea concediilor de odihnă, a concediilor de studii şi învoirilor plătite, a concediilor fără plată, biletelor de odihnă, tratament şi recuperare. (4) Pe linia proiectării şi actualizării standardelor ocupaţionale, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi specifice în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, în baza planurilor anuale şi de perspectivă pentru personalul I.G.I.; b) identifică competenţele şi elaborează conţinutul competenţelor generale şi specifice în vederea elaborării calificărilor; c) întocmeşte descrierea ocupaţiilor, funcţiilor şi meseriilor din cadrul I.G.I.; d) elaborează informări şi statistici în domeniu şi le transmite, în vederea valorificării, instituţiilor competente. (5) Pe linia asigurării psihologice, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică desfăşoară următoarele activităţi: a) desfăşoară activităţi de asistenţă psihologică profilactică menită să asigure individului capacitatea de a face faţă mediului biopsihosocial, prin identificarea timpurie a eventualelor vulnerabilităţi psihice şi dezvoltarea mecanismelor de adaptare; b) desfăşoară activităţi de asistenţă psihologică primară prin care se identifică eventualele probleme de natură psihologică, se evaluează, se ierarhizează şi se concep programe de intervenţie psihologică în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, al prevenţiei şi/sau remisiunii problemelor; c) susţine interviuri, prelucrează şi interpretează datele obţinute în urma examinărilor psihologice şi le aduce la cunoştinţa persoanelor evaluate; d) desfăşoară activităţi de pregătire profesională continuă prin informare de specialitate; e) întocmeşte şi primeşte numai lucrările repartizate şi le rezolvă în termenele stabilite de şeful de serviciu sau înlocuitorul acestuia; f) elaborează şi transmite angajaţilor I.G.I. lucrări în vederea recunoaşterii şi semnalării simptomatologiei specifice diverselor tulburări de natură psihică; g) elaborează şi transmite angajaţilor I.G.I. lucrări în vederea dezvoltării personale a acestora şi a îmbunătăţirii activităţilor profesionale; h) eliberează pentru personalul I.G.I. adeverinţe privind rezultatul examinării psihologice, conform avizelor psihologice transmise de Centrul de Psihosociologie al M.A.I.; i) întocmeşte raportul de activitate privind asistenţa psihologică la nivelul I.G.I. şi îl transmite la Centrul de Psihosociologie al M.A.I.; j) participă, în calitate de membru, în comisia constituită în vederea realizării analizării posturilor, întocmirii sau reactualizării fişelor posturilor; k) organizează şi susţine activităţi de pregătire psihologică a personalului (traininguri, seminare); l) participă la activitatea de analiză a accidentelor de muncă/evenimentelor deosebite de muncă; m) acordă sprijin de specialitate personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor cu privire la cunoaşterea calităţilor personale şi conduitei individuale a acestora, precum şi a factorilor psihosociali care au influenţat semnificativ performanţa individuală; n) realizează activităţi de diagnoză organizaţională privind cunoaşterea opiniilor, atitudinilor, comportamentelor, sentimentelor, valorilor personalului I.G.I. referitoare la activitatea profesională; o) participă la activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul activităţii de psihologie, cum ar fi: simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară sau în străinătate; p) realizează evaluarea psihologică a personalului I.G.I.; q) efectuează activităţi de cunoaştere şi activare a grupurilor la nivelul I.G.I.; r) participă la întocmirea unor rapoarte, informări, situaţii statistice, lucrări din domeniul său de activitate individual/colectiv; s) participă la activităţi de pregătire profesională, de specialitate, fizică şi în domeniul limbilor străine; t) cooperează cu ofiţerii psihologi din alte compartimente/structuri în scopul optimizării activităţii de psihologie sau al elaborării unor lucrări de specialitate; u) stabileşte/menţine contactul cu celelalte instituţii de profil din ţară şi din străinătate. v) îndrumă, coordonează şi controlează activitatea de specialitate desfăşurată de psihologii din structurile teritoriale ale I.G.I.----------Lit. v) a alin. (5) al art. 32 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. (6) Pe linia formării iniţiale şi continue, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) întreprinde măsuri în scopul identificării şi pregătirii din timp a personalului necesar ocupării posturilor de conducere, asigurând perfecţionarea activităţii acestuia, prin convocări şi alte forme de pregătire; b) organizează şi coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului I.G.I. prin elaborarea documentelor necesare, instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a personalului, comunicarea criteriilor de performanţă, difuzarea imprimatelor tipizate etc., analizează modul de desfăşurare a acesteia şi raportează Direcţiei generale management resurse umane din M.A.I. rezultatele evaluării activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei profesionale a personalului; c) organizează cursuri de capacitate pentru poliţiştii a căror înaintare în gradul profesional următor este condiţionată de absolvirea acestor cursuri; d) organizează cursuri de carieră pentru personalul cu atribuţii în specializările coordonate de I.G.I. conform competenţelor; e) realizează diagnoza sistemului propriu de formare profesională a personalului şi propune măsuri de adaptare şi optimizare a acestuia în funcţie de nevoile reale ale muncii şi de mutaţiile intervenite în situaţia operativă; f) asigură pregătirea continuă a personalului prin programe de pregătire desfăşurate în cadrul instituţiilor de formare profesională specializate şi coordonează activitatea de completare a studiilor; g) participă la controalele de fond planificate; h) organizează şi desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control în structurile I.G.I. pe baza planului de activitate al serviciului şi face propuneri pentru creşterea eficienţei activităţilor de formare profesională continuă a personalului; i) organizează şi coordonează activitatea de tutelă profesională în vederea sprijinirii integrării socioprofesionale a poliţiştilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile M.A.I.; asigură activitatea de definitivare în profesie/funcţie a poliţiştilor şi funcţionarilor publici; j) elaborează sinteze, lecţii şi alte materiale documentare necesare procesului de formare profesională a personalului din I.G.I. şi structurilor sale teritoriale; k) asigură utilizarea, dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale necesare în procesul de formare profesională a personalului din sistemul I.G.I.; efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, reproiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate; întocmeşte note de fundamentare şi face propuneri de modificare a cadrului legislativ ce reglementează activitatea de resurse umane din cadrul I.G.I.; l) coordonează şi participă la activitatea de distribuire a materialelor de formare profesională (pe suport hârtie sau în format electronic); m) coordonează şi participă la activitatea de elaborare a sintezelor, lecţiilor şi altor materiale documentare în materie de azil şi migraţie necesare procesului de perfecţionare a pregătirii personalului din I.G.I. şi structurile sale teritoriale; n) coordonează şi participă la activitatea de instruire a trainerilor din cadrul I.G.I.; o) întocmeşte anual necesarul de materiale didactice, tehnică de calcul, birotică şi consumabile necesare în procesul de pregătire a personalului; p) ţine în permanenţă legătura cu trainerii în scopul identificării şi soluţionării problemelor apărute în procesul de formare profesională a personalului; q) acordă consultanţă şi orientare în vederea accesării de către personalul instituţiei a surselor de informare profesională; r) acordă consultanţă trainerilor asupra aspectelor din sfera pedagogică (în realizarea materialelor, a programelor didactice, precum şi în utilizarea metodelor adecvate); s) coordonează şi participă la elaborarea de manuale de pregătire în domeniul azilului şi migraţiei pentru personalul nou-încadrat, precum şi a celui care îşi schimbă profilul de activitate; ş) asigură aplicarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la activitatea de formare profesională şi reconversia profesională a personalului; t) avizează rapoartele de concedii de studii, învoiri plătite, conform actelor normative aflate în vigoare; ţ) participă la selecţionarea personalului care doreşte să îşi completeze studiile şi ţine evidenţa acestora; u) organizează şi participă, în calitate de secretar al comisiei de examinare, la cursurile de grad/capacitate şi asigură prezenţa candidaţilor la locurile, termenele şi condiţiile dispuse; v) ţine evidenţa materialelor de învăţământ, respectiv a lecţiilor, publicaţiilor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor, manualelor şi asigură distribuirea acestora în vederea consultării lor de către personalul I.G.I. (7) Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) identifică pericole şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie, precum şi instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; c) formulează propuneri de atribuţii şi limite de răspundere în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru personalul I.G.I.; d) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către tot personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului; e) întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; f) elaborează tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către personalul unităţii a informaţiilor primite; g) elaborează programul de instruire-testare la nivelul I.G.I.; h) asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, şi se asigură ca tot personalul să fie instruit pentru aplicarea lui; i) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; j) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; k) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi a celor care, la recomandarea medicului de medicina muncii sau de unitate, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; l) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă; m) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; n) informează conducerea direcţiei, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie; o) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă; p) ţine evidenţa buletinelor de determinare a radiaţiilor electromagnetice care depăşesc valorile de declanşare a acţiunilor prevăzute în Tabelul nr. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice şi întocmeşte prin lucrătorul desemnat documentaţia necesară acordării sporului pentru condiţii grele de muncă, conform reglementărilor interne; q) efectuează identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie; r) participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor evenimentelor, conform competenţelor; s) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile; t) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; u) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, cu medicul de medicina muncii/de unitate, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie, precum şi cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; v) urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare; w) propune sancţiuni şi stimulente pentru personal, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; x) propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; y) întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; z) elaborează şi înaintează către structurile coordonatoare raportul scris privind activitatea de prevenire şi protecţie desfăşurată în unitatea proprie, precum şi stadiul îndeplinirii măsurilor din planul de prevenire şi protecţie. (8) Pe linie de inspecţie a muncii, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) în domeniul raporturilor de muncă/serviciu:(i) efectuează controale pe linia raporturilor de muncă/serviciu în structurile subordonate I.G.I.;(ii) răspunde la reclamaţii şi sesizări, soluţionează petiţii;(iii) îndeplineşte orice atribuţii, stabilite conform legii; b) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:(i) efectuează controale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în structurile subordonate I.G.I.;(ii) răspunde la reclamaţiile şi sesizările primite;(iii) acordă asistenţă tehnică structurilor subordonate I.G.I. la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;(iv) efectuează sau solicită măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în structurile subordonate I.G.I. şi în afara acestora pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol;(v) dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;(vi) acordă structurilor subordonate I.G.I. autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii în muncă, în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;(vii) retrage autorizaţia prevăzută la pct. (vi) în cazul în care constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;(viii) comunică, cercetează evenimentele, avizează cercetarea şi stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, potrivit competenţelor;(ix) coordonează activitatea de instruire şi informare a personalului din structurile subordonate I.G.I., în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;(x) coordonează activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă din structurile subordonate I.G.I.;(xi) organizează şi efectuează convocări cu personalul de specialitate din structurile subordonate I.G.I., în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;(xii) furnizează informaţii structurilor subordonate I.G.I. cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;(xiii) controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale în structurile subordonate I.G.I. referitoare la sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale;(xiv) avizează, pentru structurile subordonate I.G.I., buletinele de măsurători, de analiză şi de determinare prin expertizare emise de instituţiile abilitate prin lege;(xv) îndeplineşte orice atribuţii stabilite conform legii. (9) Pe linia planificării structurale şi managementului organizatoric, Serviciul resurse umane şi asistenţă psihologică are următoarele atribuţii: a) elaborează analiza prospectivă şi de perspectivă cu privire la necesarul de efective al I.G.I., prezintă propuneri de constituire, reorganizare sau optimizare a structurilor organizatorice ale unităţilor; b) elaborează proiectul statului de organizare al aparatului propriu al I.G.I.; c) întocmeşte statele de organizare ale structurilor subordonate aparatului propriu al I.G.I., potrivit organigramelor aprobate şi posturilor repartizate prin ordin al ministrului; d) elaborează documentele necesare punerii în aplicare a dispoziţiilor conducerii I.G.I. cu privire la realizarea de modificări organizatorice din competenţă; e) elaborează situaţii statistice cu privire la posturile prevăzute în statele de organizare, pe structuri, tipuri şi categorii de funcţii, domenii de activitate etc.; f) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al I.G.I.; g) verifică modul de elaborare a regulamentelor de organizare şi funcţionare a structurilor din subordinea I.G.I.---------Alin. (9) al art. 32 din regulament a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 142 din 7 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013.  +  Articolul 33 (1) Serviciul juridic are următoarele atribuţii: a) întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate, şi prezintă conducerii direcţiei propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora; b) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate, studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale; c) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea I.G.I. şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice; d) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii direcţiei şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii; e) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte normative cu caracter intern sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de conducerea I.G.I., potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia; f) formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor nonguvernamentale interne sau internaţionale adresate unităţii din care face parte şi repartizate de conducerea acesteia spre soluţionare; g) participă la instruirea personalului din I.G.I. şi din structurile subordonate în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul instituţiei; h) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii I.G.I., direcţiei şi personalului I.G.I., precum şi structurilor subordonate consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; i) întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a actelor normative cu caracter intern care interesează activitatea I.G.I., în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora; j) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul I.G.I. ori al structurilor subordonate; k) coordonează, controlează, sprijină şi îndrumă consilierii juridici încadraţi la structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I., pentru a asigura interpretarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale, precum şi îndeplinirea cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de asistenţă juridică, şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie; l) analizează, periodic, activitatea proprie şi activitatea desfăşurată de consilierii juridici încadraţi la structurile centrale şi teritoriale ale I.G.I. şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea direcţiei, I.G.I. şi Direcţia generală juridică, denumită în continuare D.G.J., despre rezultatul analizei şi propunerile formulate; m) coordonează elaborarea de către I.G.I. a proiectelor unor documente şi transmiterea către solicitanţi, după aprobare, a documentelor privind cazurile sau situaţiile reclamate organismelor internaţionale din domeniul drepturilor omului; n) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi a normelor dreptului umanitar în şi de către I.G.I., precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia; o) analizează, periodic, influenţele asupra patrimoniului aflat în administrarea I.G.I., a structurilor subordonate sau în administrarea M.A.I., rezultate din soluţionarea proceselor în care a asigurat reprezentarea şi din relaţiile contractuale, propunând conducerii direcţiei şi I.G.I. măsurile ce se impun pentru protejarea intereselor patrimoniale şi pentru asigurarea unei prestaţii juridice de calitate; p) asigură asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a structurilor din subordinea unităţii în situaţia în care acestea nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; q) acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină potrivit prevederilor actelor normative şi competenţei; r) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale pe specificul de activitate al I.G.I.; s) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic, prevăzute de lege sau dispuse de conducerea direcţiei şi I.G.I., potrivit competenţelor, şi răspunde solicitărilor formulate de directorul general al D.G.J. t) desfăşoară activităţi cu caracter juridic specifice gestionării programelor finanţate din ERF, RF, IF, a componentei de asistenţă tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, precum şi a programului naţional al Fondului pentru azil, migraţie şi integrare;----------Lit. t) a alin. (1) al art. 33 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. u) desfăşoară activităţi cu caracter juridic specifice implementării proiectelor cu finanţare externă.