ORDIN nr. 73 din 27 mai 2013privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 mai 2013  Având în vedere prevederile art. 109, 110, 165, 214 și 215 din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 942-947 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 24 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 și art. 130 lit. c) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,în aplicarea Deciziei Comitetului Executiv Schengen din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal cu arme de foc [SCH/Comex (99) 10],ținând seama de competențele ce revin unităților Ministerului Afacerilor Interne potrivit art. 26 alin. (1) pct. 10, 16 și 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 alin. (1) lit. q) și r) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, precum și potrivit art. 21 lit. m) și u) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Camerele de corpuri delicte se organizează și funcționează în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române sau, după caz, la nivelul structurilor teritoriale ale acestor instituții.(2) În camerele de corpuri delicte se depun spre păstrare, în condițiile prevăzute de prezentul ordin, bunurile care constituie mijloace materiale de probă, ridicate cu ocazia constatării sau cercetării unor infracțiuni, precum și alte categorii de bunuri ridicate potrivit legii de către personalul Ministerului Afacerilor Interne.(3) În raport cu natura bunurilor ridicate, la nivelul unităților Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1) se organizează, în condițiile prezentului ordin, următoarele tipuri de camere de corpuri delicte:a) camere de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special;b) camere de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate; (la 04-08-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 04 august 2022 ) c) camere de corpuri delicte în care se păstrează armele și munițiile;d) camere de corpuri delicte în care păstrează substanțe aflate sub control național.  +  Articolul 2(1) Bunurile din categoria celor care se introduc în camera de corpuri delicte se predau la camerele de corpuri delicte organizate la nivelul unității din care face parte personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat, cu excepția situației în care organul de urmărire penală sau instanța de judecată dispune altfel.(2) Bunurile mobile pierdute sau abandonate ai căror proprietari sunt neidentificați se ridică și se predau unității de poliție pe a cărei rază teritorială a fost găsit bunul respectiv.(3) În cazul în care la nivelul unității nu este organizată o cameră de corpuri delicte, bunurile se depun la cea mai apropiată cameră de corpuri delicte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.(4) Șeful/Comandantul unității stabilește, prin dispoziție/ordin de zi, camera de corpuri delicte la care se depun bunurile în situația prevăzută la alin. (3).(5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) și (4), între unitățile Ministerului Afacerilor Interne pot fi încheiate protocoale de cooperare.  +  Articolul 3(1) Camerele de corpuri delicte se amenajează în încăperi special destinate, corespunzătoare depozitării fiecărei categorii de bunuri în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spațioase, uscate, cu condiții de aerisire, dotate cu mijloace de depozitare și identificare a obiectelor, asigurate cu uși metalice sau grilaje metalice la uși, grilaje metalice la ferestre, sisteme de închidere și de alarmare sigure, cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de apărare împotriva incendiilor.(1^1) Spațiile/Locațiile în care se organizează și funcționează camerele de corpuri delicte sunt stabilite de către șeful/comandantul unității prin dispoziție/ordin de zi pe unitate. Un tip de cameră de corpuri delicte poate funcționa în unul/una sau mai multe spații/locații. (la 04-08-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 04 august 2022 ) (2) Ordonatorii de credite la nivelul cărora sunt organizate camere de corpuri delicte alocă resursele necesare conservării și menținerii stării tehnice corespunzătoare a bunurilor.  +  Articolul 4(1) Pentru executarea activităților specifice de primire, păstrare, predare și evidență a bunurilor care se depun la camera de corpuri delicte, șeful/comandantul unității desemnează, prin dispoziție/ordin de zi pe unitate, un polițist/jandarm ori personal contractual în calitate de gestionar, cu respectarea condițiilor legale privind ocuparea unei funcții cu atribuții de gestiune, precum și un înlocuitor al gestionarului, pentru perioada cât acesta lipsește din unitate/subunitate.(2) Prin aceeași dispoziție/ordin de zi pe unitate se stabilesc situațiile în care înlocuitorul gestionarului îndeplinește atribuțiile acestuia. Perioadele de înlocuire nu vor depăși 60 de zile, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare.(3) Gestionarul este obligat la constituirea de garanții, conform prevederilor Legii nr. 22/1969, cu modificările ulterioare.(4) Înlocuitorul gestionarului nu este obligat la constituirea de garanții materiale.(5) Încadrarea funcției de gestionar al camerei de corpuri delicte în care se păstrează armele și munițiile, precum și a funcției de înlocuitor se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind încadrarea funcțiilor în compartimentele armament și tehnică specială.  +  Articolul 5(1) Gestionarii camerelor de corpuri delicte răspund de evidența, păstrarea, conservarea, gestionarea și predarea spre valorificare, în condițiile legii, a bunurilor introduse în camerele de corpuri delicte.(2) Pe timpul păstrării bunurilor, gestionarul asigură menținerea ordinii și curățeniei, aerisirea încăperii, iar pentru prevenirea degradării bunurilor din cauza dăunătorilor sau a rozătoarelor, solicită măsuri de dezinsecție sau deratizare, atunci când se impune.  +  Articolul 6Se interzic:a) folosirea în alte scopuri a bunurilor ridicate în vederea confiscării, găsite ori abandonate, precum și a celor care se află depuse în camerele de corpuri delicte, de către personalul Ministerului Afacerilor Interne care le-a ridicat sau le-a găsit, de către gestionari ori de către alte persoane;b) substituirea, înlocuirea, modificarea sau orice alte operațiuni de natură a afecta integritatea fizică a bunurilor depuse în camera de corpuri delicte.  +  Articolul 7(1) În camera de corpuri delicte au acces doar gestionarul, persoanele care execută activități de control, precum și membrii comisiilor de predare-primire, inventariere, evaluare și valorificare.(2) În situația în care gestionarul lipsește din unitate, accesul în camera de corpuri delicte este permis înlocuitorului acestuia, în conformitate cu dispozițiile/ordinele de zi pe unitate emise în condițiile art. 4 alin. (2).  +  Articolul 8(1) În vederea cunoașterii modului de soluționare a cauzelor penale în care au fost ridicate bunuri, precum și a contestațiilor introduse împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, gestionarii camerelor de corpuri delicte sunt obligați să solicite în scris informațiile necesare de la unitățile de parchet și instanțele judecătorești.(2) Șefii unităților de poliție care au avut în lucru cauzele în care s-au ridicat bunuri au obligația de a colabora cu gestionarii pentru clarificarea situației juridice a acestora și de a propune măsuri pentru eficientizarea comunicării cu cei în drept, în vederea atingerii acestui scop.  +  Articolul 9În situația în care se constată că organele prevăzute la art. 8 alin. (1) nu s-au pronunțat cu privire la bunurile în cauză, gestionarul informează de îndată prim-procurorul sau președintele instanței de judecată, pentru completarea ordonanței procurorului sau a hotărârii judecătorești, în sensul înlăturării omisiunilor.  +  Articolul 10(1) În situația în care a fost dispusă, potrivit legii, măsura restituirii bunurilor, informarea proprietarului sau a persoanei îndreptățite care are domiciliul pe teritoriul României cu privire la modul în care poate intră în posesia acestora se face prin scrisoare recomandată sau afișare la domiciliu ori sediu, prin grija:a) gestionarului, în cazul în care bunul este introdus în camera de corpuri delicte;b) polițistului/jandarmului care a lăsat bunul în custodie sau șefului acestuia, în cazul bunurilor lăsate în custodia unor persoane fizice sau juridice.(2) În situația în care proprietarul sau persoana îndreptățită nu are domiciliul pe teritoriul României, informarea acesteia se face prin scrisoare recomandată sau prin intermediul canalelor de cooperare polițienească internațională, în termen de 30 de zile de la obținerea deciziei de restituire.  +  Articolul 11Gestionarul, în cazul în care bunurile sunt introduse în camera de corpuri delicte, sau personalul Ministerului Afacerilor Interne care a ridicat bunurile, în cazul celor lăsate în custodia unor persoane fizice ori juridice, are obligația de a verifica apariția situațiilor ce fac posibilă valorificarea bunurilor anterior intrării în proprietatea statului și de a sesiza, după caz:a) șeful/comandantul unității, în vederea formulării cererii prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) procurorul competent, în vederea aplicării prevederilor art. 252^1 și următoarele din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-08-2022, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 04 august 2022 )  +  Articolul 12(1) Șefii/Comandanții unităților desemnează, prin dispoziție/ordin de zi pe unitate, o comisie care va executa controale inopinate, ori de câte ori este nevoie, precum și inventarierea faptică a bunurilor din camera de corpuri delicte, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului unității și la schimbarea gestionarului.