HOTĂRÂRE nr. 298 din 29 mai 2013(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc**)(actualizată până la data de 26 februarie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016.

  ──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul, este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul jocurilor de noroc, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României. (2) Preşedintele Oficiului poate delega atribuţiile sale prin ordin vicepreşedintelui sau unuia dintre directorii direcţiilor generale din cadrul Oficiului. (3) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa nr. 1. (4) Sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.--------------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 644 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 28 august 2013.  +  Articolul 2 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii Oficiului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual, numit sau angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de 200 de posturi, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui. (2) Prin ordin al preşedintelui Oficiului se pot organiza servicii, birouri şi compartimente. (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului Oficiului se fac cu respectarea condiţiilor legale în domeniu. (4) Repartizarea posturilor corespunzătoare structurilor din componenţa Oficiului se realizează prin ordin al preşedintelui Oficiului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (5) Statul de funcţii al Oficiului se aprobă prin ordin al preşedintelui Oficiului. (6) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din cadrul Oficiului, circuitul intern al documentelor, precum şi alte dispoziţii privind organizarea activităţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Oficiului. (7) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din structura Oficiului se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi cu legislaţia în vigoare. (8) Programul de lucru al personalului Oficiului se stabileşte, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Oficiului. (9) Oficiul poate primi documentele prevăzute de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc în format electronic, certificate prin semnătură electronică; procedura de transmitere se stabileşte prin ordin al preşedintelui Oficiului.  +  Articolul 3 (1) În cadrul Oficiului îşi desfăşoară activitatea Comitetul de supraveghere, denumit în continuare Comitetul, structură deliberativă şi decizională. (2) Comitetul este prezidat de preşedintele Oficiului. (3) Comitetul exercită atribuţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. (4) Activitatea Comitetului se realizează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului, preşedintele este sprijinit de un consiliu consultativ care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc. Consiliul consultativ poate fi format din specialişti din domeniul jocurilor de noroc, reprezentanţi ai asociaţiilor de profil, din persoane din mediul academic, precum şi din alte persoane a căror expertiză sau cunoştinţe pot conduce la îmbunătăţirea activităţii. Avizele Consiliului consultativ nu sunt obligatorii pentru activitatea preşedintelui, Oficiului sau Comitetului, după caz. Componenţa Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea şedinţelor acestuia, precum şi orice alte dispoziţii privind activitatea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor Oficiului, la solicitarea preşedintelui, vicepreşedintelui sau a directorului general al Direcţiei generale de supraveghere şi control, după caz, ţinând cont de repartizarea teritorială a structurilor aparţinând Inspectoratului General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul activităţilor de control poate fi inclus şi personal specializat din cadrul acestor structuri, cu respectarea competenţelor legale. (2) Oficiul organizează pregătirea personalului propriu direct sau poate colabora cu instituţii abilitate naţionale, din Uniunea Europeană sau internaţionale. Finanţarea activităţilor de pregătire se realizează din bugetul Oficiului, din surse puse la dispoziţie de alte instituţii sau din fondurile Uniunii Europene. Organizarea şi funcţionarea structurilor din cadrul Oficiului responsabile cu pregătirea profesională se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 6 (1) Activitatea de control în domeniul jocurilor de noroc se desfăşoară de către personalul cu competenţe în acest sens din cadrul Oficiului. (2) În exercitarea atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Oficiului este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, având dreptul să constate şi să sancţioneze abaterile de la dispoziţiile legale în domeniul jocurilor de noroc sau să sesizeze organele competente, după caz. (3) În exercitarea atribuţiilor proprii, personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Oficiului încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând organele competente, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Acţiunile de control ale personalului cu atribuţii în acest sens în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Oficiului se exercită asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, care au obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în domeniul jocurilor de noroc. (5) În exercitarea atribuţiilor, personalul cu competenţe de control efectuează în mod permanent control operativ şi inopinat sau tematic, după caz. (6) Controlul operativ şi inopinat se realizează de personalul cu competenţe de control pe bază de ordin de serviciu. (7) Actele de control întocmite de personalul cu competenţe de control sunt acte administrative de control operativ şi inopinat şi se comunică direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului cu atribuţii în asigurarea secretariatului Comitetului, organelor fiscale competente în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorilor supuşi controlului, direcţiilor generale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social al operatorului economic controlat pentru luarea măsurilor fiscale sau organelor de urmărire penală, după caz. (8) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, personalul Oficiului are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la instituţii care deţin informaţii şi baze de date necesare bunei desfăşurări a activităţii Oficiului, în condiţiile legii sau a protocoalelor încheiate în acest sens. (9) Actele prin care sunt dispuse măsurile cu caracter imediat rezultate din controlul efectuat de către personalul cu competenţe de control, a căror executare este în sarcina entităţilor verificate, constituie acte opozabile entităţilor respective. (10) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, persoanele cu competenţe de control sunt în drept: a) să verifice respectarea reglementărilor legale privind activităţile din domeniul jocurilor de noroc, în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege; b) să efectueze controale în spaţiile în care se produc, sunt deţinute sau se depozitează, chiar şi temporar, ori se comercializează mijloace de joc, circulaţia şi valorificarea acestora, precum şi în orice spaţii în care se desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa actelor normative în domeniul jocurilor de noroc în vigoare, cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea; c) să dispună măsuri cu privire la indisponibilizarea, în condiţiile legii, a mijloacelor de joc