NORME METODOLOGICE din 2 februarie 2011 (*actualizate*)de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri(actualizate până la data de 16 mai 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităţilor pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate şi conduse de întreprinzători tineri, care intenţionează să desfăşoare pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumită în continuare microîntreprindere "S.R.L. - D.", în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumit în continuare programul.  +  Articolul 2Ministerul Economiei şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în parteneriat cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare O.N.R.C., şi instituţia de credit parteneră, vor implementa prezentele norme metodologice pe bază de protocol de colaborare.-----------Art. 2 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 3Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private. Programul urmăreşte: a) dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi de integrarea României în Uniunea Europeană; b) sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate - start-up-uri, prin facilitarea accesului acestora la finanţare; c) stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare; d) facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanţare.  +  Articolul 4Finanţarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 1.100 de microîntreprinderi «S.R.L. -D» pe an, în perioada 2010-2012, şi pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi «S.R.L.-D» pe an, în perioada 2013-2020, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013.  +  Capitolul II Etapele implementării programului  +  Articolul 5Înregistrarea microîntreprinderii "S.R.L. - D." în registrul comerţului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) întreprinzătorul debutant are obligaţia să ataşeze în susţinerea cererii de înregistrare a microîntreprinderii "S.R.L. - D." în registrul comerţului documentele prevăzute în Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, precum şi declaraţia pe propria răspundere potrivit art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011; b) după înmatricularea în registrul comerţului a microîntreprinderii "S.R.L. - D.", respectiv după înregistrarea în registrul comerţului a oricăror modificări, O.N.R.C. va transmite Ministerului Economiei, pe cale electronică, datele aferente acestor înregistrări, conform protocolului încheiat în acest sens;-----------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) operaţiunile de înmatriculare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 cu ocazia constituirii microîntreprinderii sunt scutite de plată taxelor către O.N.R.C.; d) Ministerul Economiei transmite instituţiilor responsabile de implementarea programului, pe baza protocolului de colaborare, datele aferente înregistrărilor, precum şi modificările generate de situaţiile financiare semestriale şi anuale pe perioada funcţionării microîntreprinderii "S.R.L. - D.".-----------Lit. d) a art. 5 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6În termen de 10 zile lucrătoare de la înfiinţare, microîntreprinderea "S.R.L. - D." trebuie să notifice prin poşta electronică oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumit în continuare O.T.I.M.M.C., al Ministerului Economiei în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în vederea luării în evidenţă.-----------Art. 6 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7Înregistrarea pentru obţinerea A.F.N. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) pentru a beneficia de alocaţia financiară nerambursabilă acordată prin Ministerul Economiei, microîntreprinderea "S.R.L. - D." trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro; b) data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul Ministerului Economiei cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis; c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea bugetului alocat programului; d) fiecare microîntreprindere "S.R.L. - D." trebuie să completeze online planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul Ministerului Economiei: www.aippimm.ro; e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obţinut, precum şi numărul de înregistrare; f) planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi microîntreprinderi "S.R.L. - D.".-----------Art. 7 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) evaluarea planului de afaceri se face online de către aplicaţia software, care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte; b) verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către Ministerul Economiei. Avizarea verificărilor şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri de către Ministerul Economiei;-----------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme. c) la instituţia de credit vor fi transmise spre finanţare, în limita bugetului anual, planurile de afaceri care obţin cel puţin punctajul minim şi care au fost avizate de Ministerul Economiei în urma verificărilor efectuate conform lit. b). Transmiterea planurilor de afaceri la instituţia de credit se va face continuu, până la epuizarea bugetului programului;-----------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme. d) planurile de afaceri care solicită credit bancar se finanţează de instituţia de credit parteneră conform criteriilor prevăzute în normele de creditare ale acesteia şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.; e) echipamentele şi utilajele achiziţionate în cadrul programului trebuie să fie noi şi pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Contractarea şi finanţarea se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: a) microîntreprinderea "S.R.L. - D." care solicită credit bancar va semna cu instituţia de credit parteneră contractul de creditare şi pentru acordarea de A.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de aprobare a creditului; b) microîntreprinderea "S.R.L. - D." care nu solicită credit bancar va semna la sediul O.T.I.M.M.C. în a cărui rază teritorială îşi are sediul social contractul de finanţare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prin poşta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare; c) microîntreprinderea "S.R.L. - D." va deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente A.F.N., creditului bancar sau aportului propriu, după caz; d) finanţarea planurilor de afaceri se va face conform convenţiei de colaborare încheiate de Ministerul Economiei cu instituţia de credit parteneră;-----------Lit. d) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme. e) aportul propriu în numerar al beneficiarului, acolo unde este cazul, va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional, după caz, cele două componente de finanţare (credit bancar minimum 50% şi A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% şi aport propriu minimum 50%); f) beneficiarii A.F.N. şi/sau ai creditului bancar alocat conform art. 5 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011trebuie să depună la Ministerul Economiei, în termen de 10 zile lucrătoare, dovada angajării cu contract de muncă pe durată nedeterminată a cel puţin 2 salariaţi;-----------Lit. f) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme. g) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de credit bancar şi pentru acordarea de A.F.N. cu instituţia de credit parteneră sau a contractului de finanţare cu Ministerul Economiei, nu sunt eligibile.