ORDIN nr. 744 din 26 aprilie 2013privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013    În temeiul prevederilor art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (i) din anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR" la anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin se aplică operatorilor economici din UE sau reprezentanţilor lor autorizaţi din România, deţinători de vehicule feroviare autorizate iniţial de punere în funcţiune într-un alt stat membru UE conform prevederilor Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, atunci când aceşti deţinători preconizează să utilizeze vehiculele respective pe reţeaua feroviară din România sau pe părţi ale acesteia. (2) Vehiculele menţionate la alin. (1) pot fi conforme sau neconforme cu Specificaţiile tehnice de interoperabilitate, specificaţii denumite în continuare STI.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţia iniţială de punere în funcţiune a vehiculelor, acordată într-un alt stat membru UE conform prevederilor Directivei 2008/57/CE , va fi denumită în continuare autorizaţie iniţială. (2) Autorizaţia suplimentară de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE conform prevederilor Directivei 2008/57/CE , acordată de România, va fi denumită în continuare autorizaţie suplimentară.  +  Articolul 3Autorizaţia suplimentară atestă faptul că vehiculul se integrează în siguranţă în sistemul feroviar din România şi este compatibil din punct de vedere tehnic cu reţeaua pe care se preconizează să fie utilizat.  +  Articolul 4 (1) Deţinătorii de vehicule menţionaţi la art. 1 alin. (1) pot solicita autorizarea suplimentară de punere în funcţiune pentru un vehicul sau pentru o serie de vehicule. (2) Autorizaţiile suplimentare se emit şi se eliberează pentru fiecare vehicul în parte.  +  Articolul 5 (1) Deţinătorii de vehicule autorizate suplimentar de punere în funcţiune conform prezentului ordin au obligaţia să nu utilizeze aceste vehicule pe reţeaua feroviară din România după încetarea valabilităţii autorizaţiilor iniţiale acordate de statul membru UE, autorizaţii care au stat la baza acordării autorizaţiilor suplimentare ale vehiculelor respective. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), deţinătorii de vehicule respectivi au obligaţia să înştiinţeze în scris despre această situaţie Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, şi Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR, în termen de 5 zile de la încetarea valabilităţii autorizaţiei iniţiale acordate de statul membru UE respectiv.  +  Capitolul II Acordarea autorizaţiei suplimentare pentru vehiculele conforme cu STI  +  Articolul 6Prezentul capitol se aplică vehiculelor conforme cu toate STI-urile relevante, autorizate iniţial de punere în funcţiune într-un alt stat membru UE conform prevederilor Directivei 2008/57/CE .  +  Articolul 7 (1) ASFR decide că nu este necesară acordarea autorizaţiei suplimentare în cazul în care: a) vehiculele conforme cu toate STI-urile relevante vor circula exclusiv pe reţele conforme cu STI; b) parametrii de punere în funcţiune privind compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză şi normele naţionale notificate aplicabile punctelor deschise şi cazurilor specifice din STI relevante fac obiectul normelor naţionale notificate aparţinând grupei A. (2) ASFR va notifica solicitantului decizia luată în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de autorizare suplimentară şi va returna dosarul.  +  Articolul 8 (1) ASFR decide că este necesară acordarea autorizaţiei suplimentare în cazul în care: a) parametrii de punere în funcţiune privind compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză, precum şi normele naţionale notificate aplicabile punctelor deschise şi cazurilor specifice din STI relevante fac obiectul normelor naţionale notificate aparţinând grupei B sau C; b) vehiculele sunt conforme cu un tip de vehicul autorizat deja în România, fapt dovedit prin declaraţiile de conformitate cu tipul depuse la dosarul de autorizare suplimentară. (2) ASFR notifică solicitantului decizia luată în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de autorizare suplimentară.  +  Capitolul III Acordarea autorizaţiei suplimentare pentru vehiculele neconforme cu STI  +  Articolul 9Prezentul capitol se aplică vehiculelor neconforme cu toate STI-urile relevante în vigoare la data punerii lor în funcţiune, vehiculelor conforme cu toate normele naţionale notificate, inclusiv vehiculelor care fac obiectul unor derogări, sau atunci când o parte semnificativă din cerinţele esenţiale nu a fost prevăzută în una sau mai multe STI-uri, vehicule autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, conform prevederilor Directivei 2008/57/CE .  +  Articolul 10 (1) ASFR decide că nu este necesară acordarea autorizaţiei suplimentare în cazul în care la acordarea autorizaţiei iniţiale parametrii de punere în funcţiune ai subsistemelor relevante, cei privind compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză şi normele naţionale notificate aplicabile punctelor deschise şi cazurilor specifice din STI relevante au făcut obiectul normelor naţionale notificate aparţinând grupei A. (2) ASFR va notifica solicitantului decizia luată în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de autorizare suplimentară şi va returna dosarul de autorizare suplimentară.  +  Articolul 11 (1) ASFR decide că este necesară acordarea autorizaţiei suplimentare în cazul în care la acordarea autorizaţiei iniţiale parametrii de punere în funcţiune ai subsistemelor relevante, cei privind compatibilitatea tehnică dintre vehicul şi reţeaua în cauză, precum şi normele naţionale notificate aplicabile punctelor deschise şi cazurilor specifice din STI relevante fac obiectul normelor naţionale notificate aparţinând grupei B sau C, atunci când se consideră că se introduce un risc semnificativ în materie de siguranţă. (2) ASFR va notifica solicitantului decizia luată în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de autorizare suplimentară.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 12Condiţiile, modul de acordare şi modelul autorizaţiei suplimentare vor face obiectul procedurilor specifice aprobate de directorul ASFR şi vor fi publicate pe site-ul propriu.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,Cristian Ghibu,secretar de statBucureşti, 26 aprilie 2013.Nr. 744.________