a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi să ridice documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; d) să legitimeze administratori sau reprezentanţi legali ai unităţilor controlate, precum şi orice alte persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz; e) să ridice documente, înscrisuri şi bunuri, în condiţiile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală, să solicite copii certificate de pe documentele originale şi să solicite efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor necesare finalizării actului de control; f) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege în domeniul jocurilor de noroc; g) să solicite autorităţilor publice, instituţiilor financiar-bancare, de asigurări şi reasigurări, operatorilor economici, în condiţiile legii sau ale protocoalelor încheiate în acest sens, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare; h) să constituie şi să utilizeze baze de date necesare bunei desfăşurări a activităţii Oficiului; i) să efectueze, în exercitarea controlului operativ şi inopinat, monitorizări şi verificări necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor ilegale în domeniul jocurilor de noroc; j) să participe, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilegale în domeniul jocurilor de noroc. (11) Actele administrative încheiate de organele cu atribuţii de control din cadrul Oficiului, precum şi documentele, datele şi informaţiile avute în vedere de acestea la întocmirea actelor administrative în cauză constituie mijloace de probă în condiţiile Codului de procedură penală.  +  Articolul 7Activitatea de monitorizare şi supraveghere a jocurilor de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă se realizează prin: a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare jocuri on-line, care nu deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare potrivit legislaţiei române;----------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016. b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activităţi de marketing, reclamă, publicitate sau alte activităţi cu caracter promoţional, oferă legături către jocurile on-line sau activităţi şi servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislaţiei române; c) transmiterea informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate conform lit. a) şi b) către furnizorii de internet sau deţinătorii de platforme, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun; d) comunicarea informaţiilor privind website-urile neautorizate către instituţiile şi organele statului cu competenţe în domeniu, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun; e) aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi sesizarea imediată a Comitetului în cazul în care furnizorii de internet nu pun în aplicare măsurile legale dispuse; f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc şi al echipamentelor tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor on-line; g) verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru laboratoarele internaţionale/naţionale de certificare prevăzute în anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la organismele/laboratoarele recunoscute în domeniu, care au emis certificarea internaţională pentru programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) şi generatorul de numere aleatorii utilizate de organizatorii de jocuri on-line; h) monitorizarea permanentă, pe parcursul derulării activităţii organizatorilor de jocuri on-line, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, în vederea depistării oricăror alterări sau modificări ale elementelor aleatorii, ale datelor iniţiale din orice software deţinut de organizatorul de jocuri de noroc; i) monitorizarea permanentă a modului de implementare şi respectare de către organizatorii de jocuri on-line a prevederilor legale stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, cu privire la protecţia minorilor, protecţia jucătorilor care prezintă risc de dependenţă de jocuri de noroc, a măsurilor de prevenire a fraudelor, a măsurilor de prevenire a spălării banilor şi a măsurilor de prevenire a finanţării actelor de terorism; j) asigurarea conectării în mod permanent, în timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc şi colaborarea permanentă cu aceştia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat; k) arhivarea electronică a tuturor tranzacţiilor financiare identificate între organizatorul de jocuri de noroc monitorizat şi jucător în ambele sensuri, pe o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor care îi revin Oficiului privind activitatea de cooperare interinstituţională şi relaţii internaţionale, acesta este în drept: a) să asigure coordonarea activităţilor de cooperare internă şi internaţională cu instituţiile naţionale şi cu organismele internaţionale de profil; b) să elaboreze propuneri în vederea încheierii de memorandumuri/acorduri/înţelegeri bilaterale cu instituţii cu atribuţii similare din străinătate şi să realizeze procedura de negociere şi semnare a acestora, potrivit prevederilor legale; c) să primească, să transmită şi să administreze cereri de informaţii de la şi către instituţiile cu atribuţii similare din străinătate, cu care a încheiat protocoale de colaborare; d) să dispună şi să urmărească instituirea măsurilor care se impun în vederea protecţiei minorilor şi a grupurilor vulnerabile de dependenţa de jocuri de noroc, utilizând sursele puse la dispoziţie în acest sens din bugetul propriu sau surse atrase din fonduri ale Uniunii Europene.  +  Articolul 9 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Oficiul are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; numărul maxim de autoturisme şi consumul lunar de carburanţi aprobat sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Mijloacele de transport din parcul propriu al Oficiului pot fi utilizate atât de persoanele care au acest drept prin lege, cât şi de către persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul Oficiului. (3) Parcul auto se constituie prin achiziţii publice sau prin orice alte modalităţi, în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016.  +  Articolul 10 (1) Oficiul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar preşedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Oficiul poate beneficia de consultanţă şi asistenţă de specialitate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în limita fondurilor bugetare alocate sau altor surse atrase, potrivit legii. (3) Oficiul prevede anual în bugetul de venituri şi cheltuieli sume de bani necesare pentru manipularea, transportul şi depozitarea mărfurilor sau bunurilor supuse indisponibilizării, confiscării, pentru analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor sau mostrelor prelevate în timpul controlului, pentru efectuarea expertizelor tehnice, precum şi pentru distrugerea mărfurilor, în condiţiile prevăzute de lege.----------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016.  +  Articolul 11Modelul şi caracteristicile siglei Oficiului sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Oficiul, prin Secretariatul General al Guvernului, are dreptul să iniţieze proiecte de acte normative în domeniul autorizării, monitorizării, supravegherii şi controlului jocurilor de noroc, în vederea supunerii lor spre aprobare Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia reglementărilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Preşedintele Oficiului Naţional