(2) Înainte de începerea operațiunii de control sau inventariere, gestionarul dă o declarație scrisă din care să rezulte dacă gestionează bunuri și în alte locuri de depozitare, dacă are în gestiune și alte bunuri aparținând terților, primite cu sau fără documente, dacă are plusuri ori lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoștință, dacă a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale, precum și dacă are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii.(3) Gestionarul menționează în declarația scrisă numărul și data ultimului document de intrare/ieșire a bunurilor în/din gestiune.(4) Declarația se datează și se semnează de gestionar și de către comisia de control sau inventariere, care atestă că a fost dată în prezența acesteia.(5) Cu ocazia controalelor sau a inventarierilor se au în vedere existența și integritatea bunurilor din gestiune, în raport cu starea acestora la momentul introducerii în camera de corpuri delicte, modul de înregistrare și evidență a bunurilor introduse și ieșite din gestiune, precum și modul în care se respectă normele specifice.(6) Concluziile desprinse în urma controalelor și a inventarierilor se consemnează într-un proces-verbal ce se înregistrează la secretariatul unității la nivelul căreia s-a constituit comisia. În cazul constatării unor nereguli, comisia propune șefului/comandantului unității măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, declanșarea cercetării administrative, disciplinare sau, după caz, sesizarea organelor competente, conform prevederilor legale.(7) La finalizarea acțiunilor de control/inventariere, valorificarea rezultatelor acțiunilor respective va implica și actualizarea evidenței specifice camerei de corpuri delicte, cu înregistrarea diminuării sau majorării cantităților de bunuri gestionate în cameră.  +  Articolul 13În situația în care intervin evenimente care afectează integritatea fizică a bunurilor din camerele de corpuri delicte, gestionarul informează, de îndată, organul de urmărire penală care instrumentează cauza sau instanța de judecată pe rolul căreia se află aceasta, pentru luarea măsurilor ce se impun.  +  Articolul 14Declararea, evaluarea, distrugerea, predarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se fac în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.  +  Articolul 15Competențele stabilite prin prezentul ordin șefilor/comandanților de unități referitoare la aprobarea documentelor de introducere/scoatere a bunurilor în/din camera de corpuri delicte pot fi delegate în scris unui adjunct al acestora sau:a) șefului serviciului de cazier judiciar, statistică și evidențe operative, în cazul structurilor Poliției Române;b) șefului structurii din care face parte gestionatul camerei de corpuri delicte, în cazul structurilor Poliției de Frontieră Române;c) șefului serviciului de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în cazul structurilor Jandarmeriei Române.  +  Articolul 16Șefii/Comandanții de unități dispun măsurile necesare ținerii evidenței centralizate la nivel de unitate a bunurilor lăsate în custodie.  +  Articolul 16^1Personalul care a indisponibilizat bunuri însemnate cantitativ sau vehicule poate solicita structurii de logistică de la nivelul unității la care este organizată camera de corpuri delicte unde acestea urmează a fi predate asigurarea transportului în condiții de siguranță de la locul indisponibilizării până la camera de corpuri delicte. Transportul este asigurat fie prin mijloace proprii ale unității, în cazul deținerii dotărilor necesare, fie în baza unor contracte de servicii achiziționate în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care, potrivit legii, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul indisponibilizării. (la 04-08-2022, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 96 din 25 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 04 august 2022 )  +  Articolul 17Normele specifice privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte, în raport cu tipul acestora stabilit potrivit art. 1 alin. (3), sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 18(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 245/2010 privind introducerea armelor și munițiilor în camerele de corpuri delicte ale Poliției Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 17 noiembrie 2010, se abrogă.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Constantin-Cătălin Chiper,
  secretar de stat
  București, 27 mai 2013.Nr. 73.
   +  Anexa nr. 1NORME SPECIFICEprivind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstreazăbunuri nesupuse unui regim special - (Anexa 1)  +  Anexa nr. 2NORME SPECIFICEprivind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstreazăautovehiculele ridicate - (Anexa 2)  +  Anexa nr. 3NORME SPECIFICEprivind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstreazăarme și muniții - (Anexa 3)  +  Anexa nr. 4NORME SPECIFICEprivind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstreazăsubstanțe aflate sub control național - (Anexa 4)