HOTĂRÂRE nr. 928 din 7 august 2007 (*actualizată*)privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007(actualizată până la data de 22 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENTUL din 9 septembrie 2011 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.217 din 14 decembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 10 milioane euro, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007.  +  Articolul 2 (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1 va fi realizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, desemnată agenţie de implementare şi în cadrul căreia se va înfiinţa Unitatea de management al proiectului. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut. (3) Începând cu 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-----------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 57 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 3Sumele necesare acoperirii contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului se vor asigura după cum urmează: a) echivalentul în lei al sumei de 3 milioane euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; b) echivalentul în lei al sumei de 1,3 milioane euro, din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate în proiect, în condiţiile legii, şi din donaţii.  +  Articolul 4Sumele prevăzute la art. 3 se vor majoră cu valoarea taxelor şi impozitelor datorate şi plătibile pe teritoriul României şi se vor acoperi din următoarele surse: a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, pentru partea aferentă împrumutului şi contribuţiei părţii române, prevăzută la art. 3 lit. a); b) din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, pentru partea aferentă contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3 lit. b).  +  Articolul 4^1Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 57 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 5Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, amendamente la conţinutul acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, în funcţie de condiţiile de derulare a acestuia. (2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite conform alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 7 august 2007.Nr. 928.ACORD 29/01/2007