----------Lit. u) a alin. (1) al art. 33 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. (2) Pe linie de contencios, Serviciul juridic are următoarele atribuţii: a) pe baza împuternicirii conducerii I.G.I., reprezintă şi apără interesele acesteia în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege. În acest scop elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducătorului unităţii, instituţiei sau structurii renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora; b) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţilor, instituţiilor sau structurilor ierarhic superioare I.G.I., precum şi ale M.A.I., în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor ierarhic superioare şi, respectiv, de directorul general al D.G.J. În situaţia reprezentării şi apărării asigurate în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe de jurisdicţie, va informa emitentul delegaţiei de reprezentare despre aspectele principale rezultate din dezbateri la fiecare termen de judecată, iar după pronunţarea hotărârii vor comunica, de îndată, soluţia; c) sesizează, prin directorul direcţiei, conducerea I.G.I., structurile subordonate, după caz, cu privire la deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; d) îndeplineşte orice act procedural necesar obţinerii titlurilor executorii în procesele în care instituţia a figurat ca parte, pe care le trimite structurilor interesate ale instituţiei pentru punerea acestora în executare, potrivit legii.--------Lit. d) a alin. (2) al art. 33 din regulament a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 74 din 19 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 21 mai 2014. (3) Pe linie de contracte, Serviciul juridic are următoarele atribuţii: a) participă la comisiile de achiziţie, în comisiile selecţiilor de proiecte în care I.G.I. acţionează ca organism de atribuire, în comisiile de soluţionare a contestaţiilor şi la negocierea proiectelor de contracte, în procedurile de achiziţie publică şi negocierile derulate de către sau prin I.G.I.; b) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a I.G.I. ori în cazul în care procedura de achiziţie a fost derulată prin aceasta sau în cazul în care aceasta a negociat ori a elaborat proiectul actului. (4) Pe linie de legislaţie, Serviciul juridic are următoarele atribuţii: a) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat I.G.I., întocmeşte avize motivate, la solicitarea directorului direcţiei sau conducerii I.G.I., cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic care privesc activitatea I.G.I.; b) elaborează sau, după caz, avizează anteproiectele de acte normative promovate de I.G.I., în condiţiile stabilite prin regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte normative în M.A.I.; c) avizează pentru legalitate proiecte de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale pe specificul de activitate al I.G.I.; d) desfăşoară activităţi având ca scop determinarea corelării acţiunilor I.G.I. şi dispoziţiilor conducerii acesteia cu legislaţia comunitară în materie.  +  Articolul 34 (1) Pe linia planificării înzestrării şi a gestionării contribuţiei I.G.I. în cadrul Strategiei Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică, precum şi a planurilor strategice sectoriale sau de guvernare, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii: a) împreună cu Serviciul administrativ şi Centrul de comunicaţii şi informatică elaborează norme şi tabele de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare subunităţilor proprii; b) propune modificarea normei sau a tabelelor de înzestrare, potrivit evoluţiei structurale, a efectivelor sau a misiunilor specifice; c) centralizează şi transmite propunerile I.G.I. pentru proiectul Strategiei Naţionale de Ordine şi Siguranţă Publică şi a Planului de Acţiune pentru implementarea acesteia, monitorizând ulterior stadiul de îndeplinire; d) centralizează şi transmite elementele de progres, elaborate la nivelul I.G.I., cu privire la planurile strategice sectoriale din domeniul ordinii şi siguranţei publice, precum şi a Programului de Guvernare; e) elaborează, împreună cu celelalte structuri, Planul de acţiuni unic anual al I.G.I.; f) elaborează, împreună cu celelalte structuri, Planul de muncă anual al I.G.I.---------Alin. (1) al art. 34 din regulament a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 142 din 7 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013. (2) Pe linia Unităţii de management al crizelor în domeniul migraţiei, planificării reacţiilor pentru situaţii de urgenţă, operaţii şi protecţie civilă, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii: a) aplică prevederile actelor normative interne care reglementează activitatea de creştere a capacităţii operaţionale în M.A.I., de aplicare a măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de dezastre, concepţia de organizare şi de acţiune a M.A.I. în situaţii de criză şi cadrul organizatoric general de război; b) întocmeşte documentele corespunzătoare privind efectuarea serviciului de permanenţă la nivelul unităţii, elaborează planuri de măsuri, precum şi dispoziţii în teritoriu, în conformitate cu ordinele conducerii M.A.I.; c) coordonează acţiunile de protecţie şi intervenţie ale subunităţilor proprii la producerea unor situaţii de protecţie civilă complexă şi asigură cooperarea între acestea, precum şi între acestea şi alte structuri de intervenţie; d) aplică măsurile de protecţie civilă prin ofiţerul desemnat, potrivit prevederilor art. 8 şi 15 din Regulamentul de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 224/2011; e) analizează şi centralizează informaţii privind eventuale situaţii de criză în domeniul migraţiei, furnizate de structuri ale M.A.I. sau culese din alte surse; f) evaluează situaţia operativă şi raportează factorilor de decizie, potrivit procedurilor stabilite în situaţii de criză; g) consiliază conducerea direcţiei şi a I.G.I. privind modul de gestionare a situaţiilor de criză şi informează, după caz, instituţiile implicate în luarea deciziei; h) asigură pregătirea de specialitate a poliţiştilor din structurile teritoriale cărora, prin fişa postului, le sunt stabilite atribuţii în acest domeniu; i) în situaţii de criză, ţine permanent legătura cu structura de specialitate din M.A.I. (3) Pe linia standardelor operaţionale şi procedurilor, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii: a) identifică nevoile de standarde operaţionale şi întocmeşte propuneri pentru introducerea lor în programele de standardizare; b) îndeplineşte sarcinile aferente regăsite în programele anuale, coordonează activităţile de elaborare a standardelor operaţionale ale I.G.I., întocmeşte rapoartele de informare asupra stadiului de realizare a acestora şi urmăreşte armonizarea celor existente sau aflate în proiect cu standardele europene şi internaţionale; c) convoacă şi pregăteşte şedinţele de lucru pentru elaborarea standardelor operaţionale iniţiate de I.G.I.; d) transmite, pentru propuneri şi observaţii, structurilor I.G.I. proiectele standardelor operaţionale iniţiate de structurile centrale şi subordonate ale M.A.I.; e) transmite, spre implementare, structurilor cu competenţe standardele operaţionale care vizează activitatea I.G.I.; f) monitorizează procesul de implementare a standardelor operaţionale la nivelul I.G.I., semnalând deficienţele constatate factorilor de conducere; g) informează conducerea M.A.I. cu privire la stadiul de implementare a standardelor operaţionale din sfera de activitate a I.G.I.; h) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor din calendarul anual de activităţi în domeniul standardelor operaţionale şi al elaborării procedurilor formalizate conform programelor anuale de standarde operaţionale ale M.A.I. şi în baza propunerilor formulate de şefii structurilor responsabile pentru întocmirea lor; i) primeşte, analizează şi supune aprobării conducerii I.G.I. anteproiectele procedurilor specifice formalizate elaborate de structurile aparatului central, atât pentru activităţile proprii, cât şi pentru structurile teritoriale aflate în coordonare. (4) Pe linie de dispecerat, Serviciul organizare şi planificare are următoarele atribuţii: a) ţine permanent legătura cu structurile teritoriale subordonate, precum şi cu alte structuri ale M.A.I., în vederea cunoaşterii situaţiei operative; b) asigură transmiterea, cu operativitate, prin telefon, staţia radio a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi fax a ordinelor şi dispoziţiilor conducerii I.G.I. la subunităţile teritoriale; c) recepţionează prin radio şi fax telegramele şi celelalte lucrări, pe care le înregistrează şi le distribuie pe bază de condică la secretariatul I.G.I.; d) întocmeşte zilnic, pe baza datelor primite din teritoriu, situaţiile operative privind activităţile desfăşurate de către I.G.I. şi structurile subordonate, pe care le transmite la Centrul Operaţional de Comandă al Direcţiei generale management operaţional, denumită în continuare D.G.M.O., prin staţia radio a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; e) raportează conducerii direcţiei şi a I.G.I. evenimentele deosebite apărute la nivelul structurilor teritoriale subordonate, iar, dacă se impune, evenimentele sunt raportate la Centrul Operaţional de Comandă; f) organizează şi desfăşoară activitatea de dispecerat la nivelul I.G.I. şi efectuează verificări în evidenţele I.G.I. la solicitarea structurilor M.A.I., Serviciului Român de Informaţii, precum şi structurilor cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, cu respectarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate; g) soluţionează verificările primite prin telefon, fax sau prin staţia radio, în afara orelor de program, direct, prin ofiţerul dispecer sau, în funcţie de natura şi complexitatea lor, sunt direcţionate către compartimentul de specialitate competent.  +  Articolul 35 (1) Pe linie de afaceri europene, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: a) gestionează activităţile pe linie de afaceri europene la nivelul I.G.I.; b) relaţionează cu alte structuri din cadrul M.A.I. pe linia afacerilor europene; c) asigură, prin intermediul Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare D.A.E.R.I., relaţia I.G.I. cu instituţiile naţionale cu competenţe pe linia afacerilor europene; d) asigură, prin intermediul D.A.E.R.I., relaţia I.G.I. cu instituţiile Uniunii Europene (UE), precum şi cu instituţii similare din statele membre ale UE; e) asigură, cu informarea D.A.E.R.I., participarea reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE; f) organizează, sprijină şi coordonează activităţile de întocmire a proiectelor de mandat privind participarea reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE; g) când situaţia o impune, organizează grupuri de lucru la nivelul I.G.I., în vederea întocmirii proiectelor de mandat necesare participării reprezentanţilor I.G.I. la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE; h) participă, cu avizul D.A.E.R.I., la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE; i) întocmeşte, cu avizul D.A.E.R.I., răspunsuri la solicitările instituţiilor UE pe problematica de referinţă, urmărind asigurarea respectării interesului naţional, în coroborare cu poziţia generală a M.A.I.; j) urmăreşte permanent politicile şi procesul legislativ la nivelul UE cu relevanţă pentru competenţele I.G.I.; k) monitorizează şi coordonează, la nivelul I.G.I., implementarea politicilor UE şi transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, în domeniul de competenţă al I.G.I.; l) participă în cadrul grupurilor de lucru organizate la nivelul I.G.I., în vederea elaborării proiectelor de acte normative ce transpun acquis-ul comunitar în legislaţia naţională; m) elaborează, cu sprijinul altor structuri ale I.G.I., puncte de vedere cu privire la acte normative comunitare aflate în fază de proiect, precum şi la cele adoptate de instituţiile UE; n) participă cu propuneri la întocmirea documentelor programatice, la nivelul I.G.I., pe linia afacerilor europene; o) participă cu propuneri în domeniul de competenţă al I.G.I. la întocmirea documentelor programatice ale M.A.I. cu incidenţă pe linia afacerilor europene; p) monitorizează îndeplinirea sarcinilor ce revin I.G.I., pe linia afacerilor europene, din documentele întocmite la nivelul M.A.I.; q) informează D.A.E.R.I. cu privire la asumarea legislaţiei europene (directive, regulamente, decizii) în domeniul de competenţă al I.G.I., precum şi cu privire la stadiul adoptării legislaţiei naţionale corespondente. (2) Pe linie de cooperare internaţională, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: a) relaţionează cu alte structuri din cadrul M.A.I pe linie de cooperare internaţională; b) asigură, prin D.A.E.R.I., relaţia I.G.I. cu instituţiile naţionale cu competenţe pe linie de relaţii internaţionale; c) iniţiază, cu informarea prealabilă a D.A.E.R.I., derulează şi dezvoltă activităţi pe linie de cooperare şi colaborare internaţională cu structuri/instituţii similare la nivel european/internaţional; d) întocmeşte documentaţia aferentă deplasării personalului I.G.I. în misiuni externe conform prevederilor ordinului ministrului administraţiei şi internelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale; e) verifică respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte condiţiile de formă şi de fond ale notelor raport de întoarcere din misiuni externe - pe linie de relaţii internaţionale - întocmite de personalul I.G.I. ce a participat la manifestările respective; f) întocmeşte documentaţia aferentă primirii, la nivelul I.G.I., de delegaţi străini - nota de fundamentare, pregătire mape documentare şi a notei raport de urmare; g) primeşte notele verbale adresate I.G.I. de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare străine acreditate în România şi elaborează, la solicitare, proiecte de răspuns către acestea; h) participă la audientele solicitate de reprezentanţii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România la nivelul I.G.I., pregăteşte mapa documentară şi întocmeşte nota de audienţă, urmărind îndeplinirea măsurilor propuse şi aprobate prin respectiva notă de audienţă; i) gestionează relaţionarea cu organizaţiile internaţionale partenere în domeniul de referinţă, acreditate şi funcţionale în România, cum ar fi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, denumit în continuare I.C.N.U.R., Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, denumită în continuare O.I.M.; j) asigură relaţionarea şi reprezentarea I.G.I. în cadrul unor manifestări la nivel regional şi internaţional, cu informarea D.A.E.R.I.; k) întocmeşte, cu consultarea altor structuri interne din cadrul I.G.I., Planul anual de relaţii internaţionale al I.G.I.; l) la solicitarea D.A.E.R.I., transmite informări cu privire la stadiul măsurilor propuse şi aprobate prin notele raport de întoarcere din misiuni externe - pe linie de relaţii internaţionale - întocmite de personalul I.G.I. ce a participat la manifestările respective; m) întocmeşte lunar cererea de credite către structura Financiar privind activităţile de relaţii internaţionale şi de protocol preconizate a se derula în luna următoare; n) elaborează, cu sprijinul altor structuri ale I.G.I., puncte de vedere cu privire la proiecte de documente şi alte solicitări primite la nivelul I.G.I., în domeniul de competenţă; o) după caz, asigură translaţia/interpretarea în situaţia primirii de delegaţi străini; p) transmite periodic activităţile derulate/ce urmează a se desfăşura la nivelul I.G.I. pe linie de relaţii internaţionale; q) actualizează permanent mapele de spaţiu, pe linie de relaţii internaţionale, la nivelul I.G.I. (3) Pe linie de parteneriate externe, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: a) colaborează cu structurile I.G.I. în vederea identificării de acţiuni şi rezultate eligibile pentru proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, inclusiv cele din acţiuni comunitare, dar altele decât cele prevăzute în cadrul PGSOLID; b) elaborează fişele de proiect şi alte documente de programare, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, altele decât cele prevăzute în cadrul PGSOLID; c) efectuează analiza părţilor interesate, delimitează rolul şi responsabilităţile echipei de proiect şi ale partenerilor; d) relaţionează cu structurile specializate din cadrul D.A.E.R.I., în scopul derulării activităţilor referitoare la programele cu finanţare europeană nerambursabilă; e) participă la grupurile de lucru la nivel intern constituite în vederea elaborării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, altele decât cele prevăzute în cadrul PGSOLID; f) participă la manifestările derulate la nivelul instituţiilor UE în domeniul gestionării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, altele decât cele prevăzute în cadrul PGSOLID, precum şi la manifestări de coordonare a proiectelor în derulare iniţiate sau la invitaţia altor parteneri de proiect; g) gestionează informaţiile relevante din cadrul manifestărilor, asigurând transmiterea acestora către structurile interesate şi, când este cazul, urmăreşte stadiul îndeplinirii activităţilor propuse/sarcinilor asumate; h) colaborează cu structuri similare din alte state membre UE în vederea participării comune la implementarea de proiecte; i) elaborează propuneri de proiecte care urmează a fi implementate în state candidate la aderarea la UE sau care prezintă interes pentru România; j) identifică acţiuni eligibile pentru finanţare din fonduri comunitare nerambursabile, în vederea realizării obiectivelor I.G.I. în domeniile de competenţă; k) desfăşoară activităţi pe linia implementării şi monitorizării proiectelor aflate în derulare, întocmind rapoarte tehnice de progres; l) redactează răspunsuri/puncte de vedere la solicitările primite de la diverse structuri/instituţii/organizaţii, naţionale şi/sau europene, în ceea ce priveşte