ORDIN nr. 3.653 din 29 aprilie 2013privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană "ARC" din municipiul București
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 16 mai 2013  (la 19-06-2013, Titlul ordinului a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 ) Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 3 din 13 martie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 13 februarie - 1 martie 2013,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,*) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013.ținând cont de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC”, cu sediul în municipiul București, Strada Eșarfei nr. 61-73, sectorul 3, pentru nivelul de învățământ "primar", limba de predare "română", forma de învățământ "cu frecvență (zi)". (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 )  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC” din municipiul București, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2013-2014. (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 )  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC” din municipiul București dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului. (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 ) (2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC” din municipiul București revine fondatorilor. (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 )  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC” din municipiul București. (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 )  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC” din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 )  +  Articolul 6Fundația "Romanian Business School" din municipiul București, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Gimnazială Metropolitană ”ARC” din municipiul București, Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiul București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 19-06-2013, sintagma: Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București a fost înlocuită de Articolul I din ORDINUL nr. 3.867 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 19 iunie 2013 )  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 29 aprilie 2013.Nr. 3.653.--------