-----------Lit. g) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul III Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor  +  Articolul 10 (1) Prezentele norme metodologice instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis. (2) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzător.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013.  +  Articolul 11Schema prevăzută la art. 10 nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006. Schema se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 12Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei prevăzute la art. 10 se face în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 13Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Ministerul Economiei, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza schemei prevăzute la art. 10 pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza acestei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.-----------Art. 13 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 14Ministerul Economiei are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.-----------Art. 14 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 15Ministerul Economiei are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.-----------Art. 15 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 16În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Ministerul Economiei, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să îi solicite acesteia să facă verificări la faţa locului.-----------Art. 16 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 17Ministerul Economiei informează în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.-----------Art. 17 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 18Ministerul Economiei acordă un ajutor de minimis după ce verifică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, nu depăşeşte pragul echivalent în lei al sumei de 200.000 euro.-----------Art. 18 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 186 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 19Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform schemei prevăzute la art. 10, altor scheme de minimis şi altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pentru o perioadă de 10 ani.  +  Articolul 20Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii de monitorizare şi control al programului.  +  Articolul 21Reprezentanţii instituţiilor prevăzute la art. 2 au dreptul să verifice la sediul microîntreprinderii "S.R.L. - D." veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul programului.  +  Articolul 22Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine A.F.N. sau au schimbat destinaţia acestora ori se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract, se recuperează total sau parţial ajutorul de minimis acordat.  +  Articolul 23Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 24Beneficiarii A.F.N. au obligaţia de a raporta efectele participării la program către O.T.I.M.M.C. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării A.F.N.  +  Anexa la normele metodologiceCriterii de evaluare a planului de afaceri ┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │ Nr. │ Criterii │Punctaj│ │ crt. │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Domeniul de activitate al microîntreprinderii "S.R.L. - D." │ ├───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤ │ │1 │Producţie │ 20 │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ A │2 │Servicii │ 15 │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │3 │Comerţ şi alte activităţi │ 10 │ ├───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente │ │ în cadrul microîntreprinderii "S.R.L. - D." │ ├───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤ │ │4 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 20 │ │ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 4. │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ B │5 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 15 │ │ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 3. │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │6 │Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) │ 10 │ │ │ │nou-create este mai mare sau egal cu 2. │ │ ├───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente planului de afaceri │ ├───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤ │ │7 │Ponderea investiţiilor peste 80% │ 20 │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ C │8 │Ponderea investiţiilor peste 60% │ 15 │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │9 │Ponderea investiţiilor peste 40% │ 10 │ ├───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Localizarea activităţii microîntreprinderii "S.R.L. - D." │ ├───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤ │ │10 │Mediul rural │ 10 │ │ D ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │11 │Mediul urban │ 5 │ ├───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii informaţionale │ ├───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤ │ │ │Implementarea planului de afaceri conduce la creşterea │ │ │ │ │gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a │ │ │ │12 │soluţiilor informatice în procesul de producţie/prestare │ 10 │ │ │ │servicii. │ │ │ │ │Planul de afaceri are potenţial inovativ şi/sau creativ. │ │ │ E ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │ │Implementarea planului de afaceri nu conduce la creşterea │ │ │ │ │gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a │ │ │ │13 │soluţiilor informatice în procesul de producţie/prestare │ 5 │ │ │ │servicii (potenţialul inovativ şi/sau creativ al proiectului│ │ │ │ │este nesemnificativ). │ │ ├───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Schema de finanţare │ ├───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤ │ │14 │Schemă de finanţare cu credit bancar │ 20 │ │ F ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ │15 │Schemă de finanţare fără credit bancar │ 10 │ ├───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤ │ Total puncte obţinute │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.Punctajul minim care se poate obţine este de 50 de puncte.Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 de puncte.La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare online.----