problematica accesării şi implementării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, altele decât cele prevăzute în cadrul PGSOLID; m) când este cazul, organizează activităţi de pregătire la nivelul I.G.I. în ceea ce priveşte modalitatea de accesare a fondurilor externe şi de a elabora, implementa, monitoriza şi evalua proiecte finanţate din astfel de fonduri; n) facilitează încheierea de parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi cu parteneri din afara I.G.I., la nivel naţional şi internaţional, în domeniul de competenţă al I.G.I.; o) pregăteşte documentaţia oficială de parteneriat în cadrul iniţiativelor de cooperare; p) cooperează cu structurile specializate din cadrul M.A.I. şi, prin intermediul acestora, cu M.A.E. cu privire la oportunitatea încheierii de parteneriate în domeniul de competenţă; q) elaborează estimarea de buget aferentă propunerilor de proiect pe baza activităţilor stabilite şi a alocării financiare avute la dispoziţie. (4) Pe linie Schengen, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: a) consultă structurile de specialitate ale I.G.I. şi face propuneri pentru actualizarea/modificarea/completarea obiectivelor şi acţiunilor de competenţa I.G.I. cuprinse în documente programatice cu incidenţă în domeniul Schengen, elaborate la nivelul M.A.I./Guvernului României; b) elaborează documente care răspund solicitărilor structurilor M.A.I. privind aspecte specifice acestui domeniu de activitate. Pentru aceasta, colaborează cu specialiştii din cadrul direcţiilor de specialitate ale I.G.I.; c) monitorizează şi raportează, periodic şi la solicitare, stadiul îndeplinirii măsurilor/activităţilor stabilite prin documente programatice cu incidenţă în domeniul Schengen elaborate la nivelul M.A.I./Guvernului României, aflate în responsabilitatea I.G.I.; d) participă la lucrările grupurilor de lucru/comitete, precum şi la alte reuniuni/seminare/conferinţe/convocări cu relevanţă în domeniul acquis-ului Schengen; e) coordonează, sprijină, evaluează şi controlează activitatea structurilor I.G.I. în vederea asigurării implementării şi aplicării unitare a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul Schengen; f) cooperează cu alte instituţii cu atribuţii comune pe această linie, precum şi cu alte structuri din cadrul I.G.I., în vederea aplicării acquis-ului Schengen; g) monitorizează evoluţia acquis-ului Schengen şi face propuneri către departamentul de specialitate din cadrul I.G.I./M.A.I. în vederea promovării/iniţierii modificării corespunzătoare a legislaţiei privind regimul străinilor în România, în vederea asigurării alinierii permanente la acquis; h) monitorizează, împreună cu structurile de specialitate ale I.G.I., strategia de modernizare a sistemelor informatice I.G.I. în concordanţă cu prevederile acquis-ului Schengen; i) împreună cu specialiştii din cadrul Centrului de comunicaţii şi informatică, monitorizează şi acordă sprijin structurilor I.G.I. în ceea ce priveşte relaţionarea din punct de vedere operativ a sistemelor informatice I.G.I.; j) asigură implementarea unitară la nivelul I.G.I. a prevederilor legale pe linia SIRENE (Suplimentary Information Request at the Naţional Entry) prin stabilirea de practici şi proceduri specifice instituţiei; k) sprijină şi coordonează structurile I.G.I. pentru rezolvarea situaţiilor operative apărute pe linia de muncă specifică instituţiei ca urmare a implementării acquis-ului Schengen, în special a procedurilor SIRENE şi asigură relaţionarea structurilor I.G.I. cu structurile cu atribuţii comune pe această linie din cadrul M.A.I., D.A.E.R.I., respectiv Biroul SIRENE; l) planifică, organizează şi coordonează, la nivelul I.G.I., misiunile de autoevaluare pentru a verifica aplicarea unitară şi conformă a prevederilor acquis-ului Schengen şi procedurilor de lucru în domeniu, şi elaborează rapoarte, analize şi sinteze în urma acestora; m) participă, după caz, la solicitare, la misiunile periodice de evaluare a respectării standardelor Schengen în domeniul SIRENE şi planifică, organizează şi coordonează această activitate la nivelul I.G.I.; n) îndeplineşte sarcinile I.G.I. pe linia gestionării documentaţiei rezultate în urma implementării proiectelor derulate prin instrumentul financiar Facilitatea Schengen. (5) Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal, Serviciul afaceri europene şi cooperare internaţională are următoarele atribuţii: a) propune măsuri şi acţiuni care se vor desfăşura la nivelul I.G.I. privind implementarea şi aplicarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei datelor personale; b) coordonează şi monitorizează, după caz, acţiunile întreprinse de structurile I.G.I. în vederea implementării acquisului comunitar şi legislaţiei naţionale pe linia protecţiei datelor personale; c) face propuneri, elaborează/iniţiază proiecte de modificare a normelor metodologice I.G.I. în vederea implementării acquisului comunitar şi a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor personale şi, după caz, le înaintează spre promovare la Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal; d) coordonează elaborarea şi implementarea procedurilor proprii, pe care le supune aprobării conducerii I.G.I.; e) elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată; f) consiliază conducerea direcţiei şi a I.G.I. şi sprijină instruirea personalului care prelucrează date cu caracter personal referitoare la normele şi regulile de protecţie a datelor cu caracter personal; g) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii I.G.I.; h) asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; i) coordonează soluţionarea cererilor persoanelor vizate; j) furnizează anual Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor cu caracter Personal din M.A.I. şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal o analiză cu privire la activitatea desfăşurată în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.  +  Secţiunea a 8-a Direcţia logistică  +  Articolul 36Direcţia logistică are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordinea I.G.I. pe liniile de muncă specifice; b) coordonează activitatea de asigurare cu bunuri materiale de resortul logisticii în cadrul tuturor structurilor I.G.I.; c) coordonează activitatea structurilor proprii pe linia gestionării programelor finanţate din ERF, RF, IF, a componentei de asistenţă tehnică din cadrul programului anual 2013 aferent Fondului pentru frontierele externe, precum şi a programului naţional al Fondului pentru azil, migraţie şi integrare.----------Lit. c) a art. 36 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. d) coordonează activitatea privind dezvoltarea şi administrarea sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize la nivel central şi teritorial, care include Sistemul naţional de evidenţă a străinilor, Sistemul visa on-line şi Sistemul informatic pentru azil, precum şi toate sistemele informatice ale I.G.I.; e) coordonează activitatea de achiziţii în cadrul I.G.I. f) coordonează activitatea structurilor proprii pe linia implementării proiectelor cu finanţare externă.----------Lit. f) a art. 36 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 37 (1) Serviciul administrativ are următoare atribuţii: a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea logistică la nivelul tuturor structurilor I.G.I.; b) analizează nevoile de asigurare cu bunuri materiale de resortul logisticii înaintate de structurile aparatului central şi structurile subordonate care nu au calitatea de ordonator de credite, cu excepţia structurilor judeţene pentru străini, care sunt asigurate material de către inspectoratele judeţene de poliţie, pe baza cărora elaborează programul anual de asigurare tehnico-materială şi financiară; c) organizează şi verifică modul în care se gestionează şi se efectuează inventarierea bunurilor materiale aflate în evidenţă, formulează propuneri privind îmbunătăţirea dotării cu mijloace tehnice; d) constituie bazele de date proprii privind necesarul şi existentul de bunuri materiale la nivelul tuturor structurilor I.G.I., în funcţie de prevederile tabelei de înzestrare, normelor de înzestrare şi de consum aprobate; e) actualizează bazele de date proprii privind necesarul şi existentul la nivelul tuturor structurilor I.G.I. de mijloace tehnice şi materiale, în funcţie de prevederile tabelei de înzestrare, normelor de înzestrare şi de consum aprobate, precum şi ale situaţiilor privind existentul scriptic la sfârşitul anului, stabilit cu ocazia inventarierii patrimoniului I.G.I.; f) analizează, elaborează şi înaintează ierarhic propuneri, după caz, de declasare, scoatere din funcţiune sau disponibilizare a bunurilor materiale din dotarea unităţii şi execută, atunci când se impune, casarea acestora; g) organizează, coordonează şi controlează desfăşurarea activităţii de administrare a patrimoniului imobiliar la nivelul I.G.I.; h) coordonează şi controlează activitatea privind respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiului şi protecţia mediului la nivelul I.G.I.; i) asigură utilizarea legală şi eficientă a fondurilor băneşti din surse bugetare, pe linia de competenţă; j) organizează, coordonează şi monitorizează activităţile de asigurare tehnică de autovehicule pentru structurile asigurate; k) planifică, coordonează şi organizează executarea reviziilor şi întreţinerii tehnicii de armament, geniu, chimic, foto-cinema, audiovideo, cazarmare etc.; l) verifică documentele justificative, pe linia de competenţă, întocmite de personalul din cadrul centrelor ai căror şefi nu au calitatea de ordonator de credite; m) asigură întocmirea legală şi la timp a documentelor justificative privind mişcarea bunurilor şi predarea acestora la structura Financiar; n) coordonează şi controlează activitatea gestionarilor din cadrul structurilor I.G.I.; o) elaborează procedurile de lucru specifice activităţilor desfăşurate; p) coordonează activitatea structurii Suport din subordinea nemijlocită a I.G.I. q) participă cu personal în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă, în calitate de manageri şi/sau experţi, în funcţie de specificul proiectului;----------Lit. q) a alin. (1) al art. 37 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. r) întocmeşte specificaţiile tehnice şi caietele de sarcini pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor de resort, achiziţionate cu finanţare atât de la buget, cât şi din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID, Fondul pentru azil, migraţie şi integrare şi alte fonduri europene, alocate proiectelor implementate la nivelul I.G.I., precum şi componentelor de asistenţă tehnică, şi le înaintează pentru avizare direcţiilor de specialitate din M.A.I., după caz;----------Lit. r) a alin. (1) al art. 37 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. s) derulează contracte pe linia de competenţă, cu finanţare atât de la buget, cât şi din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID, Fondul pentru azil, migraţie şi integrare şi alte fonduri europene;----------Lit. s) a alin. (1) al art. 37 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. t) participă cu personal în comisiile de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor de resort, achiziţionate cu finanţare atât de la buget, cât şi din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID şi alte fonduri europene;----------Lit. t) a alin. (1) al art. 37 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. v) verifică contractele de finanţare nerambursabilă finanţate din fondurile PGSOLID şi Fondul pentru azil, migraţie şi integrare în ceea ce priveşte modul de efectuare a achiziţiilor şi derularea contractelor aferente şi stabileşte corecţii în consecinţă."----------Lit. v) a alin. (1) al art. 37 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. (2) Pe linie tehnică, Serviciul administrativ are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi de organizare, coordonare, executare, îndrumare şi control al activităţilor, măsurilor şi acţiunilor în vederea îndeplinirii misiunilor specifice la nivelul I.G.I.; b) întocmeşte, periodic, materiale de sinteză cu privire la îndeplinirea activităţilor pe linie de specialitate; c) solicită, verifică şi centralizează cererile de echipament în natură şi întocmeşte documentele de plată reprezentând contravaloarea cotelor de echipare şi a eventualelor diferenţe, pentru aparatul propriu şi structurile subordonate care nu au calitatea de ordonator de credite, cu excepţia structurilor judeţene pentru imigrări, care sunt asigurate material de către centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil din teritoriu; d) organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de modul de aplicare în cadrul I.G.I. a prevederilor legale în domeniul supravegherii tehnice a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat; e) asigură şi controlează, conform ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare, alocarea la drepturile de hrană şi echipare a efectivelor I.G.I.; f) verifică, avizează din punct de vedere tehnic şi supune aprobării listele cu propunerile de declasare şi casare a bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe şi listele cu mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, prezentate de ordonatorii terţiari de credite, şi participă, prin delegaţi, la casări când este cazul; g) coordonează, îndrumă şi controlează modul în care se organizează activitatea de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi a bunurilor materiale disponibilizate; h) participă în comisiile de cercetare administrativă pentru bunurile materiale constatate lipsă sau degradate înainte de termen; i) ţine evidenţa verificărilor/controalelor periodice efectuate de personalul I.G.I. care conduce autovehicule din dotare, conform reglementărilor în domeniu, şi comunică datele necesare structurii deţinătoare de parc auto; j) participă, la ordin, la verificările privind starea tehnică şi de funcţionare a autovehiculelor utilizate şi colaborează cu structura de specialitate a M.A.I. care asigură, pe linie de mobilitate, misiunile I.G.I.; k) este responsabil cu activitatea de asigurare cu bunuri materiale de resortul armament şi tehnică specială, conform prevederilor legale în vigoare; l) execută controale tematice şi inopinate la structurile subordonate şi participă la controalele efectuate de Serviciul control, urmărind modul de desfăşurare a activităţii specifice; m) centralizează solicitările de formulare - tipărituri de la structurile subordonate, întocmeşte şi înaintează Direcţiei generale logistică "Planul de tipărituri şi imprimate" necesar instituţiei. (3) Pe linie de administrare a patrimoniului imobiliar, Serviciul administrativ are următoarele atribuţii: a) reglementează, monitorizează şi controlează condiţiile de lucru şi cazare pentru personal, depozitarea tehnicii şi bunurilor materiale; b) organizează evidenţa de cadastru pentru toate terenurile şi clădirile aflate în administrarea sau în folosinţa I.G.I.; c) alocă la drepturi spaţiile aflate în administrare; d) asigură executarea lucrărilor de întreţinere şi refacere a modernizărilor şi investiţiilor la construcţii şi instalaţii; e) verifică şi coordonează asigurarea dotării sediilor cu mobilier, obiecte de inventar şi mijloace fixe necesare bunei funcţionări; f) gestionează şi controlează evidenţa de cadastru pentru toate terenurile şi clădirile aflate în administrarea I.G.I.; g) verifică, analizează şi promovează propunerile structurilor subordonate pentru lucrări de refacere, modernizări şi investiţii, în funcţie de oportunitatea realizării acestora, şi stabileşte priorităţile, reprezintă I.G.I., în vederea avizării şi aprobării acestora, în Consiliul tehnico-economic al M.A.I. şi Comisia tehnico-economică a M.A.I.; h) îndrumă şi participă, după caz, la organizarea şi derularea procedurilor de închiriere de imobile şi de atribuire a contractelor pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de întreţinere, refacere, modernizare şi investiţii în construcţii; i) certifică documentele care se prezintă la viza de control financiar preventiv propriu, cum ar fi cereri pentru deschiderea de credite bugetare, evidenţa creditelor, angajamente legale din care rezultă direct sau indirect obligaţiile de plată, ordonanţarea cheltuielilor ş.a.; j) ţine evidenţa fondurilor băneşti, pe articole bugetare, pentru cheltuielile efectuate la nivelul serviciului, în calitate de administrator de credite; k) ţine evidenţa facturilor emise de furnizorii de utilităţi, verifică exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise, urmăreşte încadrarea în normele de consum şi ia măsuri de corectare a situaţiilor litigioase când constată depăşirea acestora; l) asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a inventarierii anuale a patrimoniului şi a celor periodice la nivelul instituţiei; m) derulează contractele de furnizare a bunurilor materiale şi prestări de servicii, specifice domeniului de activitate. (4) Pe linie de programe şi norme logistice, protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor, Serviciul administrativ are următoarele atribuţii: a) întocmeşte programul logistic pe baza indicatorilor prevăzuţi, a normelor în vigoare şi a tabelelor de înzestrare, asigură introducerea în dotare a prevederilor acestuia şi urmăreşte punerea în aplicare, în limita fondurilor aprobate; b) fundamentează necesarul de fonduri, pe linia de competenţă, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli; c) asigură şi urmăreşte îndeplinirea programelor de asigurare tehnico-materială, în condiţiile aprobate; d) asigură utilizarea legală şi eficientă a fondurilor băneşti din surse bugetare, pe linia de competenţă; e) face propuneri de dotare cu bunuri materiale a I.G.I.; f) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea responsabililor de mediu şi a persoanelor desemnate de la nivelul ordonatorilor terţiari de credite; g) supraveghează respectarea normelor de protecţie a mediului de către personalul structurilor subordonate ordonatorului secundar de credite; h) coordonează activitatea de pregătire a persoanelor cu atribuţii pe linie de protecţie a mediului din cadrul structurilor subordonate, prin elaborarea tematicilor de pregătire şi organizarea de convocări/simpozioane de specialitate, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare; i) controlează şi aplică sancţiuni, potrivit competenţelor, pentru încălcarea de către personalul structurilor subordonate ordonatorului secundar de credite a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acestora, precum şi în zonele de responsabilitate, unde acestea desfăşoară activităţi specifice, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; j) participă, pe linie de specialitate, în comisiile de examinare la examenele de carieră susţinute în domeniul protecţiei mediului de personalul ce îndeplineşte funcţii pe