LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 (*actualizata*)privind Statutul Băncii Naţionale a României(actualizata până la data de 17 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 1 iunie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 156 din 12 octombrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 273 din 7 decembrie 2000 respinsa de LEGEA nr. 341 din 6 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Statutul legal (1) Banca Naţionala a României este banca centrala a statului român, având personalitate juridica. (2) Banca Naţionala a României are sediul central în Bucureşti şi poate avea sucursale şi agentii în capitala şi în alte localităţi din tara.  +  Articolul 2Obiectivul fundamental (1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este asigurarea stabilitatii monedei naţionale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor. (2) Pentru atingerea obiectivului sau fundamental, Banca Naţionala a României elaboreaza, aplica şi raspunde de politica monetara, valutara, de credit, de plati, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudentiala bancara, în cadrul politicii generale a statului, urmarind functionarea normala a sistemului bancar şi participarea la promovarea unui sistem financiar specific economiei de piaţa.  +  Articolul 3Colaborarea cu alte autorităţi (1) Banca Naţionala a României colaboreaza cu autorităţile publice centrale şi locale pentru indeplinirea obiectivelor sale. (2) În vederea indeplinirii obiectivului sau fundamental, Băncii Naţionale a României i se va solicita punctul de vedere asupra actelor normative ale autorităţilor publice, care privesc direct politica monetara, activitatea bancara, regimul valutar şi datoria publică. (3) La elaborarea proiectelor bugetelor administraţiei publice centrale, Banca Naţionala a României este consultata în ceea ce priveste stabilirea condiţiilor imprumuturilor sectorului public. (4) Pentru necesitatile proprii şi ale autorităţilor publice, Banca Naţionala a României elaboreaza studii şi analize privind moneda, regimul valutar, creditul şi operaţiunile sistemului bancar şi de plati. (5) Pentru indeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, conventii la care România este parte Banca Naţionala a României colaboreaza cu autorităţile competente din tara şi din strainatate prin furnizarea de informaţii, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod. (6) În scopul intaririi stabilitatii şi integritatii sistemului financiar Banca Naţionala a României poate colabora cu alte institutii şi autorităţi din tara şi din strainatate, acestea cuprinzand, fără a fi limitative, autorităţile insarcinate cu supravegherea instituţiilor financiare, de asigurări şi a pietelor financiare. (7) Colaborarea se va realiza prin schimb de informaţii sau în orice alt mod, potrivit legii şi/sau acordurilor incheiate cu aceste institutii ori autorităţi, în scopul indeplinirii atribuţiilor lor specifice şi în condiţii de reciprocitate şi de asigurare a confidentialitatii informaţiilor astfel furnizate. (8) Instituţiile şi autorităţile publice vor furniza Băncii Naţionale a României informaţiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente şi al indeplinirii obiectivelor Băncii Naţionale a României.------------Titlul art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Alin. (5), (6), (7) şi (8) ale art. 3 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.  +  Articolul 4Cooperarea internationala (1) Din imputernicirea Parlamentului, Banca Naţionala a României poate participa la organizaţii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati şi poate să devina membru al acestora. (2) Banca Naţionala a României poate participa, în numele statului, la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare, valutare, de credit şi de plati, precum şi în domeniul autorizarii şi supravegherii bancare. (3) Banca Naţionala a României exercita drepturi şi indeplineste obligaţii care revin României în calitate de membru al Fondului Monetar International, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finanţare pe termen mediu şi lung pentru nevoile balantei de plati şi consolidarea rezervelor internationale ale tarii. (4) Banca Naţionala a României poate negocia şi incheia acorduri, conventii sau alte înţelegeri privind împrumuturi pe termen scurt şi alte operaţiuni financiar-bancare cu institutii financiare internationale, bănci centrale, societăţi bancare şi nebancare, cu condiţia rambursarii acestora în termen de un an. (5) Banca Naţionala a României poate incheia în nume propriu sau în numele statului, în contul şi din dispoziţia acestuia, acorduri de decontare şi de plati sau orice alte contracte având acelasi scop cu institutii publice sau private care îşi au sediul în strainatate.  +  Capitolul 2 Politica monetara şi valutara  +  Articolul 5Politica monetaraÎn cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Naţionala a României utilizeaza proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţa monetara, de creditare a băncilor şi de control al lichidităţii prin rezerve minime obligatorii.  +  Articolul 6Operaţiuni de piaţa monetaraBanca Naţionala a României poate sconta, dobandi, lua în gaj sau vinde creante, titluri sau alte valori asupra statului, băncilor sau altor persoane juridice şi poate atrage depozite de la bănci, în condiţiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.  +  Articolul 7Operaţiuni de creditare (1) Banca Naţionala a României poate acorda credite în condiţii de rambursare, garantare şi dobânda, care se stabilesc prin reglementari proprii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Creditarea de către Banca Naţionala a României pe descoperit de cont este interzisa.  +  Articolul 8Rezerve minime obligatorii (1) Banca Naţionala a României stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care băncile trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta. (2) Pentru depozitele în valută, rezervele obligatorii se constituie numai în valută. (3) La rezervele minime obligatorii, Banca Naţionala a României va bonifica dobanzi cel puţin la nivelul ratei dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de băncile comerciale.  +  Articolul 9Politica valutara (1) Banca Naţionala a României elaboreaza şi aplica politica privind cursul de schimb, stabileste şi urmareste aplicarea regimului valutar pe teritoriul României. (2) Banca Naţionala a României este agent al statului în ceea ce priveste aplicarea reglementarilor legale vizand controlul valutar la persoanele juridice cărora le-a acordat autorizatie şi de la care este în drept să solicite şi sa primeasca toate informaţiile şi orice documente necesare indeplinirii atribuţiilor ce-i revin, fiind imputernicita a lua măsuri pentru impunerea respectarii reglementarilor sale.  +  Articolul 10Stabilirea regimului valutarÎn administrarea regimului valutar, Banca Naţionala a României raspunde de: a) emiterea reglementarilor cu privire la operaţiunile cu active externe şi aur, în vederea protejarii monedei naţionale; b) elaborarea balantei de plati şi a altor lucrari privind pozitia investitionala internationala a tarii; c) stabilirea cursurilor de schimb pentru operaţiuni proprii pe piaţa valutara, calcularea şi publicarea cursurilor medii pentru evidenta statistica; d) autorizarea şi retragerea autorizatiei, precum şi supravegherea persoanelor juridice care au obţinut autorizatia de a efectua tranzactii valutare; e) stabilirea de platforme şi alte limite pentru detinerea de active externe şi operaţiuni cu aur şi active externe pentru persoane juridice şi fizice; f) stabilirea plafonului şi a condiţiilor indatorarii externe a persoanelor juridice şi fizice care intra sub incidenţa regimului valutar; g) pastrarea şi administrarea rezervelor internationale ale statului.  +  Articolul 11Reglementari valutareBanca Naţionala a României elaboreaza reglementari privind monitorizarea, controlul tranzactiilor valutare pe teritoriul tarii şi emite autorizaţii pentru transferuri în strainatate, tranzactii pe pieţele valutare şi pentru alte operaţiuni specifice.  +  Articolul 12Monitorizare şi raportarePentru monitorizarea tranzactiilor valutare, persoanele juridice autorizate sa desfasoare operaţiuni valutare raporteaza Băncii Naţionale a României asupra tranzactiilor efectuate, prin documente ale caror forma şi continut se stabilesc de aceasta.  +  Capitolul 3 Emisiunea monetara  +  Articolul 13Dreptul exclusiv de emisiuneBanca Naţionala a României este unica institutie autorizata sa emita insemne monetare, sub forma de bancnote şi monede metalice, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.  +  Articolul 14Unitatea monetaraMoneda naţionala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.  +  Articolul 15Insemnele monetare (1) Banca Naţionala a României este singura în drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor metalice. (2) Bancnotele poarta semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a casierului central. (3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor şi monedelor metalice constituie infractiune şi se pedepseste conform legii. (4) Dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtator pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor şi monedelor metalice emise de Banca Naţionala a României. (5) Grafica bancnotelor şi a monedelor metalice este protejata prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci din România. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, în scris, al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 16Programul de emisiune monetara (1) Banca Naţionala a României elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor şi a monedelor metalice, astfel încât să se asigure necesarul de numerar în stricta concordanta cu nevoile reale ale circulaţiei banesti. (2) Suma totala a bancnotelor şi monedelor metalice în circulatie, care exclude rezerva de numerar, se evidentiaza ca pasiv în contabilitatea Băncii Naţionale a României. (3) Transa de numerar în circulatie, emisa de Banca Naţionala a României peste nivelul rezervelor internationale stabilite şi mentinute conform prevederilor art. 31, trebuie acoperita integral de urmatoarele active: a) titluri de stat deţinute în portofoliul de investitii; b) active rezultate din credite acordate băncilor şi altor persoane juridice, în condiţiile legii; c) cecuri, cambii şi alte titluri de credit scontate sau deţinute în portofoliu.  +  Articolul 17Mijloace legate de platăBancnotele şi monedele metalice emise şi neretrase din circulatie de către Banca Naţionala a României reprezinta insemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private.  +  Articolul 18Emisiunea şi punerea în circulatie a insemnelor monetare (1) Banca Naţionala a României asigura tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor metalice şi ia măsuri pentru pastrarea în siguranţa a celor care nu sunt puse în circulatie, precum şi pentru custodia şi distrugerea, când aceasta este necesară, a matritelor, cernelurile şi a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulatie. (2) Banca Naţionala a României distribuie emisiunea monetara realizata şi administreaza rezerva de numerar sub forma de bancnote şi monede metalice. (3) Bancnotele şi monedele metalice uzate sau necorespunzatoare vor fi retrase din circulatie şi distruse de către Banca Naţionala a României, inlocuindu-se cu bancnotele şi/sau cu monede metalice noi. (4) Banca Naţionala a României inlocuieste, fără taxe şi comisioane, bancnotele şi monedele metalice emise şi neretrase din circulatie. (5) Banca Naţionala a României poate refuza inlocuirea bancnotelor şi a monedelor metalice care prezinta deformari, sunt ilizibile sau dacă lipseste mai mult de 40% din suprafaţa lor. Aceste insemne monetare vor fi retrase din circulatie şi distruse fără acordarea de compensatii deţinătorilor, exceptand cazurile speciale menţionate în regulamentele proprii. (6) Banca Naţionala a României nu poate fi obligata sa acorde compensatii pentru bancnotele sau monedele metalice care au fost pierdute, furate, distruse, contrafacute sau falsificate.  +  Articolul 19Schimbarea insemnelor monetare (1) Banca Naţionala a României poate hotari anularea sau retragerea din circulatie a oricăror bancnote sau monede metalice care au fost emise şi, în locul acestora, punerea în circulatie a altor tipuri de insemne monetare. (2) Modalitatea şi perioada de preschimbare se publică în Monitorul Oficial al României şi în cel puţin două ziare de circulatie naţionala. (3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele şi monedele metalice retrase din circulatie, fără a intră în contradictie cu prevederile art. 17, nu mai pot fi utilizate pentru plata obligaţiilor publice şi private. (4) Suma totala a bancnotelor şi monedelor metalice retrase din circulatie, dar nepreschimbate în termenul stabilit, se scade din totalul numerarului în circulatie înregistrat în evidentele contabile şi se înregistrează ca venit al Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul 4 Operaţiuni cu băncile  +  Articolul 20Creditarea băncilorÎn cadrul politicii sale monetare, valutare, de credit şi plati, Banca Naţionala a României poate acorda băncilor credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu: a) titluri de stat provenite din emisiuni publice cu scadente de plată în termen de maximum un an de la data constituirii garantiei prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naţionale a României; b) cambii şi bilete la ordin trase sau subscrise pentru plata unor prestatii comerciale, industriale sau agricole de către persoane juridice eligibile, potrivit normelor emise de Banca Naţionala a României; c) warante sau recipise de depozit emise cu privire la bunuri fungibile sau alte bunuri valabil asigurate contra riscurilor de pierdere, distrugere sau deteriorare; d) depozite constituite la Banca Naţionala a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Naţionala a României, constand din orice active pe care aceasta le poate vinde, cumpara ori tranzacţiona.  +  Articolul 21Condiţii şi costuri de creditare (1) Banca Naţionala a României stabileste şi face publice condiţiile de creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la creditele care se acordă băncilor şi criteriile ce trebuie indeplinite de bănci pentru a putea solicita credite pe baze competitive. (2) Banca Naţionala a României poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobanzii, termene de rambursare şi alte condiţii în care se pot acorda credite discretionare sau pe baze competitive. (3) Pentru toate operaţiunile efectuate, Banca Naţionala a României stabileste şi încasează dobanzi, comisioane şi alte forme de acoperire a costurilor de functionare şi a riscurilor asumate, cu excepţia operaţiunilor efectuate prin contul curent general al Trezoreriei statului.  +  Articolul 22Conturi bancare (1) Banca Naţionala a României deschide cate un cont curent pentru Trezoreria statului, pentru fiecare banca şi pentru fiecare sucursala a unei bănci, persoana juridica străină, autorizata sa functioneze în România. (2) Banca Naţionala a României poate deschide conturi curente de decontare şi alte conturi pentru case de compensatii interbancare rezidente, precum şi pentru bănci centrale şi institutii internationale nerezidente. (3) Prin conturile curente se efectueaza decontarea finala şi irevocabila a operaţiunilor de încasări şi plati între titularii de conturi.  +  Articolul 23Sisteme de platiBanca Naţionala a României emite reglementari generale privind instrumentele de plată, coordonează şi supraveghează sistemele de plati de interes naţional şi stabileste masurile necesare pentru prevenirea şi eliminarea oricarei situaţii care pericliteaza buna functionare a sistemelor de plati.  +  Articolul 24Servicii de compensare, depozitare şi plata (1) Banca Naţionala a României poate asigura servicii de compensare, depozitare şi plata prin intermediul conturilor deschise în evidentele sale. (2) Banca Naţionala a României poate, pe cont propriu ori în numele şi pe contul statului, sa participe la aranjamente de compensare, depozitare şi plata sau la alte contracte având acest scop, incheiate cu institutii centrale sau cu organizaţii colective de specialitate, publice şi private, având sediul în strainatate.  +  Articolul 25Prevenirea şi limitarea riscurilorPentru prevenirea şi limitarea riscurilor de plată şi credit, Banca Naţionala a României presteaza servicii de colectare şi difuzare, la cerere, contra cost, de date şi informaţii privind incidentele de plati şi riscurile de creditare în sistemul bancar, în condiţii de asigurare a secretului operaţiunilor bancare.  +  Capitolul 5 Supravegherea bancara  +  Articolul 26Autorizarea şi supravegherea prudentiala bancara (1) Banca Naţionala a României are competenţa exclusiva de autorizare a funcţionarii băncilor şi raspunde de supravegherea prudentiala a băncilor pe care le-a autorizat sa opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii bancare. (2) Pentru asigurarea viabilitatii şi funcţionarii sistemului bancar, Banca Naţionala a României este imputernicita: a) sa emita reglementari, sa ia măsuri pentru impunerea respectarii acestora şi să aplice sanctiunile legale în cazurile de nerespectare; b) sa controleze şi sa verifice pe baza raportarilor primite şi prin inspecţii la faţa locului registrele, conturile şi orice alte documente ale băncilor autorizate, pe care le considera necesare pentru indeplinirea atribuţiilor sale de supraveghere. (3) Indeplinirea sau omisiunea indeplinirii cu buna credinta şi fără neglijenta a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere nu poate atrage raspunderea civila sau penala, după caz, a membrilor consiliului de administratie sau a personalului insarcinat de Banca Naţionala a României în acest sens.