  pentru Jocurile de Noroc,

  Cristinela Odeta Nestor

  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Mariana Câmpeanu

  Ministrul afacerilor interne,

  Radu Stroe

  Ministrul culturii,

  Daniel-Constantin Barbu

  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

  Vlad Ştefan Stoica

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Nicolae Bănicioiu
  Bucureşti, 29 mai 2013.Nr. 298.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC*Font 9* ┌────────────┐ │COMITETUL DE│ ┌──────────────┐ │SUPRAVEGHERE├─────>│ PREŞEDINTE │ ┌──────────────┐ └────────────┘ │ ├─────>│VICEPREŞEDINTE│                     └───────┬──────┘ └──────────────┘                             │                             │      ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐      │ Cabinet │<──────┤ │ SECRETAR │      │ Preşedinte │ ├─────>│ GENERAL │      └──────────────┘ │ └─────────────┘      ┌──────────────┐ │      │ Audit Public │<──────┤      │ Intern*1) │ │      └──────────────┘ │    ┌─────────────────┐ │    │ Control Intern │<─────┤    │şi Integritate*1)│ │    └─────────────────┘ │                             │                             v        ┌──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┐        │ │ │ │        v v v v ┌─────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │Direcţia Generală│ │Direcţia Generală │ │Direcţia Generală │ │Direcţia Generală│ │ de Supraveghere │ │ de Autorizare │ │ de Informatizare │ │ de │ │ şi Control*2) │ │Jocuri de Noroc*2)│ │ şi Monitorizare │ │ Management*3) │ └────────────────┬┘ └──────────────────┘ │Jocuri de Noroc*2)│ └─────────────────┘                  │ └──────────────────┘┌──────────────┐ ││ Structuri │<─┘│Teritoriale*4)│└──────────────┘                                                        Numărul maxim de posturi: 201                                                        (inclusiv demnitarii, secretarul                                                        general şi cabinetul preşedintelui) Notă

  ──────────

  *1) Prin ordin al preşedintelui se organizează la nivel de compartiment, birou sau serviciu.

  *2) Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale, se organizează compartimente, birouri sau servicii.

  *3) Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiei generale, structurile-suport se organizează la nivel de compartimente, birouri sau servicii.

  *4) Prin ordin al preşedintelui structurile teritoriale se organizează la nivel de serviciu.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016 conform modificării aduse de pct. 6 al art. 3 din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2REGULAMENT 29/05/2013  +  Anexa 3Numărul maxim de autoturisme aprobat ┌─────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Tipul mijlocului de transport│ Numărul maxim aprobat │ │ │ (bucăţi) │ ├─────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ Autoturisme │ 50 │ └─────────────────────────────┴───────────────────────┘----------Anexa 3 a fost modificată de pct. 7 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 111 din 24 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 26 februarie 2016.  +  Anexa 4SIGLAOficiului Naţional pentru Jocuri de NorocDescriere:Forma: rotundă, în două cercuri concentrice. În cercul din mijloc, pe fondul Tricolorului României, în partea de sus, este stema României, cu contur negru, iar dedesubt, cu majuscule, în relief, sunt înscrise cu litere albe ONJN (acronimul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc). În cercul exterior, pe fond auriu, cu litere negre, este înscrisă cu majuscule denumirea autorităţii "OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC", cu înscrisul spre interior, iar în partea de jos, cu literele orientate vertical, într-un ribon inscripţionat "ROMÂNIA".Culori: roşu, galben şi albastru sidefat, auriu, negru, alb.-------