ORDONANŢĂ nr. 32 din 18 august 1995 (*actualizată*)privind timbrul judiciar(actualizată până la data de 2 mai 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 106 din 16 noiembrie 1995; LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997; ORDONANŢA nr. 10 din 29 ianuarie 1998; LEGEA nr. 120 din 17 iunie 1998; ORDONANŢA nr. 10 din 28 ianuarie 1999; LEGEA nr. 781 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012**); LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determină modificări şi asupra altor acte normative, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, cu câteva excepţii.***) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Potrivit alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, la data de 1 iulie 2005, moneda naţională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflaţi în circulaţie la această dată, vor fi preschimbaţi pentru 1 leu nou. Totodată, potrivit alin. (5) al art. 5 din actul mai sus menţionat, toate sumele în monedă veche prevăzute în actele normative emise anterior datei de 1 iulie 2005 se înlocuiesc cu sumele în monedă nouă, prin împărţirea la 10.000. Denominarea a fost realizată direct în forma actualizată a prezentului act.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere şi prevederile art. 121 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Timbrul judiciar se aplică, în condiţiile prezentei ordonanţe, acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care introduce art. VII^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. (2) Timbrul judiciar nu se aplică în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru.  +  Articolul 2 (1) Timbrul judiciar se imprima la cererea şi sub controlul Ministerului Justiţiei. (2) Timbrul judiciar este mobil şi are următoarele valori: 0,15 lei, 0,50 lei, 1 leu, 5 lei.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 120 din 17 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 18 iunie 1998. (3) Timbrele de alte valori emise rămân în circulaţie până la epuizarea stocului existent.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 120 din 17 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 18 iunie 1998.  +  Articolul 3 (1) Cererile de chemare în judecata, adresate instanţelor judecătoreşti, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 0,30 lei, în cazul în care se solicita soluţionarea în fond a cauzei, şi în valoare de 0,15 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997. (2) În cazul în care cererile prevăzute la alin. (1), indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 100 lei, se aplică timbre judiciare de 1,5 lei, dacă valoarea este de peste 1.000 lei, se aplică timbre judiciare de 3 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000 lei, se aplică timbre judiciare de 5 lei.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997. (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 2 cererile introduse de persoanele care se considera vătămate în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat şi repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculează potrivit prevederilor alin. 1. (4) Cererile adresate Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se timbrează cu timbre judiciare în valoare de 0,30 lei, dacă, potrivit legii, sunt supuse taxei de timbru.-----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997. (5) În cazul cererilor de înmatriculare/înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului, transmise în formă electronică, oficiile registrului comerţului vor încasa contravaloarea timbrului judiciar aplicabil. Dispoziţiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008.  +  Articolul 4 (1) Cererilor adresate instanţelor judecătoreşti pentru eliberarea de copii şi certificate, precum şi oricăror altor cereri care nu fac obiectul activităţii de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbre judiciare de 0,15 lei.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care introduce art. VII^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011. (2) Cererile de acordare a cetateniei sau de renunţare la cetăţenie se timbrează cu timbre judiciare de 1,5 lei. (3) Supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei se timbrează cu timbre judiciare de 0,15 lei pentru fiecare exemplar.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.  +  Articolul 5Abrogat.-----------Art. 5 a fost abrogat de art. I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care introduce art. VII^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 6 (1) Răspunderea pentru realizarea emisiunilor şi circulaţia timbrului judiciar revine Ministerului Justiţiei. (2) Vânzarea timbrului judiciar se face de către instituţiile prevăzute la art. 1 sau prin unităţi autorizate să vândă timbre fiscale, pe bază de convenţie, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia.-----------Art. 6 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care introduce art. VII^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 7Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie ca venituri la bugetul de stat.-----------Art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, care introduce art. VII^2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.  +  Articolul 8Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcţionare a judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a parchetelor de pe lângă aceste instanţe, laboratoarelor de expertiză criminalistică, pentru administrarea justiţiei prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achiziţionarea de publicaţii şi lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate, de sisteme moderne de informatizare şi aparatură specifică, pentru organizarea unor acţiuni cu caracter profesional sau social.------------Art. 8 a fost modificat de articolul V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 9 (1) Cererile pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite şi înregistrate, dacă nu sunt timbrate corespunzător. (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.  +  Articolul 10 (1) În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va emite norme metodologice de aplicare. (2) Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------p. Ministrul justiţiei,Adrian Duta,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------