NORME din 9 mai 2013(*actualizate*)de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie(actualizate până la data de 26 mai 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.028 din 27 august 2013; ORDINUL nr. 573 din 21 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme reglementează organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază, denumite în continuare programe de specializare, de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie. (2) Lista specialităţilor pentru care se organizează programe de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie este prevăzută în anexa nr. 1 la norme.  +  Articolul 2 (1) Programele de specializare se organizează la nivel naţional de Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), şi se desfăşoară numai în centrele universitare care au instituţii de învăţământ superior în domeniul medical, folosindu-se în procesul de învăţământ logistica didactică a acestora. (2) Programele de specializare se finalizează prin examen pentru obţinerea specializării, denumit în continuare examen de specializare, organizat de Ministerul Sănătăţii în sesiuni anuale sau, după caz, la solicitarea SNSPMPDSB. (3) Programele de specializare sunt creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Sănătăţii, prin SNSPMPDSB, eliberează absolvenţilor examenului de specializare "Certificat de absolvire", întocmit conform prevederilor anexei nr. 2. (2) Certificatul de absolvire se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului de specializare. Pentru această perioadă, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul de specializare, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei. (3) În baza certificatului de absolvire şi respectiv a adeverinţei, absolvenţii examenului de specializare dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea pentru care au urmat programul de formare şi pot fi încadraţi pe posturi specifice specializării respective.  +  Articolul 4Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc evidenţa specializărilor obţinute în conformitate cu prevederile prezentelor norme, separat într-un registru special, în cadrul compartimentului de specialitate din cadrul direcţiei.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea programelor de specializare  +  Articolul 5 (1) Specializările constituie modalităţi de pregătire a asistenţilor medicali în domenii complementare specialităţii de bază. (2) Programele de specializare organizate pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie asigură: a) însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare exercitării atribuţiilor specifice noii specializări; b) formarea deprinderilor şi competenţelor necesare aplicării în practică a procedurilor şi/sau tehnicilor specifice noii specializări; c) formarea abilităţilor de lucru şi comunicare cu pacientul, aparţinătorii şi membrii echipei, specifice noii specializări.  +  Articolul 6Programele de specializare se organizează şi se desfăşoară, pentru specializările prevăzute în anexa nr. 1, în baza curriculumului de pregătire şi a planului de învăţământ unitare la nivel naţional.  +  Articolul 7 (1) Curriculumul de pregătire se elaborează de către SNSPMPDSB, se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii. (2) Curriculumul de pregătire cuprinde obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea specializării; b) rezumatul programului de specializare; c) durata programului; d) centrele universitare unde se desfăşoară pregătirea; e) lectorii din fiecare centru universitar de pregătire, dintre care unul este numit responsabil al programului respectiv.  +  Articolul 8 (1) Planul de învăţământ al programului pentru obţinerea specializării se întocmeşte de structura de specialitate din cadrul SNSPMPDSB în forma prevăzută la anexa nr. 3, se avizează de OAMGMAMR şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii. (2) Planul de învăţământ se elaborează, pentru fiecare specializare în parte, în baza curriculumului de pregătire aprobat de Ministerul Sănătăţii. (3) Orice modificare a planului de învăţământ se aplică, în baza modificării corespunzătoare a curriculumului de pregătire, începând cu seria următoare de cursanţi. (4) Planurile de învăţământ se proiectează în sistem modular, pe parcursul a minimum un an de învăţământ/academic.  +  Articolul 9 (1) În cadrul programelor de specializare participanţii sunt organizaţi în grupe de 20-30 de cursanţi. (2) Se pot organiza grupe cu un număr mai mic de cursanţi, cu aprobarea directorului general al SNSPMPDSB.  +  Articolul 10Au prioritate la efectuarea specializărilor prevăzute în anexa nr. 1 asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie încadraţi în unităţile sanitare publice şi private, pe posturi în specialităţile respective.  +  Articolul 11 (1) Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la programele de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie încadraţi pe postul corespunzător specializărilor prevăzute în anexa nr. 1.(1^1) Anual, până la începutul lunii septembrie, unităţile sanitare publice şi private transmit SNSPMPDSB propunerile nominale pentru participarea la programele de specializare.---------Alin. (1^1) al art. 11 din norme a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.028 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (2) În baza propunerilor înaintate de unităţile sanitare şi a posibilităţilor de pregătire pentru fiecare specializare, în termen de 30 de zile, SNSPMPDSB stabileşte nominal participanţii la programele de specializare, pe centre universitare, serii de pregătire şi specializări şi comunică unităţilor sanitare respective şi responsabililor de programe din centrele universitare de pregătire situaţia nominală a participanţilor.  +  Articolul 12Pentru participarea la programele de specializare se stabilesc taxe de instruire, conform legii.  +  Articolul 13 (1) Desfăşurarea programelor de specializare se realizează în baza unei convenţii încheiate între SNSPMPDSB şi responsabilul de program din centrul universitar de pregătire. (2) Bugetul aferent programului de specializare se întocmeşte de SNSPMPDSB, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul universitar de pregătire, şi este parte integrantă a convenţiei. (3) Taxa de instruire pentru participanţi se stabileşte în concordanţă cu bugetul aferent programului de specializare, iar plata acesteia se face în contul SNSPMPDSB. (4) Taxa de instruire, pentru personalul nominalizat să participe la programele de specializare în condiţiile art. 11 alin. (2), se suportă de angajator.  +  Articolul 14 (1) Pentru managementul programelor de specializare la nivel naţional, SNSPMPDSB îi revine o cotă de 20% din sumele încasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestaţia didactică, precum şi a cheltuielilor materiale, în care se include, de regulă, închirierea unor spaţii de învăţământ, a mijloacelor şi/sau a obiectelor de inventar din centrele universitare de pregătire, se face în limita a 80% din totalul taxelor de instruire. (2) Personalul care desfăşoară activitate didactică încheie cu SNSPMPDSB contract civil.---------Alin. (2) al art. 14 din norme a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.028 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013.  +  Articolul 15 (1) Responsabilul de program din centrul universitar de pregătire eliberează cursanţilor, la finele programului, o adeverinţă de absolvire necesară înscrierii la examenul de specializare. (2) Adeverinţa de absolvire se întocmeşte în două exemplare, unul se eliberează titularului iar celălalt se înaintează SNSPMPDSB împreună cu documentele de învăţământ ale grupei/seriei respective.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea specializării  +  Articolul 16 (1) Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi se desfăşoară în sesiune naţională cu o comisie centrală şi comisii locale de examen desemnate pe fiecare centru de pregătire şi specializare în parte. (2) Componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de SNSPMPDSB şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului.  +  Articolul 17 (1) Examenul de specializare cuprinde: a) probă practică; b) probă scrisă. (2) Pentru a fi declaraţi "Promovat" candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00. (3) Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în sesiunile organizate în termen de 2 ani de la finalizarea programului de specializare.  +  Articolul 18 (1) În vederea organizării şi desfăşurării examenului de specializare, Ministerul Sănătăţii publică în ziarul "Viaţa Medicală" anunţul de examen cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia. Anunţul va fi postat şi pe siteul OAMGMAMR, www.oamr.ro (2) Anunţul examenului de specializare cuprinde: a) locul şi perioada de desfăşurare; b) locul şi perioada de înscriere; c) conţinutul dosarului de înscriere; d) cuantumul taxei de participare la examen. (3) Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR. (4) Cuantumul taxei de participare la examen se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 19Comisia centrală de examen are următoarea componenţă: a) preşedinte:- un director general din Ministerul Sănătăţii sau directorul general al SNSPMPDSB; b) membri:- responsabilul naţional al programului de specializare;- 1-2 reprezentanţi ai comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii;- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;- un reprezentant al SNSPMPDSB;- un reprezentant al OAMGMAMR; c) secretar: un reprezentant al SNSPMPDSB; d) observator: câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate potrivit legii.----------Lit. d) a art. 19 din norme a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 573 din 21 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.  +  Articolul 20Comisia locală de examen are următoarea componenţă: a) preşedinte:- responsabilul local al programului pentru fiecare specializare pentru care se organizează examenul; b) membri:- 2-3 cadre didactice universitare sau medici specialişti în specialitatea de examen;- preşedintele filialei locale a OAMGMAMR; c) secretar: un membru al comisiei, numit de preşedinte, îndeplineşte şi atribuţiile de secretar; d) observator: câte un reprezentant al filialei judeţene/a municipiului Bucureşti din cadrul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate potrivit legii.----------Lit. d) a art. 20 din norme a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 573 din 21 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 26 mai 2014.  +  Articolul 21Nu pot face parte din comisia centrală de examen şi din comisia locală de examen cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.  +  Articolul 22Preşedintele comisiei centrale de examen şi preşedintele comisiei locale de examen poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de specializare, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării acestora.  +  Articolul 23Atribuţiile comisiei centrale de examen sunt: a) instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare; b) elaborarea testului-grilă de verificare a cunoştinţelor pentru proba scrisă; c) înregistrarea contestaţiilor primite de la comisiile locale de examen; d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor; e) validarea rezultatelor obţinute la examenul de specializare în baza procesului-verbal înaintat de comisiile locale de examen; f) comunicarea rezultatelor finale ale examenului de specializare SNSPMPDSB pentru eliberarea certificatelor de absolvire.  +  Articolul 24Atribuţiile comisiei locale de examen sunt: a) preluarea şi studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; b) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare şi notarea testului-grilă; c) asigurarea păstrării în condiţii de securitate a testului-grilă primit de la comisia centrală de examen; d) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării examenului; e) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea examenului; f) înaintarea procesului-verbal cu rezultatele finale ale examenului la comisia centrală de examen pentru validare; g) înaintarea catalogului definitiv cu semnăturile membrilor comisiei şi a cataloagelor pentru fiecare probă la SNSPMPDSB; h) înaintarea contestaţiilor depuse la secretarul comisiei locale de examen la comisia centrală de examen pentru soluţionare.  +  Articolul 25 (1) La examenul de specializare se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: a) sunt absolvenţi ai programului de specializare organizat de Ministerul Sănătăţii; b) sunt încadraţi în condiţiile art. 10; c) au achitat taxa de participare la examen. (2) Taxa de participare la examen, pentru personalul nominalizat să participe la cursurile de specializare în condiţiile art. 13 alin. (3), se suportă, o singură dată, de angajator.  +  Articolul 26Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) copia actului de identitate; c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, conform anexei nr. 4; d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.  +  Articolul 27 (1) Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei locale de examen, până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor. (2) Comisia locală de examen, în termen de 24 de ore de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii "Admis" sau "Respins". (3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen. (4) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. (5) Examenul de specializare este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat "Admis". (6) Candidaţilor al căror dosar a fost declarat "Respins" li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat "Respins".  +  Articolul 28 (1) Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.). (2) Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen. (3) Proba practică nu se contestă. (4) Secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei practice. Nota finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.  +  Articolul 29 (1) Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor elaborat de comisia centrală de examen. (2) Testul-grilă conţine 50 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două ore. (3) Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care: a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte. b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.  +  Articolul 30 (1) Comisia centrală de examen se întruneşte pentru elaborarea testului-grilă şi a grilei de corectură cu cel mult 3 zile lucrătoare înaintea susţinerii probei, în spaţii special destinate care să asigure secretizarea activităţii şi condiţii optime de lucru. (2) Responsabilul naţional al programului de specializare, membru în comisia centrală, propune comisiei întrebările pentru testul-grilă şi stabileşte grila de răspuns pentru specialitatea respectivă.---------Alin. (2) al art. 30 din norme a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.028 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013. (3) Testul-grilă elaborat şi grila de răspuns se multiplică, în prezenţa preşedintelui comisiei centrale de examen, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor înscrişi în examen în toate centrele universitare de pregătire pe specialitatea respectivă. După multiplicare testele-grilă şi grilele de răspuns se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare centru universitar de pregătire, şi se sigilează. Fiecare plic va conţine o rezervă de 10% la testele-grilă şi 50% la grilele de răspuns, faţă de numărul candidaţilor din centrul universitar respectiv. (4) În plicuri separate, câte unul pentru fiecare centru universitar, se introduc grilele de corectură, câte o grilă la 10 candidaţi, şi se sigilează. (5) Plicurile sigilate cu testul-grilă şi grilele de răspuns, precum şi plicurile cu grila de corectură se păstrează încuiate în fişet metalic în condiţii de securitate. La acestea au acces numai membrii comisiei centrale de examen în componenţă completă. (6) Plicurile se predau, pentru fiecare centru universitar, cu cel mult 48 de ore înaintea susţinerii probei scrise, persoanei împuternicite în scris de preşedintele comisiei locale de examen din centrul universitar de pregătire.  +  Articolul 31 (1) Pentru fiecare sală de examen în care se desfăşoară proba scrisă preşedintele comisiei locale de examen stabileşte din rândul membrilor comisiei responsabilul de sală. De asemenea, stabileşte supraveghetorii, asigurându-se un supraveghetor la 20 de candidaţi, dar nu mai puţin de 2 pentru o sală. (2) Responsabilul de sală are următoarele atribuţii: a) verifică sala de examen, îndepărtând toate materialele care îi pot influenţa pe candidaţi în rezolvarea testului-grilă; b) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii, în ordine alfabetică, repartizaţi să susţină proba scrisă în sala respectivă; c) stabileşte locul fiecărui candidat, în funcţie de numărul curent din tabelul nominal; d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în documentele de evidenţă; e) distribuie candidaţilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă şi o grilă de răspuns; f) precizează, până la începerea probei, modul de completare de către candidaţi, în spaţiul special destinat pe grila de răspuns, a datelor de identificare ale acestora; g) verifică existenţa unor semne distinctive pe testele-grilă şi grilele de răspuns, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne prin înscrierea pe lucrare "ANULAT", cu semnătura proprie, şi asigură un nou test-grilă sau grilă de răspuns candidatului în cauză, cu respectarea transparenţei acestei activităţi. La fel se procedează şi în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie grila de răspuns, fără să depăşească timpul afectat probei; h) preia de la candidaţi, pe bază de semnătură, testele-grilă şi grilele de răspuns; i) notează grilele de răspuns în prezenţa candidatului; j) predă secretarului comisiei locale de examen, pe bază de semnătură, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor. (3) Supraveghetorii se subordonează responsabilului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.  +  Articolul 32Pe timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicaţii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepţia preşedintelui comisiei locale de examen.  +  Articolul 33 (1) Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate. (2) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen. (3) În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.  +  Articolul 34 (1) La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns. (2) Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi. (3) Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.  +  Articolul 35 (1) După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură. (2) După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns. (3) Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.  +  Articolul 36După finalizarea evaluării, responsabilul de sală predă secretarului comisiei locale de examen, pe bază de proces verbal, în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor şi a 2 candidaţi, testele-grilă, grilele de răspuns şi grilele de corectură.  +  Articolul 37 (1) Candidaţii pot să conteste rezultatul testului- grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora. (2) După soluţionarea eventualelor contestaţii, secretarul comisiei locale de examen întocmeşte catalogul probei scrise.  +  Articolul 38 (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă. (2) Secretarul comisiei locale de examen, în baza mediilor finale şi a cataloagelor pentru fiecare probă, întocmeşte catalogul examenului de specializare.  +  Articolul 39 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea examenului de specializare, preşedintele comisiei locale de examen înaintează comisiei centrale de examen procesul-verbal referitor la modul de desfăşurare a examenului de specializare pentru validarea rezultatelor obţinute de candidaţi. (2) Dosarele de înscriere, testele-grilă, grilele de răspuns ale candidaţilor, precum şi cataloagele cu note şi documentele pentru plată a membrilor comisiei se înaintează SNSPMPDSB, în termen de 10 zile lucrătoare de la data finalizării examenului.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 40 (1) Programele de specializare aflate în derulare îşi desfăşoară activitatea până la finalizare în baza documentelor administrative şi de învăţământ în vigoare la data aprobării prezentelor norme. (2) Examenul pentru obţinerea specializării se desfăşoară pentru toate seriile aflate în pregătire conform prevederilor prezentelor norme.  +  Articolul 41Curriculumul de pregătire şi planul de învăţământ pentru un program de specializare se aprobă, conform prezentelor norme, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acestuia.  +  Articolul 42 (1) Formularele certificatelor de absolvire sunt procurate de SNSPMPDSB. (2) Întocmirea, eliberarea, evidenţa şi gestiunea certificatelor de absolvire se fac în conformitate cu prevederile metodologiei SNSPMPDSB.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la normeLISTA SPECIALITĂŢILORpentru care se organizează programe despecializare a asistenţilor medicali generaliştişi asistenţilor medicali de pediatrie┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Specialitatea │ Specializarea │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1. │Asistent medical generalist │- Radiologie, imagistică medicală; ││ │ │- Laborator; ││ │ │- Nutriţie şi dietetică; ││ │ │- Balneo-fizioterapie; ││ │ │- Igienă şi sănătate publică. │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 2. │Asistent medical de pediatrie │- Radiologie, imagistică medicală; ││ │ │- Laborator; ││ │ │- Nutriţie şi dietetică; ││ │ │- Balneo-fizioterapie; ││ │ │- Igienă şi sănătate publică. │└────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la norme( S )ROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂŢIIŞcoala Naţională de Sănătate Publică, Managementşi Perfecţionare în Domeniul Sanitar BucureştifaţăSeria ....... nr. ..........