ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 (*actualizată*)pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005(actualizată până la data de 23 noiembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 noiembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENTUL din 14 iulie 2010 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.117 din 10 noiembrie 2010; AMENDAMENTUL din 25 iunie 2010 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.363 din 23 decembrie 2010; AMENDAMENTUL nr. 2 din 9 septembrie 2011 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 16 noiembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea ratificarii de către partea română a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere" în prima jumătate a lunii decembrie 2005, în caz contrar incalcandu-se calendarul convenit prin minuta negocierii acestuia,ţinând seama de faptul ca timpul ramas până la vacanta parlamentara este foarte scurt şi nu permite utilizarea procedurii legislative parlamentare, se impune recurgerea la calea delegării legislative pentru ratificarea în timp util a Acordului de împrumut pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere".În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, denumit în continuare Acord, pentru finantarea proiectului "Economia bazata pe cunoastere", denumit în continuare Proiect, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005.  +  Articolul 2Implementarea Proiectului se va realiza de Unitatea de management al proiectului, denumita în continuare UMP, infiintata în cadrul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei sub directa responsabilitate şi coordonare a ministrului.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice va incheia cu Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei un acord de împrumut subsidiar, prin care va delega acestuia din urma întreaga responsabilitate pentru utilizarea imprumutului, efectuarea tragerilor din împrumut în numele Imprumutatului, precum şi realizarea Proiectului potrivit termenilor şi condiţiilor stipulate în Acord.  +  Articolul 3^1Începând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de împrumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de împrumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 4 (1) Contribuţia României la realizarea Proiectului, inclusiv impozitele şi taxele, contribuţiile angajatorului către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de consultanţă externă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, din sumele prevăzute anual cu această destinaţie.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 14 aprilie 2006. (2) Plata serviciului datoriei externe aferent Acordului, respectiv rate de capital, dobanzi, comisioane şi alte costuri aferente imprumutului, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinatie.  +  Articolul 4^1Începând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, prevazută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.-----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 5Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin U.M.P., poate efectua plăţi în valută către rezidenţi, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri şi servicii, conform acordului de împrumut.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 28 noiembrie 2008.  +  Articolul 6 (1) Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, să introducă pe parcursul implementarii Acordului amendamente la conţinutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca oblibaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare, convenite initial între părţi. (2) Amendamentele la Acord, convenite cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare potrivit alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statMinistrul comunicatiilor şitehnologiei informatiei,Zsolt NagyBucureşti, 14 decembrie 2005.Nr. 180.ACORD 08/12/2005