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.  +  Articolul 27Protejarea contra riscului de sistem bancarÎn scopul limitarii riscului de sistem bancar şi de plati, în mod excepţional şi numai de la caz la caz, Banca Naţionala a României poate acorda băncilor şi alte credite negarantate sau garantate cu alte active decat cele prevăzute la art. 20.  +  Capitolul 6 Operaţiuni pe contul statului  +  Articolul 28Contul Trezoreriei statului (1) Banca Naţionala a României tine în evidentele sale contul curent general al Trezoreriei statului, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. (2) Functionarea contului curent general al Trezoreriei statului şi inregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin conventii incheiate între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 29Operaţiuni cu Trezoreria statului (1) Banca Naţionala a României primeste încasările pentru contul curent general al Trezoreriei statului şi efectueaza plăţile în limita disponibilitatilor existente în acest cont. (2) Banca Naţionala a României nu percepe comisioane la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei statului, deschis în evidentele sale, şi plateste dobanzi la disponibilitatile din acest cont. (3) În cursul exercitiului financiar anual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre încasările şi plăţile din contul curent general al Trezoreriei statului, Banca Naţionala a României poate acorda împrumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 de zile şi în condiţii de dobânda la nivelul pieţei, pe bază de conventii incheiate cu Ministerul Finanţelor Publice. (4) Suma totala a imprumuturilor acordate nu poate depăşi în nici un exercitiu financiar anual echivalentul a 7% din veniturile bugetului de stat realizate în anul precedent, iar soldul permanent al imprumuturilor acordate şi nerambursate nu poate depăşi în nici un moment suma totala rezultata din dublarea capitalului şi a fondului de rezerva al Băncii Naţionale a României. (5) Banca Naţionala a României poate actiona ca agent al statului în stabilirea băncilor eligibile a primi depozite ale Trezoreriei statului, în condiţii care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 30Operaţiuni cu titluri de stat (1) În baza convenţiilor incheiate în prealabil cu Ministerul Finanţelor Publice şi în conformitate cu reglementarile proprii, Banca Naţionala a României poate actiona ca agent pe contul statului, în ceea ce priveste: a) plasarea emisiunilor de titluri de stat şi alte efecte negociabile de îndatorare a statului român; b) exercitarea functiilor de agent de înregistrare, depozitare şi transfer al titlurilor de stat; c) plata capitalului, dobanzilor, comisioanelor şi a spezelor aferente; d) executarea decontarilor în contul curent general al Trezoreriei statului; e) alte operaţiuni în conformitate cu obiectivele şi responsabilitatile principale ale băncii centrale; f) efectuarea de plati aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidentele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenţilor şi altor costuri de tranzactionare şi operare. (2) Imprumuturile pe bază de titluri de stat se efectueaza conform convenţiilor incheiate între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice, prin care se stabilesc cel puţin urmatoarele elemente: valoarea imprumutului, data scadentei, rata dobanzii şi modul de calcul al dobanzii pe toata durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum şi date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.  +  Capitolul 7 Operaţiuni cu aur şi active externe  +  Articolul 31Rezervele internationale (1) Banca Naţionala a României, respectand regulile generale privind lichiditatea şi riscul specific activelor externe, stabileste şi menţine rezerve internationale, în astfel de condiţii inca să poată determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv din urmatoarele elemente: a) aur detinut în tezaur în tara sau depozitat în strainatate; b) active externe, sub forma de bancnote şi monede metalice sau disponibil în conturi la bănci sau la alte institutii financiare în strainatate, exprimate în acele monede şi deţinute în acele tari pe care le stabileste Banca Naţionala a României; c) orice alte active de rezerva recunoscute pe plan international, inclusiv dreptul de a efectua cumparari de la Fondul Monetar International în cadrul transei de rezerva, precum şi detinerile de drepturi speciale de tragere; d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate în primele categorii de către agentiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan international, exprimate şi platibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Naţionala a României; e) bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne straine sau de institutii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate şi platibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Naţionala a României. (2) Banca Naţionala a României, urmareste, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, menţinerea rezervelor internationale la un nivel pe care îl apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului. (3) Dacă exista pericolul diminuarii rezervelor internationale până la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum şi în cazul în care diminuarea s-a produs, Banca Naţionala a României va prezenta Guvernului şi Parlamentului un raport privind situaţia rezervelor internationale şi cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandari şi propuneri de măsuri ale Băncii Naţionale a României, necesare pentru preintampinarea sau remedierea situaţiei.  +  Articolul 32Administrarea rezervelor internationaleBanca Naţionala a României este autorizata, în condiţiile pe care le stabileste şi le poate modifica periodic, să efectueze urmatoarele operaţiuni: a) sa cumpere, sa vanda şi sa faca alte tranzactii cu lingouri şi monede din aur şi cu alte metale pretioase; b) sa cumpere, sa vanda şi sa faca alte tranzactii cu valute; c) sa cumpere, sa vanda şi sa faca alte tranzactii cu bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri emise sau garantate de guverne straine sau de organizaţii financiare interguvernamentale; d) sa cumpere, sa vanda şi sa faca alte tranzactii cu valori mobiliare emise sau garantate de bănci centrale, de institutii financiare internationale, de societăţi bancare şi nebancare; e) sa deschidă şi sa menţină conturi la bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi bancare şi la institutii financiare internationale; f) sa deschidă şi sa tina conturi şi să efectueze operaţiuni de corespondent pentru institutii financiare internationale, bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi financiare şi bancare, organizaţii financiare interguvernamentale din strainatate, precum şi pentru guverne straine şi agentiile lor.  +  Capitolul 8 Conducerea şi administrarea  +  Articolul 33Conducerea Băncii Naţionale a României (1) Banca Naţionala a României este condusa de un consiliu de administratie. (2) Conducerea executiva a Băncii Naţionale a României se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi de doi viceguvernatori, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern aprobat de consiliul de administratie. (3) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile prezentei legi şi de regulamentele Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 34Consiliul de administratie (1) Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României hotaraste, în condiţiile legii: a) politicile în domeniile monetar, valutar, de credit şi de plati, urmarind aducerea la indeplinire a acestora; b) masurile în domeniul autorizarii şi supravegherii prudentiale a băncilor pe care le-a autorizat; c) directiile principale în conducerea operaţiunilor şi raspunderile ce revin personalului Băncii Naţionale a României; d) organizarea interna, indemnizatiile, salariile şi alte drepturi banesti ale personalului; e) delegarea temporara a competentelor sale către conducerea executiva, atunci când situaţii speciale pot impune aceasta solutie. (2) Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României este compus din 9 membri, astfel: a) un presedinte, care este şi guvernator al Băncii Naţionale a României; b) un vicepresedinte, care este şi prim-viceguvernator; c) sapte membri, dintre care doi sunt şi viceguvernatori, iar ceilalti cinci membri nu sunt salariati ai Băncii Naţionale a României. (3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului. (4) Numirile se fac pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. (5) În cazul descompletarii Consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva şi numai pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului celor inlocuiti, cu respectarea prevederilor alin. (3). (6) Revocarea din functie a oricărui membru al consiliului de administratie se face de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru fiecare caz în parte, dacă: a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile art. 35; b) împotriva acestuia a fost pronunţată o condamnare penala cu pedeapsa privativa de libertate şi dacă hotărârea este definitivă; c) în timpul mandatului s-a angajat în acţiuni vadit inadecvate, care prejudiciaza în mod substantial interesele Băncii Naţionale a României. (7) Nici un membru al Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României nu va fi schimbat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevăzută la alin. (6). (8) Numirile, retragerile şi revocarile din functie ale membrilor Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României se publică în Monitorul Oficial al României. (9) La sedintele Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României pot participa ministrul finanţelor publice şi directorul Trezoreriei statului, fără drept de vot.  +  Articolul 35Incompatibilităţi şi conflicte de interese (1) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României nu pot fi parlamentari sau membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administratia publică. (2) Membrilor consiliului de administratie şi angajatilor cu functii de conducere ai Băncii Naţionale a României li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune intr-o pozitie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu oblibaţiile şi indatoririle lor faţă de Banca Naţionala a României. (3) Fără aprobarea expresa a Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României: a) pe timpul mandatului lor, guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii nu îşi vor consacra capacitatile profesionale altor interese decat celor ale Băncii Naţionale a României şi nu vor putea ocupa nici o alta functie, remunerata sau onorifica, în societăţi comerciale financiare, bancare sau nebancare, cu excepţia activităţii didactice; b) pe durata cat este angajat cu contract individual de muncă la Banca Naţionala a României, nici un salariat al acesteia nu va putea detine concomitent o alta functie, remunerata sau onorifica, la o societate comerciala sau la alt agent economic care, prin activitatea sa statutara, urmareste obtinerea de profit.  +  Articolul 36Atribuţiile guvernatorului Băncii Naţionale a României (1) Guvernatorul Băncii Naţionale a României dispune măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale, a hotărârilor consiliului de administratie, precum şi a altor reglementari privind Banca Naţionala a României. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului şi viceguvernatorilor unele dintre atribuţiile sale, în condiţiile stabilite de consiliul de administratie. (2) Guvernatorul numeste în functie personalul din aparatul central al Băncii Naţionale a României şi pe directorii sucursalelor şi ai agentiilor. (3) Guvernatorul reprezinta Banca Naţionala a României în relatiile cu tertii, semnand, direct sau prin persoane imputernicite de el, toate tratatele sau conventiile incheiate. (4) În numele consiliului de administratie, guvernatorul prezinta Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Băncii Naţionale a României, care cuprinde: a) principalele evolutii economice, financiare, monetare şi valutare; b) politica monetara în anul precedent şi orientarile pentru anul următor; c) reglementarea şi supravegherea prudentiala bancara; d) activităţile Băncii Naţionale a României, bilantul anual şi contul de profit şi pierderi. (5) În cazul absentei sau imposibilitatii guvernatorului de a actiona, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.  +  Articolul 37Comisia de cenzori (1) Comisia de cenzori, formata din 5 membri, dintre care unul este presedinte, se numeste în condiţiile art. 34 alin. (3) şi (4). (2) Comisia de cenzori verifica respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului Băncii Naţionale a României, intocmirea bilantului contabil şi a contului de profit şi pierderi, în concordanta cu registrele, existenta valorilor în casa, precum şi a titlurilor în proprietate sau primite în gaj, cautiune sau custodie, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. (3) Anual, comisia de cenzori întocmeşte un raport asupra bilantului contabil şi contului de profit şi pierderi, precum şi asupra executiei bugetului de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 38Expertiza externaConturile şi evidentele Băncii Naţionale a României vor putea fi supuse analizei unor firme de audit financiar, care vor fi selectate de către consiliul de administratie pe bază de licitaţie.  +  Capitolul 9 Situaţii financiare  +  Articolul 39Capitalul Băncii Naţionale a României (1) Capitalul Băncii Naţionale a României este de 100 miliarde lei şi aparţine în intregime statului. Majorarea capitalului va fi efectuata prin utilizarea parţială a profitului net anual, până la un nivel echivalent cu 5% din pasivele monetare agregate din bilantul de la sfârşitul fiecarui exercitiu financiar anual. (2) Capitalul de 100 miliarde lei se constituie prin preluarea capitalului înregistrat la data de 31 decembrie 1997, de 5 miliarde lei, şi prin alocarea sumei de 95 miliarde lei de la fondul de rezerva a Băncii Naţionale a României. (3) Pasivele monetare agregate ale Băncii Naţionale a României se stabilesc ca suma totală a bancnotelor şi monedelor metalice în circulatie şi a valorilor mobiliare emise, precum şi a soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise, pe titulari, în evidentele sale.  +  Articolul 40Fondul de rezervaFondul de rezerva al Băncii Naţionale a României se constituie în limita unei cote de 20% din profitul brut până când acesta ajunge să fie egal cu capitalul propriu, după care cota respectiva se reduce la 10% până când fondul de rezerva ajunge să fie egal cu dublul capitalului propriu şi, ulterior, cota se stabileste la 5% .  +  Articolul 41Planul de conturi (1) Operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt contabilizate potrivit planului propriu de conturi, avizat de Ministerul Finanţelor Publice, pe exercitii financiare anuale, începând cu data de 1 ianuarie şi terminand cu data de 31 decembrie. (2) Banca Naţionala a României va menţine conturi şi evidente şi va întocmi rapoarte anuale care să reflecte operaţiunile şi rezultatele financiare, inclusiv provizioanele constituite pentru credite neperformante, în conformitate cu legislatia în domeniu şi cu principiile acceptate pe plan international pentru băncile centrale.  +  Articolul 42Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul anual de venituri şi cheltuieli se aproba de Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României şi se verifica în execuţie de comisia de cenzori.  +  Articolul 43Contul de profit şi pierderi (1) Pentru fiecare exercitiu financiar anual, profitul sau pierderea Băncii Naţionale a României se calculeaza, în concordanta cu standardele contabile internationale, ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile din activitatea operationala. (2) În cazul în care în bilantul Băncii Naţionale a României valoarea activelor scade sub suma angajamentelor, fondului de rezerva şi a capitalului propriu, Ministerul Finanţelor Publice va transfera Băncii Naţionale a României, la cererea acesteia, titluri de stat negociabile la preţul pieţei, în suma necesară acoperirii acestui deficit. În termen de 5 ani aceste titluri de stat vor fi rascumparate prin utilizarea profiturilor nete realizate de Banca Naţionala a României sau vor fi renegociate.  +  Articolul 44Reevaluarea activelor şi pasivelorBanca Naţionala a României efectueaza anual reevaluarea activelor şi pasivelor exprimate în aur, argint, alte metale şi pietre pretioase, drepturi speciale de tragere şi monede straine, ca urmare a modificarii valorii sau a cursului în lei al acestora, iar diferentele rezultate se evidentiaza într-un cont special de reevaluari.  +  Articolul 45Determinarea şi utilizarea profitului net (1) Profitul brut al Băncii Naţionale a României se constituie numai din veniturile nete din activitatea operationala. (2) Diferentele favorabile nete din reevaluari, după deducerea pierderilor nete din operaţiuni, se aloca contului special de reevaluari. (3) Profitul net al Băncii Naţionale a României se aloca şi se utilizeaza în urmatoarea ordine de prioritate: a) pentru cresterea capitalului propriu până la un nivel echivalent cu 5% din pasivele monetare agregate, înregistrate în bilant la sfârşitul fiecarui exercitiu financiar anual; b) pentru rascumpararea titlurilor de stat transferate Băncii Naţionale a României de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2); c) pentru constituirea fondului de dezvoltare; d) pentru fondul de participare a salariatilor la profit, în limita a 10%; e) pentru alte destinatii care se stabilesc de către Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României; f) profitul ramas se virează în totalitate la bugetul de stat, până cel mai tarziu la data de 1 iunie a urmatorului exercitiu financiar anual.  +  Articolul 46Repartizarea pierderilor neteDacă într-un exercitiu financiar anual Banca Naţionala a României înregistrează o pierdere neta, aceasta se repartizeaza astfel: a) dacă pierderea neta este compusa din pierderi nete din operaţiuni şi diferente nefavorabile nete din reevaluari, suma pierderilor nete din operaţiuni se suporta, în ordine, din fondul de rezerva şi din capitalul propriu, iar suma diferentelor nefavorabile nete din reevaluari se aloca contului special de reevaluari; b) dacă pierderea neta este compusa din venituri nete din operaţiuni şi diferente nefavorabile nete din reevaluari, veniturile nete din operaţiuni se constituie în profit brut, iar diferentele nefavorabile nete din reevaluari vor fi alocate contului special de reevaluari; c) dacă pierderea neta este compusa din pierderi nete din operaţiuni şi diferente favorabile nete din reevaluari, pierderea neta se acopera, în ordine, din fondul de rezerva şi din capitalul propriu; d) dacă pierderea neta nu se acopera din fondul de rezerva, capitalul propriu şi disponibilul din contul special de reevaluari, pentru suma rămasă Ministerul Finanţelor Publice va transfera Băncii Naţionale a României titluri de stat, în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (2).  +  Articolul 47Raspunderea de înregistrarePentru eventualele erori la plati sau la înregistrări în conturile titularilor, Banca Naţionala a României raspunde numai până la limita sumei eronat platite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalitatile aferente care se varsă la bugetul de stat, suportate de titularii de cont în cazurile prevăzute de lege, dacă este sesizata cu reclamatie scrisa până la expirarea termenului stabilit şi comunicat titularilor de cont.  +  Articolul 48Publicarea bilantuluiBilantul anual şi contul de profit şi pierderi al Băncii Naţionale a României, certificate de comisia de cenzori, după adoptarea lor de către consiliul de administratie, se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 10 Dispozitii finale  +  Articolul 49Legislatia aplicabila (1) Operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt supuse legislaţiei generale, în măsura în care Legea bancara şi prezenta lege nu dispun altfel. (2) Operaţiunile comerciale efectuate de Banca Naţionala a României, care se reflecta în bugetul de venituri şi cheltuieli, în bilantul anual şi în contul de profit şi pierderi, sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi.  +  Articolul 50Reglementarile Băncii Naţionale a României (1) Banca Naţionala a României este imputernicita sa emita reglementarile necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legale. (2) Reglementarile Băncii Naţionale a României pot fi sub forma de regulamente, ordine, norme şi circulare, având caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice şi private, precum şi pentru persoanele fizice.  +  Articolul 51Informaţii statistice (1) Banca Naţionala a României va contribui la armonizarea regulilor şi practicilor privind colectarea, prelucrarea şi distribuirea informaţiilor statistice în domeniile sale de competenţa. (2) Banca Naţionala a României colecteaza informaţii statistice primare, care sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a atribuţiilor sale legale, de la autorităţile publice, bănci, institutii financiare şi alte persoane juridice şi fizice. (3) Băncile şi celelalte persoane juridice publice sau private, care au fost autorizate sau care au conturi la Banca Naţionala a României, sunt obligate sa furnizeze acesteia orice date sau informaţii solicitate pentru aducerea la indeplinire a atribuţiilor stabilite prin lege. (4) Banca Naţionala a României poate publică astfel de date şi informaţii, în intregime sau în parte, dar numai în forma agregata.  +  Articolul 52Garantii speciale (1) Conventiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Naţionala a României constituie titluri executorii, în caz de neplata pentru intregul sold al creantei de platit, inclusiv dobanzile sau alte costuri aferente. (2) Organele de stat financiare sau judecătorești executa creanta Băncii Naţionale a României pe baza simplei notificari din partea acesteia. (3) În cazul în care debitorul nu îşi indeplineste angajamentele asumate, Banca Naţionala a României este în drept sa procedeze la recuperarea creanţelor prin executarea garantiilor, astfel: a) vanzarea totala sau parţială, pe contul debitorului, a titlurilor şi efectelor care i-au fost date în garantie, în termen de maximum 3 zile, după o simpla somatie printr-un act extrajudiciar; b) din venitul rezultat din vanzare se recupereaza creantele, avansurile, dobanzile şi orice alte cheltuieli efectuate de Banca Naţionala a României, iar eventualul surplus ramas se remite debitorului.  +  Articolul 53Operaţiuni în favoarea tertilor (1) Banca Naţionala a României poate efectua unele operaţiuni în favoarea tertilor, numai în condiţiile prezentarii documentelor pe care le considera necesare. Banca Naţionala a României poate, ori de cate ori considera necesar, sa ceara constituirea de garantii reale sau personale. (2) Cu excepţia cazurilor în care prezenta lege autorizeaza în mod expres aceasta, Banca Naţionala a României nu va acorda asistenţa financiară sub forma de credite, angajamente de resurse, preluare integrală sau parţială a obligaţiilor aferente unui împrumut ori altui instrument de îndatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori în vreo alta forma. (3) Cu respectarea prevederilor de la alin. (2), Banca Naţionala a României poate: a) să investească resursele sale financiare în valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate; b) sa achizitioneze, în cursul executarii creanţelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate; c) sa acorde salariatilor săi cate un credit pentru locuinte şi credite pentru bunuri de folosinţă indelungata, cu dobânda la nivelul dobanzii medii lunare de la băncile comerciale.  +  Articolul 54Facilităţi fiscale (1) Capitalul Băncii Naţionale a României, fondul de rezerva şi provizioanele de risc, monedele şi alte obiecte din aur, argint şi din alte metale şi pietre pretioase sunt scutite de taxe şi impozite. (2) Achiziţiile de aur şi argint de la agentii economici sunt supuse prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992*) privind taxa pe valoarea adăugată, aprobata şi modificata prin Legea nr. 130/1992 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificările ulterioare.-------------Art. 54 a fost modificat de LEGEA nr. 156 din 12 octombrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 18 octombrie 1999.Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 273 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 19 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 273 din 7 decembrie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 341 din 6 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 iulie 2001.*) Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 a fost abrogata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000.  +  Articolul 55Secretul profesional bancar (1) Membrii Consiliului de administratie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligati sa pastreze secretul asupra oricarei informaţii nedestinate publicarii, de care au luat cunoştinţa în cursul exercitarii functiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obtinerea de avantaje personale, orice abatere fiind pedepsita conform legii. (2) Furnizarea de informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României sau a persoanelor imputernicite în acest sens, în urmatoarele situaţii: a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisa a organelor judiciare abilitate sau, după caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului; b) în cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care România sau Banca Naţionala a României este parte; c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi sau din iniţiativa Băncii Naţionale a României, în scopul asigurarii indeplinirii atribuţiilor specifice de supraveghere şi control asupra respectarii prevederilor legale. (3) Persoanele abilitate să solicite şi sa primeasca informaţii de natura secretului profesional în domeniul bancar sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate potrivit legii ori acordurilor incheiate, orice abatere fiind pedepsita potrivit legii. (4) Când informaţiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorităţii care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.Alin. (3) şi (4) ale art. 55 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001.  +  Articolul 56IndemnizatiiMembrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României şi cenzorii primesc indemnizatii.  +  Articolul 57Participatii de capitalBanca Naţionala a României nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comerciala sau regie autonoma, cu excepţia propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de banca şi de batere a monedei metalice şi a altor societăţi care pot contribui la realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 58Proprietăţi imobiliareBanca Naţionala a României poate face investitii imobiliare numai pentru necesitatile sale de functionare şi pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul sau de administratie.  +  Articolul 59Comunicarea cu publicul (1) Toate reglementarile emise de Banca Naţionala a României se publică în Monitorul Oficial al României. (2) Banca Naţionala a României va deschide şi va menţine un registru public al reglementarilor sale publicate în Monitorul Oficial al României. (3) Banca Naţionala a României publică periodic raportul anual, rapoarte privind balanta de plati şi pozitia investitionala internationala a tarii, buletine privind evolutia monedei şi a creditului, studii şi alte materiale cuprinzand informaţii destinate publicităţii.  +  Articolul 60Sancţiuni (1) Pentru nerespectarea reglementarilor emise de către Banca Naţionala a României, în cazurile care nu cad sub incidenţa Legii bancare, conducerea executiva a Băncii Naţionale a României poate aplica urmatoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) amenda de la 1 milion lei la 10 milioane lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; c) suspendarea, pe un termen de până la 90 de zile, parţială sau totala, a autorizatiei acordate de Banca Naţionala a României; d) retragerea autorizatiei acordate de Banca Naţionala a României. (2) Contestaţiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii şi se solutioneaza de Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României în maximum 30 de zile de la primirea acestora. (3) În termen de 15 zile de la comunicare, deciziile Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României pot fi contestate la Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 61Intrarea în vigoarePrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 62AbrogariPe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 aprilie 1991, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi Senat în sedinta din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORPAULA MARIA IVANESCUp. PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS-------------