( TS )AVIZATMINISTERUL SĂNĂTĂŢIICERTIFICAT DE ABSOLVIREDomnul/Doamna .............., asistent medical generalist/de pediatrie, născut/ă în anul ........, luna ......., ziua .........., în localitatea ........., judeţul ........, CNP ........, a urmat programul de pregătire, cu durata de ........., în specializarea ........., şi a promovat examenul de specializare în sesiunea .......... .Competenţele obţinute în urma acestui program de specializare sunt cele menţionate pe verso.Director general,..................L.S.Nr. .........*1)---------*1) Se completează numărul curent din registrul de evidenţă a formularelor actelor de studii.Data eliberării .........versoSITUAŢIA LA EXAMENUL DE SPECIALIZARESesiunea ................Centrul universitar de pregătire ................, seria ..............Probele de examen Nota- probă practică ................ ...........- probă scrisă .................. ...........Media examenului de specializare ..................................Competenţe profesionale certificate în specializarea ....................1. ...........................................2. ...........................................etc. .........................................  +  Anexa 3 la norme*Font 8*                                    ROMÂNIA                              MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management                 şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti                              Nr. ......./.......                                     APROB.                                     ──────                              MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                             ......................              AVIZAT AVIZAT             ──────── ────────  Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Ordinul Asistenţilor Medicali      Management şi Perfecţionare Generalişti, Moaşelor şi   în Domeniul Sanitar Bucureşti Asistenţilor Medicali din România  ..................................... ..................................                              PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT           al programului de pregătire pentru obţinerea specializării           ..........................................................    Valabil începând cu anul de învăţământ ............./............    Durata: ...................................               (se trece durata în săptămâni)    Forma de învăţământ: cursuri de zi    I. Obiective didactice    1. ...........................................    2. ...........................................    3. ...........................................    etc. .........................................    II. Baza de calcul a timpului de învăţământ┌────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│ Timp la │ │ ││ dispoziţie │Se scad din zilele calendaristice │ Timp rămas pentru învăţământ │├─────────┬──────┼────────┬─────────┬───────┬───────┼──────┬────┬──────────┬─────────────┬─────────┤│Săptămâni│Zile │Sâmbătă,│Sărbători│Rezervă│ TOTAL │Zile │Ore │ Ore │Ore de muncă │TOTAL ORE││ │calen-│duminică│ legale │ │(3+4+5)│lucră-│de │ pentru │independentă/│(8+9+10) ││ │daris-│ │ │ │ │toare │curs│activităţi│ Studiu │ ││ │tice │ │ │ │ │(2-6) │ │ practice │ individual │ │├─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├─────────┼──────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼────┼──────────┼─────────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴──────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┴────┴──────────┴─────────────┴─────────┘    III. Repartiţia orelor pe discipline şi forme de pregătire┌────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐│Nr. │Disciplina│ │ Din care pentru: │ ││crt.│ de │Total ore├────┬───────┬──────────┬───────────────────┤Nr. credite││ │învăţământ│ │Curs│Seminar│Activităţi│Muncă independentă/│ ││ │ │ │ │ │ practice │Studiu individual │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────────┴────┴───────┴──────────┴───────────────────┴───────────┘    IV. Precizări organizatorice şi metodice┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Modul de desfăşurare al activităţii practice ..................................... ││ .................................................................................. ││ 2. Organizarea şi desfăşurarea muncii independente/studiului individual: ............ ││ .................................................................................. ││ 3. Ritmul mediu zilnic = ..... de ore. ││ ││ etc. ........................................... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   Centrul naţional de dezvoltare Responsabilul naţional al   profesională a asistenţilor programului de specializare   medicali generalişti, a ............................   asistenţilor medicali, a   moaşelor şi a celorlalte   categorii de personal   asimilate acestora   ................................  +  Anexa 4 la normeMINISTERUL SĂNĂTĂŢIICentrul universitar de pregătire ......................ADEVERINŢĂSe adevereşte prin prezenta că domnul/doamna .........................., asistent medical generalist/de pediatrie, născut/născută în anul ..........., luna ...................., ziua ........., în localitatea ............., judeţul .............., a urmat programul de pregătire pentru obţinerea specializării ............., seria ...................., organizat în perioada .......................... .Adeverinţa se eliberează în două exemplare, un exemplar la titular şi unul la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, şi serveşte domnului/doamnei ................ pentru înscrierea la examenul organizat în scopul obţinerii specializării ................. .Responsabilul programului de specializare.............................................-------