ORDIN nr. 636 din 13 mai 2013pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 4.772 din 10 mai 2013,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală resurse umane şi certificare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 13 mai 2013.Nr. 636.  +  Anexa NORMEprivind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii,Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  +  Articolul 1 (1) Furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pot organiza şi desfăşura cursuri pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare. (2) În vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii a organizării şi desfăşurării cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor, furnizorii autorizaţi vor depune la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare un dosar care va conţine următoarele documente: a) o cerere de solicitare a aprobării, în care vor fi menţionate datele de identificare, precum şi datele de contact ale reprezentantului furnizorului; b) statutul în care este precizat obiectul de activitate; c) dovada deţinerii spaţiului, precum şi dotărilor, echipamentelor şi materialelor didactice necesare pentru pregătirea teoretică; d) convenţia încheiată cu unitatea sanitară pentru asigurarea pregătirii practice; e) lista lectorilor/formatorilor - aceştia trebuie să fie asistenţi medicali generalişti sau moaşe cu certificat de formator eliberat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) sau Ministerul Sănătăţii (MS); f) copii de pe documentele de studii ale lectorilor/formatorilor care atestă calificarea acestora; g) copii de pe certificatele de formator eliberate de CNFPA, ANC sau MS; h) decizia de numire a comisiei de absolvire a cursului, al cărei preşedinte va fi numit prin decizie a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică teritoriale, cu consultarea preşedintelui filialei teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR); i) programul de formare.  +  Articolul 2Programul de formare cuprinde în principal următoarele elemente: a) suportul de curs; b) perioada şi locul desfăşurării cursurilor de pregătire teoretică şi practică; c) modelul caietului de pregătire practică în care vor fi consemnate toate stagiile de pregătire practică ce vor fi validate prin semnătura asistentului medical/moaşei sub supravegherea căruia/căreia s-a desfăşurat pregătirea practică şi a directorului de îngrijiri/asistentului-şef din unitatea sanitară în care s-a derulat pregătirea practică.  +  Articolul 3Din comisia de absolvire a cursului, formată din 3-5 membri, vor face parte reprezentantul desemnat prin act administrativ al directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va fi preşedintele comisiei, şi un reprezentant desemnat prin decizie a preşedintelui filialei OAMGMAMR.  +  Articolul 4La finalizarea cursului furnizorii vor transmite MS - Direcţia generală resurse umane şi certificare tabelul nominal cu absolvenţii, data şi locul naşterii, nota cu care au promovat.  +  Articolul 5MS, prin Direcţia generală resurse umane şi certificare, exercită controlul asupra modului în care sunt organizate şi se desfăşoară cursurile pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor.________