NORMĂ din 13 mai 2013privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/ infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013     +  Articolul 1 (1) Furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pot organiza şi desfăşura cursuri pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare. (2) În vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii a organizării şi desfăşurării cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor, furnizorii autorizaţi vor depune la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare un dosar care va conţine următoarele documente: a) o cerere de solicitare a aprobării, în care vor fi menţionate datele de identificare, precum şi datele de contact ale reprezentantului furnizorului; b) statutul în care este precizat obiectul de activitate; c) dovada deţinerii spaţiului, precum şi dotărilor, echipamentelor şi materialelor didactice necesare pentru pregătirea teoretică; d) convenţia încheiată cu unitatea sanitară pentru asigurarea pregătirii practice; e) lista lectorilor/formatorilor - aceştia trebuie să fie asistenţi medicali generalişti sau moaşe cu certificat de formator eliberat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) sau Ministerul Sănătăţii (MS); f) copii de pe documentele de studii ale lectorilor/formatorilor care atestă calificarea acestora; g) copii de pe certificatele de formator eliberate de CNFPA, ANC sau MS; h) decizia de numire a comisiei de absolvire a cursului, al cărei preşedinte va fi numit prin decizie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică teritoriale, cu consultarea preşedintelui filialei teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR); i) programul de formare.  +  Articolul 2Programul de formare cuprinde în principal următoarele elemente: a) suportul de curs; b) perioada şi locul desfăşurării cursurilor de pregătire teoretică şi practică; c) modelul caietului de pregătire practică în care vor fi consemnate toate stagiile de pregătire practică ce vor fi validate prin semnătura asistentului medical/moaşei sub supravegherea căruia/căreia s-a desfăşurat pregătirea practică şi a directorului de îngrijiri/asistentului-şef din unitatea sanitară în care s-a derulat pregătirea practică.  +  Articolul 3Din comisia de absolvire a cursului, formată din 3-5 membri, vor face parte reprezentantul desemnat prin act administrativ al directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va fi preşedintele comisiei, şi un reprezentant desemnat prin decizie a preşedintelui filialei OAMGMAMR.  +  Articolul 4La finalizarea cursului furnizorii vor transmite MS - Direcţia generală resurse umane şi certificare tabelul nominal cu absolvenţii, data şi locul naşterii, nota cu care au promovat.  +  Articolul 5MS, prin Direcţia generală resurse umane şi certificare, exercită controlul asupra modului în care sunt organizate şi se desfăşoară cursurile pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor.________