HOTĂRÂRE nr. 244 din 15 mai 2013privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale, inclusiv cheltuielile cu salariile, aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Georgeta Bratu,
  secretar de stat
  București, 15 mai 2013.Nr. 244.  +  AnexaRegia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2013
                                                                     - mii lei -
   INDICATORI Nr. rd. Propuneri rectificare BVC 2013
  0 1 2 3 5
  I.   VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 277.667,33
   1  Venituri din exploatare din care: 2 259.755,55
   1a  vânzări imobile OUG nr. 15/2013 - OUG nr. 101/20112 bis 42.085,60
   2  Venituri financiare 3 17.911,78
   3  Venituri extraordinare 4 0,00
  II.   CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 349.625,87
   1  Cheltuieli de exploatare, din care: 6 333.867,04
    A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 148.258,95
    B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 13.701,29
    C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 69.287,06
     C1 cheltuieli cu salariile 10 52.706,34
     C2 bonusuri 11 1.054,13
     C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 9,13
      cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00
     C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 359,99
     C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 15.157,47
    D. alte cheltuieli de exploatare 16 102.619,74
   2  Cheltuieli financiare 17 15.758,83
   3  Cheltuieli extraordinare 18 0,00
  III.   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 -71.958,54
  IV.   IMPOZIT PE PROFIT 20 0,00
  V.   PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 0,00
   1  Rezerve legale 22  
   2  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23  
   3  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24 0,00
   4  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25  
   5  Alte repartizări prevăzute de lege 26  
   6  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26 27 0,00
   7  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28  
   8  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29  
    a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30  
   9  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31  
  VI.   VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32  
  VII.   CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33  
    a) cheltuieli materiale 34  
    b) cheltuieli cu salariile 35  
    c) cheltuieli privind prestările de servicii 36  
    d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37  
    e) alte cheltuieli 38  
  VIII   SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 34.904,29
   1  Alocații de la buget 40 1.000,00
  IX.   CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 22.182,18
  X.   DATE DE FUNDAMENTARE 42  
   1  Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2.306,00
   2  Nr. mediu de salariați total 44 2.301,00
   3  Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 53.760,68
    a) cheltuieli cu salariile 46 52.706,34
    b) bonusuri 47 1.054,34
   4  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1.908,82
   5  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 1.947,00
   6  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 120.672,46
   7  Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 120.672,46
   8  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 52  
   9  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 1.259,15
   10  Plăți restante, în prețuri curente 54  
   11  Creanțe restante, în prețuri curente 55 84.990,00
  (la 16-12-2013, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 985 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013 )