ORDIN nr. 340 din 16 mai 2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 24 mai 2013  Văzând Referatul Direcției generale politici agricole și strategii nr. 77.799 din 16 mai 2013,în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă procedurile de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale, prevăzute în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Procedurile care stabilesc cadrul de desfășurare a activității de autorizare a centrelor de colectare, centrelor de depozitare, asociațiilor județene de crescători de animale și a operatorilor de însămânțări artificiale sunt următoarele:a) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectarea și comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine, prevăzută în anexa nr. 1;b) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare și comercializare a materialului seminal congelat și/sau embrionilor, la specia bovine, prevăzută în anexa nr. 2;c) procedura de autorizare pentru activitatea de achiziție, depozitare, aprovizionare a punctelor de însămânțări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânțărilor artificiale la specia bovine, prevăzută în anexa nr. 3;d) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însămânțări artificiale la animale, prevăzută în anexa nr. 4;e) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare și comercializare a materialului seminal de vier, prevăzută în anexa nr. 5.
   +  Articolul 2În sensul procedurilor prevăzute la art. 1, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate competentă - Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" împreună cu rețeaua sa teritorială;b) comercializare - acțiunea de livrare a materialului seminal congelat de un operator economic autorizat către beneficiari, respectiv asociații județene de crescători autorizate, ingineri zootehniști, medici veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii în vigoare, fermieri - crescători de bovine înregistrați în Registrul național al exploatațiilor conform legislației în vigoare, primării care au angajat cel puțin un operator de însămânțări artificiale autorizat; (la 09-07-2013, Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 605 din 3 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. ) (la 16-09-2013, sintagma: primării a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 922 din 10 septembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 septembrie 2013 ) c) distribuitor - asociație județeană de crescători de animale autorizată care achiziționează și distribuie material seminal congelat, pe baza unui contract încheiat la începutul anului, la solicitarea crescătorilor de animale, cu avizul autorității competente teritoriale, către operatorii de însămânțări artificiale autorizați, considerați utilizatori;d) utilizator - operator de însămânțări artificiale autorizat în urma cursului de calificare, asistent veterinar sau tehnician zootehnist autorizați în urma cursului de calificare, inginer zootehnist avizat în baza diplomei de studii, medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii în vigoare, avizat în baza certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică, și a atestatului de liberă practică; (la 09-07-2013, Lit. d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 605 din 3 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. ) e) controale zootehnice - controalele la fața locului și controalele administrative efectuate în unitățile autorizate, care prestează activități în domeniul ameliorării animalelor.  +  Articolul 2^1Medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii în vigoare și avizați conform prezentului ordin pot achiziționa material seminal de la centrele de colectare, de la centrele de depozitare autorizate conform legislației în vigoare, de la orice entitate autorizată sau de la asociațiile crescătorilor de animale și îl pot utiliza pentru însămânțarea artificială a animalelor deținute de persoane fizice ori juridice în cadrul prestărilor de servicii către aceștia sau pot utiliza materialul seminal congelat pus la dispoziție de către fermieri în cadrul prestărilor de servicii către aceștia, cu obligativitatea de a raporta datele privind însămânțările artificiale la oficiile județene de ameliorare și reproducție în zootehnie. (la 09-07-2013, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 605 din 3 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 9 iulie 2013. )  +  Articolul 3Verificarea îndeplinirii criteriilor de autorizare și eliberarea autorizațiilor se fac de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  București, 16 mai 2013.Nr. 340.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectareași comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine - Anexa 1  +  Anexa nr. 2PROCEDURAde autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare și comercializarea materialului seminal congelat și/sau embrionilor, la specia bovine - Anexa 2  +  Anexa nr. 3PROCEDURAde autorizare pentru activitatea de achiziție, depozitare, aprovizionare a punctelor deînsămânțări artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însămânțărilorartificiale, la specia bovine - Anexa 3  +  Anexa nr. 4PROCEDURAde autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însămânțări artificiale, la animale– Anexa 4  +  Anexa nr. 5PROCEDURAde autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitareși comercializare a materialulului seminal de vier - Anexa 5-----