această linie, din structurile subordonate ordonatorului secundar de credite; k) participă la cercetarea accidentelor ecologice produse, conform competenţelor; l) verifică, centralizează şi elaborează Raportul privind desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului pentru unitatea din care face parte, precum şi pentru structurile subordonate acesteia, după caz, şi îl înaintează Direcţiei generale logistice până la data de 15 februarie, pentru anul precedent; m) întocmeşte, după caz, documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului aferente unităţii din care face parte, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010; n) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului menţionate în lista prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010; o) verifică pe teren documentaţia înaintată de structurile care deţin surse de poluare, subordonate ordonatorului secundar, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite, în vederea avizării programelor de conformare ale acestora; p) constituie, în baza documentelor primite, dosarele de mediu pentru structurile din subordine, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010; q) gestionează şi actualizează datele şi informaţiile conţinute în dosarele de mediu; r) întocmeşte şi înaintează la eşaloanele superioare Raportul privind accidentul ecologic, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente ecologice conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 239/2010; s) are acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în toate unităţile I.G.I., pentru controlul activităţilor specifice; t) coordonează, monitorizează şi controlează activitatea specifică de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare; u) propune atribuţii şi răspunderi, în domeniul apărării împotriva incendiilor, ce revin personalului corespunzător funcţiilor exercitate, precum şi asistenţă tehnică în domeniul apărării împotriva incendiilor; v) ţine permanent legătura cu celelalte structuri ale I.G.I., respectiv Financiar, Serviciul implementare programe etc., în vederea întocmirii şi actualizării Programului de investiţii al I.G.I. ce cuprinde toate cheltuielile de capital finanţate atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri externe; w) solicită, analizează şi centralizează datele necesare fundamentării proiectului de buget pentru cheltuielile de capital, conform prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; x) prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005, în vederea repartizării bugetului alocat pe naturi de cheltuieli; y) gestionează bugetul alocat I.G.I. pentru cheltuieli de capital la titlul XII "Active nefinanciare", înaintând Direcţiei generale logistică atât propuneri privind repartizarea pe articole şi alineate a creditelor bugetare alocate, cât şi propuneri privind redistribuirea/suplimentarea/diminuarea fondurilor alocate, în funcţie de evoluţia procesului investiţional; z) întocmeşte şi actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii pe naturi de cheltuieli şi le înaintează Direcţiei generale logistică în vederea cuprinderii în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013; aa) elaborează propuneri privind întocmirea listelor obiectivelor şi acţiunilor de investiţii/dotare pe anul în curs cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat şi le transmite Direcţiei generale logistică, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ab) monitorizează utilizarea fondurilor alocate pentru cheltuieli de capital la titlul XII "Active nefinanciare", centralizează datele cu cele obţinute de la celelalte structuri ale I.G.I. şi le raportează Direcţiei generale logistică; ac) urmăreşte utilizarea creditelor de angajament alocate prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii aprobate; ad) solicită actualizarea valorii obiectivelor şi acţiunilor de investiţii/dotare în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei în vigoare privind actualizarea devizului general; ae) propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă ce cuprind cheltuieli de capital; af) evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea programelor sau proiectelor cu finanţare externă; ag) elaborează şi actualizează baza de date referitoare la investiţiile publice.  +  Articolul 38 (1) Serviciul implementare programe, pe linia gestionării fondurilor instituite în cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", are următoarele atribuţii: a) elaborează propuneri de programe multianuale şi programe anuale, în colaborare cu direcţiile de resort ale I.G.I., pe care le transmite Comisiei Europene prin D.A.E.R.I; b) dacă se impune, revizuieşte programele multianuale şi programele anuale, în colaborare cu direcţiile de resort ale I.G.I., pe care le transmite Comisiei Europene prin autoritatea responsabilă; c) asigură publicitatea fondurilor, precum şi a programelor multianuale, programelor anuale şi proiectelor finanţate din aceste fonduri; d) organizează selecţii de proiecte în situaţiile în care I.G.I. acţionează ca organism de atribuire, în conformitate cu prevederile naţionale aplicabile şi criteriile minime prevăzute la nivelul UE; e) elaborează anunţuri şi instrucţiuni necesare potenţialilor solicitanţi în vederea participării la selecţiile de proiecte, precum şi alte informaţii relevante, pe care le publică prin intermediul mijloacelor de informare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; f) desemnează comisii de evaluare la nivelul I.G.I. în cadrul selecţiilor de proiecte aferente programelor anuale şi participă cu personal în cadrul acestora; g) întreprinde demersuri pentru încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă şi măsurile premergătoare implementării activităţilor de către beneficiari, ca urmare a încheierii selecţiilor de proiecte; h) analizează solicitările beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii procesului de implementare a proiectelor prin stabilirea de măsuri concrete sau amendarea contractelor de finanţare nerambursabilă, după caz; i) asigură legătura dintre beneficiari şi specialiştii direcţiilor de resort competente, în scopul clarificării unor aspecte ce ţin de competenţa acestor direcţii; j) monitorizează proiectele implementate de către beneficiari în cadrul schemelor de grant prin analizarea rapoartelor periodice de progres şi vizite în teren efectuate la sediul beneficiarilor sau în locaţiile în care se derulează activităţile proiectelor; k) raportează autorităţii responsabile stadiul de implementare a schemelor de grant, pe baza informaţiilor transmise de beneficiari şi a selecţiilor de proiecte derulate; l) efectuează analize de risc privind proiectele atribuite, planifică misiuni de control pe baza acestor analize, monitorizează riscurile şi aplicarea măsurilor corective; m) organizează misiuni de control planificat sau la sesizarea unor nereguli, în vederea respectării prevederilor contractuale de către beneficiari în cadrul schemelor de grant; n) propune măsuri corective în sarcina beneficiarilor şi urmăreşte modul de implementare a acestora, propune structurii Financiar recuperarea creanţelor bugetare, după caz; o) analizează cererile de plată, rapoartele de progres intermediare/finale şi documentele justificative aferente, în scopul stabilirii eligibilităţii cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul schemelor de grant, a gradului de realizare a obiectivelor proiectelor şi oportunităţii acordării tranşelor de plată; p) întocmeşte documentele pentru ordonanţarea plăţilor către beneficiari şi notifică beneficiarilor aprobarea cererilor de plată, rapoartelor intermediare/finale, după caz; q) asigură instruirea şi îndrumarea beneficiarilor finanţărilor nerambursabile cu privire la aplicarea regulilor de implementare a schemelor de grant; r) analizează solicitările şi justificările transmise de beneficiari, sub aspectul necesităţii, propunând măsuri în acest sens; s) verifică punerea în aplicare de către beneficiarii proiectelor atribuite a regulilor de asigurare a vizibilităţii fondurilor şi a proiectelor implementate; t) gestionează din punct de vedere tehnic componentele de asistenţă tehnică aferente programelor anuale, planificând activităţi eligibile şi urmărind derularea acestora în conformitate cu prevederile normelor aprobate la nivelul UE; u) elaborează specificaţii tehnice pentru achiziţiile prevăzute a se efectua în cadrul componentelor de asistenţă tehnică aferente programelor anuale; v) asigură gestionarea tehnică a contractelor finanţate din fonduri de asistenţă tehnică; w) implementează activităţi de asistenţă tehnică, în cadrul programelor anuale, în colaborare cu alte structuri ale I.G.I., autorităţi de resort sau firme specializate contractate; x) păstrează toate documentele privind implementarea programelor sau schemelor de grant, în conformitate cu cerinţele menţionate în deciziile UE aplicabile pentru a asigura o pistă de audit adecvată; y) asigură autorităţilor competente, în scopul desfăşurării misiunilor de audit, toate informaţiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate, proiectele şi activităţile de asistenţă tehnică finanţate în cadrul programelor anuale; z) elaborează şi transmite Direcţiei Schengen date şi informaţii la zi, necesare elaborării rapoartelor intermediare şi finale privind punerea în aplicare a programelor anuale; aa) desfăşoară activităţi de informare şi consultare cu beneficiarii şi beneficiarii potenţiali ai schemelor de grant, precum şi cu alte organisme relevante pentru gestionarea Programului general; ab) elaborează şi derulează proiecte în colaborare cu structurile de resort, în situaţiile în care I.G.I. acţionează ca organism executiv, dacă implicarea sa în proiecte este compatibilă cu celelalte atribuţii stabilite; ac) asigură îndrumarea personalului care derulează proiecte în situaţiile în care I.G.I. acţionează ca organism executiv; ad) avizează declaraţiile de cheltuieli elaborate la nivelul structurii Financiar; ae) elaborează analize şi rapoarte de progres intermediare şi finale privind implementarea programelor anuale, în conformitate cu prevederile deciziilor UE aplicabile; af) efectuează evaluări ale programelor multianuale în conformitate cu prevederile UE aplicabile. (2) Pe linia gestionării fondurilor de preaderare şi de tranziţie ale Uniunii Europene, Serviciul implementare programe asigură autorităţilor competente informaţii şi documente cu privire la proiectele care au fost derulate la nivelul structurilor competente în domeniul migraţiei şi azilului, finanţate din fondurile de preaderare şi de tranziţie ale UE. (3) Serviciul implementare programe, pe linia gestionării Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, îndeplineşte atribuţiile privind gestionarea Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, delegate prin art. 7 alin. 2 lit. a)-f) şi j)-q) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015.----------Alin. (3) al art. 38 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Articolul 39 (1) Centrul de comunicaţii şi informatică este organizat la nivel de serviciu şi are următoarele atribuţii: a) dezvoltă şi administrează Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize, la nivel central şi teritorial; b) asigură disponibilitatea permanentă a Sistemului informatic integrat pentru managementul migraţiei, azilului şi vizelor, la nivel central şi teritorial; c) asigură disponibilitatea permanentă a conectivităţii Sistemului informatic integrat al I.G.I. cu S.I.N.S. (Sistemul informatic naţional de semnalări), S.N.I.V. (Sistemul informatic naţional al vizelor), precum şi alte sisteme din M.A.I.; d) asigură menţinerea funcţionării tuturor echipamentelor terminale de radiocomunicaţii din dotarea I.G.I.; e) elaborează şi pune în practică politica de securitate la nivelul sistemelor informatice în cadrul I.G.I., în conformitate cu normele INFOSEC şi cu celelalte reglementări în vigoare; f) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică şi informatică, în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; g) asigură repartizarea şi folosirea judicioasă a tehnicii de calcul din dotarea I.G.I.; h) colaborează cu specialişti din cadrul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare D.C.T.I., în vederea asigurării bunei funcţionări a nodurilor Reţeaua de comunicaţie voce-date, denumită în continuare RCVD, la nivel central şi teritorial; i) elaborează necesarul de achiziţii de echipamente de tehnică de calcul şi comunicaţii în conformitate cu proiectele aprobate şi cu normativele tehnice în vigoare; j) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale; k) execută activităţi de prelucrare a datelor şi furnizare a informaţiilor rezultate în urma exploatării pe calculator a programelor de aplicaţii; l) se ocupă de toate activităţile informatice premergătoare trecerii la noi generaţii de documente emise de către I.G.I.; m) execută activităţi de prelucrare a datelor şi furnizare a informaţiilor necesare personalizării documentelor al căror emitent este I.G.I., precum şi a permiselor de trecere locală a frontierei în regimul micului trafic de frontieră emise de către M.A.E; n) elaborează documentaţii de analiză, proiectare, programare şi exploatare pentru aplicaţiile informatice pe care le dezvoltă, pe care le supune avizului de specialitate al D.C.T.I.; o) îndeplineşte, la nivelul I.G.I., sarcinile ce revin din planurile de acţiune întocmite la nivelul M.A.I. pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice; p) coordonează activitatea pe linie de informatică la nivelul I.G.I. şi al structurilor teritoriale; q) coordonează activitatea administratorilor de baze de date de la structurile judeţene pentru imigrări unde sunt prevăzute asemenea funcţii; r) participă la întocmirea materialelor de evaluare a activităţii I.G.I.; s) participă, potrivit activităţilor specifice, la efectuarea controalelor de fond, sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale ale I.G.I.; t) participă la activitatea de pregătire a personalului I.G.I. în domeniul de activitate specific; u) participă la reuniunile comitetelor/grupurilor de lucru de la Comisia Europeană/Consiliul UE în domeniul de activitate specific; v) coordonează activitatea structurilor judeţene pentru imigrări cu privire la sarcinile pe linie de comunicaţii şi informatică care revin acestora cu ocazia organizării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale; w) întocmeşte listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare în vederea participării cetăţenilor UE la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile stabilite de lege; x) întocmeşte listele cu date de identificare ale cetăţenilor UE cu drept de vot pentru alegerile pentru Parlamentul European; y) asigură activităţile de conducere în secret şi comunicaţii operative la nivelul I.G.I. z) participă cu personal în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă, în calitate de manageri şi/sau experţi, în funcţie de specificul proiectului;----------Lit. z) a alin. (1) al art. 39 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. (2) Pe linie de comunicaţie şi inginerie sistem, Centrul de comunicaţii şi informatică are următoarele atribuţii: a) participă la realizarea măsurilor ce decurg din planurile întocmite la nivelul M.A.I. pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice, conform competenţelor; b) întocmeşte planurile anuale de înzestrare, asigurare materială, reparaţii şi întreţinere a tehnicii de calcul şi de comunicaţii din dotare şi le înaintează spre avizare organului logistic în competenţa căruia se află; c) întocmeşte specificaţii tehnice şi caietele de sarcini, participă la procedurile de achiziţie şi derulează contracte de achiziţii ale bunurilor şi serviciilor de resortul comunicaţiilor şi informaticii, prevăzute în componentele de asistenţă tehnică ale programelor aferente fondurilor acordate României în cadrul PGSOLID şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, precum şi în proiectele cu finanţare externă implementate la nivelul I.G.I.;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 39 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. d) administrează reţeaua şi domeniul Sistemului informatic integrat pentru managementul migraţiei şi azilului, nivel central şi teritorial; e) administrează şi întreţine reţelele de telefonie de incintă din sediile I.G.I. şi colaborează cu specialiştii D.C.T.I. pentru administrarea echipamentelor de comunicaţie telefonică şi Tetra din dotarea I.G.I.; f) administrează sistemul intranet, platforma de mesagerie internă şi pagina de web a I.G.I.; g) administrează reţeaua de internet din cadrul I.G.I.; h) administrează reţeaua de poştă electronică securizată din cadrul I.G.I.; i) stabileşte, implementează şi administrează politica de securitate şi de utilizatori în cadrul Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize la nivelul domeniului, bazei de date şi al aplicaţiei; j) stabileşte, implementează şi administrează politica de securitate şi de utilizatori în cadrul reţelei de calculatoare internet din cadrul I.G.I.; k) elaborează documentaţii de instalare şi configurare a tuturor echipamentelor din compunerea sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; l) execută operaţii de instalare a sistemelor de operare şi a software-ului de bază pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic al I.G.I., precum şi pe celelalte echipamente aflate în exploatarea acesteia, la nivel central şi teritorial, şi participă la depanarea şi repunerea în funcţiune a echipamentelor de calcul din dotarea I.G.I. împreună cu specialiştii firmei care asigură asistenţa tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicaţie şi software; m) răspunde de gestiunea operării, a performanţelor şi a problemelor ce apar în reţelele proprii; n) gestionează şi preia/transmite traficul ce îi este adresat ori pe care îl generează; o) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniu şi a posibilităţilor de implementare a acestora; p) participă la pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu şi a celor din unitatea din care face parte, asigurând specialişti în domeniu, suport tehnic şi bibliografia necesară studiului, şi acordă asistenţă pentru exploatarea echipamentelor de calcul şi de comunicaţie din dotarea I.G.I., precum şi pentru exploatarea aplicaţiilor informatice realizate; q) asigură respectarea strictă a normelor de protecţie-securitate a datelor la nivel de sistem; r) întreţine şi actualizează biblioteca de software de bază şi de aplicaţie a I.G.I. şi ţine evidenţa şi gestionează memoriile externe magnetice şi optice, în scopul asigurării copiilor de siguranţă şi utilizării acestora, conform metodologiilor de lucru; s) asigură respectarea strictă a măsurilor de protecţie a muncii; t) gestionează bunurile de resort din cadrul I.G.I.; u) realizează managementul infrastructurii de chei publice (Public Key Infrastructure) a I.G.I. (3) Pe linie de analiză-programare, Centrul de comunicaţii şi informatică are următoarele atribuţii: a) participă la realizarea măsurilor ce decurg din planurile întocmite la nivelul M.A.I. pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice, conform competenţelor; b) desfăşoară activităţi de analiză-programare pentru realizarea de noi module de aplicaţie ale sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize, pentru modificarea celor existente sau pentru dezvoltarea de noi aplicaţii în conformitate cu cerinţele celorlalte structuri ale I.G.I. şi cu modificările legislaţiei în vigoare şi răspunde de funcţionarea pachetelor de programe de aplicaţie la parametrii proiectaţi; c) asigură funcţionarea corectă şi modificarea modulelor de aplicaţie din sistemul de vize necesare emiterii permiselor de mic trafic; d) elaborează documentaţii de analiză, programare şi exploatare pentru aplicaţiile informatice pe care le dezvoltă; e) colaborează cu celelalte servicii ale I.G.I. în scopul stabilirii şi îmbunătăţirii cerinţelor funcţionale ale sistemului informatic; f) execută operaţii de instalare a software-ului de aplicaţie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic al I.G.I., precum şi pe celelalte echipamente aflate în exploatarea acesteia, la nivel central; g) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică (informatică), în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora în cadrul Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; h) participă la pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu şi a celui din unitatea din care face parte, asigurând specialişti în domeniu, suport tehnic şi bibliografia necesară; i) asigură respectarea strictă a normelor de protecţie-securitate a datelor la nivel de aplicaţie; j) participă la controalele de fond şi tematice. (4) Pe linie de baze de date, Centrul de comunicaţii şi informatică are următoarele atribuţii: a) participă la realizarea măsurilor ce decurg din planurile întocmite la nivelul M.A.I. pe linia informatizării activităţii şi armonizării sistemelor informatice, conform competenţelor; b) gestionează baza de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize şi asigură integritatea funcţională a acesteia; c) realizează teste de coerenţă asupra bazei de date; d) asigură, împreună cu compartimentul analiză-programare, funcţionarea corectă şi modificarea modulelor de aplicaţie din sistemul de vize necesare emiterii permiselor de mic trafic, monitorizând acţiunile de introducere/update/ştergere a datelor dinspre/către aceste module; e) colaborează cu specialiştii compartimentului analiză proiectare programe pentru actualizarea structurii bazei de date în conformitate cu cerinţele aplicaţiilor; f) colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I., în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale; g) stabileşte politica de salvare şi recuperare a datelor, planifică şi execută operaţiunile de back-up ale bazei de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; h) realizează copiile de siguranţă ale bazei de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; i) monitorizează performanţele bazei de date a Sistemului informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize şi efectuează operaţiuni de optimizare a acestora; j) desfăşoară activităţi de studii şi documentare tehnică în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilităţilor de implementare a acestora; k) participă la pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu şi a celui din unitatea din care face parte, asigurând specialişti în domeniu, suport tehnic şi bibliografia necesară studiului, şi acordă asistenţă pentru exploatarea echipamentelor de calcul şi de comunicaţie din dotarea I.G.I., precum şi pentru exploatarea aplicaţiilor informatice realizate; l) asigură respectarea strictă a normelor de protecţie-securitate a datelor la nivel de baze de date; m) asigură realizarea şi actualizarea sistemului intranet şi a paginii de internet a I.G.I. (5) Pe linie de dispecerat tehnic, Centrul de comunicaţii şi informatică are următoarele atribuţii: a) acordă sprijin utilizatorilor sistemelor informatice gestionate; b) generează şi transmite loturi de date pentru permisele de trecere locală a frontierei în regimul unicului trafic de frontieră către Compania Naţională "Imprimeria Naţională", denumită în continuare C.N.I.N.; c) generează şi transmite loturi de date pentru cărţile de rezidenţă către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; d) verifică, prelucrează, gestionează loturile de producţie şi le transmite către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice pentru permisele de şedere şi paşapoartele electronice pentru persoane fără cetăţenie; e) actualizează baza de date a S.I.M.S. cu consemne la frontieră; f) personalizează titluri de călătorie; g) efectuează verificări în sistemele informatice gestionate; h) supraveghează modul de funcţionare a echipamentelor din sala serverelor; i) în cazul căderii liniilor de comunicaţie, preia indicatorii informatizaţi ai situaţiei operative de la structurile pentru imigrări deconectate; j) semnalează la dispeceratele Reţelei de comunicaţii integrate voce-date şi Reţelei naţionale de voce ale M.A.I. din cadrul D.C.T.I. problemele de comunicaţie; k) gestionează traficul de rapoarte şi consemne între I.G.I. şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare I.G.P.F., şi ţine evidenţa strictă a acestuia; l) efectuează salvări ale bazei de date; m) asigură paza şi accesul în spaţiile ocupate de I.G.I. din imobilul din strada Eforie nr. 3-5.  +  Articolul 40Biroul achiziţii are următoarele atribuţii: a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate şi fundamentate la nivelul celorlalte structurii ale I.G.I., în funcţie de fondurile şi de proiectele aprobate; b) elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe toate sursele finanţate, respectiv capitolele 61.01, 68.01 şi pe fonduri europene aflate în derulare, asistenţă tehnică şi acţiunile de monopol finanţate din fondurile acordate României în cadrul PGSOLID şi Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, proiecte finanţate din Programul operaţional «Dezvoltarea capacităţii administrative», implementate la nivelul I.G.I.;----------Lit. b) a art. 40 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. c) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea inspectorului general şi avizul structurii Financiar; d) elaborează calendarul procedurilor de atribuire necesar pentru planificarea procesului de achiziţii publice, evitarea suprapunerilor şi întârzierilor şi monitorizarea internă a procesului de achiziţii, ţinând seama de termenele legale prevăzute pentru publicarea anunţurilor, depunerea candidaturilor/ofertelor, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea candidaturilor/ofertelor, precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedurile; e) elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul Serviciului juridic; f) elaborează notele justificative privind criteriul de atribuire pentru contracte, notele justificative privind îndeplinirea cerinţelor minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi la capacitatea tehnică şi profesională solicitate, notele justificative privind determinarea valorii estimate; g) elaborează documentaţiile de atribuire în baza caietelor de sarcini şi a specificaţiilor tehnice întocmite de structurile de specialitate ale I.G.I. în competenţa cărora se află bunurile, serviciile şi lucrările propuse a se achiziţiona;----------Lit. g) a art. 40 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. h) asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea procedurilor de achiziţii, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; i) desfăşoară activităţile de organizare a competiţiei, publică anunţul de participare, pune la dispoziţie documentaţia de atribuire, solicită şi întocmeşte răspunsuri la clarificările solicitate, stabileşte reguli de participare şi de evitare a conflictului de interese; j) asigură publicarea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare în Sistemul electronic de achiziţii publice; k) transmite în format electronic documentaţiile de atribuire în vederea validării acestora de către Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P.; l) transmite în format electronic anunţurile/invitaţiile de participare în vederea validării şi publicării acestora de către A.N.R.M.A.P.; m) înştiinţează Unitatea de coordonare şi verificare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre declanşarea procedurilor de achiziţie care nu impun publicarea unui anunţ/invitaţie de participare în sistemul electronic şi în cazul organizării procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare;----------Lit. m) a art. 40 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. n) propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit; o) persoana responsabilă de atribuirea contractului coordonează activitatea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care urmează a fi încheiate de I.G.I., iar comisia de evaluare întocmeşte rapoarte intermediare, adrese de clarificare, grile de evaluare şi verificare a criteriilor de calificare, a propunerilor tehnice şi financiare, rapoartele procedurilor şi documentele privind transmiterea rezultatelor procedurilor; p) înregistrează contestaţiile şi le comunică operatorilor economici implicaţi în procedură, întocmeşte punctele de vedere cu privire la contestaţiile depuse şi le transmite Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi contestatarului; q) constituie şi păstrează dosarele de achiziţie publică; r) întocmeşte proiectele de contracte de furnizare, servicii şi lucrări, transmite contractele de furnizare, servicii şi lucrări structurilor beneficiare, care vor urmări derularea contractelor respective; s) prospectează piaţa în vederea realizării de achiziţii prin cumpărare directă; t) face propuneri de modificare sau completare a reglementărilor privind achiziţiile publice; u) coordonează şi controlează modul în care se organizează şi se desfăşoară achiziţiile publice în cadrul structurilor subordonate care au calitatea de ordonator terţiar de credite, privind respectarea legalităţii achiziţiilor, şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în urma constatărilor efectuate; v) abrogată;----------Lit. v) a art. 40 a fost abrogată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. w) asigură procurarea de bilete de avion, asigurări medicale şi rezervări pentru cazare, pe baza documentaţiei aferente deplasării personalului I.G.I. în misiuni externe; x) întocmeşte şi transmite către A.N.R.M.A.P. un raport anual privind contractele de atribuire, în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent; y) întocmeşte şi publică anunţurile de atribuire pentru procedurile finalizate; z) întocmeşte documentele constatatoare pentru fiecare contract atribuit în baza documentelor de recepţie transmise de structurile de specialitate ale I.G.I., în competenţa cărora se află bunurile, serviciile şi lucrările care fac obiectul contractului atribuit;----------Lit. z) a art. 40 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. aa) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, are relaţii de cooperare cu toate compartimentele structurale ale I.G.I.; ab) elaborează, pe baza legislaţiei nou-apărute, tematici de pregătire profesională, pe care le trimite la centrele din subordine în vederea utilizării în procesul pregătirii de specialitate; ac) întocmeşte materiale de sinteză cu privire la îndeplinirea activităţilor pe linie de specialitate; ad) asigură utilizarea legală şi eficientă a fondurilor băneşti din surse bugetare şi cofinanţare. ae) participă cu personal în cadrul echipelor de proiect desemnate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă, în calitate de experţi, în funcţie de specificul proiectului;----------Lit. ae) a art. 40 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015. af) organizează şi derulează proceduri de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor finanţate din componentele de asistenţă tehnică prevăzute în PGSOLID şi programul naţional al Fondului pentru azil, migraţie şi integrare.----------Lit. af) a art. 40 a fost introdusă de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 2 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2015.  +  Secţiunea a 9-a Direcţia migraţie  +  Articolul 41Direcţia migraţie are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordine pe liniile de muncă specifice; b) coordonează activitatea Direcţiei pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti, centrelor pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică şi structurilor judeţene pentru imigrări; c) aprobă emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de viză depuse de străini la reprezentanţele diplomatice din străinătate transmise de Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.) prin Centrul Naţional de Vize, denumit în continuare C.N.V.; d) aprobă emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de eliberare a permisului de mic trafic transmise de reprezentanţele diplomatice din ţările terţe vecine cu care România a încheiat acorduri care reglementează regimul specific micului trafic de frontieră; e) coordonează activităţile cu privire la anulare/revocarea vizei şi a permisului de mic trafic de frontieră, în condiţiile stabilite de lege, pentru străinii aflaţi pe teritoriul ţării; f) coordonează activitatea de eliberare a autorizaţiilor în scop de muncă a străinilor pe teritoriul României; g) coordonează activitatea de prelungire a dreptului de şedere temporară şi de acordare a dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României; h) analizează cererile de acordare a dreptului de şedere pe termen lung, în cadrul comisiei special constituite, şi formulează propuneri motivate, pe care le prezintă spre aprobare conducerii I.G.I.; i) coordonează activitatea de înregistrare a rezidenţei cu o durată mai mare de 3 luni şi cea pe linia soluţionării cererilor de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă pe teritoriul României pentru cetăţenii UE/Spaţiului Economic European (UE/SEE), cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora; j) coordonează organizarea şi actualizarea evidenţei străinilor/cetăţenilor UE/SEE cu privire la admisie, şederea şi îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României, precum şi rezidenţa cetăţenilor UE/SEE, cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi a membrilor de familie ai acestora şi limitarea dreptului de rezidenţă al acestora; k) coordonează activitatea de eliberare a documentelor care atestă dreptul de rezidenţă sau şedere pe teritoriul naţional şi a documentelor de călătorie pentru străinii/cetăţenii UE/SEE şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene aflaţi pe teritoriul României; l) coordonează activităţile specifice I.G.I. pentru desfăşurarea alegerilor pentru administraţia publică locală şi pentru Parlamentul European; m) coordonează activităţile specifice I.G.I. pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind iniţiativa cetăţenească; n) coordonează activitatea de combatere a şederii ilegale a străinilor, de îndepărtare a acestora de pe teritoriul României şi activitatea privind luarea în custodie publică a străinilor; o) coordonează activităţile specifice desfăşurate pentru depistarea străinilor cu şedere ilegală şi a celor care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale pe teritoriul României; p) coordonează activităţile desfăşurate în vederea punerii în aplicare a hotărârilor dispuse de către instanţă prin care străinii sunt declaraţi indezirabili sau prin care s-a dispus măsura de siguranţă a expulzării acestora; q) coordonează activităţile specifice desfăşurate pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României; r) coordonează activităţile pe linia combaterii migraţiei ilegale a străinilor şi pentru combaterea muncii nedeclarate desfăşurate de străini, conform protocoalelor încheiate cu instituţii din cadrul M.A.I. şi cu alte instituţii; s) coordonează activităţile cu privire la acordarea/revocarea tolerării rămânerii străinilor pe teritoriul României; t) coordonează activităţile pentru aplicarea măsurilor restrictive împotriva străinilor care au încălcat regimul juridic al străinilor pe teritoriul României, precum şi pe cea privind sancţionarea angajatorilor care nu respectă cadrul normativ în vigoare privind angajarea în muncă sau detaşarea străinilor; u) coordonează activitatea specifică gestionării evidenţei străinilor cercetaţi penal, precum şi a celor cărora nu li se permite ieşirea din ţară ori sunt urmăriţi general; v) coordonează activitatea pe linia depistării infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor în România şi pe linia întocmirii actelor de constatare cu privire la acestea; w) coordonează activitatea de aplicare a măsurilor restrictive luate împotriva străinilor care au încălcat regimul juridic al străinilor pe teritoriul ţării şi cel privind limitarea sau restrângerea dreptului de rezidenţă al cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi a membrilor de familie ai acestora; x) coordonează activitatea de culegere, stocare, prelucrare, diseminare şi valorificare a informaţiilor, precum şi schimbul cu acest tip de date şi informaţii cu celelalte structuri ale statului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; y) asigură reprezentarea instituţiei pe linia de competenţă la întâlniri, grupuri de lucru, grupuri interministeriale sau interinstituţionale şi elaborează puncte de vedere pentru întocmirea mandatelor reprezentanţilor României la comitetele/grupurile de lucru de la Comisia Europeană/Consiliul UE; z) cooperează, pe linia de competenţă, cu structuri ale M.A.I şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul imigraţiei, cu reprezentanţele diplomatice acreditate în România şi instituţii similare din străinătate, în condiţiile legii; aa) colaborează cu organisme internaţionale cu competenţă în domeniile migraţiei, în baza înţelegerilor la care România este parte, precum şi cu organizaţii internaţionale sau neguvernamentale cu atribuţii în domeniu; ab) face propuneri pentru iniţierea unor proiecte de acte normative şi proceduri pentru reglementarea activităţii în domeniul imigraţiei; ac) elaborează şi implementează proiecte finanţate din fonduri externe, precum PGSOLID - Fondul European de Returnare; ad) analizează, potrivit competenţelor, petiţiile formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi formulează propuneri de soluţionare a acestora; ae) analizează, potrivit competenţelor, solicitările transmise în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formulează proiecte de răspunsuri la acestea; af) întocmeşte situaţii statistice şi analize pe profilul activităţii specifice şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia în concordanţă cu cele rezultate; ag) prelucrează date cu caracter personal, efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat date, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; ah) efectuează operaţiuni de implementare, interogare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor din S.I.M.S., pe liniile de muncă specifice; ai) asigură participarea, potrivit competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale pe liniile de muncă specifice; aj) monitorizează aplicarea unitară de către structurile teritoriale a procedurilor specifice de lucru pe liniile de muncă specifice şi propune măsuri pentru clarificarea legală a unor situaţii atipice apărute în activitatea de aplicare a acestora de către structurile teritoriale; ak) face propuneri de aprobare/revizuire/abrogare a procedurilor de lucru specifice activităţilor şi elaborează proiecte de dispoziţii pe care le înaintează spre aprobare inspectorului general al I.G.I., pe linia de competenţă; al) exploatează informaţii cu caracter clasificat cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie; am) asigură participarea la misiuni de escortare a străinilor în cadrul returnării forţate; an) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate de structurile I.G.I. cu ocazia realizării unui rezultat pozitiv (hit) cu privire la art. 95-100 din Convenţia de aplicare a Acordului Schengen, denumită în continuare C.A.A.S.; ao) exercită orice alte atribuţii sau competenţe conferite prin lege.  +  Articolul 42 (1) Serviciul admisie are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de viză şi cererile de eliberare a permisului de mic trafic transmise de misiunile diplomatice, oficiile consulare şi C.N.V.; b) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind soluţionarea invitaţiilor depuse în scopul acordării vizelor de scurtă şedere şi a cererilor de reîntregire a familiei; c) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind anularea/revocarea vizelor de intrare în România şi a permisului de mic trafic de frontieră şi întreprinde activităţi specifice conform procedurii, la solicitarea structurilor teritoriale sau a altor instituţii; d) cooperează, pe linia de competenţă, cu structuri ale M.A.I şi cu alte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul imigraţiei, în scopul stabilirii condiţiilor de acordare a vizelor. (2) Pe linia admisiei cu viză de scurtă şedere şi permisul de mic trafic, Serviciul admisie are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de viză de scurtă şedere depuse de străini la misiunile diplomatice şi oficiile consulare din străinătate şi transmise de M.A.E.-C.N.V.; b) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de eliberare a permisului de mic trafic transmise de misiunile diplomatice şi oficiile consulare din ţările terţe vecine cu care România a încheiat acorduri care reglementează regimul specific micului trafic de frontieră; c) face propuneri de aprobare a invitaţiilor adresate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România prin care acestea invită cetăţeni din state terţe, posesori de paşapoarte simple; d) notifică misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România cu privire la refuzul aprobării invitaţiilor depuse pentru străinii care nu îndeplinesc condiţiile legale de intrare în ţară; e) în scopul stabilirii condiţiilor de acordare a vizei de scurtă şedere şi permisului de mic trafic efectuează verificări în evidenţele I.G.I. şi ale altor instituţii conform protocoalelor încheiate în acest sens; f) face propuneri, în condiţiile legii, de anulare/revocare a vizelor de intrare în ţară; g) face propuneri, în condiţiile legii, de anulare/revocare a permiselor de mic trafic de frontieră; h) verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor speciale de acordare a vizei de scurtă şedere, conform scopului declarat, şi poate solicita, în acest scop, date suplimentare invitatorului fie direct, fie prin intermediul structurilor teritoriale ale I.G.I.; i) efectuează operaţiuni de implementare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor cu privire la cererile de viză de scurtă şedere şi cererile de eliberare a permiselor de mic trafic şi la deciziile luate în legătură cu acestea; j) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind modul de avizare a invitaţiilor depuse în scopul acordării vizelor de scurtă şedere pentru străinii proveniţi din state terţe; k) verifică, periodic, dacă străinii proveniţi din state terţe, intraţi în România cu viză de scurtă şedere, au părăsit teritoriul ţării în termenul de valabilitate a vizelor şi propune măsuri împotriva celor care nu au respectat prevederile legale; l) participă, potrivit competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale, se informează asupra situaţiei operative existente pe raza de competenţă şi întocmeşte raportul cu concluzii şi măsuri. (3) Pe linia admisiei cu viză de lungă şedere, Serviciul admisie are următoarele atribuţii: a) face propuneri pentru emiterea avizului, potrivit legii, la cererile de viză de lungă şedere formulate în scopul desfăşurării de activităţi economice, profesionale, comerciale, reîntregirea familiei, studii, de cercetare ştiinţifică, umanitare, religioase şi pentru alte scopuri, depuse de străini la misiunile diplomatice ale României în străinătate şi transmise de M.A.E.-C.N.V.; b) în scopul stabilirii condiţiilor de acordare a vizei de lungă şedere, efectuează verificări în evidenţele I.G.I. şi ale altor instituţii conform protocoalelor încheiate în acest sens; c) verifică îndeplinirea de către străini a condiţiilor speciale de acordare a vizei de lungă şedere, conform scopului declarat, şi poate solicita, în acest scop, date suplimentare invitatorului fie direct, fie prin intermediul structurilor teritoriale ale I.G.I.; d) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind modul de soluţionare a cererilor de reîntregire a familiei; e) ţine şi actualizează, periodic, evidenţa străinilor cărora li sau eliberat avize pentru a desfăşura activităţi comerciale, activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi umanitar-religioase şi studii pe teritoriul României; f) verifică, ori de câte ori este necesar, dacă străinii proveniţi din state terţe, intraţi în România cu viză de lungă şedere, au respectat scopul vizei şi durata şederii şi propune măsuri împotriva celor care nu au respectat prevederile legale; g) face, în condiţiile legii, propuneri de anulare/revocare a vizelor de intrare în ţară; h) efectuează operaţiuni de implementare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor cu privire la cererile de viză de lungă şedere şi la deciziile luate în legătură cu acestea; i) participă, potrivit competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale, se informează asupra situaţiei operative existente pe raza de competenţă şi întocmeşte raportul cu concluzii şi măsuri; j) asigură implementarea unitară a prevederilor legale, la nivel teritorial, prin stabilirea de practici şi proceduri specifice activităţii.  +  Articolul 43 (1) Serviciul rezidenţă/şedere cetăţeni UE, SEE şi state terţe are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activităţile de eliberare a autorizaţiilor de muncă a străinilor pe teritoriul României desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări; b) coordonează şi controlează activitatea de prelungire a dreptului de şedere temporară şi de acordare a dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări; c) coordonează şi controlează activitatea de înregistrare/acordare a rezidenţei permanente a cetăţenilor UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene pe teritoriul României desfăşurată la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări; d) coordonează şi controlează activităţile specifice desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări pentru desfăşurarea alegerilor pentru administraţia publică locală şi pentru Parlamentul European. (2) Pe linia şederii temporare state terţe, Serviciul rezidenţă/şedere cetăţeni UE, SEE şi state terţe are următoarele atribuţii: a) coordonează, în mod unitar, activitatea de eliberare a autorizaţiilor de muncă a străinilor pe teritoriul României; b) coordonează, în mod unitar, activitatea de prelungire a dreptului de şedere temporară pe teritoriul României potrivit scopurilor prevăzute de legislaţia aplicabilă străinilor pe teritoriul României; c) coordonează organizarea şi actualizarea evidenţei străinilor cu şedere temporară pe teritoriul României; d) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale I.G.I. care au ca obiect situaţiile atipice apărute în reglementarea dreptului de şedere temporară şi emite dispoziţii de linie pentru clarificarea situaţiilor atipice apărute; e) efectuează verificări şi face propuneri, în urma solicitărilor instituţiilor abilitate, pentru reglementarea dreptului de şedere al străinilor a căror prezenţă în România este în interesul statului român; f) coordonează activitatea de eliberare a documentelor de identitate sau de călătorie pentru străinii aflaţi pe teritoriul României; g) coordonează organizarea evidenţei cazurilor de pierdere, furt, distrugere sau deteriorare a documentelor de călătorie pentru cetăţenii străini aflaţi pe teritoriul României; h) coordonează evidenţa documentelor de călătorie şi a altor documente pierdute şi recuperate ce aparţin cetăţenilor străini, pe care le remite ambasadelor statelor emitente; i) organizează evidenţa străinilor decedaţi pe teritoriul României, notifică aceste cazuri misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi cooperează cu acestea până la clarificarea situaţiei; j) efectuează activităţi de implementare a semnalărilor în S.I.S., pentru situaţiile prevăzute de art. 100 din C.A.A.S., potrivit competenţelor; k) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate de structurile I.G.I. cu ocazia realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări în Sistemul naţional de informaţii Schengen, denumit în continuare N.S.I.S., cu privire la art. 100 din C.A.A.S. (3) Pe linia şederii permanente state terţe, Serviciul rezidenţă/şedere cetăţeni UE, SEE şi state terţe are următoarele atribuţii: a) coordonează organizarea şi actualizarea evidenţei străinilor cu şedere permanentă pe teritoriul României; b) efectuează verificări şi face propuneri, în urma solicitărilor instituţiilor abilitate, pentru acordarea dreptului de şedere pe termen lung în România, în interesul statului român; c) coordonează activitatea pe linia primirii cererilor de acordare a dreptului de şedere pe termen lung în România la nivelul structurilor teritoriale; d) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii ce desfăşoară activităţi pe linie de securitate naţională şi ordine publică, în domeniul de competenţă; e) participă la întocmirea proiectelor de acte normative, protocoale de cooperare, proceduri de lucru, pentru reglementarea activităţii specifice; f) analizează cererile cetăţenilor străini de acordare a dreptului de şedere pe termen lung în România în cadrul comisiei special constituite şi formulează propuneri motivate, pe care le prezintă spre aprobare inspectorului general al I.G.I.; g) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale I.G.I. privind încetarea, anularea sau revocarea dreptului de şedere pe termen lung al străinilor şi formulează propuneri potrivit legii, pe care le prezintă spre aprobare inspectorului general al I.G.I.; h) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale I.G.I. care au ca obiect situaţiile atipice apărute în reglementarea dreptului de şedere pe termen lung şi emite dispoziţii de linie pentru clarificarea situaţiilor atipice apărute; i) întocmeşte situaţii statistice şi analize pe profilul activităţii proprii şi face propuneri de îmbunătăţire a acesteia în concordanţă cu cele rezultate. (4) Pe linie de cetăţeni ai UE/SEE/ai Confederaţiei Elveţiene, Serviciul rezidenţă/şedere cetăţeni UE, SEE şi state terţe are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de înregistrare a rezidenţei cu o durată mai mare de 3 luni pe teritoriul României pentru cetăţenii UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru membrii de familie ai acestora; b) coordonează activitatea pe linia soluţionării cererilor de acordare a dreptului de rezidenţă permanentă în România la nivelul structurilor teritoriale; c) coordonează activităţile specifice I.G.I. pentru desfăşurarea alegerilor pentru administraţia publică locală şi pentru Parlamentul European; d) coordonează organizarea evidenţei cazurilor de pierdere, furt, distrugere sau deteriorare a documentelor de călătorie pentru cetăţenii UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene aflaţi pe teritoriul României; e) analizează referatele întocmite de structurile teritoriale ale I.G.I. care au ca obiect situaţiile atipice apărute în înregistrarea rezidenţei/acordarea dreptului de rezidenţă permanentă a cetăţenilor UE şi membrilor de familie ai acestora şi emite dispoziţii de linie pentru clarificarea situaţiilor atipice apărute; f) coordonează modul de ţinere a evidenţei documentelor de călătorie şi a altor documente pierdute şi recuperate ce aparţin cetăţenilor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene, pe care le remite ambasadelor statelor emitente; g) organizează evidenţa cetăţenilor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene decedaţi pe teritoriul României, notifică aceste cazuri misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi cooperează cu acestea până la clarificarea situaţiei; h) verifică declaraţiile de susţinere şi emite certificatul referitor la numărul de declaraţii valabile pentru România, completate de cetăţenii UE rezidenţi în România.  +  Articolul 44 (1) Serviciul custodie publică, returnări şi escorte are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale pe linia returnării sub escortă a străinilor de pe teritoriul României şi finalizează măsurile de îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României a străinilor luaţi în custodie publică; b) coordonează şi controlează activitatea de preluare a străinilor depistaţi cu şedere ilegală a căror identitate nu poate fi clarificată la nivel teritorial, precum şi activitatea de introducere, scoatere a străinilor luaţi în custodie publică şi transferul între centrele pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică; c) organizează şi efectuează îndepărtarea sub escortă a străinilor în ţările de origine sau de destinaţie, inclusiv prin zboruri charter sau comune cu alte state membre UE; d) desfăşoară activităţi specifice punctelor de contact al Tratatului de la Prum şi al Agenţiei Europene pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE, denumită în continuare FRONTEX, pe linia combaterii migraţiei ilegale şi a returnării străinilor. (2) Pe linie de custodie publică, returnări şi escorte pentru spaţiul Africa, Europa, America şi punct de contact FRONTEX, Serviciul custodie publică, returnări şi escorte are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale pe linia returnării sub escortă a străinilor de pe teritoriul României provenind din Africa, Europa, America şi finalizează măsurile de îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României a străinilor din spaţiul dat în competenţă, luaţi în custodie publică; b) coordonează activitatea de preluare a străinilor depistaţi cu şedere ilegală, proveniţi din spaţiul dat în competenţă, a căror identitate nu poate fi clarificată la nivel teritorial, precum şi activitatea de introducere, scoatere a străinilor luaţi în custodie publică în centrele de cazare, precum şi transferul între acestea, în funcţie de gradul de ocupare în centre şi situaţia operativă; c) face propuneri de luare în custodie publică a străinilor, proveniţi din Africa, Europa şi America, care nu pot fi îndepărtaţi sub escortă în termen de 24 de ore, şi de prelungire a duratei acesteia, pentru cazurile în care străinii nu au putut fi îndepărtaţi sub escortă în termen de 30 de zile de la luarea în custodie publică; d) pune în executare hotărârile de declarare a străinilor ca persoane indezirabile, precum şi măsurile dispuse de instanţa de judecată privind expulzarea, referitoare la luarea în custodie publică şi îndepărtarea sub escortă de pe teritoriu a străinilor proveniţi din spaţiul dat în competenţă, inclusiv a membrilor de familie a cetăţenilor UE şi SEE; e) sesizează M.A.E. în scopul aplicării prevederilor Ordinului ministrului afacerilor externe şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 811/1.321/2006 privind procedura aplicabilă în cazul necooperării unor reprezentanţe diplomatice în legătură cu eliberarea documentelor de călătorie necesare pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român; f) coordonează şi controlează activităţile de realizare a transferurilor, conform Procedurii Dublin, de către personalul propriu sau cel al structurilor subordonate pe linie de imigrări; g) efectuează verificări specifice în scopul stabilirii identităţii străinilor proveniţi din spaţiul dat în competenţă, care au trecut ilegal frontiera de stat, ori a celor depistaţi cu şedere ilegală, luaţi în custodie publică şi a căror identitate nu a putut fi stabilită cu ocazia depistării; h) efectuează demersurile necesare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, în scopul obţinerii documentelor de călătorie pentru străinii ce provin din spaţiul dat în competenţă împotriva cărora s-a dispus îndepărtarea sub escortă de pe teritoriul României; i) efectuează transferul străinilor care fac obiectul Procedurii Dublin, conform normelor direct aplicabile, care stabilesc criteriile şi mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil, depuse în unul dintre statele membre de un cetăţean al unui stat terţ; j) gestionează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în centrele de cazare a străinilor pe linia introducerii, cazării şi scoaterii din centre, precum şi a respectării drepturilor şi obligaţiilor străinilor pe perioada cât se află cazaţi în centrele respective; k) gestionează problematica referitoare la regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoţiţi, proveniţi din spaţiul dat în competenţă, şi întreprinde demersurile legale corespunzătoare pentru clarificarea situaţiei juridice şi a reunificării familiale a acestora; l) solicită, prin intermediul Departamentului consular din cadrul M.A.E., sprijin din partea misiunilor diplomatice ale României acreditate în străinătate, în scopul îndeplinirii în bune condiţii a misiunilor de îndepărtare sub escortă a străinilor de pe teritoriul României; m) participă, conform competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, tematice, de sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale; n) face propuneri, potrivit spaţiului dat în competenţă şi în condiţiile legii, privind acordarea tolerării străinilor pe teritoriul României; o) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare externă; p) implementează, actualizează şi modifică în S.I.M.S. datele privind străinii luaţi în custodie publică şi ale celor îndepărtaţi sub escortă proveniţi din spaţiul dat în competenţă; q) întocmeşte procedurile interne de lucru specifice domeniului de activitate, urmăreşte aplicarea acestora de către structurile teritoriale şi asigură actualizarea permanentă a acestora; r) coordonează activitatea de culegere de informaţii desfăşurată în centrele de cazare a străinilor luaţi în custodie publică şi le pune la dispoziţie spre valorificare structurilor specializate din sistemul de ordine publică şi securitate naţională; s) urmăreşte modul de aplicare pe teritoriul naţional a deciziilor de îndepărtare a străinilor din statele terţe dispuse de statele membre ale UE; t) coordonează activitatea de aplicare a prevederilor acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state în ceea ce priveşte readmisia străinilor; u) desfăşoară activităţile specifice punctului naţional de contact FRONTEX în domeniul returnărilor. (3) Pe linie de custodie publică, returnări şi escorte pentru spaţiul Asia, Orientul Mijlociu şi punct de contact al Tratatului de la Prum, Serviciul custodie publică, returnări şi escorte are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale pe linia returnării sub escortă a străinilor de pe teritoriul României, provenind din Asia şi Orientul Mijlociu, finalizează măsurile de îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României a străinilor din spaţiul dat în competenţă, luaţi în custodie publică; b) coordonează activitatea de preluare a străinilor depistaţi cu şedere ilegală, proveniţi din spaţiul dat în competenţă, a căror identitate nu poate fi clarificată la nivel teritorial, activitatea de introducere, scoatere a străinilor luaţi în custodie publică în centrele de cazare, precum şi transferul între acestea, în funcţie de gradul de ocupare în centre şi situaţia operativă; c) face propuneri de luare în custodie publică a străinilor proveniţi din Asia şi Orientul Mijlociu care nu pot fi îndepărtaţi sub escortă în termen de 24 de ore şi de prelungire a duratei acesteia, pentru cazurile în care străinii nu au putut fi îndepărtaţi sub escortă în termen de 30 de zile de la luarea în custodie publică; d) pune în executare hotărârile de declarare a străinilor ca persoane indezirabile, precum şi măsurile dispuse de instanţa de judecată privind expulzarea, referitoare la luarea în custodie publică şi îndepărtarea sub escortă de pe teritoriu a străinilor proveniţi din spaţiul dat în competenţă; e) sesizează M.A.E. în scopul aplicării prevederilor Ordinului ministrului afacerilor externe şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 811/1.321/2006; f) efectuează verificări specifice în scopul stabilirii identităţii străinilor proveniţi din spaţiul dat în competenţă, care au trecut ilegal frontiera de stat, ori a celor depistaţi cu şedere ilegală, luaţi în custodie publică şi a căror identitate nu a putut fi stabilită cu ocazia depistării; g) efectuează demersurile necesare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, în scopul obţinerii documentelor de călătorie pentru străinii ce provin din spaţiul dat în competenţă, împotriva cărora s-a dispus îndepărtarea sub escortă de pe teritoriul României; h) gestionează problematica referitoare la regimul juridic aplicabil străinilor minori neînsoţiţi, proveniţi din spaţiul dat în competenţă, şi întreprinde demersurile legale corespunzătoare pentru clarificarea situaţiei juridice şi a reunificării familiale a acestora; i) solicită, prin intermediul Departamentului consular din cadrul M.A.E., sprijin din partea misiunilor diplomatice ale României acreditate în străinătate, în scopul îndeplinirii în bune condiţii a misiunilor de îndepărtare sub escortă a străinilor de pe teritoriul României; j) cooperează, pe liniile de muncă date în competenţă, cu organizaţiile interne/internaţionale în domeniu, în conformitate cu acordurile şi protocoalele încheiate; k) participă, conform competenţelor, la efectuarea controalelor de fond, tematice, de sprijin şi îndrumare la structurile teritoriale; l) monitorizează, coordonează şi verifică activitatea structurilor teritoriale şi a centrelor pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică pe linia amprentării străinilor depistaţi cu şedere ilegală şi a celor luaţi în custodie publică şi transmiterea fişelor decadactilare în Sistemul EURODAC şi Sistemul automat de identificare a amprentelor, denumit în continuare A.F.I.S.; m) face propuneri, potrivit spaţiului dat în competenţă şi în condiţiile legii, privind acordarea tolerării străinilor pe teritoriul României; n) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare externă; o) implementează, actualizează şi modifică în S.I.M.S. datele privind străinii luaţi în custodie publică şi a celor îndepărtaţi sub escortă proveniţi din spaţiul dat în competenţă; p) întocmeşte procedurile interne de lucru specifice domeniului de activitate, urmăreşte aplicarea acestora de către structurile teritoriale şi asigură actualizarea permanentă a acestora; q) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii ce desfăşoară activităţi pe linie de securitate naţională şi ordine publică, referitoare la persoanele luate în custodie publică pentru care s-a dispus măsura îndepărtării sub escortă; r) urmăreşte modul de aplicare pe teritoriul naţional a deciziilor de îndepărtare a străinilor din statele terţe dispuse de statele membre ale UE; s) desfăşoară activităţile specifice punctului naţional de contact pentru acordarea sprijinului necesar în cazul desfăşurării măsurilor de îndepărtare, problematica reglementată de art. 23 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005, la care România a aderat prin Legea nr. 146/2008.  +  Articolul 45 (1) Serviciul combaterea şederii ilegale şi măsuri restrictive are următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activităţile specifice privind combaterea şederii ilegale a străinilor şi a muncii nedeclarate a acestora pe teritoriul României; b) coordonează şi controlează activităţile specifice privind aplicarea măsurilor restrictive luate împotriva străinilor, precum şi a celor de limitare/restrângere a dreptului de rezidenţă al cetăţenilor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene şi al membrilor de familie ai acestora; c) coordonează şi controlează activităţile specifice privind gestionarea evidenţei operative privind consemnele de nepermitere instituite, străinii urmăriţi penal, declaraţi ca indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura de siguranţă a expulzării; d) coordonează şi controlează la nivel naţional activitatea pe linia depistării infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor în România şi pe linia întocmirii actelor de constatare cu privire la acestea; e) coordonează activitatea de culegere, stocare, prelucrare, diseminare şi valorificare a informaţiilor, precum şi schimbul cu acest tip de date şi informaţii cu celelalte structuri ale statului cu atribuţii în domeniul apărării ordinii publice şi securităţii naţionale; f) coordonează şi controlează la nivel naţional aplicarea procedurilor specifice Schengen cu privire la realizarea unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări în N.S.I.S. aferent art. 95-99 din C.A.A.S. de către structurile I.G.I. şi asigură schimbul de date şi informaţii în cadrul cooperării dintre acestea şi Biroul SIRENE, pe linia de competenţă. (2) Pe linia combaterii şederii ilegale a străinilor, Serviciul combaterea şederii ilegale şi măsuri restrictive are următoarele atribuţii: a) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate pentru depistarea străinilor cu şedere ilegală, a celor declaraţi indezirabili, a celor împotriva cărora s-a dispus măsura de siguranţă a expulzării, precum şi a celor care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale pe teritoriul României; b) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României, cu excepţia activităţilor specifice returnării forţate; c) coordonează la nivel naţional activităţile specifice cu privire la emiterea/revocarea/anularea/suspendarea deciziilor de returnare acordate străinilor şi pe cele cu privire la prelungirea termenelor de părăsire a teritoriului naţional prevăzute în deciziile de returnare acordate străinilor, potrivit legii; d) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate la nivel naţional cu privire la acordarea/revocarea tolerării rămânerii străinilor pe teritoriul României; e) coordonează la nivel naţional activităţile specifice privind limitarea sau restrângerea dreptului de rezidenţă al cetăţenilor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene şi al membrilor de familie ai acestora; f) coordonează la nivel naţional activitatea de culegere, valorificare şi schimb de date şi informaţii despre străinii cu şedere ilegală sau care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale, locurile şi mediile frecventate de aceştia, precum şi despre cei care au ca preocupări traficul de persoane, în condiţiile legii; g) coordonează la nivel naţional activităţile specifice desfăşurate de structurile I.G.I. cu ocazia realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a efectuării unei căutări în N.S.I.S. cu privire la art. 95-99 din C.A.A.S.; h) coordonează desfăşurarea de către structurile teritoriale pentru imigrări a activităţilor de instruire a lucrătorilor din cadrul structurilor Poliţiei Române şi Jandarmeriei Române cu privire la regimul străinilor în România şi combaterea şederii ilegale pe teritoriul naţional; i) coordonează modul de cooperare a formaţiunilor teritoriale cu celelalte structuri din cadrul M.A.I. sau cu Inspecţia Muncii pe linia combaterii şederii ilegale sau muncii nedeclarate a străinilor, conform protocoalelor încheiate; j) planifică, organizează şi coordonează acţiuni de amploare desfăşurate cu alte structuri ale M.A.I. sau cu Inspecţia Muncii cu privire la combaterea şederii ilegale şi a muncii nedeclarate a străinilor; k) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii ce desfăşoară activităţi pe linie de securitate naţională şi ordine publică, în domeniul de competenţă; l) cooperează, conform protocoalelor încheiate, cu instituţii din cadrul M.A.I. şi cu alte instituţii pe linia combaterii migraţiei ilegale a străinilor şi pentru combaterea muncii nedeclarate desfăşurate de străini; m) colaborează cu O.I.M. şi cu alte organizaţii neguvernamentale cu privire la derularea programelor/proiectelor privind returnarea voluntară umanitară asistată a străinilor; n) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată de structurile teritoriale privind anularea/revocarea vizelor de intrare în România şi a permisului de mic trafic de frontieră şi întreprinde activităţi specifice conform procedurii, la solicitarea structurilor teritoriale sau a altor instituţii; o) face propuneri pentru acordarea/revocarea tolerării rămânerii pe teritoriul naţional, inclusiv la solicitarea organelor de stat competente, atunci când prezenţa acestora este cerută de interese publice importante; p) efectuează demersuri în vederea stabilirii identităţii şi obţinerii documentelor pentru străinii toleraţi, în vederea îndepărtării; q) emite documente de tolerat ca urmare a acordării/prelungirii tolerării rămânerii pe teritoriul României, conform procedurii specifice; r) efectuează verificări şi propune măsuri de depistare a străinilor semnalaţi ca fiind cu şedere ilegală, a celor declaraţi indezirabili, a celor împotriva cărora s-a dispus măsura de siguranţă a expulzării, precum şi a celor care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale; s) desfăşoară activităţi specifice de verificare şi analizare a cazurilor propuse de O.I.M. sau de organizaţii neguvernamentale care implementează programe/proiecte ce vizează returnarea voluntară umanitară asistată a străinilor; t) eliberează străinilor certificate de repatriere necesare repatrierii returnării voluntare umanitare asistate; u) organizează şi participă, atunci când se impune, la acţiuni de depistare a străinilor cu şedere ilegală sau care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale; v) organizează şi participă la evaluări privind cooperarea cu celelalte instituţii în baza protocoalelor de cooperare încheiate. (3) Pe linia măsuri restrictive şi evidenţă operativă, Serviciul combaterea şederii ilegale şi măsuri restrictive are următoarele atribuţii: a) coordonează la nivel naţional activitatea privind instituirea/revocarea măsurilor de nepermitere a intrării în ţară pentru străinii care au încălcat regimul juridic al străinilor pe teritoriul României; b) coordonează la nivel naţional activitatea specifică gestionării evidenţei străinilor urmăriţi penal, precum şi activităţile necesare ce revin potrivit competenţelor pentru punerea în aplicare a măsurilor de nepermitere a ieşirii din ţară; c) urmăreşte modul în care structurile teritoriale aplică prevederile legale privind măsurile de nepermitere a intrării în ţară şi propune măsuri în situaţiile în care constată că aplicarea interdicţiei s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale sau aplicarea incorectă a termenelor prevăzute de actul normativ în vigoare; d) instituie măsurile de nepermitere a intrării luate de structurile teritoriale, după părăsirea ţării de către străinii împotriva cărora s-au dispus aceste măsuri, precum şi pe cele dispuse de către instanţă împotriva străinilor declaraţi indezirabili; e) efectuează verificări şi declanşează procedura de consultare prin intermediul SIRENE cu celelalte state membre Schengen cu privire la rezultatele pozitive ca urmare a efectuării unei căutări în S.I.N.S. pe art. 96 din C.A.A.S. obţinute în activitatea operativă; f) gestionează evidenţa consemnelor de nepermitere a ieşirii (NPE) active şi ia în permanenţă măsuri de actualizare a acestora; g) gestionează evidenţa străinilor declaraţi persoane indezirabile prin hotărâri ale instanţei; h) cooperează cu structurile poliţiei de frontieră cu privire la implementarea şi actualizarea consemnelor; i) comunică urgent Poliţiei de Frontieră Române consemnele de nepermitere a ieşirii din ţară a străinilor semnalaţi de către parchet sau instanţele de judecată; j) transmite structurilor pentru imigrări competente teritorial comunicările primite de la organele de poliţie, parchet, instanţe de judecată sau structuri ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind străinii urmăriţi penal; k) asigură participarea la Grupul interministerial pentru aplicarea sancţiunilor internaţionale aplicate străinilor incluşi pe listele Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Consiliului UE şi propune măsuri restrictive cu privire la străinii care fac obiectul documentelor adoptate la nivel naţional; l) efectuează verificări şi transmite cu operativitate informaţii, pe linia de competenţă, în cadrul cooperării între statele membre Schengen prin intermediul Biroului SIRENE. (4) Pe linia acte premergătoare, Serviciul combaterea şederii ilegale şi măsuri restrictive are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea structurilor teritoriale pe linia întocmirii, conform prevederilor legale, a actelor de constatare; b) efectuează activităţi de depistare a infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor; c) efectuează verificări în evidenţele proprii şi stabileşte datele de identitate ale străinilor care fac obiectul cercetărilor; d) efectuează verificări şi solicită date de la alte structuri în vederea depistării străinilor despre care există informaţii că au săvârşit infracţiuni; e) întocmeşte acte de constatare a infracţiunilor săvârşite la/în legătură cu regimul străinilor şi sesizează procurorul; f) desfăşoară activităţi specifice conform prevederilor Codului de procedură penală; g) cooperează, după caz, cu Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră Română în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate; h) organizează şi participă, la nevoie şi la solicitarea organului de urmărire penală, la escortarea străinului făptuitor al infracţiunii, în vederea prezentării şi audierii acestuia de către procuror ori la sediul instanţei de judecată, când este necesar, precum şi la locul de deţinere, când s-a dispus reţinerea/arestarea preventivă; i) cooperează, la solicitare, cu procurorul care supraveghează cauza pentru finalizarea cercetărilor şi efectuează formalităţile procedurale în cazul în care se dispune extinderea lor; j) cooperează cu serviciile specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române în vederea punerii în aplicare a măsurilor de urmărire generală dispuse împotriva unor străini.  +  Secţiunea a 10-a Direcţia azil şi integrare  +  Articolul 46Direcţia azil şi integrare are următoarele atribuţii: a) asigură accesul la procedura de azil şi respectarea principiului nereturnării, ca elemente fundamentale ale protecţiei internaţionale; b) coordonează activităţile de înregistrare a solicitanţilor de azil, de verificare a identităţii acestora, de fotografiere şi amprentare, de constituire de dosare, implementarea şi compararea amprentelor în sistemele informatice - S.I.M.S., Eurodac, A.F.I.S., emiterea/prelungirea valabilităţii documentelor temporare de identitate, permise de şedere şi documente de călătorie; c) derulează procedurile de determinare a statului membru responsabil şi coordonează transferurile în/şi din statele membre ale UE; d) gestionează tranzacţiile Eurodac şi coordonează fluxurile de lucru, la nivel naţional, cu structurile din I.G.I. şi din I.G.P.F., precum şi tranzacţiile A.F.I.S. corespunzătoare solicitanţilor de azil şi străinilor care sunt cazaţi în Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă Timişoara, denumit în continuare C.T.U., conform aranjamentelor internaţionale cu I.C.N.U.R. şi O.I.M.; e) îndeplineşte activităţile necesare în calitate de punct naţional de contact în domeniile specifice avute în competenţă; f) coordonează modul de asigurare a asistenţei solicitanţilor de azil, a condiţiilor de cazare, programelor de integrare, activităţi social-educative, asistenţă specifică pentru grupuri vulnerabile, activităţi de informare a solicitanţilor de azil cu privire la drepturi şi obligaţii; g) coordonează modul de realizare a repartizării solicitanţilor de azil între centrele de regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil; h) coordonează modul de asigurare a serviciilor de interpretare; i) coordonează activităţile de intervievare, analizare şi soluţionare a cererilor de azil în faza administrativă şi organizează activităţile de reprezentare în instanţă, în cadrul procedurii de azil; j) coordonează activităţile de cercetare, prelucrare, traducere şi furnizare de informaţii din ţările de origine ale solicitanţilor de azil necesare în derularea procedurilor de azil în general; k) coordonează şi implementează activităţile de evaluare a calităţii procedurii de azil; l) coordonează asistenţa pentru integrarea străinilor care au obţinut o formă de protecţie; m) coordonează asistenţa pentru integrarea străinilor cu drept legal de şedere; n) coordonează activităţile de primire a cererilor de acordare a dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România; o) îndeplineşte responsabilităţile care revin I.G.I. potrivit acordului tripartit privind C.T.U.; p) gestionează problematica participării României la operaţiunile de relocare a refugiaţilor; q) asigură comunicarea şi coordonează activităţile desfăşurate la nivel naţional cu Biroul European de Sprijin în domeniul Azilului, denumit în continuare B.E.S.A.; r) întocmeşte elementele de mandat la nivel tehnic pentru susţinerea poziţiei României în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru la nivelul UE pe problematica specifică aflată în competenţă; s) cooperează în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin prin lege, cu I.C.N.U.R., O.I.M., instituţiile centrale guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în domeniul azilului şi integrării; t) efectuează operaţiuni de implementare, interogare, actualizare, modificare şi ştergere a datelor din S.I.M.S. pe liniile de muncă specifice; u) formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri la solicitările transmise în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; v) efectuează verificări şi formulează, potrivit competenţelor, răspunsuri către instituţiile şi persoanele fizice care au solicitat date, cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; w) analizează, potrivit competenţelor, petiţiile formulate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, şi formulează propuneri de soluţionare a acestora; x) participă cu experţi la proceduri de selecţie de oferte în cadrul programelor anuale, finanţate prin fonduri europene; y) participă cu experţi, la solicitarea B.E.S.A., la misiuni internaţionale de sprijin al altor state membre, pe liniile de muncă specifice; z) raportează structurilor competente din I.G.I. stadiul măsurilor specifice, Direcţiei azil şi integrare, denumită în continuare D.A.I., prevăzute în documentele programatice şi strategice în domeniul specific; aa) coordonează, conform competenţelor, activitatea centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil; ab) desfăşoară activităţi, în sfera de competenţă, pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale; ac) coordonează activităţile de cooperare şi schimb de date şi informaţii desfăşurate de centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil cu instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe liniile de muncă avute în competenţă; ad) coordonează, monitorizează şi îndrumă activitatea de culegere, diseminare şi valorificare a informaţiilor cu celelalte autorităţi de stat cu atribuţii în domeniul apărării ordinii publice şi securităţii naţionale; ae) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale din subordine pe liniile de muncă specifice.  +  Articolul 47 (1) Serviciul protecţie internaţională şi proceduri de azil are următoarele atribuţii: a) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale pe linia asigurării accesului la procedura de azil, primirii cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură, înregistrării solicitanţilor de azil, verificării identităţii, constituirii dosarelor, emiterii/prelungirii valabilităţii documentelor temporare de identitate şi de călătorie; b) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură de azil, precum şi modul de soluţionare a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie în etapa administrativă; c) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură de azil, precum şi modul de soluţionare a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie în etapa judiciară; d) organizează activităţile de reprezentare şi apărare în instanţă a intereselor instituţiei în procesele care au ca obiect cereri de azil, cereri de acces la o nouă procedură de azil, proceduri de încetare/anulare a unei forme de protecţie, sub coordonarea Serviciului juridic; e) evaluează şi asigură calitatea procedurii de azil, pe baza indicatorilor şi instrumentelor interne de control al calităţii; f) participă la definirea proceselor specifice, la elaborarea procedurilor interne de lucru şi asigură actualizarea permanentă a acestora; g) asigură serviciile de cercetare, documentare şi obţinere de informaţii din ţările de origine pentru structurile I.G.I., instanţele de judecată şi avocaţi; h) asigură furnizarea datelor şi informaţiilor generale privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, persoanelor implicate în procedura de azil - faza administrativă şi judecătorească; i) realizează materiale de analiză, sinteză şi prognoză privind modul în care ar putea fi influenţată derularea procedurii de azil în România, atunci când situaţia dintr-o anumită ţară de origine a suferit modificări în plan geopolitic, social şi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului; j) asigură legătura cu misiunile diplomatice române în străinătate şi cele străine acreditate în România, pe linia asistenţei consulare pentru străinii refugiaţi şi cei cu protecţie subsidiară recunoscuţi de statul român; k) întocmeşte situaţii numerice şi pe ţări de origine, lunare, trimestriale, anuale şi la cerere, care cuprind date referitoare la cererile de azil, modalităţile şi locul de intrare ale solicitanţilor, locurile de depunere şi procesare a cererilor de azil, modul de soluţionare în faza administrativă şi judiciară, pe care le înaintează Registrului central pentru străini şi statistică din cadrul I.G.I. şi instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale cu care are încheiate protocoale în acest sens; l) reprezintă I.G.I. în relaţia cu Consiliul U.E., Comisia Europeană şi participă prin reprezentant la şedinţele comitetelor şi grupurilor de lucru, pe problematica de referinţă, în baza mandatului avizat de structura de specialitate de la nivelul M.A.I.; m) întocmeşte elemente de mandat la nivel tehnic pe linia de competenţă, în vederea susţinerii poziţiei României la şedinţele comitetelor şi grupurilor de lucru la nivelul UE; n) cooperează cu organizaţii internaţionale şi naţionale guvernamentale sau nonguvernamentale ori cu structurile similare din celelalte state membre ale UE, în baza acordurilor bilaterale încheiate şi în temeiul mandatului încredinţat de conducerea I.G.I.; o) desfăşoară activităţi pe linia cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, conform competenţelor; p) coordonează activităţile de cooperare şi schimb de date şi informaţii desfăşurate de centrele regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil cu instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe liniile de muncă avute în competenţă; q) participă la definirea proceselor specifice şi la elaborarea procedurilor interne de lucru şi asigură actualizarea permanentă a acestora; r) coordonează, monitorizează şi îndrumă activitatea de culegere, diseminare şi valorificare a informaţiilor cu celelalte autorităţi de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. (2) Pe linia evidenţei dreptului de şedere şi documente de călătorie, Serviciul protecţie internaţională şi proceduri de azil are următoarele atribuţii: a) coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de centrele regionale pe linia primirii cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură şi înregistrării solicitanţilor de azil; b) analizează, soluţionează cererile de emitere a titlurilor de călătorie pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie în România aflaţi în străinătate; c) analizează şi soluţionează cererile de readmisie pentru străinii beneficiari ai unei forme de protecţie în România aflaţi în străinătate; d) coordonează, monitorizează şi îndrumă activitatea pe linie de constituire şi gestionare a dosarelor personale ale solicitanţilor de azil desfăşurată de centrele regionale; e) coordonează, monitorizează şi îndrumă activitatea de emitere şi prelungire a valabilităţii documentelor temporare de identitate pentru solicitanţii de azil; f) propune sau, după caz, avizează, iar după aprobare operează propunerile de actualizare, modificare şi ştergere a datelor incomplete sau inexacte din aplicaţia AZIL, parte componentă a S.I.M.S.; g) coordonează, sprijină şi îndrumă, la nivel teritorial, activităţile de verificare/implementare în aplicaţia informatică specifică a tuturor categoriilor de date privind străinii aflaţi în procedura de azil; h) monitorizează şi propune actualizarea structurii aplicaţiei AZIL, conform nevoilor operative sau modificărilor de ordin legislativ; i) coordonează activităţile de emitere a permiselor de şedere şi a documentelor de călătorie pentru străinii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România; j) efectuează verificările specifice necesare în evidenţe în scopul derulării procedurilor de relocare sau evacuare temporară în România a străinilor aflaţi în nevoie de protecţie internaţională; k) asigură legătura cu misiunile diplomatice române în străinătate şi cele străine acreditate în România pe linia asistenţei consulare pentru străinii refugiaţi şi cei cu protecţie subsidiară recunoscuţi de statul român. (3) Pe linia coordonării procedurilor de azil, Serviciul protecţie internaţională şi proceduri de azil are următoarele atribuţii: a) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură de azil şi a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie în etapa administrativă; b) coordonează, îndrumă, sprijină şi controlează activităţile de soluţionare a cererilor de azil, a celor de acces la o nouă procedură de azil şi a cazurilor care fac obiectul procedurii de încetare/anulare a unei forme de protecţie în etapa judiciară; c) evaluează şi asigură calitatea procedurii de azil, pe baza indicatorilor şi instrumentelor interne de control al calităţii; d) organizează activităţile de reprezentare şi apărare în instanţă a intereselor instituţiei în procesele care au ca obiect cereri de azil, cereri de acces la o nouă procedură de azil, proceduri de încetare/anulare a unei forme de protecţie, sub coordonarea Serviciului juridic; e) susţine în instanţă interesele instituţiei în procesele care au ca obiect procedura Dublin, ţării terţe sigure, cererile de reunificare a familiei, transferul de responsabilitate asupra statutului de refugiat, în cauze legate de procedura de azil şi în cauzele cu un grad ridicat de complexitate, şi, după caz, asigură delegarea reprezentării şi apărării la nivelul centrelor regionale, sub coordonarea Serviciului juridic; f) întocmeşte puncte de vedere către Curtea Constituţională în cauzele având ca obiect excepţiile de neconstituţionalitate privind legislaţia în domeniul azilului, precum şi în cadrul procedurilor desfăşurate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea Europeană de Justiţie privind cauze în materie de azil; g) avizează solicitările de renunţare la căi de atac în cadrul procedurilor de azil, formulate de structurile teritoriale, întocmeşte, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul D.A.I., şi prezintă conducerii direcţiei propuneri de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora, în vederea aplicării stricte a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora; h) organizează, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul D.A.I., studierea temeinică a legilor şi a altor acte normative, imediat după publicarea acestora, de către personalul care are atribuţii în aplicarea prevederilor legale; i) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice din domeniul azilului în activitatea structurilor din cadrul D.A.I. şi subordonate acesteia şi face propuneri pentru perfecţionarea normelor juridice; j) pregăteşte şi examinează, sub aspectul legalităţii şi eficienţei juridice, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii D.A.I. şi acordă asistenţă juridică conducerii în problematica ce implică activitatea unităţii în domeniul azilului; k) avizează pentru legalitate documentele emise de conducerea D.A.I., potrivit competenţei; l) participă la instruirea personalului din cadrul D.A.I. şi din structurile subordonate în problematica la care se referă actele juridice internaţionale, în probleme de drept umanitar şi drepturile omului, precum şi în probleme de cunoaştere şi aplicare unitară a legislaţiei, în raport cu specificul direcţiei; m) elaborează puncte de vedere privitoare la interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale şi acordă conducerii D.A.I. şi personalului acesteia, precum şi structurilor subordonate D.A.I. consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu, în domeniul azilului; n) întocmeşte şi ţine evidenţa legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi a actelor normative cu caracter intern care interesează activitatea D.A.I., în scopul furnizării operative şi calificate a informaţiilor solicitate de conducere, de compartimentele de specialitate şi de personalul acestora; o) sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale, iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere, interpretare şi aplicare a actelor normative şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul D.A.I. ori al structurilor subordonate; p) efectuează acţiuni de îndrumare şi sprijin la structurile subordonate D.A.I., pentru a asigura interpretarea corectă şi unitară a dispoziţiilor legale, precum şi îndeplinirea cu rigurozitate a atribuţiilor pe linie de proceduri de azil şi formulează propuneri privind înlăturarea deficienţelor constatate cu această ocazie; q) analizează, periodic, activitatea proprie şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, informând conducerea direcţiei şi Serviciul juridic despre rezultatul analizei şi propunerile formulate; r) asigură asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a structurilor din subordinea D.A.I., în situaţia în care acestea nu dispun, din cauze întemeiate, de asistenţă juridică proprie; s) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale pe specificul de activitate al D.A.I.; t) sesizează conducerea I.G.I., prin Serviciul juridic, cu privire la deficienţele rezultate din soluţionarea litigiilor la instanţele judecătoreşti, pentru luarea măsurilor adecvate, în scopul asigurării legalităţii şi a ordinii de drept; u) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, de acte normative cu caracter intern, asupra cărora a fost consultat I.G.I., întocmeşte avize motivate, la solicitarea directorului direcţiei sau conducerii I.G.I., cu privire la diferite categorii de lucrări cu caracter juridic, care privesc activitatea D.A.I.; v) soluţionează cererile de reunificare a familiei, transfer de responsabilitate asupra statutului de refugiat şi cazurile cu un grad ridicat de complexitate; w) organizează şi implementează activităţi de pregătire, informare a personalului cu atribuţii pe linia procedurilor de azil din cadrul I.G.I. şi din cadrul altor instituţii, inclusiv magistraţi, pe linia procedurilor de azil în vederea asigurării unei practici unitare la nivel naţional, a acordării accesului solicitanţilor de azil la procedura de determinare a unei forme de protecţie şi a respectării principiului nereturnării; x) elaborează rapoarte, analize şi sinteze, informări şi alte materiale pentru documentarea conducerii I.G.I. privind problematica specifică procedurii de azil; y) monitorizează implementarea legislaţiei în domeniul azilului, conform competenţelor, şi identifică eventualele disfuncţionalităţi pentru a căror remediere formulează propuneri, inclusiv pentru atragerea de finanţări din fonduri externe; z) asigură documentaţia necesară şi, după caz, participarea cu experţi la activităţi interne şi internaţionale pe probleme de proceduri de azil sau alte probleme adiacente; aa) elaborează puncte de vedere şi contribuţii pentru documente de raportare referitoare la problematica aflată în competenţă. (4) Pe linia procedurilor şi informaţiilor din ţările de origine, Serviciul protecţie internaţională şi proceduri de azil are următoarele atribuţii: a) furnizează date şi informaţii cu caracter general privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, în limba română, persoanelor implicate în procedura de azil - faza administrativă şi judecătorească, atunci când situaţia dintr-o anumită ţară de origine a suferit modificări în plan geopolitic, social şi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului; b) furnizează date şi informaţii punctuale privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, în limba română, persoanelor implicate în procedura de azil - faza administrativă şi judecătorească, pentru cazurile ce necesită o analiză complexă; c) furnizează date şi informaţii punctuale privind situaţia din ţările de origine ale străinilor aflaţi pe teritoriul României, în limba română, la cererea structurilor cu competenţe în domeniul imigraţiei, precum şi a persoanelor cu drept de reprezentare a străinilor în cauză; d) coordonează, monitorizează şi îndrumă activitatea de cercetare, traducere şi furnizare a informaţiilor punctuale privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, în limba română, persoanelor implicate în procedura de azil - faza administrativă şi judecătorească de către ofiţerii cercetători specializaţi din cadrul structurilor regionale subordonate D.A.I.; e) realizează materiale de analiză, sinteză şi prognoză, atunci când situaţia dintr-o anumită ţară de origine a suferit modificări în plan geopolitic, social şi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului; f) verifică modalitatea de respectare de către factorii implicaţi în procedura de azil a standardelor procedurale şi de calitate cu ocazia solicitării informaţiilor din ţările de origine, aşa cum sunt ele stabilite în documente naţionale sau internaţionale de specialitate; g) facilitează accesul la informaţii din ţările de origine pentru toţi factorii implicaţi în procedura de azil; h) participă la grupurile de lucru, sesiunile de pregătire şi seminarele interne şi internaţionale care au în vedere informaţii privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil; i) contribuie la actualizarea Portalului comun al UE cu informaţii din ţările de origine ale solicitanţilor de azil; j) coordonează activităţile de furnizare a informaţiilor din ţările de origine ale străinilor aflaţi pe teritoriul României şi activităţile de pregătire pe această linie în ţara noastră şi menţine leg